Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Etikettering - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdenuric
ATC-kodeM04AA03
Indholdsstoffebuxostat
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE AF KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 80 mg filmovertrukne tabletter

Febuxostatum

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 80 mg febuxostat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder endvidere lactose (som monohydrat).

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

42 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Indtages gennem munden.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/447/001 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/002 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/005 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/006 42 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/007 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/008 98 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/013 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/014 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/015 42 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/016 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/017 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/018 98 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ADENURIC 80 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER AF PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 80 mg tabletter

Febuxostatum

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International O. L. S.A.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE AF KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 120 mg filmovertrukne tabletter

Febuxostatum

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 120 mg febuxostat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder endvidere lactose (som monohydrat).

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

42 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Indtages gennem munden.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/447/003 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/004 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/009 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/010 42 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/011 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/012 98 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/019 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/020 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/021 42 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/022 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/023 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/447/024 98 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ADENURIC 120 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER AF PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 120 mg tabletter

Febuxostatum

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International O. L. S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet