Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Produktresumé - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC-kodeJ07BB02
Indholdsstofsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Adjupanrix, suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion.

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Split influenzavirus, inaktiveret, indeholdende antigen* svarende til:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-14)

3,75 mikrogram**

*opformeret i æg

**hæmagglutinin

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi.

AS03-adjuvans bestående af squalen (10,69 mg), DL-α-tocopherol (11,86 mg) og polysorbat 80 (4,86 mg)

Når suspension og emulsion fra hætteglassene sammenblandes, fremkommer en multidosisbeholder. Se pkt. 6.5, for antallet af doser pr. hætteglas.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Vaccinen indeholder 5 mikrogram thiomersal (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Suspension og emulsion til injektionsvæske, emulsion.

Suspensionen er en farveløs, lys, opaliserende væske.

Emulsionen er en hvidlig til gullig, homogen, mælkeagtig væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Influenzaprofylakse ved en officielt erklæret pandemisk situation.

Adjupanrix skal anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2Dosering og administration

Dosering

Personer, som ikke tidligere er vaccineret med Prepandrix

Til voksne i alderen fra 18 år, som ikke tidligere er vaccineret: En dosis på 0,5 ml gives i.m. på en bestemt dag.

For at opnå maksimal effekt skal anden dosis på 0,5 ml gives i intervallet mindst 3 uger og indtil 12 måneder efter den initiale dosis.

Baseret på meget få data kan ældre over 80 år have behov for dobbelt dosis Adjupanrix på en bestemt dag og igen efter mindst 3 uger, for at opnå immunrespons (se pkt. 5.1).

Personer, som tidligere er vaccineret med en eller to doser Prepandrix indeholdende HA fra en anden undergruppe af samme influenza-subtype som den pandemiske influenzavirus:

Til voksne i alderen fra 18 år og derover: en dosis på 0,5 ml gives i.m. på en bestemt dag.

Pædiatrisk population

Der er begrænsede sikkerheds- og immunogenicitetsdata tilgængelige for administration af Adjupanrix og for administration af halv vaccinedosis (dvs. 1,875 µg HA og halv mængde AS03-adjuvans) på dag 0 og dag 21 til børn i alderen 3-9 år.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

For yderligere oplysninger, se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1.

Administration

Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion fortrinsvis i deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af muskelmassen).

Administration af dobbelt dosis skal gives i hhv. hver sin arm eller hvert sit ben.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion over for et eller flere af stofferne eller over for spor af reststofferne (æg og kyllingeprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoxycholat) i denne vaccine. Under en pandemi kan det dog være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr inden for rækkevidde. Se pkt. 4.4.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, over for thiomersal og over for sporstoffer (æg og kyllingeprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoxycholat).

Som ved alle andre injicerbare vacciner, skal passende medicinsk behandling og overvågning altid være til stede i tilfælde af, at en sjælden, anafylaktisk reaktion opstår efter administration af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccination af patienter med svær, febril sygdom eller akut infektion udsættes.

Adjupanrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært. Der findes ingen data fra subkutan administration med Adjupanrix. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og potentielle risici ved administration af vaccinen til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser, hvor intramuskulær injektion er kontraindiceret, med mindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Der findes ingen data fra administration af AS03-adjuverede vacciner før eller efter andre typer af pre- pandemiske eller pandemiske influenzavacciner.

Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkeligt.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination, som en psykogen reaktion over for kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. kortvarige synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er vigtigt, at nødvendige foranstaltninger er til stede for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

Epidemiologiske studier med en anden AS03-adjuveret vaccine (Pandemrix H1N1, som fremstilles på samme anlæg som Prepandrix) i flere europæiske lande har indikeret en øget risiko for narkolepsi med eller uden katapleksi hos vaccinerede sammenlignet med ikke-vaccinerede personer. Hos børn/unge (op til 20 år) har disse studier indikeret 1,4 til 8 yderligere tilfælde for hver 100.000 vaccinerede personer. Tilgængelige epidemiologiske data for voksne over 20 år har indikeret ca. 1 yderligere tilfælde for hver 100.000 vaccinerede personer. Disse data tyder på, at den forøgede risiko har tendens til at blive mindre med stigende alder på vaccinationstidspunktet. Der er på nuværende tidspunkt ikke evidens for, at Adjupanrix kan være forbundet med risiko for narkolepsi.

Pædiatrisk population

Kliniske data for børn under 6 år, som fik to doser pandemisk influenzavaccine H5N1, antyder en stigning i hyppigheden af feber (aksillær ≥ 38 °C) efter administration af den anden dosis. Derfor anbefales overvågning af temperatur samt febernedsættende tiltag (såsom antipyretisk medicin som vurderes klinisk nødvendig) hos små børn (f.eks op til ca. 6 år) efter vaccination.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen data om samtidig admnistration af Adjupanrix og andre vacciner. Hvis samtidig administration med andre vacciner påtænkes, skal det ske i forskellige ekstremiteter. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan blive kraftigere.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling.

Efter en influenzavaccination kan der ses falsk positive resultater m.h.t. antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og specielt HTLV-1 i serum undersøgt med ELISA-metoden. I disse tilfælde vil den efterfølgende Western Blot-analyse give negative resultater. De forbigående falsk positive resultater kan skyldes dannelsen af IgM fremkaldt af vaccinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er på nuværende tidspunkt ingen data fra anvendelse af Adjupanrix til gravide kvinder.

En AS03-adjuveret vaccine indeholdende HA fra H1N1v blev administreret til kvinder i hvert trimester af graviditeten. Oplysninger om forløbet fra et estimeret antal på mere end 200.000 kvinder, som blev vaccineret under graviditeten, er på nuværende tidspunkt begrænsede. Der var ingen evidens for en øget risiko for et ugunstigt udfald blandt 100 graviditeter, som blev fulgt i et prospektivt klinisk studie,

Dyrestudier med Adjupanrix indikerer ikke reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Data fra gravide kvinder, vaccineret med forskellige inaktiverede ikke-adjuverede sæson-vacciner, indikerer ikke misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet.

Administration af Adjupanrix kan overvejes til gravide, hvis det skønnes nødvendigt. Dette skal ske under hensyntagen til officielle retningslinjer.

Amning

Adjupanrix kan administreres til ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Nedennævnte bivirkninger er vurderet i kliniske studier med ca. 5.000 personer på 18 år og derover, som fik vaccine indeholdende mindst 3,75 mikrogram HA/AS03.

Liste over bivirkninger

De sete bivirkninger er opstillet ud fra følgende hyppighed:

Hyppigheder er rapporteret som:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Bivirkninger set i kliniske studier med forskellige mock-up-vacciner findes nedenfor (se pkt 5.1 for yderligere oplysninger om mock-up-vacciner).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Blod og lymfesystem

Almindelig: lymfadenopati

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: insomni

Nervesystemet

Meget almindelig: hovedpine

Ikke almindelig: paræstesi, somnolens, svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: gastro-intestinale symptomer (f.eks. diaré, opkastning, mavesmerter, kvalme)

Hud og subkutane væv

Almindelig: blodudtrædninger i huden ved administrationsstedet, øget svedtendens Ikke almindelig: hudkløe, udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: artralgi, myalgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: induration, hævelser, smerter og rødmen ved administrationsstedet, feber, træthed

Almindelig: kuldegysninger, influenzalignende symptomer, reaktioner på administrationsstedet (f.eks. varme, kløe)

Ikke almindelig: utilpashed

Pædiatrisk population

I et klinisk studie (D-H5N1-009) blev reaktogeniciteten evalueret hos børn i alderen 3-5 år og 6-9 år, som havde fået enten to voksendoser (0,5 ml) eller to halve voksendoser (0,25 ml) Adjupanrix (givet med 21 dages interval).

Der blev set en forskel i hyppigheden af lokale og generelle indsamlede bivirkninger efter hver administration af hhv. halv voksendosis og fuld voksendosis. Der blev hverken ved administration af halv eller fuld voksendosis set en øget reaktogenicitet efter anden dosis, bortset fra hyppigheden af almene symptomer, som var højere efter anden dosis, især for hyppigheden af feber hos børn < 6 år. Hyppigheden pr. dosis af bivirkninger er anført i tabellen:

Bivirkninger

3-5 år

 

6-9 år

 

 

halv voksendosis

 

voksendosis

halv voksendosis

 

voksendosis

Induration

9,9 %

 

18,6 %

12,0 %

 

12,2 %

Smerter

48,5 %

 

62,9 %

68,0 %

 

73,5 %

Rødme

10,9 %

 

19,6 %

13,0 %

 

6,1 %

Hævelse

11,9 %

 

24,7 %

14,0 %

 

20,4 %

Feber (> 38 °C)

4,0 %

 

11,3 %

2,0 %

 

17,3 %

Feber (> 39 °C)

 

 

 

 

 

 

- hyppighed pr.

2,0 %

 

5,2 %

0 %

 

7,1 %

dosis

 

 

 

 

 

 

- hyppighed pr.

3,9 %

 

10,2 %

0 %

 

14,3 %

person

 

 

 

 

 

 

Døsighed

7,9 %

 

13,4 %

-

 

-

Irritabilitet

7,9 %

 

18,6 %

-

 

-

Appetitløshed

6,9 %

 

16,5 %

-

 

-

Kulderystelser

1,0 %

 

12,4 %

4,0 %

 

14,3 %

- = ikke tilgængelig

 

 

 

 

 

 

Stigninger i hyppigheden af visse bivirkninger (herunder smerte ved administrationsstedet, rødme og feber) efter anden dosis til børn under 6 år blev observeret i andre kliniske studier, hvor børn fra 6 måneder til 17 år fik en anden pandemisk influenzavaccine (H5N1 A/Indonesien/05/2005 fremstillet i Dresden, Tyskland).

Overvågning efter markedsføring

Der findes ingen data fra overvågning efter markedsføring for Adjupanrix.

AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 µg HA fra A/California/7/2009 (H1N1)

Ved overvågning efter markedsføring af AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 µg HA fra A/California/7/2009 (H1N1) blev følgende bivirkninger rapporteret:

Immunsystemet

Anafylaksi, allergiske reaktioner

Nervesystemet

Feberkramper

Hud og subkutane væv

Angioødem, generaliserede hudreaktioner, urticaria

Interpandemiske, trivalente vacciner

Yderligere er der i forbindelse med overvågning efter markedsføring af interpandemiske, trivalente vacciner indberettet følgende bivirkninger:

Sjælden:

Neuralgi, forbigående trombocytopeni

Meget sjælden:

Vaskulitis med forbigående nyreproblemer

Neurologiske forstyrrelser, f.eks. encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom

Denne vaccine indeholder thiomersal (en organisk kviksølvforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode: J07BB02.

Farmakodynamisk virkning

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner.

Mockup-vacciner indeholder influenza-antigener, som er forskellige fra dem, der findes i den influenzavirus, der aktuelt er i omløb. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra mockup- vaccinationen vil støtte den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt til den pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup- vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Voksne i alderen 18-60 år

I kliniske immunogenisitetsstudier med AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 til personer i alderen 18-60 år er følgende anti-hæmagglutinin (anti-HA)- antistof set:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

0, 21 dages program

0, 6 måneders program

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 dage efter

21 dage efter

21 dage efter

7 dage efter

21 dage

 

første dosis

anden dosis

første dosis

anden dosis

efter anden

 

n = 925

n = 924

n = 55

n = 47

dosis

 

 

 

 

 

n = 48

Seroprotektionsrate1

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Serokonverteringsrate2

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Serokonverteringsfaktor3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

Efter to doser givet med 21 dages eller 6 måneders mellemrum havde 96,0 % af personerne en firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter, og 98-100 % af personerne havde en titer på mindst 1:80.

Personerne i studie D-Pan-H5N1-002 blev fulgt og undersøgt for et vedvarende immunrespons. Seroprotektionsraten 6, 12, 24 og 36 måneder efter første dosis var følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 måneder efter

12 måneder efter

24 måneder efter

36 måneder efter

 

første dosis

første dosis

første dosis

første dosis

 

n = 256

n = 559

n = 411

n = 387

Seroprotektionsrate1

40,2 %

23,4 %

16,3 %

16,3 %

1 seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40

Ældre (over 60 år)

I et andet klinisk studie (D-Pan-H5N1-010) fik 297 personer over 60 år (stratificeret i grupper fra 61- 70 år, 71-80 år og > 80 år) enten en enkelt- eller en dobbeltdosis AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) på dag 0 og 21. På dag 42 var anti-HA- antistofresponset følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004 (dag 42)

 

 

61-70 år

71-80 år

> 80 år

 

enkeltdosis

dobbelt-

enkeltdosis

dobbelt-

enkeltdosis

dobbelt-

 

n = 91

dosis

n = 48

dosis

n = 13

dosis

 

 

n = 92

 

n = 43

 

n = 10

Seroprotektions-

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

rate1

 

 

 

 

 

 

Serokonverterings-

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

rate2

 

 

 

 

 

 

Serokonverterings-

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

faktor3

 

 

 

 

 

 

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

Selvom et tilstrækkeligt immunrespons blev opnået på dag 42 efter to enkeltdoser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), blev der opnået et højere respons efter administration af to dobbeltdoser vaccine.

Meget begrænsede data for seronegative personer > 80 år (n = 5) viste, at ingen personer opnåede serobeskyttelse efter administration af to enkeltdoser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Efter administration af to dobbeltdoser var seroprotektionsraten på dag 42 imidlertid 75 %.

Personerne i studie D-Pan-H5N1-010 blev fulgt og undersøgt for et vedvarende immunrespons. Seroprotektionsraten 6, 12 og 24 måneder efter vaccination var følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 måneder efter

12 måneder efter

24 måneder efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

enkeltdosis

dobbelt-

enkeltdosis

dobbelt-

enkeltdosis

dobbelt-

 

(n = 140)

dosis

(n = 86)

dosis

(n = 86)

dosis

 

 

(n = 131)

 

(n = 81)

 

(n = 81)

Seroprotektionsrate1

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

1 seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40

Derudover havde hhv. 44,8 % og 56,1 % af personerne i de respektive dosisgrupper en firdobbelt forøgelse i serum-neutraliserende antistoftiter fra dag 0 til dag 42 og hhv. 96,6 % og 100 % havde en titer på mindst 1:80 på dag 42.

Den neutraliserende antistoftiter 12 og 24 måneder efter vaccination var følgende:

Serum-

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

neutraliserende

 

 

 

 

antistof

 

 

 

 

 

12 måneder efter vaccination

24 måneder efter vaccination

 

enkeltdosis

dobbeltdosis

enkeltdosis

dobbeltdosis

 

n = 51

n = 54

n = 49

n = 54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonverterings-

27,5 %

27,8 %

36,7 %

40,7 %

rate2

 

 

 

 

≥ 1:803

82,4 %

90,7 %

91,8 %

100 %

1geometrisk middeltiter

2firdobbelt stigning i serumneutraliserende antistoftiter

3andel af personer, som opnåede en serumneutraliserende antistoftiter på mindst 1:80

Pædiatrisk population

Børn i alderen 3-9 år

I et klinisk studie (D-Pan-H5N1-009) med AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) fik børn i alderen 3-5 år og 6-9 år administreret fuld dosis (0,5 ml) på dag 0 og dag 21 eller administreret halv dosis (0,25 ml) på dag 0 og dag 21. På dag 42 var anti-HA- antistofresponset følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

3-5 år

 

6-9 år

 

halv

fuld

 

 

halv

fuld

 

 

 

dosis

dosis

 

 

dosis

dosis

 

 

 

n = 49

n = 44

 

 

n = 43

n = 43

 

 

Seroprotektionsrate1

95,9 %

100 %

 

 

100 %

100 %

 

 

Serokonverteringsrate2

95,9 %

100 %

100 %

100 %

Serokonverteringsfaktor3

78,5

191,3

108,1

176,7

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

Den kliniske relevans af hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40 hos børn er ukendt.

Personerne i studie D-Pan-H5N1-009 blev fulgt og undersøgt for et vedvarende immunrespons. Seroprotektionsraten 6, 12 og 24 måneder efter vaccination var følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

6 måneder efter

12 måneder efter

24 måneder efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

 

(n = 50)

(n = 29)

(n = 47)

(n = 27)

(n = 27)

(n = 26)

Seroprotektionsrate1

56,0 %

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

1 seroprotektionsrate:

andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40

 

 

 

 

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

6 måneder efter

12 måneder efter

24 måneder efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

 

(n = 44)

(n = 41)

(n = 37)

(n = 35)

(n = 37)

(n = 34)

Seroprotektionsrate1

63,6 %

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

1 seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40

På dag 42, og efter 6, 12, og 24 måneder var det neutraliserende antistofrespons følgende:

Serumneutraliserende

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

antistof

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

21 dage efter anden dosis

6 måneder

12 måneder

24 måneder

 

 

 

efter

efter

efter

 

 

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

halv dosis

halv dosis

 

n = 47

n = 42

n = 49

n = 47

n = 47

GMT1

1.044,4

4.578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonverteringsrate2

95,6 %

97,4 %

87,2 %

82,2 %

80,0 %

≥1:803

100 %

100 %

100 %

93,6 %

95,7 %

1geometrisk middeltiter

2firdobbelt stigning i serumneutraliserende antidstoftiter

3andel af personer, som opnåede en serumneutraliserende antistoftiter på mindst 1:80

Serum-

 

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

neutraliserende

 

 

 

 

 

antistof

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

21 dage efter anden

6 måneder efter

12 måneder

24 måneder

 

dosis

vaccination

efter vaccination

efter vaccination

 

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

halv dosis

halv dosis

 

n = 42

n = 42

n = 40

n = 36

n = 38

 

 

 

 

 

 

GMT1

1.155,1

3.032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonverterings-

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

rate2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1geometrisk middeltiter

2firdobbelt stigning i serumneutraliserende antidstoftiter

3andel af personer, som opnåede en serumneutraliserende antistoftiter på mindst 1:80

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat kravet om fremlæggelse af resultaterne af studier med Adjupanrix hos en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved influenzainfektion forårsaget af en influenzastamme indeholdt i vaccinen eller relateret til en stamme indeholdt i vaccinen (se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse).

Immunrespons mod A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

I et klinisk studie (Q-Pan-H5N1-001), hvor 140 personer i alderen 18-60 år fik to doser AS03- adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Indonesia/05/2005 på dag 0 og 21, var anti-HA- antistofresponset følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Indonesia/05/2005

 

dag 21

dag 42

dag 180

 

n = 140

n = 140

n = 138

Seroprotektionsrate1

45,7 %

96,4 %

49,3 %

Serokonverteringsrate2

45,7 %

96,4 %

48,6 %

Serokonverteringsfaktor3

4,7

95,3

5,2

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

En firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter blev set hos 79,2 % af personerne 21 dage efter første dosis, hos 95,8 % af personerne 21 dage efter anden dosis og hos 87,5 % af personerne seks måneder efter anden dosis.

I et andet studie fik 49 personer i alderen 18-60 år to doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75

μg HA fra A/Indonesia/05/2005 på dag 0 og 21. På dag 42 var anti-HA-antistof- serokonverteringsraten 98 %, alle personer var serobeskyttede, og serokonverteringsfaktoren var 88,6. Alle personer havde yderligere en neutraliserende antistoftiter på mindst 1:80.

Krydsreaktionsimmunrespons fremkaldt af AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Voksne i alderen 18-60 år

Anti-HA-respons mod A/Indonesia/05/2005 efter administration af AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 var følgende:

anti-HA-antistof

 

A/Indonesia/05/2005

 

 

0, 21 dages program

0, 6 månedes program

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dage efter anden

7 dage efter anden

21 dage efter anden

 

dosis

dosis

dosis

 

n = 924

n = 47

n = 48

Seroprotektionsrate*1

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Serokonverteringsrate2

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Serokonverteringsfaktor3

4,9

12,9

18,5

* anti-HA ≥ 1:40

 

 

 

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

En firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistof mod A/Indonesia/05/2005 blev opnået hos > 90 % af personer efter to doser uafhængigt af vaccinationsprogram. Efter administration af to doser med 6 måneders mellemrum opnåede alle personer en titer på mindst 1:80.

Personerne i studie D-Pan-H5N1-002 blev fulgt og undersøgt for vedvarende anti-HA-antistof mod A/Indonesia/5/2005. Seroprotektionsraten var henholdsvis 2,2 %, 4,7 %, 2,4 % og 7,8 % ved måned 6, 12, 24 og 36.

I et andet studie (D-Pan-H5N1-007) med 50 personer i alderen 18-60 år var anti-HA-antistof- seroprotektionsraten 20 % mod A/Indonesia/05/2005 21 dage efter den anden dosis AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004, 35 % mod A/Anhui/01/2005 og 60 % mod A/Turkey/Turkey/1/2005.

Ældre (over 60 år)

Hos 297 personer i alderen over 60 år var anti-HA-antistof-serobeskyttelsen og serokonverteringsraten 23 % mod A/Indonesia/05/2005 på dag 42 efter to doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75

μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 og serokonverteringsfaktoren var 2,7. Neutraliserende antistoftitere på mindst 1:40 eller mindst 1:80 blev opnået hos henholdsvis 87 % og 67 % af de 87 undersøgte personer.

Personer i studie D-Pan-H5N1-010, som fik en enkelt dosis blev fulgt og undersøgt for vedvarende anti-HA-antistof mod A/Indonesia/5/2005. Seroprotektionsraten var henholdsvis 16,3 % og 4,7 % ved måned 12 og 24. Serokonverteringsraten for neutraliserende antistof mod A/Indonesia/5/2005 var henholdsvis 15,7 % og 12,2 % ved måned 12 og 24. Andelen af personer, som havde en neutraliserende antistoftiter på > 1/80 var henholdsvis 54,9 % og 44,9 % ved måned 12 og 24.

Pædiatrisk population

Børn i alderen 3-9 år

Hos børn i aldersgrupperne 3-5 år og 6-9 år, som fik enten to fulde doser eller to halve doser AS03- adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), var anti-HA- antistofresponset på dag 42 følgende:

anti-HA-antistof

 

Immunrespons mod A/Indonesia/5/2005

 

 

3-5 år

 

6-9 år

 

 

 

 

 

 

halv

fuld

halv

fuld

 

dosis

dosis

dosis

dosis

 

n = 49

n = 44

n = 43

n = 43

Seroprotektionsrate1

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

Serokonverteringsrate2

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

Serokonverteringsfaktor3

10,7

33,6

12,2

18,5

1seroprotektionsrate: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsrate: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

Personerne i studie D-Pan-H5N1-009 blev fulgt og undersøgt for vedvarende immunrespons. Seroprotektionsraten ved måned 6, 12 og 24 var følgende:

anti-HA-antistof

 

 

Immunrespons mod A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

 

måned 6

måned 12

måned 24

 

halv

 

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

 

dosis

 

n = 27

n = 47

n = 27

n = 47

n = 26

 

n = 49

 

 

 

 

 

Seroprotektionsrate1

6,1 %

 

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

1 seroprotektionsrate:

andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA-antistof

 

 

Immunrespons mod A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

 

måned 6

måned 12

måned 24

 

halv

 

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

halv dosis

fuld dosis

 

dosis

 

n = 34

n = 36

n = 35

n = 37

n = 34

 

n = 42

 

 

 

 

 

Seroprotektionsrate1

4,8 %

 

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

1 seroprotektionsrate:

andelen af personer med

hæmagglutinationshæmnings

(HI) titer ≥ 1:40

I gruppen af børn, som havde fået halv vaccinedosis, forblev andelen af børn med en neutraliserende antistoftiter over 1:80 høj i op til 24 måneder efter første dosis. Det neutraliserende antistofrespons var følgende:

Serum-

 

 

Immunrespons mod A/Indonesia/5/2005

 

 

neutraliserende

 

 

 

 

 

 

 

 

antistof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

6-9 år

 

 

dag 42

måned 6

måned

måned

dag 42

måned 6

måned

måned

 

n = 46

n = 48

n = 42

n = 40

 

 

 

n = 47

n = 47

 

 

n = 35

n = 38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Seropositivitetsrate2

95,6 %

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2 %

97,3 %

94,4 %

97,4 %

≥ 1:803

75,6 %

72,1 %

85,1 %

80,9 %

88,9 %

70,3 %

86,1 %

81,6 %

1geometrisk middeltiter

2andel af personer med en titer ≥ 1:28

3andel af personer, som opnåede en serumneutraliserende antistoftiter på mindst 1:80

Krydsreaktionsimmunrespons fremkaldt af AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

Efter administration af to doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra

A/Indonesia/05/2005 på dag 0 og 21 til 140 personer i alderen 18-60 år var anti-HA-antistof-respons mod A/Vietnam/1194/2004 følgende:

anti-HA-antistof

Immunrespons mod A/Vietnam/1194/2004

 

dag 21

dag 42

 

n = 140

n = 140

Seroprotektionsrate1

15 %

59,3 %

Serokonverteringsrate2

12,1 %

56,4 %

Serokonverteringsfaktor3

1,7

6,1

1seroprotektionsraten: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2serokonverteringsraten: andelen af personer, som enten var seronegative før vaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før vaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccinationsgeometrisk middeltiter (GMT) og prævaccinations-GMT.

Seroprotektionsraten var 13 % på dag 180.

En firdobbelt stigning i serum-neutraliserende antistoftiter mod A/Vietnam blev opnået hos 49 % af personerne 21 dage efter første dosis, hos 67,3 % af personerne 21 dage efter anden dosis og hos 44,9 % af personerne 6 måneder efter anden dosis.

Alternative programmer

Et forlænget doseringsinterval blev undersøgt i studie D-H5N1-012, i hvilket en gruppe personer i alderen 18-60 år modtog to doser af Adjupanrix med 6 måneders eller 12 måneders interval. 21 dage efter den anden dosis var seroprotektionsraten og vaccineresponsraten imod A/Vietnam/1194/2004 henholdsvis 89,6 % og 95,7 % for personer, som havde modtaget vaccinen med 6 måneders interval. 21 dage efter den anden dosis var seroprotektionsraten og vaccineresponsraten imod A/Vietnam/1194/2004 henholdsvis 92,0 % og 100 % for personer, som havde modtaget vaccinen med 12 måneders interval.

Krydsreaktionsimmunrespons imod A/Indonesia/05/2005 blev ligeledes observeret i dette studie.

21 dage efter den anden dosis var seroprotektionsraten og vaccineresponsraten henholdsvis 83,3 % og 100 % for personer, som havde modtaget vaccinen med 6 måneders interval. 21 dage efter den anden dosis var seroprotektionsraten og vaccineresponsraten henholdsvis 84,0 % og 100 % for personer, som havde modtaget vaccinen med 12 måneders interval.

En dosis AS03-adjuveret vaccine indholdende 3,75 μg HA fra A/Indonesia/05/2005 administreret efter en eller to doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004

I et klinisk studie (D-Pan-H5N1-012) fik personer i alderen 18-60 år en dosis AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra enten A/Vietnam/1194/2004 eller A/Indonesia/05/2005 6 måneder efter administration af en eller to primære doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 på henholdsvis dag 0 eller på dag 0 og 21. Anti-HA-respons var følgende:

Anti-HA-antistof

Mod A/Vietnam

Mod A/Indonesia

 

21 dage efter boosterdosis

21 dage efter boosterdosis

 

A/Vietnam

A/Indonesia

 

n= 46

n= 49

 

Efter en primær

Efter to primære

Efter en primær

Efter to primære

 

dosis

doser

dosis

doser

Seroprotektionsrate1

89,6 %

91,3 %

98,1 %

93,9 %

Booster-

87,5 %

82,6 %

98,1 %

91,8 %

serokonverteringsrate2

 

 

 

 

Boosterfaktor3

29,2

11,5

55,3

45,6

1seroprotektionsraten: andelen af personer med hæmagglutinationshæmnings (HI) titer ≥ 1:40;

2booster-serokonverteringsraten: andelen af personer, som enten var seronegative før boostervaccination og opnår en beskyttende post-vaccinationstiter på ≥ 1:40, eller som var seropositive før boostervaccination og opnår en firdobbelt stigning af titer;

3boosterfaktor: forholdet mellem post-boostergeometrisk middeltiter (GMT) og præ-booster-GMT.

Uanset om der var blevet givet en eller to primære vaccinedoser 6 måneder tidligere, var seroprotektionsraterne > 80 % mod A/Indonesia efter en dosis AS03-adjuveret vaccine indeholdende

3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 og seroprotektionsraterne > 90 % mod A/Vietnam efter en dosis AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Indonesia/05/2005. Alle personer opnåede en neutraliserende antistoftiter på mindst 1:80 mod hver af de to stammer uanset HA-typen i vaccinen og det forudgående antal doser.

I et andet klinisk studie (D-Pan-H5N1-015) fik 39 personer i alderen 18-60 år en boosterdosis AS03- adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Indonesia/05/2005 fjorten måneder efter at have fået to doser AS03-adjuveret vaccine indeholdende 3,75 μg HA fra A/Vietnam/1194/2004 på dag 0 og

21. Seroprotektionsraten var 92 % mod A/Indonesia 21 dage efter boostervaccination og 69,2 % på dag 180.

I et andet klinisk studie (D-Pan-H5N1-038) fik 387 personer i alderen 18-60 år én dosis AS03- adjuveret vaccine indeholdende 3,75 µg HA fra A/Indonesia/5/2005 36 måneder efter at have fået to doser indeholdende A/Vietnam/1194/2004. Seroprotektionsraten, boosterserokonverteringsraten og boosterfaktoren mod A/Indonesia/5/2005 var henholdsvis 100 %, 99,7 % og 123,8 % 21 dage efter boostervaccination.

Information fra prækliniske forsøg:

Vaccinens evne til at yde beskyttelse mod homologe og heterologe virusstammer er vurderet præ- klinisk ud fra et belastningsforsøg med fritter.

I hvert forsøg blev fire grupper med hver 6 fritter vaccineret intramuskulært med en AS03-adjuvans- vaccine indeholdende HA fra H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Doser på 15, 5, 1,7 eller 0,6 mikrogram HA blev testet i det homologe ekspositionsforsøg og doser på 15, 7,5, 3,8 eller 1,75 mikrogram HA blev testet i det heterologe belastningsforsøg. Kontrolgrupperne omfattede fritter vaccineret med adjuvans alene med en ikke adjuveret vaccine (15 mikrogram HA) eller med en saltvandsopløsning indeholdende en phosphatbuffer. Fritterne blev vaccineret på dag 0 og 21 og eksponeret intra-trachealt på dag 49 med en letal dosis H5N1/A/Vietnam/1194/04 eller heterolog H5N1/A/Indonesia/5/05. Af de dyr, som havde fået adjuvans-vaccine var 87 % og 96 % beskyttet mod henholdsvis den letale homologe eller den heterologe eksposition. Virusudskillelsen i de øvre luftveje var også nedsat hos de vaccinerede dyr i forhold til kontrolgruppen, hvilket tyder på nedsat risiko for virustransmission. Både i kontrolgruppen som fik non-adjuveret vaccine og kontrolgruppen, som blev vaccineret alene med adjuvans døde alle dyr eller måtte aflives, fordi de var døende 3-4 dage efter påbegyndt belastning.

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det af videnskabelige årsager ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ikke nogen risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter akutte og gentagne doser, lokal tolerance, fertilitet hos kvinder, toksicitet for foster/nyfødt barn (til og med afslutningen af ammeperioden).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Suspension i hætteglas:

Polysorbat 80

Octoxinol 10

Thiomersal

Natriumchlorid (NaCl)

Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4)

Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)

Kaliumchlorid (KCl)

Magnesiumchlorid (MgCl2)

Vand til injektionsvæsker

Emulsion i hætteglas:

Natriumchlorid (NaCl)

Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4)

Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)

Kaliumchlorid (KCl)

Vand til injektionsvæsker

Vedrørende adjuvans, se pkt. 2.

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

5 år.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes inden for 24 timer. Den rekonstituerede vaccine er kemisk og fysisk holdbar i op til 24 timer ved 25 °C.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakke indeholder:

-en pakke med 50 hætteglas (type I-glas), hver indeholdende 2,5 ml suspension og forsynet med prop (butylgummi).

-to pakker med 25 hætteglas (type I-glas), hver indeholdende 2,5 ml emulsion og forsynet med prop (butylgummi).

Ved sammenblanding af 1 hætteglas suspension (2,5 ml) og 1 hætteglas emulsion (2,5 ml) fås 10 vaccinedoser (5 ml).

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Adjupanrix består af to hætteglas:

Suspension: flerdosis-hætteglas indeholdende antigen,

Emulsion: flerdosis-hætteglas indeholdende adjuvans.

Før administration skal indholdet af de to hætteglas sammenblandes.

Instruktion for rekonstitution og administration af vaccinen:

1.Inden emulsionen (adjuvans) og suspensionen (antigen) sammenblandes, skal de to komponenter have antaget stuetemperatur (efter minimum 15 minutter); hvert hætteglas skal omrystes og inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. Ved observation af et af ovennævnte (inklusive gummipartikler fra proppen) skal vaccinen kasseres.

2.Vaccinen blandes ved at trække hele indholdet i hætteglasset med adjuvans op vha. en 5 ml injektionssprøjte og tilsætte det til hætteglasset med antigen. Det anbefales at bruge en 23-G kanyle på sprøjten. Er denne kanylestørrelse ikke tilgængelig, kan en 21-G kanyle dog også anvendes. For at lette udtagningen af al adjuvans i hætteglasset skal hætteglasset holdes med bunden opad.

3.Efter tilsætning af adjuvans til antigen skal blandingen omrystes godt. Den færdigblandede vaccine er en hvidlig til gullig, homogen, mælkeagtig emulsion. Hvis den rekonstituerede vaccine ser anderledes ud, skal den kasseres.

4.Efter rekonstitution af Adjupanrix indeholder hætteglasset mindst 5 ml. Vaccinen skal administreres i overensstemmelse med den anbefalede dosis (se pkt. 4.2).

5.Hætteglasset skal omrystes før hver administration og inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. Ved observation af et af de nævnte forhold (inklusive gummipartikler fra proppen) skal vaccinen kasseres.

6.Hver enkel vaccinedosis (0,5 ml) udtages vha. en 1 ml injektionssprøjte og administreres intramuskulært. Det anbefales at bruge en kanylestørrelse, der ikke er større end 23-G.

7.Efter sammenblanding skal vaccinen anvendes inden for 24 timer. Den blandede vaccine kan enten opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) eller ved stuetemperatur (højst 25 °C). Hvis den blandede vaccine opbevares i køleskab, skal vaccinen have antaget stuetemperatur (efter minimum 15 minutter) før hver udtagning.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/578/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse:

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet