Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advate (octocog alfa) – Produktresumé - B02BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdvate
ATC-kodeB02BD02
Indholdsstofoctocog alfa
ProducentBaxter AG

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 50 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6-månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet, før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvensen er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændigt opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/001

EU/1/03/271/011

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 100 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvensen er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/002

EU/1/03/271/012

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 200 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidleti den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution)

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvensen er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt , indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/003

EU/1/03/271/013

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 300 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution)

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/004

EU/1/03/271/014

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 400 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. SlutdDatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/005

EU/1/03/271/015

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 3000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 600 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

 

 

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner

protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer, enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser

med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution)

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemt forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/006

EU/1/03/271/016

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 125 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24.

muskelblødning eller oral

 

time (8. til 24. time for patienter

blødning.

 

under 6 år) mindst 1 dag, indtil

 

 

blødningsepisoden, kendetegnet ved

 

 

smerter, er gået i ro eller opheling er

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

begyndt.

Gentag injektionen hver 12. til 24.

muskelblødning eller

 

hæmatom.

 

time (8. til 24. time for patienter

 

 

under 6 år) i 3-4 dage eller mere, indtil

 

 

smerte og akut nedsat funktion er

Livstruende blødninger.

60-100

forsvundet.

 

 

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter

 

 

under 6 år), indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter

 

 

under 6 år), indtil passende sårheling,

 

 

herefter fortsættes behandling

 

 

i yderligere mindst 7 dage for at

 

 

vedligeholde en faktor VIII –aktivitet

 

 

på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Brug af præsentationer på 2 ml er ikke dokumenteret for pædiatriske patienter <2 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

På grund af den mindskede injektionsvolumen for ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner er der mindre tid til at reagere ved at stoppe injektionen i tilfælde af

overfølsomhedsreaktioner. Det tilrådes derfor at udvise påpasselighed ved injektion af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner, især hos børn.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Forkert indgivelse af ADVATE

Ved forkert (intraarteriel eller paravenøs) indgivelse af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand kan der opstå milde, kortvarige reaktioner på injektionsstedet, f.eks. udslæt og erytem.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

En undersøgelse af lokal tolerance hos kaniner viste, at ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand tolereres godt efter intravenøs indgivelse. Der blev observeret let, forbigående rødmen på indgivelsesstedet efter intraarteriel indgivelse og efter paravenøs indgivelse. Der blev dog ikke

observeret nogen tilknyttede negative histopatologiske ændringer, hvilket indikerer, at de observerede fænomener er forbigående.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidleti den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 2 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 2 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 2 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis pæparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/007

EU/1/03/271/017

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Brug af præsentationer på 2 ml er ikke dokumenteret for pædiatriske patienter <2 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

På grund af den mindskede injektionsvolumen for ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner er der mindre tid til at reagere ved at stoppe injektionen i tilfælde af

overfølsomhedsreaktioner. Det tilrådes derfor at udvise påpasselighed ved injektion af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner, især hos børn.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Forkert indgivelse af ADVATE

Ved forkert (intraarteriel eller paravenøs) indgivelse af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand kan der opstå milde, kortvarige reaktioner på injektionsstedet, f.eks. udslæt og erytem.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

En undersøgelse af lokal tolerance hos kaniner viste, at ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand tolereres godt efter intravenøs indgivelse. Der blev observeret let, forbigående rødmen på indgivelsesstedet efter intraarteriel indgivelse og efter paravenøs indgivelse. Der blev dog ikke

observeret nogen tilknyttede negative histopatologiske ændringer, hvilket indikerer, at de observerede fænomener er forbigående.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 2 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 2 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 2 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/008

EU/1/03/271/018

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Brug af præsentationer på 2 ml er ikke dokumenteret for pædiatriske patienter <2 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

På grund af den mindskede injektionsvolumen for ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner er der mindre tid til at reagere ved at stoppe injektionen i tilfælde af

overfølsomhedsreaktioner. Det tilrådes derfor at udvise påpasselighed ved injektion af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner, især hos børn.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Forkert indgivelse af ADVATE

Ved forkert (intraarteriel eller paravenøs) indgivelse af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand kan der opstå milde, kortvarige reaktioner på injektionsstedet, f.eks. udslæt og erytem.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

En undersøgelse af lokal tolerance hos kaniner viste, at ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand tolereres godt efter intravenøs indgivelse. Der blev observeret let, forbigående rødmen på indgivelsesstedet efter intraarteriel indgivelse og efter paravenøs indgivelse. Der blev dog ikke

observeret nogen tilknyttede negative histopatologiske ændringer, hvilket indikerer, at de observerede fænomener er forbigående.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 2 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 2 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 2 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemet forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/009

EU/1/03/271/019

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 750 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse. ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer. Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen, oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO- standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

Krævet faktor VIII-niveau

Hyppighed af doser

kirurgi

(% eller IE/dl)

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

 

 

Tidlig hæmarthrose,

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller oral

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

blødning.

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

 

 

eller opheling er begyndt.

Mere udbredt hæmarthrose,

30-60

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

muskelblødning eller

 

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

hæmatom.

 

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

 

 

akut nedsat funktion er forsvundet.

Livstruende blødninger.

60-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

 

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30-60

Hver 24. time (12. til 24. time for

Inklusive tandudtræk.

 

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

 

 

indtil opheling er begyndt.

Større

80-100

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

 

(præ- og postoperativ)

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

 

 

indtil passende sårheling, herefter

 

 

fortsættes behandling i yderligere

 

 

mindst 7 dage for at vedligeholde

 

 

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

 

 

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af in vivo bedring samt udvise forskellige halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Brug af præsentationer på 2 ml er ikke dokumenteret for pædiatriske patienter <2 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

På grund af den mindskede injektionsvolumen for ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner er der mindre tid til at reagere ved at stoppe injektionen i tilfælde af

overfølsomhedsreaktioner. Det tilrådes derfor at udvise påpasselighed ved injektion af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand til injektioner, især hos børn.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml plasma ved brug af den modificerede test. Hos patienter, der udvikler inhibitorer til faktor VIII, kan tilstanden manifesteres ved manglende klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et hemofilicenter. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage samt ved andre arvelige faktorer

og miljøfaktorer. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII overvåges omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor kan substitutionsbehandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandlingen af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af patienter med hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Forkert indgivelse af ADVATE

Ved forkert (intraarteriel eller paravenøs) indgivelse af ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand kan der opstå milde, kortvarige reaktioner på injektionsstedet, f.eks. udslæt og erytem.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer), hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner kan ses.

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering. Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

 

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIIIc

Almindelig

 

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

 

Overfølsomhedc

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

 

Synkope

Ikke almindelig

 

Tremor

Ikke almindelig

 

Migræne

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

 

Hedeture

Ikke almindelig

 

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

 

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

 

Kvalme

Ikke almindelig

 

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

 

Udslæt

Ikke almindelig

 

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Feber

Almindelig

på administrationsstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

 

Brystsmerte

Ikke almindelig

 

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

 

Kuldegysning

Ikke almindelig

 

Unormal følelse

Ikke almindelig

 

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

 

Træthed

Ikke kendt

 

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Hyppigheda

Systemorganklasse

 

 

 

Utilpashed

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

 

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

Ikke almindelig

 

niveaub

 

 

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

 

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

 

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

a)Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

b)Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation). Hæmostase blev opretholdt

i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

c)Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Udvikling af inhibitorer

Udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter (PTP) og tidligere ubehandlede patienter er rapporteret. Se nærmere om dette i pkt. 5.1 og 4.4.

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere, og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin- IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt, flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand- faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenser.

Udvikling af inhibitorer

ADVATES immunogenicitet blev vurderet hos tidligere behandlede patienter. I kliniske forsøg med ADVATE hos 233 pædiatriske og voksne patienter [pædiatriske patienter (0-16 år) og voksne (ældre end 16 år)] med diagnosen svær hæmofili A (faktor VIII <1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-koncentrat ≥150 dage hos voksne og ældre børn og ≥50 dage hos børn <6 år udviklede én patient en lav-titer-inhibitor (2,4 BE i den modificerede Bethesda-test) efter 26 eksponeringsdage med ADVATE. De opfølgende tests for inhibitor hos denne patient, efter personen var taget ud af studiet, var negative. På tværs af alle studierne var medianen for eksponeringen for

ADVATE 97,0 eksponeringsdage pr. patient (interval 1 til 709) for tidligere behandlede patienter. Den samlede forekomst af alle typer af udvikling af faktor VIII-inhibitor var 0,4 % (1 ud af 233).

I det afsluttede ukontrollerede studie 060103 udviklede 16 ud af 45 (35,6 %) af tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII <1 %) og mindst 25 eksponeringsdage) FVIII-

inhibitorer. 7 (15,6 %) af patienterne udviklede således inhibitorer på højt titerniveau, og 9 (20 %) udviklede inhibitorer på lavt titerniveau, hvoraf 1 også blev klassificeret som forbigående inhibitorudvikling.

Risikofaktorerne for udvikling af inhibitor omfattede i dette studie ikke-kaukasisk etnicitet, tidligere forekomst af inhibitorer i familien og intensiv behandling med høje doser inden for de

første 20 eksponeringsdage. Hos de 20 patienter, som ikke havde nogen af disse risikofaktorer, sås ingen udvikling af inhibitorer.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet. I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 patienter på ITI

(studie 060703), og indsamling af registerdata er i gang.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken (mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII- mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline). Kategorierne i disse analyser med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle), unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3 Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

Spædbørn

Børn

Større børn

Unge

Voksne

(middel ±

(n=5)

(n=30)

(n=18)

(n=33)

(n=109)

standardafvigelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total AUC (IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6

± 530,0

1317,1

± 438,6

1538,5

± 519,1

Korrigeret trinvis

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

bedring ved Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IE/dl pr. IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8

± 3,8

12,1

± 3,2

12,9

± 4,3

Maksimal

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5

± 25,6

107,6

± 27,6

111,3

± 27,1

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter infusion (IE/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean residence

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1

± 4,7

15,0

± 5,0

16,2

± 6,1

time (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsvolumen

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

ved steady state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

a Beregnet som (Cmax - faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor Cmax er den maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t½) var cirka 20 % lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

En undersøgelse af lokal tolerance hos kaniner viste, at ADVATE rekonstitueret i 2 ml sterilt vand tolereres godt efter intravenøs indgivelse. Der blev observeret let, forbigående rødmen på indgivelsesstedet efter intraarteriel indgivelse og efter paravenøs indgivelse. Der blev dog ikke

observeret nogen tilknyttede negative histopatologiske ændringer, hvilket indikerer, at de observerede fænomener er forbigående.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6 månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 2 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

-ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et hætteglas med 2 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 2 ml solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenøs indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning. Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

-Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

-Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

-Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

-Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

-Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

-Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

-Anvend aseptisk teknik

1.Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand

til injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur (mellem 15 og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

4.Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

5.Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden (Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

6.Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra BAXJECT II-udstyret.

7.Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

8.Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstitution med BAXJECT III-systemet

Må ikke bruges, hvis låget ikke er fuldstændigt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis præparatet endnu opbevares i et køleskab, tages den forseglede blisterpakning (indeholdende hætteglas med pulver og solvens, som på forhånd er samlet med systemet til rekonstitution) ud af køleskabet. Lad det stå, indtil det har opnået rumtemperatur (mellem 15 °C og 25 °C).

2.Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

3.Åbn pakningen med ADVATE ved at trække låget af. Fjern BAXJECT III-systemet fra blisterpakningen.

4.Anbring ADVATE på en jævn overflade med solvens-hætteglasset øverst (Fig. 1). Solvens- hætteglasset har en blå stribe. Fjern ikke den blå hætte. Dette gøres på et senere trin.

5.Mens den ene hånd holder om hætteglasset med ADVATE i BAXJECT III-systemet, presses den anden hånd fast ned mod solvens-hætteglasset, indtil systemet er helt sammenpresset, og solvensen flyder ned i hætteglasset med ADVATE-pulveret (Fig. 2). Vend eller vip ikke systemet før overførslen er helt afsluttet.

6.Kontroller, at solvenset er fuldstændigt overført. Sving systemt forsigtigt, indtil alt pulver er opløst. Vær sikker på, at ADVATE-pulveret er fuldstændig opløst, ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Pulveret opløses hurtigt (normalt på mindre

end 1 minut). Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Indgivelse

Anvend aseptisk teknik

Parenterale medicinske, præparater bør inspiceres for partikler før indgivelse, når som helst opløsningen og beholderen tillader dette. Kun en klar og farveløs opløsning må anvendes.

1.Fjern den blå hætte fra BAXJECT II / BAXJECT III. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven). Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage.

3.Sprøjten frakobles.

4.Tilslut en butterfly-nål til sprøjten. Injiceres intravenøst. Opløsningen skal indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende, og må ikke overstige 10 ml per minut. Pulshastigheden bør måles før og under indgivelse af ADVATE. Skulle en signifikant forøgelse forekomme, vil reduktion af indgivelseshastighed eller midlertidig pause i injektionen normalt omgående få symptomerne til at forsvinde (se pkt. 4.4 og 4.8).

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østrig

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/271/010

EU/1/03/271/020

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. marts 2004

Dato for seneste genregistrering: 2. marts 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet