Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Etikettering - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAerinaze
ATC-kodeR01BA52
Indholdsstofdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducentMerck Sharp

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON MED 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETTER MED MODIFICERET UDLØSNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modificeret udløsning

Desloratadin/pseudoephedrin (som sulfat)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 2,5 mg desloratadin og 120 mg pseudoephedrin (som sulfat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter med modificeret udløsning

4 tabletter med modificeret udløsning

7 tabletter med modificeret udløsning

10 tabletter med modificeret udløsning

14 tabletter med modificeret udløsning

20 tabletter med modificeret udløsning

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Sluges hele med vand.

Må ikke knuses, brækkes eller tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/399/001 2 tabletter med modificeret udløsning

EU/1/07/399/002 4 tabletter med modificeret udløsning

EU/1/07/399/003 7 tabletter med modificeret udløsning

EU/1/07/399/004 10 tabletter med modificeret udløsning

EU/1/07/399/005 14 tabletter med modificeret udløsning

EU/1/07/399/006 20 tabletter med modificeret udløsning

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aerinaze

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modificeret udløsning desloratadin/pseudoephedrin (som sulfat)

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet