Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Indlægsseddel - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAerinaze
ATC-kodeR01BA52
Indholdsstofdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducentMerck Sharp

Indlægsseddel: Information til patienten

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modificeret udløsning desloratadin/pseudoephedrinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Aerinaze til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Aerinaze

3.Sådan skal du tage Aerinaze

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Hvad Aerinaze er

Aerinaze-tabletter indeholder en kombination af to aktive indholdsstoffer, desloratadin, der er et antihistamin, og pseudoefedrinsulfat, der er et dekongestant.

Sådan virker Aerinaze

Antihistaminer reducerer allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af et stof kaldet histamin, som dannes i kroppen. Dekongestanter afhjælper tilstopning i næsen.

Hvornår Aerinaze skal anvendes

Aerinaze-tabletter lindrer symptomer, der er forbundet med sæsonbetinget allergisk rhinitis (høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og øjne i forbindelse med tilstoppet næse hos voksne og teenagere i alderen 12 år og ældre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aerinaze

Tag ikke Aerinaze:

-hvis du er allergisk over for desloratadin, pseudoephedrinsulfat, adrenergika eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6) eller over for loratadin

-hvis du har højt blodtryk, hjerte-karsygdomme eller tidligere har haft slagtilfælde

-hvis du har glaukom, vandladningsbesvær, forsnævret urinrør eller en overaktiv skjoldbruskkirtel

-hvis du får behandling med monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) (en type antidepressive lægemidler) eller er stoppet med at tage denne type medicin inden for de sidste 14 dage.

Advarsler og forsigtighedsregler

Særlige tilstande kan gøre dig usædvanligt følsom over for dekongestanten pseudoephedrinsulfat, som findes i dette lægemiddel. Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Aerinaze:

-hvis du er 60 år eller ældre. Ældre voksne kan være mere følsomme over for virkningen af dette lægemiddel

-hvis du har diabetes

-hvis du har intestinale mavesår, der fører til indsnævring af maven, tyndtarmen eller spiserøret (stenotisk mavesår)

-hvis du har blokade af tarmene (pyloral eller duodenal blokade)

-hvis du har blokade af blæremunden (vesikal cervix blokade)

-hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær pga. stramning af lungemusklerne (bronkospasme)

-hvis du har problemer med lever, nyrer eller blære.

Du skal desuden fortælle det til din læge, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du oplever eller får diagnosticeret et eller flere af de følgende tilfælde. De vil da muligvis råde dig til at stoppe behandlingen med Aerinaze:

-højt blodtryk

-hurtig eller bankende hjerterytme

-unormal hjerterytme

-føler dig syg, får hovedpine eller forværret hovedpine mens du bruger Aerinaze

-hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.

Hvis det er planlagt, at du skal opereres, vil din læge måske anbefale dig at stoppe behandlingen med Aerinaze 24 timer i forvejen.

Et af de aktive stoffer i Aerinaze, pseudoephedrinsulfat, kan misbruges, og store doser pseudoephedrinsulfat kan være giftigt. Fortsat brug kan føre til at tage mere Aerinaze end den anbefalede dosis for at få den ønskede virkning, hvilket kan medføre øget risiko for overdosering. Hvis du stopper behandlingen pludseligt, kan depression forekomme.

Laboratorieprøver

Stop brugen af Aerinaze mindst 48 timer før du får foretaget hudtests, da antihistaminer kan påvirke resultatet af hudtesten.

Sportsudøvere, som tager Aerinaze, kan få positive dopingprøver.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Aerinaze

Fortæl altid lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er især vigtigt, hvis du tager:

-digitalis, et lægemiddel til behandling af visse hjertesygdomme

-lægemidler for blodtrykket (f.eks. methyldopa, mecamylamin, reserpin, veratrum alkaloider og guanetidin

-dekongestanter, der gives via næse eller mund (f.eks. phenylpropanolamin, phenylephedrin, ephedrin, oxymetazolin, naphazolin)

-slankepiller (appetitnedsættende)

-amfetaminer

-lægemidler mod migræne, f.eks. sekalealkaloider (såsom dihydroergotamin, ergotamin eller methylergometrin)

-lægemidler mod Parkinsons sygdom eller for ufrivillig barnløshed f.eks. bromocriptin, cabergolin, lisurid og pergolid

-syreneutraliserende midler mod fordøjelsesbesvær eller maveproblemer

-et lægemiddel kaldet kaolin mod diarré

-tricykliske antidepressiva (f.eks. fluoxetin), antihistaminer (f.eks. cetirizin, fexofenadin)

Brug af Aerinaze sammen med alkohol

Tal med lægen, apoteket eller sundhedspersonalet om, hvorvidt du kan drikke alkohol, når du tager Aerinaze. Det frarådes at drikke alkohol under behandling med Aerinaze.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apoteket eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Aerinaze, hvis du er gravid.

Nedsat mælkeproduktion hos ammende mødre er blevet set med pseudoephedrinsulfat, som er en bestanddel af Aerinaze. Både desloratadin og pseudoephedrinsulfat udskilles i modermælk. Du bør ikke tage Aerinaze, hvis du ammer.

Frugtbarhed

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindlig frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes det ikke, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, bør man ikke indlade sig på aktiviteter, der kræver mental skarphed såsom at køre bil eller betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret.

3.Sådan skal du tage Aerinaze

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet.

Brug til børn og teenagere i alderen 12 år og ældre

Den anbefalede dosis er én tablet to gange daglig med et glas vand med eller uden mad.

Lægemidlet er til oral anvendelse. Slug tabletten hel; tabletten må ikke knuses, deles eller tygges, før den sluges.

Tag ikke flere tabletter end anbefalet på etiketten. Tag ikke tabletter oftere end anbefalet.

Tag ikke dette lægemiddel i mere end 10 dage i træk, med mindre lægen siger det.

Hvis du har taget for mange Aerinaze tabletter

Kontakt straks lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du har taget for mange Aerinaze- tabletter.

Hvis du har glemt at tage Aerinaze

Hvis du glemmer at tage din dosis til tiden, så tag den så hurtigt som muligt og fortsæt med din sædvanlige dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Aerinaze

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende bivirkninger er set i kliniske undersøgelser:

Almindelige bivirkninger: følgende kan berøre op til 1 ud af 10 personer

hurtige hjerteslag

nedsat appetit

træthed

rastløshed med øget

forstoppelse

hovedpine

kropsbevægelse

 

søvnproblemer

tørhed i munden

 

nervøsitet

svimmelhed

 

sløvhed

ømhed i hals/svælg

 

 

Ikke almindelige bivirkninger: følgende kan berøre op til 1 ud af 100 personer

hamrende eller uregelmæssigt

tør hals

kløe

hjerteslag

mavesmerter

kulderystelser

øget kropsbevægelse

maveinfluenza

nedsat lugtesans

rødmen

utilpashed (kvalme)

unormal leverfunktionstest

hedeture

unormal afføring

oprevethed

forvirring

smertefuld eller vanskelig

angst

sløret syn

vandladning

irritabilitet

tørre øjne

sukker i urinen

 

næseblod

øget blodsukker

 

irriteret næse

tørst

 

betændelse i næsen

vandladningsbesvær

 

løbende næse

ændring i

 

betændelse i sinus

vandladningshyppighed

 

Meget sjældne bivirkninger: følgende øvrige bivirkninger, der er indberettet under markedsføringen af desloratadin, kan berøre op til 1 ud af 10.000 personer

svære allergiske reaktioner

opkastning

muskelsmerter

(vejrtrækningsbesvær, hiven

diarré

krampetrækninger

efter vejret, kløe, udslæt og

hallucinationer

leverbetændelse

hævelse)

 

unormal leverfunktionstest

udslæt

 

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

unormal adfærd

aggression

ændringer i måden hjertet slår

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og blister efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aerinaze indeholder:

-Aktive stoffer: desloratadin og pseudoephedrinsulfat

-Hver tablet indeholder 2,5 mg desloratadin og 120 mg pseudoephedrinsulfat

-Øvrige indholdsstoffer:

-Indholdsstoffer i det blå lag til umiddelbar udløsning: majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, edetatdinatrium, citronsyre, stearinsyre og farvestof (Indigo Carmin E132, Aluminium lake).

-Indholdsstoffer i det hvide lag til modificeret udløsning: hypromellose 2208, mikrokrystallinsk cellulose, povidon K30, silicadioxid og magnesiumstearat.

Udseeende og pakningsstørrelser

Aerinaze er en blå og hvid oval tolagstablet med ”D12” præget i det blå lag. Aerinaze-tabletter er pakket som 2, 4, 7, 10, 14 eller 20 tabletter i perforeret enkeltdosisblister bestående af laminat blisterfilm og folielåg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

Fremstiller:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel : 0800 38 693

Tel. + 370 5 278 02 47

+32 (0)2 776 62 11

msd_lietuva@merck.com

dpoc_belux@merck.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel : 0800 38 693

info-msdbg@merck.com

+32 (0)2 776 62 11

 

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Tel: +351 214465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel.: + 40 21 529 2900

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 70 00

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Aerinaze på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC’s vurderingsrapport om PSUR’en/PSUR’erne for desloratadin / pseudoephedrin, er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

To litteraturrapporter identificerede en mulig sammenhæng mellem aggressiv reaktion/unormal adfærd og anvendelse af desloratadin ved hjælp af supporterende temporale forbindelser, positiv dechallenge (symptomerne forsvandt ved seponering eller reduktion af dosis) og i nogle tilfælde med positiv rechallenge (symptomerne kom igen ved re-eksponering). Der er rapporter om lignende tilfælde i Eudravigilance for referenceperioden. I betragtning af den potentielle alvor af disse hændelser hos børn og antallet af rapporterede tilfælde med positiv dechallenge og rechallenge, skal ”unormal adfærd” og ”aggression” føjes til listen over bivirkninger for desloratadin.

En litteraturartikel, som blev udgivet i referenceperioden, beskriver 4 tilfælde af epilepsi hos børn med epilepsi i familien eller relevant anamnese. Årsagssammenhængen blev vurderet som mulig i de enkelte tilfælde baseret på temporal association og positiv dechallenge. På baggrund af disse nye data kunne det konkluderes, at desloratadin kan forværre allerede eksisterende krampeanfald hos patienter (hovedsageligt hos børn) med krampeanfald i anamnesen, og at forsigtighed skal tilrådes ved behandling af patienter med epilepsi eller personer, som er tilbøjelige til at få kramper med desloratadin.

På baggrund af 4 nye publikationer vedrørende en mulig forbindelse mellem desloratadin og forlænget QT-interval der er rapporteret i litteraturen, og det faktum at ”forlænget QT-interval” allerede er på listen over bivirkninger for præparater med desloratadin, skal denne bivirkning tilføjes som bivirkning for alle desloratadinholdige præparater.

I betragtning af data præsenteret i de vurderede PSUR’er anså PRAC derfor ændringerne til produktinformationen for lægemidler indeholdende desloratadin som værende påkrævet.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for desloratadin / pseudoephedrin er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder desloratadin / pseudoephedrin, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet