Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Etikettering - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAerivio Spiromax
ATC-kodeR03AK06
Indholdsstofsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProducentTeva B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver salmeterol/fluticasonpropionat

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver afmålt dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat.

Hver leveret dosis (dosis fra mundstykket) indeholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram fluticasonpropionat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver

1 inhalator indeholder 60 doser.

3 inhalatorer, der hver indeholder 60 doser.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen grundigt inden brug.

Til inhalation.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvendes efter lægens anvisninger.

Forpanel: Må ikke anvendes til børn og unge.

Sidepanel: Må kun anvendes til voksne i alderen 18 år og ældre.

Må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

8.UDLØBSDATO

EXP:

Anvendes inden for 3 måneder efter, at inhalatoren er taget ud af folien.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Hold mundstykkets låg lukket, efter inhalatoren er taget ud af folien.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aerivio Spiromax 50 µg/500 µg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver

salmeterol/fluticasonpropionat

Til inhalation.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen.

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

Indeholder 1 inhalator.

6.ANDET

Hold mundstykkets låg lukket. Anvendes inden for 3 måneder efter, at inhalatoren er taget ud af folien.

Teva B.V.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

INHALATOR

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Aerivio Spiromax 50 mikrog/500 mikrog

Inhalationspulver.

salmeterol/fluticasonpropionat

Til inhalation.

2. ADMINISTRATIONSMETODE Læs indlægssedlen grundigt inden brug.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

60 doser

6. ANDET

Kun til voksne.

Indeholder lactose.

Start:

Teva B.V.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet