Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Produktresumé - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAflunov
ATC-kodeJ07BB02
Indholdsstofinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProducentSeqirus S.r.l.  

1.LÆGEMIDLETS NAVN

AFLUNOV injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret).

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus-overfladeantigener (hæmagglutinin og neuraminidase)* fra stammen:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-23) 7,5 mikrogram** pr. 0,5 ml dosis

*formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold

**udtrykt som mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1 indeholdende:

 

squalen

9,75 milligram pr. 0,5 ml

polysorbat 80

1,175 milligram pr. 0,5 ml

sorbitantrioleat

1,175 milligram pr. 0,5 ml

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Vaccinen indeholder 1,899 mg natrium og 0,081 mg kalium pr. 0,5 ml dosis.

AFLUNOV kan indeholde spor af ægge- og hønseprotein, ovalbumin, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB), som anvendes i fremstillingsprocessen (se pkt. 4.3).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Mælkehvid væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering mod influenza A-H5N1-virus.

Denne indikation er baseret på immunogenicitetsdata fra raske forsøgspersoner fra 18 år og opefter efter administration af to doser af vaccinen indeholdende A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (se pkt. 5.1).

AFLUNOV skal anvendes i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

4.2Dosering og administration

Dosering:

Voksne og ældre (18 år og derover):

En dosis på 0,5 ml på en udvalgt dato.

Der bør gives endnu en dosis på 0,5 ml efter et interval på mindst 3 uger.

AFLUNOV er blevet evalueret hos raske voksne (18-60 år) og raske ældre (over 60 år) efter et dag 1 - dag 22 primært vaccinationsprogram samt boostervaccination (se pkt. 4.8 og 5.1).

Erfaringerne hos ældre over 70 år er begrænsede (se pkt. 5.1).

I tilfælde af en officielt erklæret influenzapandemi forårsaget af A/H5N1-virus kan personer, der tidligere er vaccineret med en eller to doser AFLUNOV indeholdende hæmagglutinin (HA-) antigen udvundet af en anden clade af den samme influenza-undertype som influenzapandemi-stammen, få en enkelt dosis AFLUNOV i stedet for de to doser, der kræves til hidtil uvaccinerede personer (se

pkt. 5.1).

Pædiatrisk population:

AFLUNOVs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn mellem 6 måneder og 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Immunisering skal udføres ved intramuskulær injektion i m. deltoideus.

4.3Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på et eller flere af indholdsstofferne eller sporstoffer (ægge- og kyllingeproteiner, ovalbumin, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)) i denne vaccine.

I en pandemisk situation forårsaget af den stamme, der indgår i denne vaccine, kan det dog være hensigtsmæssigt at give denne vaccine til personer med anafylaksi i anamnesen som defineret ovenfor, forudsat at der kan skaffes øjeblikkelig adgang til genoplivningsudstyr, hvis behovet skulle opstå.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed ved administration af denne vaccine til personer med kendt overfølsomhed (se pkt. 4.3 vedrørende en anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof, et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 eller over for sporrester (ægge- og kyllingeprotein, ovalbumin, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)).

Der foreligger meget begrænsede data for forsøgspersoner med co-morbiditet, herunder immunkompromitterede forsøgspersoner, for denne H5N1-vaccine.

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling og mulighed for overvågning altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Immunisering skal udskydes hos patienter med febril sygdom eller akut infektion.

Vaccinen må under ingen omstændigheder administreres intravaskulært eller intradermalt.

Der foreligger ingen data for subkutan anvendelse af AFLUNOV. Sundhedspersonalet må derfor afveje fordele og potentielle risici ved administration af vaccinen til personer med trombocytopeni eller enhver blødningsforstyrrelse, der ville kontraindicere intramuskulær injektion, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødning.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed fremkaldes hos alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede varianter af H5N1-virus i kliniske studier (se pkt. 5.1).

Da 2 doser anbefales, skal det bemærkes, at der ikke foreligger data om sikkerhed, immunogenicitet og virkning, der understøtter muligheden for at erstatte AFLUNOV med andre monovalente H5N1-vacciner.

Synkope (besvimelse) kan forekomme inden eller efter alle vaccinationer som en psykogen reaktion på injektionen og kan være ledsaget af adskillige neurologiske symptomer, såsom forbigående synsforstyrrelser, paræstesier og toniske-kloniske kramper under opvågningen. Det er vigtigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kvæstelser ved besvimelse.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Data opnået fra voksne viste, at samtidig administration af adjuveret H5N1-vaccine og sæsonantigener (inaktiveret overflade, ikke adjuverede) ikke medførte nogen interferens for hverken sæsonstammer eller H5N1-stamme. Single radial hæmolyse (SRH-) antistofrespons mod en homolog

H5N1 Vietnam-stamme opfyldte på dag 43 alle CHMP-kriterier for sæsonstammer og H5N1-stamme. Samtidig administration var ikke hyppigere forbundet med lokale eller systemiske reaktioner sammenlignet med administration af AFLUNOV alene.

Data indikerer derfor, at AFLUNOV kan administreres samtidig med ikke-adjuverede sæsoninfluenzavacciner (ved injektion i modsatte ekstremiteter).

Der er ingen data vedrørende samtidig administration af AFLUNOV og andre vacciner.

Hvis samtidig administration af andre vacciner overvejes, skal immunisering foretages i forskellige ekstremiteter. Det skal bemærkes, at bivirkningerne kan intensiveres.

Det immunologiske respons kan blive nedsat, hvis patienten er i immunsuppressiv behandling.

Efter en influenzavaccination kan der forekomme falsk positive serologiske resultater opnået ved ELISA-metoden for antistof mod human immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især humant T-lymfotropt virus type 1 (HTLV-1). I sådanne tilfælde vil Western Blot-metoden være negativ. Disse forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er opnået begrænsede data fra kvinder, der blev gravide under kliniske studier med AFLUNOV (H5N1) eller H1N1v-vacciner adjuveret med MF59C.1.

Det anslås, at mere end 90.000 kvinder er blevet vaccineret under graviditeten med Focetria H1N1v-vaccinen, som indeholder samme mængde adjuvans MF59C.1 som AFLUNOV. Oplysninger om udkomme er dog endnu begrænsede. Præliminære data fra spontant indberettede hændelser og igangværende post-markedsføringsstudier (graviditetsregister og prospektivt, interventionsstudier) antyder ingen direkte eller indirekte skadevirkninger af vacciner adjuveret med MF59 med hensyn til graviditet, fertilitet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller udvikling efter fødslen.

Da AFLUNOV ikke forventes anvendt i akutte situationer, kan administrationen af vaccinen under graviditet eventuelt udskydes af forsigtighedshensyn.

Sundhedspersonalet må vurdere fordele og potentielle risici ved administration af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle anbefalinger.

Amning

Der foreligger ingen data vedrørende brug af AFLUNOV under amning. De potentielle fordele for moderen og risici for barnet skal overvejes, før AFLUNOV administreres under amning.

Fertilitet

Et studie med kaniner viste ingen reproduktions- eller udviklingstoksicitet for AFLUNOV (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de uønskede virkninger, der er nævnt under pkt. 4.8, kan muligvis påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

a. Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Forekomsten af bivirkninger er blevet evalueret i syv kliniske studier hos voksne (18 år og derover) omfattende over 4.300 voksne og ældre, der fik AFLUNOV (mindst 7,5 µg HA, adjuveret). Der var 3.872 forsøgspersoner i alderen 18-60 år, 365 forsøgspersoner i alderen 61-70 år

og 89 forsøgspersoner over 70 år.

I overensstemmelse med data fra studier for at observere bestemte reaktioner var der en generel tendens til, at antallet af rapporter om lokale reaktioner efter den anden vaccination var mindre end efter den første vaccination. Uanset antigendosis blev næsten alle systemiske reaktioner indberettet på vaccinationsdagen (dag 1) eller i løbet af de efterfølgende 3 dage.

Data for sikkerhed i forbindelse med en boosterdosis af den nuværende AFLUNOV-formulering er begrænset til tre studier (V87P1, V87P2 og V87P1E1), som inkluderede 116 voksne og 56 ældre.

Der blev ikke rapporteret hyppigere bivirkninger, når en boosterdosis blev administreret 6-18 måneder efter den første dosis-serie. En let øget bivirkningsfrekvens hos voksne blev indberettet, når en boosterdosis blev administreret 18 måneder efter den første dosis-serie. Hos ældre var de indberettede bivirkninger ved den tredje boosterdosis kun hyppigere ved sammenligning med den anden dosis.

b.Bivirkningsliste

Forekomsten af bivirkninger, der blev indberettet efter de enkelte vaccinationsdoser (dvs. 1, 2. eller booster-), var sammenlignelig og er anført efter frekvens som følger:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100)

Sjælden (1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Nervesystemet

Meget almindelig: hovedpine

Sjælden: kramper

Hud og subkutane væv

Almindelig: svedsekretion

Ikke almindelig: urticaria

Sjælden: hævelse af øjnene

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: myalgi

Almindelig: artralgi

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: kvalme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: hævelse, smerte, induration og/eller rødme på injektionsstedet, træthed Almindelig: ekkymose på injektionsstedet, feber, utilpashed, kulderystelser

Ikke almindelig: influenzalignende sygdom Sjælden: anafylaksi

Hovedparten af disse bivirkninger forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Der foreligger ingen post-marketing overvågningsdata efter administration af AFLUNOV.

c.Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Følgende utilsigtede hændelser er indberettet fra overvågning efter markedsføring af Focetria H1N1v (godkendt til brug hos børn på 6 måneder og derover, voksne og ældre og med en sammensætning, der ligner AFLUNOVs):

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitation, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, smerter i ekstremiteter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner inklusive pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt; angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Mave-tarmlidelser såsom kvalme, opkastning, mavesmerter og diare.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, somnolens, synkope. Neurologiske lidelser såsom neuralgi, paræstesi, kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde førende til shock.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger fra overvågning efter markedsføring af ikke-adjuverede trivalente vacciner i alle aldersgrupper og en adjuveret trivalent sæsonvaccine, hvis sammensætning ligner AFLUNOVs (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret med MF59C.1), som er godkendt til brug hos ældre forsøgspersoner på 65 år eller derover.

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni (i visse tilfælde med reversibelt fald i trombocyttal til under 5.000/mm³).

Immunsystemet

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme.

Nervesystemet

Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis og Guillain-Barrés syndrom.

d.Paediatric population

Forekomsten af bivirkninger er blevet evalueret i et klinisk studie (Studie V87P6) hos børn (6 måneder til 17 år gamle): Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination. Reaktogeniciteten efter en tredje dosis administreret 12 måneder efter den første dosis var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af forsøgspersoner, der rapporterede om lokale reaktioner, var højere i de ældste aldersgrupper, hovedsagelig pga. flere rapporter om smerte. Hos småbørn var rødme og ømhed de mest almindeligt rapporterede forventelige lokale reaktioner, mens irritabilitet og usædvanlig gråd var de mest almindeligt rapporterede forventelige systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte den hyppigst rapporterede forventelige lokale reaktion,

og træthed og hovedpine var de mest almindeligt rapporterede forventelige systemiske reaktioner. Uanset alder var procentdelen af forsøgspersoner, der indberettede feber, lav.

 

Injektion 1

Injektion 2

Injektion 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Enhver anden utilsigtet hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Enhver anden utilsigtet hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Enhver anden utilsigtet hændelse

30 %

27 %

22 %

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02.

Dette punkt beskriver den kliniske erfaring med AFLUNOV efter administration af to doser samt en booster.

Immunrespons på homologe stammer [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) og

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]

Voksne (18-60 år)

Der blev udført et klinisk studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. To vaccinedoser indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) blev administreret med

tre ugers mellemrum til 156 raske voksne. I et andet klinisk studie (Studie V87P13) blev der indrulleret 2693 voksne forsøgspersoner, som fik to vaccinedoser indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers mellemrum.

Immunogeniciteten blev vurderet hos en subgruppe (N=197) af forsøgspopulationen. I et tredje klinisk studie (Studie V87P11) blev der indrulleret 194 voksne forsøgspersoner, som fik to vaccinedoser indeholdende H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en subgruppe (n=182) af forsøgspopulationen.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 og mod A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 hos de voksne målt ved SRH-analyse var som følger:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Studie V87P11

Anti-HA antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=149

N=197

N=182

Serumbeskyttelsesrate (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

91 % (85-94)

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

85 % (79-90)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

 

Anti-HA antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

-

 

N=69

N=128

 

Baseline-serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroprotektionsrate (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

-

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

-

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelratioer (GMR’er) af SRH

MN-resultater mod homolog A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- og serokonverteringsrate i området fra henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72)

til 83 % (77-89). Immunrespons på vaccination målt ved mikroneutraliserings- (MN-)analyse er på linje med resultater opnået med SRH.

I Studie V87P11 tyder MN-resultater mod homolog A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 på en seroprotektions- og serokonverteringsrate på henholdsvis 85 % (79-90) og 93 % (89-96).

Immunrespons på vaccination målt ved MN-analyse er på linje med resultater opnået med SRH.

Persistens af antistoffer efter primær vaccination i denne population blev vurderet med HI-, SRH- og MN-analyser. I sammenligning med antistofniveauer dag 43 efter gennemførelse af det primære vaccinationsprogram var antistofniveauerne ved dag 202 reduceret med 1/5 til ½ i forhold til de tidligere niveauer.

I et klinisk fase 2-studie (studie V87P3) fik voksne forsøgspersoner på 18-65 år, som var primet 6-8 år tidligere med 2 doser MF59-adjuveret H5N3-vaccine /A/Duck/Singapore/97, 2 boosterdoser AFLUNOV. SRH-resultaterne efter den første dosis, som ligner præpandemisk priming plus en enkelt heterolog boosterdosis, opfyldte alle CHMP-kriterier.

Ældre (≥60 år)

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 og mod A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Studie V87P11) hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner var over 70 år) målt ved SRH-analyse vurderet i to kliniske studier var som følger:

 

Studie V87P1

 

Studie V87P13

 

Studie V87P11

Anti-HA antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

21 dage efter 2. dosis

 

N=84

 

N=210

 

N=132

Seroprotektionsrate (95 % CI) *

80 % (70-88)

 

82 % (76-87)

 

82 % (74-88)

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

70 % (59-80)

 

63 % (56-69)

 

70 % (61-77)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

Studie V87P13

 

Studie V87P13

Anti-HA antistof (SRH)

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

 

N=66

 

 

N=143

Baseline-serostatus

< 4 mm2

 

 

≥ 4 mm2

Seroprotektionsrate (95 % CI)*

82 % (70-90)

 

82 % (75-88)

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

82 % (70-90)

 

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR’er af SRH

MN-resultater mod homolog A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektions- og serokonverteringsrate i området fra henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultater viste i lighed med SRH-resultater et stærkt immunrespons efter gennemførelse af priming-vaccinationsserien hos en population af ældre forsøgspersoner.

I Studie V87P11 tyder MN-resultater mod homolog A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 på en seroprotektions- og serokonverteringsrate på henholdsvis 68 % (59-75) og 81 % (74-87).

Immunrespons på vaccination målt ved MN-analyse er lig resultater opnået med SRH.

Persistens af antistoffer efter primær vaccination målt ved hæmagglutination-inhibition-(HI-), SRH- og MN-test var hos denne population reduceret til ½ til 1/5 i forhold til post-vaccinationsniveauet ved dag 202 sammenlignet med dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsprogrammer vurderet ved HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af de ældre forsøgspersoner, der blev immuniseret med AFLUNOV, udviste seroprotektion ved 6 måneder.

En tredje (booster-) dosis AFLUNOV blev administreret 6 måneder og derefter efter den primære vaccination. Resultaterne er vist ved SRH.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt ved SRH-analyser var som følger:

 

Studie V87P1 Voksne

Studie V87P2 Voksne

Studie V87P1 Ældre

 

booster efter 2. dosis

booster efter 2. dosis

booster efter 2. dosis

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroprotektionsrate (95 % CI)*

89 % (79-95)

85 % (55-98)

84 % (69-94)

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

83 % (72-91)

69 % (39-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR’er af SRH

Erfaringerne hos ældre er begrænsede.

Understøttende data hos voksne

a)Krydsreaktivitet

Krydsreaktivt immunrespons fremkaldt af A/H5N1/Vietnam/1194/2004 mod

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 og A/H5N1/Indonesia/5/05

Der kunne detekteres et vist heterologt immunrespons mod A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; clade 2.2) og A/H5N1/Indonesia/5/05 (clade 2.1) efter både anden og tredje vaccination, hvilket tyder på, at clade 1-vaccine udviser krydsreaktivitet mod clade 2-stammer.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistoffer mod H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt ved SRH-analyse og HI-analyse var som følger:

 

 

Studie V87P12

Studie V87P3

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistof

21 dage

21 dage

21 dage

 

efter 2. dosis

efter 2 dosis

efter 2. dosis

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Seroprotektionsrate (95 % CI)*

65 % (52-77)

90 % (73-98)

59 % (52-66)

SRH

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

65 % (52-77)

86 % (68-96)

49 % (42-56)

 

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Seroprotektionsrate (95 % CI)°

28 % (17-41)

24 % (10-44)

23 % (18-30)

HI

Serokonverteringsrate (95 % CI)°

28 % (17-41)

21 % (8-40)

19 % (14-25)

 

serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR’er af SRH

° målt ved HI-analyse ≥ 40

°°GMR’er af HI

MN-resultater for de tre kliniske studier i ovenstående tabel viste en seroprotektionsrate og en serokonverteringsrate mod A/turkey/Turkey/05 i området fra henholdsvis 10 % (2-27) til 39 % (32-46) og 10 % (2-27) til 36 % (29-43). MN-resultaterne gav en GMR mod A/turkey/Turkey/05 i området

fra 1,59 til 2,95.

Krydsreaktivt immunrespons fremkaldt af A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 mod

A/H5N1/Indonesia/5/05 og A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterologt immunrespons mod A/H5N1/Indonesia/5/05 (clade 2.1) kunne måles i Studie V87P11 efter den anden vaccination, hvilket tyder på krydsreaktivitet for clade 2.2 vaccinen mod

clade 2.1 stammerne.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod A/H5N1/Indonesia/5/05 og A/H5N1/Vietnam/1194/2004 efter den 2. dosis hos voksne (18-60 år) og ældre (>60 år), målt ved SRH- og HI-analyser var som følger:

Anti-HA-

 

V87P11 Voksne (18-60 år)

V87P11 Ældre (>60 år)

antistof

 

N=186

N=142

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Seroprotektionsrate (95 % CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

 

Serokonverteringsrate (95 % CI)*

 

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

 

 

serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

 

 

N=194

N=148

HI

Seroprotektionsrate (95 % CI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

 

Serokonverteringsrate (95 % CI)°

 

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

 

 

serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

 

 

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske middelratioer af SRH ° målt ved HI-analyse ≥ 40

°° geometriske middelratioer af HI

MN-resultater for A/H5N1/Indonesia/5/05 viste en seroprotektionsrate på 38 % (31-45) hos voksne (18-60 år) og 14 % (8-20) hos ældre (>60 år); en serokonverteringsrate på 58 % (50-65) hos voksne og 30 % (23-38) hos ældre samt en GMR på 4,67 (3,95-5,56) hos voksne og 2,19 (1,86-2,58)

hos ældre.

MN-resultater for A/H5N1/Vietnam/1194/2004 viste en seroprotektionsrate på 10 % (6-16) hos voksne (18-60 år) og 6 % (3-11) hos ældre (>60 år); en serokonverteringsrate på 19 % (13-25) hos voksne og 7 % (4-13) hos ældre samt en GMR på 1,86 (1,63-2,12) hos voksne og 1,33 (1,17-1,51) hos ældre.

b)Langsigtet booster-immunhukommelse

En enkelt vaccination med AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) fremkaldte et højt og hurtigt serologisk respons hos forsøgspersoner, der var blevet primet 6-8 år tidligere med to doser af en anden H5N-surrogatvaccine med samme formulering som AFLUNOV men ved anvendelse af stammen H5N3.

c)Studie vedrørende forskellige vaccinationsprogrammer:

I et klinisk studie, hvor 4 forskellige vaccinationsprogrammer blev evalueret hos 240 forsøgspersoner i alderen 18 til 60 år, og hvor den anden dosis blev givet enten 1, 2, 3 eller 6 uger efter den første AFLUNOV dosis, blev CHMP-kriterier for SRH opfyldt i alle vaccinationsprogramgrupper fra 3 uger efter den 2. vaccination. Immunresponset var lavere i gruppen, der fik den 2. dosis efter 1 uge og højere i grupper med længere intervaller i programmet.

Foreliggende data fra pædiatriske populationer

Der blev udført et klinisk studie (Studie V87P6), hvor en kombination af H5N1-vaccinen og MF59C.1-adjuvans blev givet til 471 børn i alderen 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser AFLUNOV med tre ugers mellemrum samt en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis. Tre uger efter den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og HI-analyser, som vist i nedenstående tabel*. Der sås ingen vaccinerelaterede SAE'er (alvorlige bivirkninger) i dette studie.

 

 

Småbørn (6-<36 måneder)

Børn (3-<9 år)

Unge (9-<18 år)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

GMR

dag 43 til dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SC (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH GMR (95 % CI)

 

dag 43 til dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn, blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos

voksne, anvendt på de serologiske data opnået efter vaccination af børn. SP = seroprotektion

SC = serokonvertering

MN-resultater mod en A/Vietnam/1194/2004 tyder på en seroprotektionsrate på 99 % (95 %

CI: 94-100), en serokonverteringsrate i området 97 % (95 % CI: 91-99) til 99 % (95 % CI: 96-100) og en GMR i området fra 29 (95 % CI: 25-35) til 50 (95 % CI: 44-58).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med AFLUNOV i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod influenza A-H5N1-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Oplysninger fra prækliniske studier

Lægemidlets beskyttende virkning blev evalueret i frittemodellen gennem challenge med (eksponering af dyrene for) vira, der er homologe og heterologe med virusstammer. AFLUNOV, indeholdende

HA fra A/Vietnam/1194/2004 (homolog med challenge-stammen), og en AFLUNOV-lignende H5N1 vaccine, indeholdende hæmagglutinin fra A/turkey/Turkey/½005-lignende (heterolog med challenge-stammen) blev testet. Grupper på 8 fritter fik en (dag 21) eller to (dag 0 og 21) doser vaccine indeholdende 3,75 eller 7,5 mikrogram antigen. Kontroldyr fik kun adjuvans. Dyrene blev inficeret intranasalt på dag 42 med en letal dosis A/Vietnam/1203/04-virus. Dyrene blev monitoreret i 16-17 dage efter challenge for at tillade omfattende vurdering af sygdomsprogression, herunder tidspunkt for symptomdebut, mortalitet eller efterfølgende helbredelse.

Alle (100 %) dyr, der fik 2 doser AFLUNOV, var beskyttet, og 94 % af de dyr, der fik en enkelt dosis AFLUNOV, var beskyttet. 87 % af de dyr, der blev inficeret med en virus, der var heterolog til vaccinestammen, var beskyttet efter 2 doser vaccine og en enkelt dosis heterolog vaccine

beskyttede 56 % af dyrene. Alle kontroldyrene døde inden for 7 dage efter challenge. Vaccination beskyttede dyrene mod letal challenge med vira, der var homologe og heterologe med vaccinen.

I et lignende studie blev intranasal challenge udskudt til ca. 4 måneder efter administration af den anden dosis vaccine indeholdende enten 3,75 eller 7,5 mikrogram antigen. I dette studie var 100 %

af dyrene beskyttet mod homolog challenge, og 81 % af dyrene var beskyttet mod heterolog challenge.

Vaccination beskyttede dyrene mod letal challenge, selv når HI-antistoftitrene var lave eller ikke kunne detekteres.

Virkning mod challenge med den heterologe virus A/Indonesia/5/05 blev også testet. Grupper

på 6 fritter fik én dosis vaccine (dag 21) indeholdende 3,75 mikrogram antigen eller to doser vaccine (dag 0 og 21) indeholdende enten 1,0 eller 3,75 mikrogram antigen (A/Vietnam/1194/2004). En letal challenge blev administreret intratrakealt på dag 49. To doser vaccine beskyttede 92 % af dyrene, og en enkelt dosis vaccine beskyttede 50 % af dyrene mod A/Indonesia/5/05-virussen. Sammenlignet med adjuvans-kontrolgruppen var lungeskaderne mindre hos de vaccinerede grupper. Viral shedding og virustiter i lungerne var også mindre, hvilket tyder på, at vaccination kan mindske risikoen for virusoverførsel.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data opnået med AFLUNOV og med sæsoninfluenzavaccine indeholdende MF59C.1-adjuvans viser ingen særlig risiko for mennesker ud fra konventionelle undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet og reproduktionstoksicitet og udvikling (til og med slutningen af amningsperioden).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid (E508)

Kaliumdihydrogenphosphat (E340)

Dinatriumphosphatdihydrat (E339)

Magnesiumchloridhexahydrat (E511)

Calciumchloriddihydrat (E509)

Natriumcitrat (E331)

Citronsyre (E330)

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

2 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med stempelprop (brombutylgummi).

Pakninger med 1 eller 10 fyldte injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Inspicér suspensionen visuelt inden administration. I tilfælde af eventuelle partikler og/eller abnormt udseende skal vaccinen kasseres.

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italien.

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/10/658/001-002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

29. november 2010

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet