Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Etikettering - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAflunov
ATC-kodeJ07BB02
Indholdsstofinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProducentSeqirus S.r.l.  

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

PAPÆSKE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

AFLUNOV injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En dosis på 0,5 ml indeholder: Influenzavirus-overfladeantigener (hæmagglutinin og neuraminidase) formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold fra stammen:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-23)

7,5 mikrogram hæmagglutinin

Adjuvans: MF59C.1-olie bestående af squalen, polysorbat 80 og sorbitantrioleat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Natriumchlorid

Kaliumchlorid (E508)

Kaliumdihydrogenphosphat (E340)

Dinatriumphosphatdihydrat (E339)

Magnesiumchloridhexahydrat (E511)

Calciumchloriddihydrat (E509)

Natriumcitrat (E311)

Citronsyre (E330)

Vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension.

1 fyldt injektionssprøjte (0,5 ml)

10 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Administreres intramuskulært i deltamusklen.

Advarsel: Må ikke injiceres intravaskulært eller intradermalt.

Læs indlægssedlen inden brug.

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Bortskaffes i henhold til lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italien.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/10/658/001 1 fyldt sprøjte

EU/1/10/658/002 10 fyldte sprøjter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TIL INJEKTIONSSPRØJTE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

AFLUNOV injektionsvæske H5N1 influenzavaccine

i.m.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 ml

6.ANDET

Opbevares i køleskab.

Seqirus S.r.l. – Italien

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet