Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen) (aripiprazole) – Indlægsseddel - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen)
ATC-kodeN05AX12
Indholdsstofaripiprazole
ProducentMylan S.A.S

 

Indlægsseddel: Information til brugeren

 

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

 

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

 

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

 

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

 

ARIPIPRZOLE

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig pers

onligt. Lad derfor være med at give medicinen

 

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du få

r bivirkninger,

 

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se af snit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Aripip razole Mylan Pharma -tabletter

3.Sådan skal du tage Aripiprazole Mylan Pharma-tab letter

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter indeholder det aktive stof Aripiprazole, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15 år og opefter for sygdo m, der er forbundet med at høre, se eller føle ting , som ikke er der, mistænksomhed, misopfattelse, usam menhængende tale og opførsel samt nedslået stemningsleje. Mennesker der har disse symptomer kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse, være angste og anspændte.

Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13 år og ældre, som lider af en sygdom, der er forbundet med symptomer som fx at føle sig "høj", en overdreven mængde energi, behov for meget mindre søvn end sædv anligt, meget hurtig tale med et væld af idéer og nogle gange voldsom irritabilitet. Hos voksne forebygger det også, at tilstanden vender tilbage hos patienter, der har haft god effekt af behandling med Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aripip razole Mylan Pharma Tag

ikke Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter

hvis du er allergisk over for Aripiprazole eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6 ).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Aripiprazole Mylan Phar ma-tabletter, hvis du lider af

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer sås om voldsom tørst, udskillelse af store

mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) elle r arvelig sukkersyge (diabetes)

krampeanfald

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger , specielt i ansigtet

hjertekarsygdom, arvelig hjertekarsygdom, slagtil fælde eller forbigående slagtilfælde, abnormt blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpr opper i familien, da antipsykotika har været forbundet med dannelsen af blodpropper

overdreven spilletrang eller tidligere har gjort det

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvan

lige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker din e

normale daglige aktiviteter, får besvær med at synk

e eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie eller din kontaktperson informere lægen om eventuel le slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at vill e skade dig selv. Der har været indberetninger om selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse me d Aripiprazole -behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhe d eller manglende bøjelighed med feber, sveden, ændret mental tilstand eller meget hurtig eller ure gelmæssig hjerterytme.

Børn og unge

 

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge

under 13 år, da sikkerheden og virkningen hos denne

patientgruppe ikke kendes.

 

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazole Mylan Pharm a kan forstærke virkningen af medicin, der

bruges til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvi

s du tager medicin for dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazole sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazole Mylan Pharma

måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen

, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen

 

medicin mod depression eller naturlægemidler mod depression og angst

medicin mod svampeinfektion

visse former for medicin til behandling af HIV-in fektion

medicin mod epilepsi

Medicin, som øger niveauet af serotonin: triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater mod depression (såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og venlafaxin. Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede symptomer, mens du tager et af disse lægem idler sammen med Aripiprazole, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter sammen med mad, drikke og alkohol

Aripiprazole Mylan Pharma kan tages uafhængigt af m åltider.

Alkohol bør undgås.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, ska l du spørge din læge til råds, før du tager dette læg emiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mød re, som har taget Aripiprazole Mylan Pharma i sidste trimester (de sidste tre måneder af gravid iteten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed,

døsighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær

med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af

disse symptomer, bør du kontakte din læge.

 

Det er vigtigt, at du straks fortæller det til læge n, hvis du ammer.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Aripi prazole Mylan Pharma-

tabletter.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cy kle, eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved hvordan Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter. virker på dig.

Aripiprazole Mylan Pharma -tabletter indeholder Maltose

Hvis du har fået at vide af lægen, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

3. Sådan skal du tage

Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller a potekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spør g lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg én gang dagligt. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagl igt.

Brug til børn og unge

Der kan startes med en lav dosis af dette lægemidde l Aripiprazole Mylan Pharma som oral opløsning.

Dosis kan gradvist øges til den anbefalede dosis f or unge på 10 mg dagligt. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller højere dosis, op til højs t 30 mg én gang dagligt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkni ngen af dine Aripiprazole Mylan Pharma -tabletter er for kraftig eller for svag.

Forsøg at tage Aripiprazole Mylan Pharma på samme t idspunkt hver dag. Det betyder ikke noget om du tager den sammen med et måltid eller ej . Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes hele.

Selvom du føler du har det bedre, må du ikke ændre eller lade være med at tage den da glige dosis af Aripiprazole Mylan Pharma uden først at have kontak tet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter

Hvis du tror du har taget flere Aripiprazole tabletter end lægen har anbefalet (eller hvis en anden er kommet til at tage nogle af dine Aripiprazole tabletter), skal du straks kontakte lægen. Hvis du ikke kan få fat i lægen, skal du tage til det nærmeste h ospital og medbringe medicinpakningen.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazole Mylan Pharma tabletter

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætt er med at tage Aripiprazole Mylan Pharma i så lang tid , som lægen har sagt, at du skal have det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er no get, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivi rkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

diabetes mellitus,

søvnbesvær,

ængstelse,

følelse af rastløshed og besvær med at holde sig i ro, problemer med at sidde stille,

ukontrollerbare spjættende, rykkende eller vridende bevægelser, uro i benene,

rysten,

hovedpine,

træthed,

døsighed,

uklarhed,

rysten og sløret syn,

mindre behov for eller besvær med at komme af med a fføring,

fordøjelsesbesvær,

brækfornemmelse,

øget spytdannelse,

opkastninger,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

forhøjet niveau af hormonet prolaktin i blodet,

forhøjet blodsukker,

depression,

ændret eller øget seksuel interesse;

ukontrollerbare bevægelser af mund, tunge og lemmer (tardive dyskinesier),

muskelproblemer, der giver vridende bevægelser (dys toni),

dobbeltsyn,

hurtig hjerterytme,

blodtryksfald, når man rejser sig op, hvilket kan m edføre svimmelhed, uklarhed eller besvimelse,

hikke.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter m arkedsføring af oral Aripiprazole, men deres hyppighed er ukendt:

lavt niveau af hvide blodlegemer,

lavt niveau af blodplader,

allergiske reaktioner (fx hævelse i mund, tunge, an sigt og hals, kløe og nældefeber),

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose ( ketonstoffer i blod og urin) eller koma,

højt blodsukker,

for lidt natrium i blodet,

appetitløshed (anoreksi),

vægttab,

vægtstigning,

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord;

ludomani,

aggressioner,

agitation,

nervøsitet,

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, sveden, nedsat bevidsthed og pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, bes vimelse (neuroleptisk malignt syndrom),

kramper, serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være berus et, feber, svedtendens eller muskelstivhed),

• taleforstyrrelse,

pludselig, uforklarlig død,

livstruende uregelmæssig hjerterytme,

hjerteanfald,

langsom hjerterytme, blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse,

smerter og rødme i benet), der kan vandre gennem bl odårerne til lungerne medførende smerte i brystet samt vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer),

højt blodtryk,

besvimelse,

utilsigtet fejlsynkning med risiko for pneumoni (lungebetændelse),

muskelkramper omkring talecentret, betændelse i bug spytkirtlen,

synkebesvær,

diarré,

ubehag fra bughulen,

ubehag fra maven,

leversvigt,

leverbetændelse,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene,

dårlig leverfunktion, hududslæt

lysoverfølsomhed,

skaldethed,

øget svedtendens,

abnormt muskelsvind der kan føre til nyreproblemer,

muskelsmerter,

stivhed ufrivillig vandladning (inkontinens),

vandladningsproblemer,

abstinenssymptomer hos nyfødte babyer, hvis de bliv er eksponeret under graviditeten,

forlænget og/eller smertefuld erektion,

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen,

smerter i brystet

opsvulmede hænder, ankler eller fødder,

i blodprøver: svingende blodsukker, forhøjet glykos yleret hæmoglobin.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af Aripiprazole. Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkn inger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivir kninger, der var sammenlignelige i hyppighed og type af bivirkninger hos voksne, undtagen for træth ed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observe ret med hyppigheden ”meget almindelig”(hos flere end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øve rste del af maven, tør mund, øget hjerterytme (puls ), vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukont rollerede bevægelser af arme og ben samt svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var ”almindelig” (hos flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din l æge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder ogs å mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Brug ikk e lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medic inrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespa nden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder

Det aktive stof er Aripiprazole. Hver tablet af 5 , 10, 15, 30 mg, der indeholder 5, 10, 15, 30 mg Aripiprazole henholdsvis.

De øvrige ingredienser til 5 mg er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatinere t stivelse, croscarmellosenatrium, indigo (E132) og magnesiumstearat.

De øvrige indholdsstoffer i 10, 30 mg er krystall inske maltose, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, rød jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

• De øvrige ingredienser til 15 mg er krystallinsk e maltose, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, g ul jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter er blå, ru nde og bikonvekse af 6.1mm i diameter, indgraveret med "5" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter er lyserø de, runde og bikonvekse af 8,1 mm i diameter, indgraveret med "10" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter er gule, runde og bikonvekse af 10.1mm i diameter, præget "15" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter er lyserø de, ovale og bikonvekse af 17.1mm i længden, 8,1 mm i bredden, indgraveret med "30" på den ene s ide.

Tabletterne leveres i perforerede blisterpakninger i enhedsdoseringer, i æsker indeholdende 14, 28, 56 eller 98, 28 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis marke dsførtes nødvendigvis.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendig vis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs 69800 Saint-Priest Frankrig

Fremstiller

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300, Grækenland

Eller

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion

Pallini 15351

Attiki,

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette læge lokale repræsentant for indehaveren af markedsførin

middel, skal du henvende dig til den gstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

Mylan AB

filiaal

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 372 6363 052

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd

Tel: +371 676 055 80

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemi ddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet