Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – Etikettering - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnBaraclude
ATC-kodeJ05AF10
Indholdsstofentecavir
ProducentBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON (BEHOLDER OG BLISTERPAKNINGER) OG TEKST PÅ BEHOLDERENS ETIKET

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,5 mg filmovertrukne tabletter entecavir

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg entecavir.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactosemonohydrat.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

30 x 1 filmovertrukket tablet

Blisterpakning:

 

 

90 x 1 filmovertrukket tablet

Beholder:

 

30 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Blisterpakning:

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den orginale yderpakning.

Beholder:

Må ikke opbevares over 25°C.

Hold beholderen tæt tillukket.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Blisterpakning:

30 x 1 filmovertrukket tablet

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 filmovertrukket tablet

 

Beholder:

 

EU/1/06/343/001

30 filmovertrukne tabletter

 

 

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ydre karton: Baraclude 0,5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,5 mg tabletter entecavir

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON (BEHOLDER OG BLISTERPAKNINGER) OG TEKST PÅ BEHOLDERENS ETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter entecavir

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg entecavir.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactosemonohydrat.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

30 x 1 filmovertrukket tablet

Blisterpakning:

 

 

90 x 1 filmovertrukket tablet

Beholder:

 

30 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Blisterpakning:

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den orginale yderpakning.

Beholder:

Må ikke opbevares over 25°C.

Hold beholderen tæt tillukket.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Blisterpakning:

30 x 1 filmovertrukket tablet

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 filmovertrukket tablet

 

Beholder:

 

EU/1/06/343/002

30 filmovertrukne tabletter

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ydre karton: Baraclude 1 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Baraclude 1 mg tabletter entecavir

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON OG TEKST PÅ FLASKENS ETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,05 mg/ml oral opløsning entecavir

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 0,05 mg entecavir

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: maltitol, konserveringsmidler E216, E218

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

210 ml oral opløsning med måleske

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/343/005

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ydre karton: Baraclude 0,05 mg/ml

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet