Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Produktresumé - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnBeneFIX
ATC-kodeB02BD04
Indholdsstofnonacog alfa
ProducentPfizer Ltd  

1.LÆGEMIDLETS NAVN

BeneFIX 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

BeneFIX 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka 50 IE nonacog alfa.

BeneFIX 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka 100 IE nonacog alfa.

BeneFIX 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka

200 IE nonacog alfa.

BeneFIX 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1500 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka

300 IE nonacog alfa.

BeneFIX 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka

400 IE nonacog alfa.

BeneFIX 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 3000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX). Efter opløsning i de medfølgende 5 ml (0,234%) natriumchloridinjektionsvæske indeholder 1 ml cirka

600 IE nonacog alfa

Styrken (IE) er bestemt ved anvendelse af et-trins koagulationstesten i den europæiske farmakopé. Den specifikke aktivitet af BeneFIX er mindst 200 IE/mg protein.

BeneFIX indeholder rekombinant koagulationsfaktor IX (INN = nonacog alfa). Nonacog alfa er et oprenset protein, som har 415 aminosyrer i en enkelt kæde. Det har en primær aminosyresekvens, som er sammenlignelig med Ala148 allel form af plasmafremstillet faktor IX, og de post-translationelle modifikationer af det rekombinante molekyle ser ud til at være forskellige fra dem med det plasmafremstillede molekyle. Rekombinant koagulationsfaktor IX er et glykoprotein som er udskilt fra genetisk fremstillede pattedyrsceller fra en kinesisk hamsteræggestok (CHO) cellelinje.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Hvidt/næsten hvidt pulver og klar og farveløs solvens.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling af og profylaktisk mod blødninger hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX- mangel).

BeneFIX kan anvendes til alle aldersgrupper.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør gennemføres under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Monitorering under behandling

Under behandlingen tilrådes det at bestemme niveauet af faktor IX med passende intervaller for at fastlægge dosis, og hvor hyppigt infusionen skal gentages. Enkelte patienter kan afvige i deres respons over for faktor IX og udvise forskellige halveringstider og bedringsrater. Dosis baseret på legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige og overvægtige personer. Især ved større kirurgiske indgreb er præcis monitorering af substitutionsbehandling med koagulationsanalyse (plasma faktor IX-aktivitet) absolut nødvendig.

Når der anvendes en in vitro tromboplastintid (aPTT)-baseret et-trins koagulationstest til at bestemme faktor IX-aktiviteten i patienternes blodprøver, kan resultaterne for plasma faktor IX-aktivitet være betydeligt påvirket af både typen af aPTT-reagens og af referencestandarden, der anvendes til analysen. Dette er især af betydning, når laboratoriet og/eller de reagenser, der anvendes i analysen, skiftes.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionssbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor IX-manglen, af blødningens lokalisation og udbredelsen samt patientens kliniske tilstand.

Antallet af indgivne enheder faktor IX er udtrykt i internationale enheder (IE), som har relation til den gældende WHO standard for faktor IX-produkter. Faktor IX-aktivitet i plasma er udtrykt enten som en procent (relativt til normal human serum) eller i internationale enheder (relativt til en international standard for faktor IX-plasma).

En international enhed (IE) af faktor IX-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor IX i én ml normalt humant plasma.

Behovsbehandling

Beregning af den nødvendige dosis BeneFIX kan baseres på den erfaring, at én enhed af faktor IX- aktivitet per kg legemsvægt forventes at forøge det cirkulerende niveau af faktor IX med et gennemsnit på 0,8 IE/dl (interval fra 0,4 til 1,4 IE/dl) hos patienter ≥ 12 år (se pkt. 5.2).

De krævede doser bestemmes ved anvendelse af følgende formel:

Antal krævede

= legemsvægt (kg)

x ønsket faktor IX-forøgelse x

reciprokke

Faktor IX IE

 

(%) eller (IE/dl)

værdi af fundne

 

 

 

genfinding

Eksempel: For at opnå en genfinding på 0,8 IE/dl faktor IX, så:

Antal krævede

= legemsvægt (kg)

x ønsket faktor IX-forøgelse x 1,3 IE/kg

Faktor IX IE

 

(%) eller (IE/dl)

Den dosis, der indgives, og administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske effekt i det enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende blødningsepisoder bør faktor IX-aktiviteten ikke falde under de opgivne plasma aktivitetsniveauer (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende doseringsskema kan anvendes som vejledning ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/Type kirurgisk

Krævet faktor IX-niveau

Dosisfrekvens

procedure

(%) eller (IE/dl)

(timer)/Behandlingens varighed

 

 

(dage)

Blødning

 

 

Tidlige hæmartroser, muskulær

20-40

Gentag hver 24. time. Mindst 1

blødning eller oral blødning

 

dag, indtil blødningsepisoden

 

 

indikeret ved smerte er faldet til ro,

Kraftigere hæmartroser,

 

eller heling er opnået.

 

 

muskulær blødning eller

30-60

hæmatom

 

dage eller mere, indtil smerte og

Livstruende blødninger

 

akut skavank er faldet til ro.

60-100

Gentag infusion hver 8. til 24.

 

 

 

time, indtil faren er overstået.

Kirurgi

 

 

Mindre:

30-60

Hver 24. time mindst 1 døgn, indtil

Inklusiv tandudtrækning

 

heling er opnået.

Større

80-100

Gentagen infusion hver 8. til 24.

 

(præ- og postoperativt)

time indtil tilstrækkelig sårheling,

 

 

derefter behandling i mindst

 

 

yderligere 7 dage for at opretholde

 

 

en faktor IX-aktivitet på 30% til

 

 

60% (IE/dl)

Profylakse

BeneFIX kan gives som langtidsforebyggelse til patienter med alvorlig hæmofili B. I et klinisk studie for rutinemæssig sekundær forebyggelse var den gennemsnitlige dosis for tidligere behandlede patienter (PTP) 40 IE/kg (interval 13 til 78 IE/kg) med intervaller på 3 til 4 dage.

I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan kortere doseringsintervaller eller højere doser være nødvendige.

Pædiatrisk population

Der er begrænset dokumentation for behovsbehandling og kirurgi hos pædiatriske patienter under 6 år, der er i behandling med BeneFIX.

Den gennemsnitlige profylaktiske dosis var 63,7 (± 19,1) IE/kg med intervaller på 3-7 dage. Hos yngre patienter kan kortere doseringsintervaller eller højere doser være nødvendige. Faktor IX-forbruget til rutinemæssig profylakse hos 22 evaluerbare patienter var 4607 (± 1849) IE/kg pr. år og 378 (± 152) IE/kg pr. måned.

Omhyggelig monitorering af faktor IX-plasma-aktivitet bør udføres efter kliniske retningslinjer så vel som beregning af farmakokinetiske parametre som genfinding og halveringstid med henblik på passende dosisjustering.

Ældre population

Kliniske studier med BeneFIX inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal forsøgspersoner på 65 år og derover til at bestemme, hvorvidt de reagerer forskelligt fra yngre forsøgspersoner. Som for alle andre patienter, som får BeneFIX, skal dosis for ældre patienter individualiseres.

Administration

BeneFIX indgives ved intravenøs infusion efter opløsning af det frysetørrede pulver i 0,234% natriumchloridinjektionsvæske (se pkt. 6.6).

BeneFIX bør indgives med en lav infusionshastighed. I de fleste tilfælde blev der anvendt en infusionshastighed på op til 4 ml pr. minut. Indgivelseshastigheden bør bestemmes ud fra patientens velbefindende.

Hvis der opstår en formodet overfølsomhedsreaktion, som menes at være relateret til indgivelsen af BeneFIX, skal infusionshastigheden reduceres, eller infusionen skal afbrydes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Agglutination af røde blodceller i slanger/sprøjter

Der har været rapporter om agglutination af røde blodceller i slangen/sprøjten i forbindelse med indgivelse af BeneFIX. Der har ikke været rapporteret bivirkninger i forbindelse med denne iagttagelse. For at mindske risikoen for agglutination er det vigtigt at begrænse mængden af blod i slangen. Der må ikke komme blod i sprøjten. Hvis der observeres agglutination af røde blodceller i slangen/sprøjten, kasseres alt dette materiale (slange, sprøjte og BeneFIX-injektionsvæske), og der fortsættes med indgivelse af en ny pakning.

Kontinuerlig infusion

Indgivelse ved kontinuerlig infusion er ikke godkendt og bør ikke anvendes (se også pkt. 4.4 og 6.6).

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt allergisk reaktion over for hamsterproteiner.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige med BeneFIX. Præparatet indeholder spor af hamsterprotein. Mulige livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner er forekommet med faktor- IX produkter, inklusive BeneFIX. Patienterne skal informeres om, at hvis der opstår symptomer på overfølsomhed, skal indgivelsen af lægemidlet straks stoppes og lægen kontaktes. Patienterne bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner inklusive besværet vejrtrækning, kortåndethed, hævelse, nældefeber, generaliseret urticaria, kløe, tæthed i brystet, bronkospasme, laryngospasme, hiven efter vejret, for lavt blodtryk, sløret syn og anafylaksi.

I nogle tilfælde har disse reaktioner udviklet sig til alvorlig anafylaksi. I tilfælde af shock skal de almindelige medicinske standarder for behandling af chok følges. I tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner bør alternative hæmostatiske tiltag overvejes.

Inhibitorer

Inhibitorer er en ikke almindelig hændelse hos tidligere behandlede patienter (PTP’er), som får produkter indeholdende faktor IX. Eftersom en PTP’er behandlet med BeneFIX, udviklede en klinisk relevant svagt reagerende inhibitor i et klinisk studie og fordi erfaringen med rekombinant faktor IX’s antigenicitet er begrænset, skal patienter i BeneFIX-behandling nøje monitoreres for udviklingen af faktor IX-inhibitorer, som bør titreres i Bethesda enheder ved anvendelse af passende biologisk test.

Der har været rapporter i litteraturen, som viser en korrelation mellem forekomsten af faktor IX- inhibitor og allergiske reaktioner. Derfor skal patienter, der har haft allergiske reaktioner, undersøges for tilstedeværelsen af en inhibitor. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitor kan have en forøget risiko for anafylaksi med efterfølgende indvirkning fra faktor IX. Præliminære oplysninger tyder på, at der kan være en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af omfattende deletionsmutationer i en patients faktor IX-gen og en øget risiko for inhibitordannelse og for akutte overfølsomheds- reaktioner. Patienter, der vides at have omfattende deletionsmutationer i faktor IX-genet, bør observeres tæt for tegn og symptomer på akutte overfølsomhedsreaktioner specielt i de tidlige faser af førstegangseksposition for produktet.

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX-koncentrater, bør den første indgivelse af faktor IX, i henhold til den behandlende læges bedømmelse, udføres under medicinsk overvågning, hvor der kan gives forsvarlig medicinsk behandling af allergiske reaktioner.

Trombose

Selvom BeneFIX kun indeholder faktor IX, bør risikoen for tromboser og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) erkendes. Da anvendelse af faktor IX-komplekskoncentrater har været historisk forbundet med udviklingen af tromboemboliske komplikationer, kan anvendelsen af præparater, der indeholder faktor IX, være potentielt risikabelt hos patienter med tegn på fibrinolyse og hos patienter med DIC. På grund af den potentielle risiko for trombotiske komplikationer skal der iværksættes klinisk overvågning for tidlige tegn på trombotisk koagulopati og DIC med passende biologisk test, ved indgivelse af dette produkt til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til nyfødte eller til patienter med risiko for trombotisk fænomen eller DIC. I hver af disse situationer bør fordelen ved behandling med BeneFIX afvejes imod risikoen for komplikationer.

Sikkerhed og effekt af BeneFIX ved kontinuerlig infusion er ikke fastslået (se også pkt. 4.2 og 4.8). Der har efter markedsføring været indberetninger om trombotiske hændelser, herunder livstruende vena cava superior syndrom hos kritisk syge nyfødte børn, som fik kontinuerlig infusion af BeneFIX gennem et centralt venekateter (se også pkt. 4.8).

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med BeneFIX øge den kardiovaskulære risiko.

Nefrotisk syndrom

Nefrotisk syndrom har været rapporteret efter forsøg på at fremkalde immuntolerance hos hæmofili B patienter med faktor IX-inhibitorer og en anamnese med allergisk reaktion. Sikkerhed og effekt ved anvendelse af BeneFIX til immuntolerance induktion er ikke fastlagt.

Særlige patientpopulationer

Der er ikke opnået tilstrækkelige resultater fra kliniske studier med behandling af tidligere ubehandlede (PUP’er) med BeneFIX.

Behandlingsjournal

Det anbefales kraftigt, at præparatets navn og batchnummer registreres, hver gang BeneFIX administreres til en patient, for at opretholde en forbindelse mellem patienten og lægemiddelbatchen.

For at dokumentere batchnummeret kan patienterne fastgøre en af de aftagelige etiketter fra hætteglasset i deres dagbog eller i en bivirkningsindberetning.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret om interaktioner mellem præparater med human koagulationsfaktor IX (rDNA) og andre lægemidler.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Reproduktionsforsøg med dyr har ikke været udført med faktor IX. Baseret på den sjældne forekomst af hæmofili B hos kvinder er erfaring med hensyn til brug af faktor IX under graviditet og amning ikke tilgængelig. Derfor bør faktor IX udelukkende anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret.

Virkning af BeneFIX på fertilitet er ikke klarlagt.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

BeneFIX påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

Der er observeret overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brænden og svien på infusionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, sløvhed, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse, opkastning og hvæsende vejrtrækning), og i nogle tilfælde kan de udvikle sig til svær anafylaksi (inklusive anafylaktisk shock). I nogle tilfælde har disse reaktioner udviklet sig til svær anafylaksi, og de er forekommet i tæt tidsmæssig forbindelse med udvikling af faktor IX-inhibitorer (se også pkt. 4.4). Nefrotisk syndrom har været rapporteret efter forsøg på at fremkalde immuntolerance hos hæmofili B-patienter med faktor IX-inhibitorer og en anamnese med allergiske reaktioner.

Der er meget sjældent observeret udvikling af antistoffer mod hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner.

Patienter med hæmofili B kan måske udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig som et utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter administration af faktor IX-præparater, se pkt. 4.4.

Skema over bivirkninger

I nedenstående skema er alle bivirkninger anført i henhold til MedDRA-organklassesystemet (SOC og på niveauet for foretrukne termer). Hyppigheden er vurderet i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Skemaet viser bivirkninger, som blev rapporteret i kliniske studier med tidligere behandlede patienter, og bivirkninger, som blev identificeret efter markedsføring. Hyppighederne er baseret på alle opståede bivirkninger med kausal sammenhæng med behandlingen i de samlede kliniske forsøg med i alt 224 deltagere.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

 

Systemorganklasse

 

Meget

Almindelig

 

Ikke almindelig

Hyppighed ikke

 

 

 

almindelig

≥1/100

 

≥1/1.000 til

kendt

 

 

 

≥1/10

til <1/10

 

<1/100

(kan ikke estimeres

 

 

 

 

 

 

 

ud fra

 

 

 

 

 

 

 

forhåndenværende

 

 

 

 

 

 

 

data)

Infektioner og

 

 

 

 

Cellulitis på

 

parasitære sygdomme

 

 

 

 

infusionsstedeta

 

Blod og lymfesystem

 

 

 

 

Faktor IX-

 

 

 

 

 

 

 

hæmningb

 

Immunsystemet

 

 

Overfølsomhedc

 

 

Anafylaktisk

 

 

 

 

 

 

 

reaktion*

Nervesystemet

 

Hovedpined

Svimmelhed;

 

Søvnighed;

 

 

 

 

 

dysgeusi

 

tremor

 

Øjne

 

 

 

 

Synsnedsættelsee

 

Hjerte

 

 

 

 

Takykardif

 

Vaskulære sygdomme

 

 

Flebit;

 

Hypotensionh

Vena cava superior-

 

 

 

 

ansigtsrødmeg

 

 

syndromi,*;

 

 

 

 

 

 

 

dyb venetrombose*;

 

 

 

 

 

 

 

trombose*;

 

 

 

 

 

 

 

tromboflebit*

Luftveje, thorax og

 

Hostej

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

 

 

Opkastning;

 

 

 

 

 

 

 

kvalme

 

 

 

Hud og subkutane væv

 

 

Udslætk; urticaria

 

 

 

Nyrer og urinveje

 

 

 

 

Nyreinfarktl

 

Almene symptomer og

 

Pyreksi

Ubehag i brysteto;

 

 

Utilstrækkeligt

reaktioner på

 

 

reaktion på

 

 

terapeutisk respons*

administrationsstedet

 

 

infusionsstedetn;

 

 

 

 

 

 

 

smerter på

 

 

 

 

 

 

 

infusionsstedetm

 

 

 

Undersøgelser

 

 

 

 

 

Utilstrækkelig faktor

 

 

 

 

 

 

 

IX-bedringsratep, *

* Bivirkning identificeret efter markedsføringen

 

 

a

Inklusive cellulitis

 

 

 

 

 

b

Forbigående dannelse af lav-titer-inhibitor

 

 

c

Inklusive lægemiddeloverfølsomhed, angioødem, bronkospasme, hvæsende vejrtrækning, dyspnø og

laryngospasme

 

 

 

 

 

d

Inklusive migræne, sinushovedpine

 

 

 

 

e

Inklusive flimreskotom og sløret syn

 

 

 

 

f

Inklusive hjertefrekvens, sinustakykardi

 

 

 

 

g

Inklusive hedetur, varmefølelse, varm hud

 

 

h

Inklusive nedsat blodtryk

 

 

 

 

 

i

Vena cava superior-syndrom hos kritisk syge nyfødte børn, mens de fik kontinuerlig infusion af BeneFIX

j

gennem et centralt venekateter

 

 

 

 

Inklusive produktiv hoste

 

 

 

 

 

k

Inklusive makuløst udslæt, papuløst udslæt, makulopapuløst udslæt

 

l

Udviklet hos en patient med positive antistoffer mod hepatitis C 12 dage efter en dosis BeneFIX mod en

 

blødningsepisode.

 

 

 

 

 

m Inklusive smerter på injektionsstedet, ubehag på infusionsstedet

 

 

n

Inklusive pruritus på infusionsstedet, erytem på infusionsstedet

 

 

o

Inklusive brystsmerter og trykken for brystet

 

 

p

Dette er en direkte oversat term. Der kunne ikke hentes nogen MedDRA 17.1 foretrukket term.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed/allergiske reaktioner

Hvis der opstår en formodet overfølsomhedsreaktion, som menes at være relateret til indgivelsen af BeneFIX, se pkt. 4.2 og 4.4.

Inhibitorudvikling

En klinisk relevant svagt reagerende inhibitor blev fundet hos 1 ud af 65 BeneFIX patienter (heriblandt 9 patienter, som kun deltog i kirurgisk indgreb-studiet), som tidligere havde modtaget plasmafremstillede præparater. Denne patient var i stand til at fortsætte behandlingen med BeneFIX uden nogen stigning af inhibitor eller anafylaksi i anamnesen (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Allergiske reaktioner kan forekomme hyppigere hos børn end hos voksne.

Der er utilstrækkelige data til at give information om forekomst af inhibitorer hos PUP’er (se også pkt. 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor IX- præparater.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antihæmoragisk koagulationsfaktor IX, ATC kode: B02BD04

Virkningsmekanisme

BeneFIX indeholder rekombinant koagulationsfaktor IX, (nonacog alfa). Rekombinant koagulationsfaktor IX er et enkeltkædet glykoprotein med en molekylemasse på cirka 55.000 Daltons som er en del af serin protease familien af vitamin K afhængige koagulationsfaktorer. Rekombinant koagulationsfaktor IX er terapeutisk et rekombinant DNA-baseret protein, som har strukturelle og funktionelle karakteristika sammenlignelige med endogen faktor IX. Faktor IX aktiveres af faktor VII/vævsfaktor kompleks i "extrinsic pathway" så vel som faktor XIa i "intrinsic coagulation pathway". Aktiveret faktor IX i kombination med aktiveret faktor VIII aktiverer faktor X. Dette resulterer til slut i omdannelsen af prothrombin til thrombin. Thrombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin og et koagel dannes. Faktor IX-aktivitet mangler eller er i høj grad reduceret hos patienter med hæmofili B, og substitutionsterapi kan være nødvendig.

Farmakodynamisk virkning

Hæmofili B er en kønsrelateret arvelig forstyrrelse af blodkoagulation som følge af mindskede niveauer af faktor IX og resulterer i store blødninger i led, muskler eller indre organer, enten spontant eller som resultat af ulykker eller kirurgisk indgreb. Ved erstatningsterapi forøges plasmaniveauerne af faktor IX, som således muliggør midlertidig korrektion af faktormangelen og korrektion af blødningstendenserne.

Pædiatrisk population

Effektanalysen i studie 3090A1-301-WW var baseret på 22 evaluerbare pædiatriske patienter i forebyggende behandling, inklusive 4 behovsbehandlede patienter, der en kort overgang også var i

forebyggende behandling. 2 patienter blev opereret (omskæring og indsættelse af centralt venekateter). En analyse af sikkerheden hos 25 patienter viste en sikkerhedsprofil som forventet. Den eneste dokumenterede alvorlige bivirkning relateret til BeneFIX sås hos den eneste PUP, der var inkluderet i studiet, og var overfølsomhed og udvikling af inhibitorer.

I to åbne studier fandt man, at det var sikkert at administrere BeneFIX 100 IE/kg en gang ugentligt. Præparatets halveringstid (se pkt. 5.2) og de begrænsede data fra farmakokinetiske studier med regimet en gang ugentligt tillader imidlertid ikke, at dette regime anbefales generelt til langtidsprofylakse hos patienter med svær hæmofili B.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Et randomiseret farmakokinetisk overkrydsningsstudie hos 24 tidligere behandlede patienter (≥12 år) viste, at i en dosis på 75 IE/kg er BeneFIX rekonstitueret i 0,234 % natriumchloridopløsning farmakokinetisk ækvivalent med det tidligere markedsførte BeneFIX (rekonstitueret med sterilt vand). Desuden blev farmakokinetiske parametre fulgt op hos 23 af de samme patienter efter gentagen administration af BeneFIX i seks måneder. Parametrene blev fundet uændrede sammenlignet med de parametre, der blev opnået ved den indledende evaluering. En oversigt over farmakokinetiske data er vist i skema 1.

Skema 1. Estimater for armakokinetiske parametre for BeneFIX (75 IE/kg) ved baseline og 6 måneder hos tidligere behandlede patienter med hæmofili B

Parameter

Baseline n = 24

Måned 6 n = 23

 

Middel ± SD

Middel ± SD

Cmax (IE/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(IE∙time/dl)

940 ± 237

923 ± 205

t1/2 (timer)

22,4

± 5,3

23,8

± 6,5

CL (ml/time/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Genfinding (IE/dl pr. IE/kg)

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

 

 

 

 

 

Forkortelser: AUC= arealet under plasmakoncentrationstidskurven fra tid nul til uendelig, Cmax = højeste koncentration, t1/2 = halveringstid for udskillelse i plasma, CL = clearance, SD = standardafvigelse.

En populationsfarmakokinetisk model blev udviklet ud fra data fra 73 patienter i alderen 7 måneder til 60 år. Parametrene estimeret ved hjælp af den endelige 2-kompartment-model er vist i skema 2. Spædbørn og børn havde højere clearance, større fordelingsvolumen, kortere halveringstid og lavere genfinding end unge og voksne. Den terminale fase er ikke entydigt belyst på grund af manglende data ud over 24 timer fra pædiatriske patienter under 6 år.

Skema 2. Gennemsnitlige farmakokinetiske parametre baseret på individuelle Bayes estimater fra populationsfarmakokinetisk analyse

Aldersgruppe

Spædbørn

Børn

Børn

Unge

Voksne

(år)

< 2

 

2-< 6

6-< 12

12-< 18

18-60

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance

13,1

 

2,1

13,1

± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0.6

(ml/time/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

 

± 25

234 ± 49

225 ± 59

Eliminations-

 

 

 

 

 

 

 

 

halveringstid

15,6

1,2

16,7

± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

(timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

Genfinding

0,61 0,10

 

 

 

 

 

(IE/dl pr.

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

IE/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af genotoksicitet.

Ingen studier har været foretaget over karcinogenicitet, påvirkningen af fertilitet og fosterudvikling.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Glycin

L-Histidin

Polysorbat 80

Solvens

Natriumchloridopløsning

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler. Kun det medfølgende infusionsudstyr må benyttes. Der kan forekomme mislykket behandling på grund af adsorption af human koagulationsfaktor IX på de indre overflader af noget infusionsudstyr.

6.3Opbevaringstid

2 år.

Det rekonstituerede produkt indeholder ikke konserveringsmiddel og skal anvendes straks eller ikke senere end 3 timer efter rekonstitution. Den kemiske og fysiske stabilitet efter anbrud er 3 timer ved temperaturer op til 25 C.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 C. Må ikke fryses.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver i et 10 ml hætteglas (type 1-glas) med prop (chlorobutyl) og forsegling til afrivning (aluminium) og 5 ml klar farveløs solvens i fyldt sprøjte (type 1-glas) med stempelprop (bromobutyl), kappespids (bromobutyl) og en steril hætteglasadapter til rekonstitution, et sterilt infusionssæt, to alkoholkompresser, et plaster og en gazetampon.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

BeneFIX administreres som intravenøs infusion efter rekonstitution af det frysetørrede pulver med den medfølgende solvens (0,234% natriumchloridopløsning) i den fyldte sprøjte (se også afsnit 3 i indlægssedlen for vejledning om rekonstitution).

Rekonstitueret BeneFIX indeholder polysorbat-80, der vides at forøge hastigheden af di-(2- ethylhexyl)phtalat (DEHP) ekstraktion fra polyvinylchlorid (PVC). Dette skal overvejes under tilberedning og indgivelse af BeneFIX. Det er vigtigt, at anbefalingerne i pkt. 4.2 følges nøje.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Da anvendelsen af BeneFIX ved kontinuert infusion ikke har været undersøgt, bør BeneFIX ikke blandes i infusionsopløsninger eller gives i drop.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

UK-Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27. august 1997

Dato for seneste fornyelse: 20. juli 2012

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet