Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Etikettering - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnBondenza (Ibandronic Acid Roche)
ATC-kodeM05BA06
Indholdsstofibandronic acid
ProducentRoche Registration Ltd.
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE PAKNING
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Bondenza 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

salg

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

til

 

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Tabletterne indeholder også lactose. Se indlægssedlen for yderligere nformation

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

Filmovertrukne tabletter

 

 

længere

 

1 filmovertrukken tablet

 

 

 

3 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Tabletterne må ikke suttes, tygges eller nuses.

 

Læs indlægssedlen inden brug

er

ikke

 

 

Én tablet om måneden

 

 

 

 

 

Oral anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned 1

/ /

3 filmovertrukne tabletter

 

 

Måned 2

/ /

3 filmovertrukne tabletter

 

 

Måned 3

/ /

3 filmovertrukne tabletter

 

 

Skriv datoen for indtagelsen af tabletten ned

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12.

 

 

 

 

autoriseret

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/266/003

1 filmovertrukken tablet

 

EU/1/03/266/004

3 filmovertrukne tabletter

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Batch

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

 

ikke

 

 

 

 

15.

 

 

er

 

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

Lægemidlet

 

 

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

Bondenza 150 mg

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Bondenza 150 mg filmovertrukne tabletter

Ibandronsyre

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration Ltd.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

 

 

autoriseret

 

 

 

længere

 

 

 

ikke

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Bondenza 3 mg injektionsvæske, opløsning

Ibandronsyre

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En fyldt injektionssprøjte, med 3 ml opløsning, indeholder 3 mg ibandronsyre (som

salg

 

natriummonohydrat).

 

 

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

Indeholder også natriumchlorid, iseddikesyre, natriumacetattrihydrat, vand til injektionsvæsker. Se

indlægssedlen for yderligere information.

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

Injektionsvæske, opløsning

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fyldt injektionssprøjte + 1 kanyle

 

 

 

 

 

4 fyldte injektionssprøjter + 4 kanyler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ikke

 

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

 

 

Læs indlægssedlen inden brug

 

 

 

 

 

Kun til intravenøs brug

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLELægemidletANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares util ængeligt for børn

8. UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

(-NUMRE)

EU/1/03/266/005 1 fyldt injektionssprøjte

EU/1/03/266/006 4 fyldte injektionssprøjter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

 

længere

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFTikke

 

 

 

er

 

 

Fritaget fra krav om brailleskrift

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Bondenza 3 mg injektionsvæske, opløsning

Ibandronsyre

Kun til i.v. anvendelse

 

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug

 

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

UDLØBSDATO

 

 

 

autoriseret

til

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

længere

 

 

 

 

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

3 mg/3 ml

 

ikke

 

 

 

 

 

6.

ANDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet