Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carbaglu (carglumic acid) – Produktresumé - A16AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnCarbaglu
ATC-kodeA16AA05
Indholdsstofcarglumic acid
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Carbaglu 200 mg dispergible tabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2.1 Generel beskrivelse

Hver tablet indeholder 200 mg cargluminsyre.

2.2 Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet

Tabletterne er hvide og aflange med tre brudriller og præget på den ene side.

Tabletten kan deles i lige store halvdele.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Carbaglu er indiceret til behandling af

Hyperammonæmi på grund af primær N-acetylglutamatsyntasemangel.

Hyperammonæmi på grund af isovalerianeacidæmi.

Hyperammonæmi på grund af methylmalonacidæmi.

Hyperammonæmi på grund af propionacidæmi.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Carbaglubehandling skal initieres under overvågning af en læge med erfaring i behandling af metaboliske sygdomme.

Dosering:

N-acetylglutamatsyntasemangel:

Baseret på klinisk erfaring kan behandlingen begynde så tidligt som første levedag. Den indledende daglige dosis bør være 100 mg/kg, op til 250 mg/kg, om nødvendigt.

Den bør derefter justeres individuelt med henblik på at opretholde normale ammoniak plasmaniveauer (se afsnit 4.4).

I det lange løb behøver det ikke at være nødvendigt at øge dosis i henhold til legemsvægt, så længe tilstrækkelig metabolisk kontrol opnås; daglige dosisområde fra 10 mg/kg til 100 mg/kg.

Cargluminsyre-responstest

Det anbefales at teste individuelt respons på cargluminsyre, inden der indledes længevarende behandling. Som for eksempel :

-Hos et komatøst barn startes med en dosis på 100 til 250 mg/kg/dag og ammoniak plasmakoncentration måles i det mindste før hver indgivelse; den skulle normaliseres indenfor et par timer efter start med Carbaglu.

-Hos en patient med moderat hyperammonæmi gives en testdosis på 100 til 200 mg/kg/dag i 3 dage med en konstant proteinindtagelse og udførelse af gentagne bestemmelser af ammoniak plasmakoncentration (før og 1 time efter et måltid). Justér dosis for at kunne opretholde normale ammoniak plasmaniveauer.

Isovaleriansyreæmi, methylmalonsyreæmi og propionacidæmi:

Behandlingen skal starte ved hyperammonæmi hos patienter med organisk acidæmi. Den initiale daglige dosis skal være 100 mg/kg, op til 250 mg/kg hvis nødvendigt.

Dosis skal dernæst justeres individuelt for at opretholde normale plasmaniveauer af ammoniak (se pkt. 4.4).

Administration:

Dette lægemiddel er KUN til oral anvendelse (indtagelse eller via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte, hvis det er nødvendigt).

Baseret på farmakokinetiske data og klinisk erfaring anbefales det, at opdele den totale daglige dosis i to til fire doser, der gives inden måltider eller madning. Brækken tabletterne i halve tillader de fleste af de påkrævede doseringsjusteringer. En gang imellem kan brugen af kvarte tabletter også være anvendelig for at justere doseringen, ordineret af lægen.

Tabletterne skal dispergeres i et minimum af 5-10 ml vand og straks indtages eller gives ved et hurtigt tryk gennem en sprøjte via en nasogastrisk tube.

Suspensionen har en let syrlig smag.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Terapeutisk monitorering

Plasmaniveauer af ammoniak og aminosyrer bør opretholdes indenfor de normale grænser. Da der foreligger meget få data om sikkerheden ved cargluminsyre, anbefales systematisk overvågning af lever- og nyreparametre, kardielle funktioner og hæmatologiske parametre.

Ernæringsstyring

Proteinrestriktion og tilskud af arginin kan være indiceret i tilfælde af lav proteintolerance.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for cargluminsyre under graviditet. Dyreforsøg har påvist minimal udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Der bør udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder.

Amning

Selvom det ikke vides, om cargluminsyre udskilles i human brystmælk, er stoffet blevet påvist i mælken fra ammende rotter (se pkt. 5.3). Derfor er det kontraindiceret at amme under brug af cargluminsyre (se pkt. 4.3).

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheder definers som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥1/100 til 1/10) ikke almindelig (≥1/1.000 til1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

- Bivirkninger ved N-acetylglutamatsyntasemangel

 

Undersøgelser

Ikke almindelig: forhøjede

 

 

aminotransferaser

 

 

 

 

Hud og subkutane væv

Almindelig: øget svedtendens

 

 

Ikke kendt:udslæt

 

 

 

 

- Bivirkninger ved organisk acidæmi

 

 

 

 

Hjerte

Ikke almindelig: bradykardi

 

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: diarré, opkastning

 

 

 

 

Almene symptomer og reaktioner

Ikke almindelig: pyreksi

 

på administrationsstedet

 

 

 

 

 

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:udslæt

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Hos en patient behandlet med cargluminsyre, hvor dosis blev øget op til 750 mg/kg/dag, forekom der forgiftningssymptomer, som kan karakteriseres som en sympatomimetisk reaktion: Tachycardi, kraftig sveden, øget bronchial sekretion, øget legemstemperatur og hvileløshed. Disse symptomer fortog sig, da først dosis blev sat ned.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Aminosyrer og derivater; ATC Kode: A16A A05

Virkningsmekanisme

Cargluminsyre er en strukturel analog til N-acetylglutamat, som er den naturligt forekommende aktivator af carbamoylfosfatsyntetase, det første enzym i ureacyklussen.

Cargluminsyre har vist sig in vitro at aktivere leverens carbamoylfosfatsyntetase. På trods af en lavere affinitet for carbamoylfosfatasesyntetase overfor cargluminsyre end overfor N-acetylglutamat, har cargluminsyre in vivo vist sig at stimulere carbamoylfosfatasesyntetase og at være langt mere effektiv

end N-acetylglutamat til at beskytte mod ammoniakforgiftning hos rotter. Dette kunne forklares ved følgende iagttagelser:

i)Mitochondriemembranen gennemtrænges lettere af cargluminsyre end af N-acetylglutamat

ii)Cargluminsyre er mere resistent end N-acetylglutamat overfor hydrolyse med aminoacylase tilstede i cytosolen.

Farmakodynamisk virkning

Andre undersøgelser er blevet gennemført på rotter under forskellige eksperimentelle tilstande, ledende til øget tilgængelighed af ammoniak (sulttilstand, proteinfri eller højprotein kost). Cargluminsyre viste sig at nedsætte ammoniakniveauerne i blodet og øge ureaniveauerne i blod og urin, medens leverens indhold af carbamoylfosfatsyntetaseaktivatorer var signifikant øgede.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos patienter med N-acetylglutamatsyntase mangel, viste cargluminsyre sig at inducere en hurtig normalisering af plasma ammoniakniveauer, sædvanligvis indenfor 24 timer. Når behandlingen blev igangsat inden nogen permanent hjerneskade, udviste patienterne normal vækst og psykomotorisk udvikling.

Hos patienter med organisk acidæmi (nyfødte og ikke-nyfødte) inducerede behandling med cargluminsyre en hurtig reduktion af plasmaniveauet af ammoniak, hvilket reducerer risikoen for neurologiske komplikationer.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Cargluminsyres farmakokinetik er blevet undersøgt hos raske, mandlige frivillige ved anvendelse af både radioaktivt mærket og umærket stof.

Absorption:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt estimeres det, at omtrent 30% af cargluminsyren absorberes. Ved dette dosisniveau, givet som Carbaglu tabletter til 12 frivillige, blev der opnået maksimale plasmakoncentrationer på 2,6 µg/ml (median; værdier mellem 1,8 og 4,8) efter 3 timer (median; værdier mellem 2 og 4).

Fordeling:

Plasmaeliminationskurven for cargluminsyre er bifasisk med en hurtig fase over de første 12 timer efter administrering efterfulgt af en langsom fase (terminal halveringstid op til 28 timer). Diffusion ind i erythrocytter forekommer ikke. Proteinbinding er ikke fastlagt.

Metabolisme:

En del af cargluminsyre metaboliseres. Det er antydet, at afhængig af aktiviteten kan den intestinale bakterielle flora bidrage til initieringen af nedbrydningsprocessen, hvilket medfører en variabel grad af metabolisme af molekylet. Glutaminsyre er en metabolit, der er identificeret i fæces. Metabollitter kan måles i plasma i maksimale niveauer efter 36-48 timer og med en meget langsom nedbrydning (halveringstid omkring 100 timer).

Slutproduktet af cargluminsyremetabolisme er carbondioxid, som elimineres gennem lungerne.

Elimination:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt udskilles 9% af dosen uomdannet i urinen og op til 60% i fæces.

Plasmaniveauer af cargluminsyre blev målt hos patienter i alle aldersgrupper, fra nyfødte spædbørn til halvvoksne, behandlet med forskellige daglige doser (7 – 122 mg/kg/dag). Deres område var konsistent med dem, der blev målt hos raske voksne, selv hos nyfødte spædbørn. Uanset den daglige dosis gik de langsomt ned i løbet af 15 timer til niveauer omkring 100 ng/ml.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Sikkerhedsmæssige farmakologiske undersøgelser har vist, at Carbaglu administreret oralt i doser på 250, 500, 1000 mg/kg ikke havde nogen statistisk signifikant virkning på respiration, centralnervesystem og kardiovaskulære system.

Carbaglu viste ingen signifikant mutagen aktivitet i et batteri af genotoksiske tests udført in vitro (Ames test, human lymfocyt metafase analyse) og in vivo (mikronucleustest på rotter).

Enkeltdosis af cargluminsyre op til 2800 mg/kg oralt og 239 mg/kg intravenøst inducerede ikke nogen mortalitet eller abnorme kliniske tegn hos voksne rotter. Hos nyfødte rotter, der fik daglig cargluminsyre ved oral gavage i 18 dage såvel som hos unge rotter, der fik daglig cargluminsyre i

26 uger, blev der fastlagt en No Observed Effect Level (NOEL) ved 500 mg/kg/dag og en No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) blev fastlagt ved 1000 mg/kg/dag.

Der er ikke observeret nogen bivirkninger på den mandlige eller den kvindelige fertilitet. Hos rotter og kaniner var der ingen tegn på embryotoksicitet, føtotoksicitet eller teratogenicitet ved op til modertoksiske doser, der for rotter gav halvtreds ganges eksponering sammenlignet med humane doser og syv gange for kaniner. Cargluminsyre udskilles i mælken hos ammende rotter, og selvom udviklingsparametre var upåvirkede, var der somme tider en effekt på kropsvægt/forøgelse af kropsvægt hos unger, der diede ved mødre behandlet med 500 mg/kg/dag og en højere mortalitet hos unger af mødre behandlet med 2000 mg/kg/dag, en modertoksisk dosis. Den systemiske eksponering hos mødrene efter 500 og 2000 mg/kg/dag var 25 og 70 gange den forventede humane eksponering.

Der er ikke foretaget nogen carcinogenicitetsundersøgelse med cargluminsyre.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose natriumlaurilsulfat hypromellose croscarmelosenatrium silica, kolloid vandfri natriumstearylfumarat

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3Opbevaringstid

36 måneder

Efter den første åbning af tabletbeholderen: 1 måned

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Efter den første åbning af tabletbeholderen:

Må ikke nedkøles.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

5 stk., 15 stk. eller 60 stk. tabletbeholdere af højdensitetspolyethylen lukket med et børnesikkert låg af polypropylen med en tørrende enhed.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/246/001 (15 dispergibel tabletter)

EU/1/02/246/002 (60 dispergibel tabletter)

EU/1/02/246/003 (5 dispergibel tabletter)

9.DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 24. januar 2003

Dato for fornyelse: 20. maj 2008

10.DATO FOR REVISION AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet