Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Etikettering - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnCetrotide
ATC-kodeH01CC02
Indholdsstofcetrorelix
ProducentMerck Serono Europe Ltd.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

PAKNING MED 1 HÆTTEGLAS OG 1 FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE AKNING MED 7 HÆTTEGLAS OG 7 FYLDTE INJEKTIONSSPRØJTER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Cetrotide 0,25 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning cetrorelix

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas med pulver indeholder: 0,25 mg cetrorelix (som acetat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestof: Mannitol.

Hver fyldt injektionssprøjte med solvens indeholder: 1 ml vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, opløsning.

1 fyldt injektionssprøjte med solvens til parenteral anvendelse. Pakningen indeholder desuden:

1 kanyle (20 gauge)

1 kanyle til subkutan injektion (27 gauge)

2 spritservietter

7 hætteglas med pulver til injektionsvæske, opløsning.

7 fyldte injektionssprøjter med solvens til parenteral anvendelse. Pakningen indeholder desuden:

7 kanyler (20 gauge)

7 kanyler til subkutan injektion (27 gauge)

14 spritservietter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Cetrotide 0,25 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

CETROTIDE 0,25 MG ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Cetrotide 0,25 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning cetrorelix

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,25 mg

6.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKETTEKST PÅ FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Solvens til Cetrotide 0,25 mg

Vand til injektionsvæsker

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet