Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel 1A Pharma (clopidogrel) – Etikettering - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel 1A Pharma
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel
ProducentAcino Pharma GmbH  

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg af Clopidogrel (som besilat).

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

til

 

 

Det indeholder også hydrogeneret ricinusolie. Se indlægssedlen for yderlige information.

 

 

 

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

14 filmovertrukne tabletter

 

autoriseret

 

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

længere

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

84 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

100 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANVENDELSESMÅDE OG

ikkeINDGIVELSESVEJ(E)Læs indlægssedlen inden brug.

Lægemidlet

er

 

Oral anvendelse.

 

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

 

 

autoriseret

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/542/001

 

 

EU/1/09/542/002

 

 

EU/1/09/542/003

 

 

EU/1/09/542/004

 

 

EU/1/09/542/005

længere

 

EU/1/09/542/006

 

 

 

EU/1/09/542/007

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

er

ikke

 

 

14.

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Lægemidlet

 

 

Receptpligtigt lægemidd .

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Acino Pharma GmbH

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

 

autoriseret

til

 

 

længere

 

 

ikke

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet