Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Colobreathe (colistimethate sodium) – Etikettering - J01XB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnColobreathe
ATC-kodeJ01XB01
Indholdsstofcolistimethate sodium
ProducentTeva B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Colobreathe 1.662.500 IE

Inhalationspulver i kapsler

Colistimethatnatrium

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 1.662.500 IE, (hvilket svarer til ca. 125 mg) colistimethatnatrium

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel.

8 kapsler med 1 Turbospin-inhalator (1 blisterstrip med 8 kapsler) 56 kapsler med 1 Turbospin-inhalator (4 blisterstrips med 14 kapsler) 56 kapsler med 1 Turbospin-inhalator (7 blisterstrips med 8 kapsler)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Kun til inhalation.

Anvendes som foreskrevet af lægen.

Kapslerne må ikke sluges.

Kun til anvendelse sammen med Turbospin-inhalatoren.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Anv. inden

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning indtil umiddelbart før anvendelse for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/747/001 56 hårde kapsler (4 blisterstrips med 14 kapsler)

EU/1/11/747/002 8 hårde kapsler (1 blisterstrip med 8 kapsler)

EU/1/11/747/003 56 hårde kapsler (7 blisterstrips med 8 kapsler)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Colobreathe

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Colobreathe 1.662.500 IE Inhalationspulver colistimethatnatrium

Kun til inhalation

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet