Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cometriq (cabozantinib) – Etikettering - L01XE

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnCometriq
ATC-kodeL01XE
Indholdsstofcabozantinib
ProducentIpsen Pharma

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT, 60 mg dosis

1.LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg

60 mg dosis

Pakning til 60 mg daglig dosis

21 x 20 mg kapsler (60 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage) Hver 60 mg daglig dosis består af tre grå 20 mg kapsler.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage til beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/13/890/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg

60 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON AF 28 DAGES PAKNING, 60 mg dosis (INKLUSIVE BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

60 mg dosis

28-dages pakning: 84 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg kapsler) (60 mg/dag dosis til forsyning i 28 dage).

Hver 60 mg daglig dosis består af tre grå 20 mg kapsler.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Der henvises til de individuelle blisterkort for dispenseringsinstruktioner.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage til beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/13/890/004

84 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg) (60 mg/dag dosis til forsyning i

28dage)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER <, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg

60 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT I EN MULTIPAKNING, 60 mg dosis, (UDEN BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg

60 mg dosis

21 x 20 mg kapsler (60 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage). Komponent af en 28-dages pakning, må ikke sælges separat.

Pakning til 60 mg daglig dosis

Hver 60 mg daglig dosis består af tre grå 20 mg kapsler.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage til beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/1/13/890/004 84 kapsler(4 blisterkort med 21 x 20 mg) (60 mg dosis til forsyning i 28 dage)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT, 100 mg dosis

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg og 80 mg 100 mg dosis

Pakning til 100 mg daglig dosis

7 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler (100 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage). Hver 100 mg daglig dosis består af én grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

100 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON AF 28 DAGES PAKNING, 100 mg dosis (INKLUSIVE BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 mg dosis

28-dages pakning: 56 kapsler (4 blisterkort med 7 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler) (100 mg/dag dosis til forsyning i 28 dage).

Hver 100 mg daglig dosis består af én grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Der henvises til de individuelle blisterkort for dispenseringsinstruktioner.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/005

56 kapsler (4 blisterkort med 7 x 20 mg og 7 x 80 mg) (100 mg/dag dosis til

 

forsyning i 28 dage)

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER <, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

100 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT I EN MULTIPAKNING, 100 mg dosis, (UDEN BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg og 80 mg 100 mg dosis

7 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler (100 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage). Komponent af en 28-dages pakning, må ikke sælges separat.

Pakning til 100 mg daglig dosis

Hver 100 mg daglig dosis består af én grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/005 56 kapsler (4 blisterkort med 7 x 20 mg og 7 x 80 mg) (100 mg/dag dosis til forsyning i 28 dage)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT 140 mg dosis

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg og 80 mg 140 mg dosis

Pakning til 140 mg daglig dosis

21 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler (140 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage).

Hver 140 mg daglig dosis består af en kombination af tre grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/003

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg COMETRIQ 80 mg

140 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON AF 28 DAGES PAKNING, 140 mg dosis (INKLUSIVE BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

140 mg dosis

28-dages pakning: 112 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler (140 mg/dag dosis til forsyning i 28 dage).

Hver 140 mg daglig dosis består af en kombination af tre grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Der henvises til de individuelle blisterkort for dispenseringsinstruktioner.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/006

112 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg og 7 x 80 mg (140 mg/dag dosis til

 

forsyning i 28 dage)

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER <, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

140 mg/dag dosis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BLISTERKORT I EN MULTIPAKNING, 140 mg dosis, (UDEN BLÅ RAMME)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler

COMETRIQ 80 mg hårde kapsler

Cabozantinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg eller 80 mg cabozantinib.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hårde kapsler 20 mg og 80 mg 140 mg dosis

21 x 20 mg kapsler og 7 x 80 mg kapsler (140 mg/dag dosis til forsyning i 7 dage). Komponent af en 28-dages pakning, må ikke sælges separat.

Pakning til 140 mg daglig dosis

Hver 140 mg daglig dosis består af en kombination af tre grå 20 mg kapsel og én orange 80 mg kapsel.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægsseddel er inden i posen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Dispenseringsinstruktioner

Tag alle kapsler i én række hver dag uden mad (patienten bør faste mindst 2 timer inden til og med 1 time efter at have taget kapslen). Registrér datoen for den første dosis.

1. Tryk fligen ind.

2.Træk bagsidepapiret af.

3.Tryk kapslen gennem folien.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/890/006 112 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg og 7 x 80 mg) (140 mg/dag dosis til forsyning i 28 dage)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet