Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Produktresumé - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnCystadane
ATC-kodeA16AA06
Indholdsstofbetaine anhydrous
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Cystadene 1 g oralt pulver.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g pulver, som indeholder 1 g betain, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

Hvidt krystallinsk frit strømmende pulver.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Adjuverende behandling af homocystinuria, hvilket inkluderer mangler eller defekter i:

Cystationin beta-syntase (CBS),

5,10-metylen-tetrahydrofolat reduktase (MTHFR),

cobalamin cofaktor metabolismen (cbl).

Cystadane bør benyttes som supplement to andre behandlinger som fx vitamin B6 (pyridoxin), vitamin B12 (cobalamin), folinsyre og en målrettet diæt.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Cystadane behandling bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af patienter med homocysteinuria.

Dosering

Børn og voksne

Den anbefalede totale daglige dosis er 100 mg/kg/dag fordelt på 2 daglige doser. Dosen skal dog titreres individuelt i henhold til plasmaniveauerne af homocystein og methionin. Hos visse patienter var der behov for doser over 200 mg/kg/dag for at nå de terapeutiske mål. Der skal udvises forsigtighed ved optitrering af doser til patienter med CBS-mangel på grund af risikoen for hypermethioninæmi. Methionin-niveauer skal overvåges nøje for disse patienter.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion eller leverfunktion

Erfaring med behandling med betain, vandfri hos patienter med nedsat nyrefunktion eller leversteatose, som ikke skyldes alkohol, har vist at det ikke er nødvendigt at tilpasse den homocysteinsænkende effekt.

Indgivelsesmåde

Flasken bør rystes let, før den åbnes. Der følger tre måleskeer med, og de svarer til hhv. 1 g, 150 mg og 100 mg betain, vandfri. Det anbefales at tage en toppet skefuld ud af flasken og at stryge en genstand med en glat overflade, fx en kniv, henover kanten af måleskeen. Det giver følgende dosis: Den lille måleske giver 100 mg, den midterste måleske giver 150 mg og den store måleske giver 1 g betain, vandfri.

Pulveret bør blandes med vand, juice, mælk, kosttilskud eller mad, indtil det er helt opløst, og indtages lige efter opblanding.

Overvågning af behandlingen

Målet med behandlingen er at holde plasma niveauerne af totalt homocystein under 15 M eller så lavt som muligt. Den fulde effekt indtræder sædvanligvis i løbet af en måned.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporter om sjældne tilfælde af alvorligt cerebralt ødem forbundet med hypermethioninæmi efter behandling med betain, vandfri til patienter med CBS-mangel (se pkt. 4.8). Efter ophør af behandlingen blev der set fuldkommen remission:

Plasma methionin-koncentrationen skal holdes under 1000 M. Det anbefales at måle plasma methionin-koncentrationen ved behandlingsstart og årligt eller halvårligt derefter. Hvis methionin-koncentrationen stiger til over den første sikkerhedstærskel på 700 mol/l, skal patienten overvåges mere hyppigt og overholdelse af diæt skal kontrolleres. Ændring af diæt samt nedtitrering af Cystadane eller midlertidig seponering af behandlingen med Cystadane bør overvejes for at reducere methionin-koncentrationen.

Hvis der opstår nogen symptomer på cerebralt ødem så som hovedpine om morgenen med kvalme og/eller synsforstyrrelser, skal plasma methionin-niveauet og overholdelse af diæten tjekkes og behandlingen med Cystadane afbrydes.

Hvis der genopstår symptomer på cerebralt ødem efter at behandlingen er genintroduceret, så skal behandling med betain, vandfri, afbrydes permanent.

For at minimere risikoen for potentielle lægemiddelinteraktioner, anbefales det, at man lader 30 minutter gå mellem indtagelsen af betain, vandfri, og af andre aminosyrerblandinger og/eller lægemidler, der indeholder vigabatrin og GABA-analoger (se pkt. 4.5).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Baseret på in vitro-data er det muligt, at betain, vandfri, interagerer med aminosyrerblandinger og lægemidler, der indeholder vigabatrin og GABA-analoger.

4.6Graviditet og amning

Graviditet

Data om et begrænset antal eksponerede graviditeter viser, at betain, vandfri, ikke medfører uventede hændelser ved graviditet eller fostrets/det nyfødte barns sundhed. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre relevante epidemiologiske data. Der er ikke udført reproduktionsstudier på forsøgsdyr. Under graviditet vil administration af betain, vandfri, i tillæg til pyridoxin, folinsyre, antikoagulantia og diæt under nøje overvågning af plasma homocystein være foreneligt med et godt resultat for moderen og fosteret. Dog bør Cystadane ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om betain, vandfri, udskilles i modermælken (selvom det metaboliske substrat, kolin, forekommer i store mængder i human mælk). På grund af de manglende data, bør der udvises forsigtighed, når Cystadane udskrives til ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ingen data.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Cystadane påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Generelt syntes de bivirkninger, der er set ved behandling med betain, vandfri, ikke at være alvorlige og er hovedsagelig relateret til mave-tarm-systemet. Mave-tarm-lidelser såsom diaré, glossitis, kvalme, maveubehag, opkastning og tandlidelser kan forekomme, men er ikke almindelige.

Den mest almindeligt indberettede bivirkning under behandling er forhøjet blodmethionin. Fuld remission sås efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform

De rapporterede bivirkninger er opstillet nedenfor efter organklasse og hyppighed. Hyppigheder defineres som: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), usædvanlig ( 1/1.000 til1/100), sjælden ( 1/10.000 til 1/1.000) og meget sjælden ( 1/10.000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet med de alvorligste bivirkninger først.

Stofskiftesygdomme og

Usædvanlig: Anoreksi.

ernæringsbetingede sygdomme

 

Psykiske lidelser

Usædvanlig: Uro, irritabilitet.

Sygdomme i nervesystemet

Usædvanlig: Ødem i hjernen*.

Gastrointestinale sygdomme

Usædvanlig: Diaré, glossitis, kvalme, ubehag i maven,

 

opkastning.

Sygdomme i hud og subkutane væv

Usædvanlig: Hårtab, urticaria, unormal lugt fra huden.

Sygdomme i nyre og urinveje

Usædvanlig: Inkontinens.

Undersøgelser

Meget almindelig: Øget plasma methionin*.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

*Der er rapporter om sjældne tilfælde af alvorligt cerebralt ødem og hypermethioninæmi i perioden mellem to uger til 6 måneder efter påbegyndelse af behandling med betain, vandfri til patienter med CBS-mangel. Efter ophør af behandlingen blev der set fuldkommen remission.

Symptomer på cerebralt ødem er blandt andet morgenhovedpine med opkastning og/eller synsforandringer.

Hos disse patienter blev der også observeret store stigninger af plasma-methionin på mellem 1000 og

3000 M. Eftersom der også er rapporter om cerebralt ødem hos patienter med hypermethioninæmi som følge af behandling med betain, vandfri, har det været foreslået som en mulig årsag til cerebralt ødem. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen se pkt. 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning afformodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Fordøjelsesorganer og stofskifte, andre stofskiftesygdomme, ATC- kode: A16AA06

Virkningsmekanisme

Det er påvist, at betain, vandfri, sænker plasma homocystein-niveauerne i tre typer af homocysteinuria, CBS- mangel, MTHFR-mangel, og cbl-deffekt. Effektgraden afhang af graden af homocysteinuria, og var højere i hyperhomocysteinuria.

Farmakodynamiske virkninger

Betain, vandfri, virker som en methylgruppe-donor i remethyleringen af homocystein til methionin hos patienter med homocysteinuria. Som et resultat heraf skulle plasmaniveauerne af homocystein falde til 20-30% af niveauet før behandlingen hos disse patienter.

Det er også påvist, at betain, vandfri, øger plasmaniveauer af methionin og S-adenosylmethionin (SAM) hos patienter med MTHFR-mangel og cbl-defekter. Hos patienter med CBS-mangel uden diætrestriktioner med hensyn til methionin er der observeret overdreven akkumulering af methionin. Det er blevet påvist, at tilskud af betain, vandfri, forbedrer de metaboliske abnormiteter i cerebrospinalvæsken hos patienter med homocysteinuria.

Klinisk effekt og sikkerhed

Forhøjede homocystein-plasmaniveauer er associeret med kardiovakulære hændelser så som trombose, osteoporose, skeletforandringer og linsedislokation. I observationsstudier har der været rapporteret klinisk bedring (kardiovaskulær og neuronal udvikling) af den behandlende læge hos 75 % af patienterne, som tog betain, vandfri. De fleste af disse patienter modtog også andre behandlinger så som B6 (pyroxin), B12 (cobalamin) og folinsyre med forskellige biokemiske responser. I de fleste tilfælde gjorde tilføjelsen af betain, vandfri, at plasma-homocystein-niveauet blev sænket yderligere. Det er muligt, at der på grund af de alsidige behandlingsformer til disse patienter (diæt, medicin og understøttende behandling) er en overvurderet kliniske effekt af behandling med betain, vandfri. Opdages homocysteinuria sent på det symptomatiske stadium, kan det medføre morbiditet som følge af irreversible skader på bindevævet (oftalmologisk, skelet), som ikke kan korrigeres med videre behandling. De tilgængelige kliniske data gør det ikke muligt at korrelere dosering med den kliniske effekt. Der er ingen tegn på udvikling af tolerance.

I enkelte tilfælde har øget plasmaniveauer af methionin været associeret med cerebralt ødem (se pkt. 4.4 og 4.8).

Ved at måle plasma-homocystein-niveauet er det vist, at betain, vandfri, starter med at virke efter adskillige dage, og at den fulde effekt indtræder efter en måned.

Pædiatrisk population

Hos patienter, der er yngre end 10 år, er den normale, effektive dosis 100 mg/kg/dag fordelt på to doser. Det forbedrer ikke den homocystein-sænkende effekt at øge antallet af doseringer til mere end to gange dagligt og/eller at øge dosis til mere end 150 mg/kg/dag.

Overvågning af betain-plasmakoncentrationerne kan ikke bruges til at definere behandlingens effektivitet, idet koncentrationerne ikke direkte svarer til passagen gennem den cytosoliske betain- homocystein methyltransferase-pathway.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske data fra homocysteinuriapatienter, der er på langvarigt tilskud af betain, vandfri, er meget lig de tilsvarende fra raske frivillige. Dette viser, at forskellen i kinetikken af betain, vandfri, sandsynligvis skyldes mangel på betain, vandfri, hos patienter med ubehandlet homocysteinuria, og at forskellen kun har betydning for den initiale behandling.

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed af betain, vandfri, er ikke blevet bestemt. Hos raske voksne frivillige

(mellem 21 og 49 år) var absorptionen hurtig (tmax = 0,9 0,3 timer og Cmax = 0,9 0,2 mM) efter en enkelt oral dosis betain, vandfri (50 mg/kg).

Efter et dosisregime med gentagne doser på 100 mg/kg/dag i 5 dage ændrede absorptionskinetikken sig ikke

Distribution

Betain, vandfri, blev hurtigt fordelt i et relativt stort volumen (V/F = 1,3 l/kg).

Efter et dosisregime med gentagne doser på 100 mg/kg/dag i 5 dage blev distributionshalveringstiden forlænget signifikant (med op til 36 timer), hvilket tyder på, at transport- og fordelingsprocesserne kan mættes.

Biotransformation

Betain, vandfri er en methylgruppedonor.

Elimination

Med en langsom eliminationsrate (gennemsnitlig halveringstid = 14 timer, gennemsnitlig total clearance fra kroppen, CL/F = 84 ml/t/kg), er den renale clearance ubetydelig (5% af den totale clearance fra kroppen), hvilket nærmer sig en biotilgængelighed på en 100%.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Ved høje doser sås en CNS-nedsættende effekt og irritation af den gastrointestinale kanal hos rotter. Der har ikke været udført karcinogenicitetsforsøg eller reproduktionstoksikologiske studier med betain, vandfri. Standardtests med genotoksicitetstests har ikke afsløret nogen særlige farlige situationer for mennesker.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Ingen.

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

Uåbnet flaske: 3 år.

Efter første åbning: 3 måneder.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

Hold flasken godt lukket for at beskytte imod fugt.

Se pkt. 6.3 vedrørende opbevaringsbetingelser efter første åbning af lægemidlet.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE flasker med en børnesikret lukning.

Hver pakning indeholder en flaske med 180 g pulver og tre måleskeer.

6.6Regler for destruktion <og anden håndtering >

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/379/001

9.DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15 februar 2007

Dato for seneste fornyelse: 21 november 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Cystadane findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet