Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Etikettering - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDaTSCAN
ATC-kodeV09AB03
Indholdsstofioflupane (123l)
ProducentGE Healthcare Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

5 ml pakningsstørrelse

1.LÆGEMIDLETS NAVN

DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Ioflupane (123I)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder (123I) 74 MBq ioflupan på referencetidspunktet for aktivitet (0,07 til

0,13 μg ioflupan/ml).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

5% ethanol (se indlægssedlen for yderligere oplysninger), eddikesyre, natriumacetat, vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

injektionsvæske, opløsning.

1hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intravenøs anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP: 20 timer post-ref.

Ref.: 370 MBq/5 ml ved 2300 timer CET den DD/MM/ÅÅÅÅ.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Håndtering og bortskaffelse - se indlægsseddel.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/135/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

5 ml pakningsstørrelse

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvæske, opløsning.

Ioflupan (123I)

Intravenøs anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

3.UDLØBSDATO

EXP: 20 timer post-ref.

Ref.: 370 MBq/5 ml ioflupan (123I) ved 2300 timer CET den DD/MM/ÅÅÅÅ.

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 ml

6.ANDET

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

2,5 ml pakningsstørrelse

1. LÆGEMIDLETS NAVN

DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvæske, opløsning.

Ioflupane (123I)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder ioflupan (123I) 74 MBq på referencetidspunktet for aktivitet (0,07 til 0,13 μg/ml ioflupan).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

5% ethanol (se indlægssedlen for yderligere oplysninger), eddikesyre, natriumacetat, vand til injektionsvæsker.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP: 7 timer post-ref.

Ref.: 185 MBq/2,5 ml ved 1200 timer CET den DD/MM/ÅÅÅÅ

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Håndtering og bortskaffelse - se indlægsseddel.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/135/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

2,5 ml pakningsstørrelse

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvæske, opløsning.

Ioflupane (123I)

Intravenøs anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP: 7 timer post-ref.

Ref.: 185 MBq/2,5 ml ioflupan (123I) ved 1200 timer CET den DD/MM/ÅÅÅÅ.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2,5 ml

6. ANDET

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet