Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Etikettering - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDafiro HCT
ATC-kodeC09DX01
Indholdsstofamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

280 filmovertrukne tabletter

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/574/001

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. 70 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmovertrukne tabletter (multipakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. Multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

280 filmovertrukne tabletter

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/574/013

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. 70 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmovertrukne tabletter (multipakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. Multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

280 filmovertrukne tabletter

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/574/025

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. 70 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmovertrukne tabletter (multipakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. Multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

280 filmovertrukne tabletter

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/574/037

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. 70 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmovertrukne tabletter (multipakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. Multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 320 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

280 filmovertrukne tabletter

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/574/049

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 320 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. 70 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmovertrukne tabletter (multipakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat), 320 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter. Multipakning bestående af 4 pakninger, der hver indeholder 70 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 20 kartoner af 14 tabletter)

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmovertrukne tabletter (mulitpakning, 4 kartoner af 70 tabletter)

 

 

 

 

(enhedsdosis)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet