Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – Etikettering - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDafiro
ATC-kodeC09DB01
Indholdsstofamlodipine / valsartan
ProducentNovartis Europharm Ltd.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/80 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 80 mg valsartan.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

280 filmovertrukne tabletter

56x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

98x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

280x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/371/001

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/06/371/002

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/003

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/004

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/005

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/006

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/007

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/008

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/06/371/025

56x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/026

98x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/027

280x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/80 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 80 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

70 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat. 14 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/80 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 80 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 280 (4 pakninger med 70) filmovertrukne tabletter Multipakning: 280 (20 pakninger med 14) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/80 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/80 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

280 filmovertrukne tabletter

56x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

98x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

280x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/371/009

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/06/371/010

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/011

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/012

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/013

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/014

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/015

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/016

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/06/371/028

56x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/029

98x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/030

280x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

70 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat. 14 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 280 (4 pakninger med 70) filmovertrukne tabletter Multipakning: 280 (20 pakninger med 14) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 5 mg/160 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 5 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 10 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

280 filmovertrukne tabletter

56x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

98x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

280x1 filmovertrukne tabletter (enhedsdosis)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/371/017

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/06/371/018

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/019

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/020

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/021

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/022

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/023

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/06/371/024

280 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/06/371/031

56x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/032

98x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

 

EU/1/06/371/033

280x1 filmovertrukket tablet (enhedsdosis)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 10 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

70 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat. 14 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 10 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 280 (4 pakninger med 70) filmovertrukne tabletter Multipakning: 280 (20 pakninger med 14) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmovertrukne tabletter (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Dafiro 10 mg/160 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Dafiro 10 mg/160 mg filmovertrukne tabletter amlodipin/valsartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet