Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daronrix (Whole virion, inactivated, containing...) – Produktresumé - J07BB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDaronrix
ATC-kodeJ07BB01
IndholdsstofWhole virion, inactivated, containing antigen*: A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) * produced in eggs
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ***

15 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

*

opformeret i æg

 

**

 

hæmagglutinin

 

 

 

*** adjuveret med aluminiumphosphat

0,45 milligram Al3+

 

og aluminiumhydroxidhydrat

0,05 milligram Al3+

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi.

Hjælpestoffer:

Thiomersal

50 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Uklar, hvis suspension.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1).

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år efter indgift på dag 0 og dag 21.

Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt.

Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population.

For gravide kvinder, se afsnit 4.6.

For yderligere oplysninger se afsnit 5.1.

Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion.

4.3Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde.

Se afsnit 4.4.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat.

Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til stede for det tilfælde at der opstår en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom eller akut infektion udsættes.

Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært.

Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkeligt.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling.

Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons.

4.6Graviditet og amning

Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen.

Daronrix kan anvendes under amning.

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Kliniske forsøg

Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 201 forsøgspersoner fik den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1).

Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population.

De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100, < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og infestationer

Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis

Lidelser i det centrale og perifere nervesystem

Meget almindelig: hovedpine

Dermatologiske lidelser

Almindelig: øget svedtendens, ekkymose

Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser

Almindelig: myalgi, artralgi

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed

Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet

Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Erfaring efter markedsføringen

I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der indberettet følgende bivirkninger:

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)

Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt.

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):

Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni

Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok.

Meget sjælden (< 1/10.000):

Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering.

Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom.

Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4).

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01.

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.

Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup- vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.

Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

21 dage efter anden dosis

 

 

 

Seroprotektionsværdi*

50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionstal

47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionsfaktor

6 (95 % CI: 3,5;10,1)

12,4 (95 % CI: 7,1;21,8)

*anti-HA ≥1:40

 

 

I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som følger 21 dage efter den første dosis:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

 

 

Seroprotektionsværdi*

73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0)

Serokonversionstal

69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7)

Serokonversionsfaktor

14,5 (95 % CI: 8,3;25,4)

*anti-HA ≥1:40

 

Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.

Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine (A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse

resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse.

Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med H5N1-stammen.

I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse, er nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden.

Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke relevant

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Kaliumdihydrogenphosphat

Kaliumchlorid

Magnesiumchloridhexahydrat

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker

Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2.

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3Opbevaringstid

1 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C)

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med stempelprop (butyl) til 1 dosis - pakningsstørrelser på 1 og 10 med eller uden kanyle.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Daronrix, injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ***

15 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

*

opformeret i æg

 

**

 

hæmagglutinin

 

 

 

*** adjuveret med aluminiumphosphat

0,45 milligram Al3+

 

og aluminiumhydroxidhydrat

0,05 milligram Al3+

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi.

Hjælpestoffer:

Thiomersal

50 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Uklar, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1).

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år efter indgift på dag 0 og dag 21.

Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt.

Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population.

For gravide kvinder, se afsnit 4.6

For yderligere oplysninger se afsnit 5.1.

Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion.

4.3 Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde.

Se afsnit 4.4.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat.

Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til stede for det tilfælde at der opstår en sjælden, anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom eller akut infektion udsættes.

Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært.

Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkeligt.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling.

Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons.

4.6 Graviditet og amning

Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen.

Daronrix kan anvendes under amning.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Kliniske forsøg

Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 201 forsøgspersoner fik den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1).

Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population.

De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100, < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og infestationer

Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis

Lidelser i det centrale og perifere nervesystem

Meget almindelig: hovedpine

Dermatologiske lidelser

Almindelig: øget svedtendens, ekkymose

Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser

Almindelig: myalgi, artralgi

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed

Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet

Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Erfaring efter markedsføringen

I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der indberettet følgende bivirkninger:

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)

Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt.

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):

Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni

Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok.

Meget sjælden (< 1/10.000):

Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering.

Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom.

Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4).

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01.

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.

Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup- vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.

Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

21 dage efter anden dosis

 

 

 

Seroprotektionsværdi*

50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionstal

47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionsfaktor

6 (95 % CI: 3,5;10,1)

12,4 (95 % CI: 7,1;21,8)

*anti-HA ≥1:40

 

 

I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som følger 21 dage efter den første dosis:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

 

 

Seroprotektionsværdi*

73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0)

Serokonversionstal

69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7)

Serokonversionsfaktor

14,5 (95 % CI: 8,3;25,4)

*anti-HA ≥1:40

 

Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.

Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine (A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse

resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse.

Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med H5N1-stammen.

I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse er nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden.

Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke relevant

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Kaliumdihydrogenphosphat

Kaliumchlorid

Magnesiumchloridhexahydrat

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker

Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3 Opbevaringstid

1 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C)

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i ampul (type I-glass) til 1 dosis – pakningsstørrelse på 100

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE / FORNYELSE AF TILLADELSEN AUTHORISATION

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Daronrix, injektionsvæske, suspension, flerdosisbeholder

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ***

15 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

*

opformeret i æg

 

**

 

hæmagglutinin

 

 

 

*** adjuveret med aluminiumphosphat

0,45 milligram Al3+

 

og aluminiumhydroxidhydrat

0,05 milligram Al3+

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi.

Dette er en flerdosisbeholder, se afsnit 6.5, der oplyser om antal doser pr. glas.

Hjælpestoffer:

Thiomersal

50 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Uklar, hvid suspension.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1).

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år efter indgift på dag 0 og dag 21.

Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt.

Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population.

For gravide kvinder, se afsnit 4.6.

For yderligere oplysninger se afsnit 5.1.

Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion.

4.3 Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde.

Se afsnit 4.4.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat.

Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til stede for det tilfælde at der opstår en sjælden, anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom eller akut infektion udsættes.

Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært.

Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkeligt.

Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1).

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at bivirkningsreaktionerne kan forværres.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling.

Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons.

4.6 Graviditet og amning

Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen.

Daronrix kan anvendes under amning.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Kliniske forsøg

Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 201 forsøgspersoner fik den monovalente aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1).

Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population.

De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100, < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og infestationer

Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis

Lidelser i det centrale og perifere nervesystem

Meget almindelig: hovedpine

Dermatologiske lidelser

Almindelig: øget svedtendens, ekkymose

Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser

Almindelig: myalgi, artralgi

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed

Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet

Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Erfaring efter markedsføringen

I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der indberettet følgende bivirkninger:

Ikke almindelig (≥ 1/1.000, <1/100)

Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt.

Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):

Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni

Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok.

Meget sjælden (< 1/10.000):

Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering.

Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom.

Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4).

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01.

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.

Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup- vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.

Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

21 dage efter anden dosis

 

 

 

Seroprotektionsværdi*

50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionstal

47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8)

70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0)

Serokonversionsfaktor

6 (95 % CI: 3,5;10,1)

12,4 (95 % CI: 7,1;21,8)

*anti-HA ≥1:40

 

 

I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18- 60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet.

Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som følger 21 dage efter den første dosis:

anti-HA-antistof

21 dage efter første dosis

 

 

Seroprotektionsværdi*

73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0)

Serokonversionstal

69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7)

Serokonversionsfaktor

14,5 (95 % CI: 8,3;25,4)

*anti-HA ≥1:40

 

Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.

Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine (A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse.

Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med H5N1-stammen.

I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse er nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden.

Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke relevant

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Kaliumdihydrogenphosphat

Kaliumchlorid

Magnesiumchloridhexahydrat

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker

Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2.

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.

6.3 Opbevaringstid

1 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C)

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml i ampul (type I-glas) til 10 doser – pakningsstørrelse på 50

5 ml i hætteglas (type I-glas) til 10 doser – pakningsstørrelse på 50 10 ml i hætteglas (type I-glas) til 20 doser – pakningsstørrelse på 50

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE / FORNYELSE AF TILLADELSEN AUTHORISATION

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet