Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Produktresumé - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDiacomit
ATC-kodeN03AX17
Indholdsstofstiripentol
ProducentBiocodex

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Diacomit 250 mg hårde kapsler

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 250 mg stiripentol.

Hjælpestoffer med kendt effekt: 0,16 mg natrium pr. kapsel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård

Lyserød kapsel, størrelse 2

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Diacomit er indiceret til anvendelse sammen med clobazam og valproat som adjuverende behandling af refraktære, generaliserede tonisk-kloniske kramper hos patienter med Dravet syndrome (Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy; SMEI), hvis kramperne ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med clobazam og valproat.

4.2Dosering og administration

Diacomit må kun indgives under opsyn af en pædiater/pædiatrisk neurolog med erfaring i diagnosticering og behandling af epilepsi hos spædbørn og børn.

Dosering

Dosis af stiripentol beregnes på basis af mg/kg legemsvægt.

Den daglige dosis kan indgives delt i 2 eller 3 doser.

Påbegyndelse af adjuverende behandling med stiripentol bør ske gradvist ved optitrering af dosis for at nå den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag, som indgives sammen med clobazam og valproat.

Titrering af stiripentoldosis bør være gradvis, idet der startes med 20 mg/kg/dag i 1 uge efterfulgt af 30 mg/kg/dag i 1 uge. En yderligere dosisstigning er aldersbetinget:

-børn under 6 år bør have yderligere 20 mg/kg/dag i den tredje uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af tre uger;

-børn fra 6 til under 12 år bør have yderligere 10 mg/kg/dag hver uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af fire uger;

-børn og unge på 12 år og derover bør have yderligere 5 mg/kg/dag hver uge, indtil den optimale dosis ud fra en klinisk bedømmelse er nået.

Den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag er baseret på tilgængelige resultater fra kliniske studier og var den eneste Diacomitdosis, der blev evalueret i de pivotale forsøg (se punkt 5.1).

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter den kliniske sikkerhed ved stiripentol indgivet i doser over 50 mg/kg/dag.

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter anvendelse af stiripentol som monoterapi til Dravets syndrom.

Børn under 3 år

Den pivotale kliniske evaluering af stiripentol blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Hos denne gruppe af yngre patienter bør der kun iværksættes adjuverende behandling med stiripentol, når diagnosen på SMEI er blevet klinisk bekræftet (se pkt. 5.1). Data vedrørende anvendelse af stiripentol til børn under 12 måneder er begrænsede. Anvendelsen af stiripentol til disse børn skal ske under nøje opsyn af lægen.

Patienter i en alder af ≥ 18 år

Der er ikke blevet indsamlet et tilstrækkeligt antal data fra voksne for at bekræfte opretholdelsen af effekten i denne gruppe. Behandlingen bør fortsættes, så længe der observeres en virkning.

Dosisjusteringer af andre antiepileptika, der anvendes i kombination med stiripentol

På trods af manglen på omfattende farmakologiske data for potentielle lægemiddelinteraktioner kan vi på baggrund af den kliniske erfaring give følgende vejledning vedrørende ændring af dosis og doseringsskemaer for andre antiepileptiske præparater, der indgives samtidig med stiripentol.

- Clobazam

I de pivotale forsøg var den daglige dosis clobazam, da behandlingen med stiripentol blev iværksat, 0,5 mg/kg/dag, hvilket normalt blev indgivet i inddelte doser to gange dagligt. I tilfælde af kliniske tegn på uønskede hændelser eller overdosering af clobazam (dvs. døsighed, hypotoni og irritabilitet hos små børn) blev denne daglige dosis reduceret med 25% hver uge. I forbindelse med ledsagende indgivelse af stiripentol til børn med Dravets syndrom er der blevet indberettet cirka to- til tredobbelte stigninger i plasmaniveauerne af clobazam og femdobbelte stigninger i plasmaniveauerne af norclobazam.

- Valproat

Muligheden for metabolisk interaktion mellem stiripentol og valproat anses for at være moderat, og der bør derfor ikke være behov for ændring af doseringen af valproat, når stiripentol tilføjes, medmindre det sker af hensyn til den kliniske sikkerhed. I de tilfælde, hvor der optrådte bivirkninger, såsom appetitløshed og vægttab, blev den daglige dosis valproat reduceret med cirka 30% hver uge i de pivotale forsøg.

Unormale laboratoriefund

I tilfælde af unormale resultater af blodtællinger eller leverfunktionstest skal den kliniske beslutning om fortsat anvendelse eller justering af dosis af stiripentol sammen med justering af dosis af clobazam og valproat træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt. 4.4).

Virkninger af formuleringen

Formuleringen i brevene har en lidt højere Cmax end kapslerne, og derfor har formuleringerne ikke den samme bioækvivalens. Hvis det er nødvendigt at skifte mellem de to formuleringer, anbefales det at gøre det under klinisk supervision i tilfælde af toleranceproblemer (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Stiripentol anbefales ikke til anvendelse til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Kapslen skal sluges hel sammen med et glas vand under et måltid.

Stiripentol skal altid tages sammen med mad, da det nedbrydes hurtigt i et syreholdigt miljø (fx eksponering for mavesyre på tom mave).

Stiripentol må ikke tages sammen med mælk eller andre mejeriprodukter (youghurt, smøreoste osv.), kulsyreholdige drikkevarer, frugtjuice eller mad eller drikkevarer, der indeholder caffein eller theophyllin.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Tidligere tilfælde af psykoser i form af episoder med delirium.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carbamazepin, phenytoin og phenobarbital

Disse stoffer bør ikke anvendes sammen med stiripentol i behandlingen af Dravets syndrom. Reduktion af den daglige dosis clobazam og/eller valproat bør ske på baggrund af bivirkningers indtræden under behandlingen med stiripentol (se pkt. 4.2).

Børns vækstrate

I betragtning af hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger ved behandlingen med stiripentol og valproat (anoreksi, appetitløshed, nausea, opkastning), bør vækstraten hos børn i denne behandlingskombination overvåges nøje.

Blodtælling

Der kan opstå neutropeni i forbindelse med indgivelsen af stiripentol, clobazam og valproat. Der bør derfor foretages vurderinger af blodtællinger, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Blodtællingerne bør kontrolleres hver 6 måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Leverfunktion

Den bør vurderes, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Leverfunktionen bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Lever- eller nyresvækkelse

Hvis specifikke kliniske data for patienter med svækket lever- eller nyrefunktion mangler, frarådes det at anvende stiripentol til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion.

Stoffer som interfererer med CYP enzymer

Stiripentol hæmmer enzymerne CYP2C19 og CYP3A4, CYP2D6 og kan medføre en markant stigning i plasmakoncentrationerne af stoffer, der metaboliseres af disse enzymer, og øge risikoen for uønskede hændelser (se pkt. 4.5). In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

De pivotale kliniske forsøg omfattede ikke børn under 3 år. Det anbefales derfor, at børn mellem 6 måneder og 3 år overvåges nøje under behandling med stiripentol.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle lægemiddelinteraktioner, der påvirker stiripentol

Andre antiepileptiske præparaters påvirkning af farmakokinetikken for stiripentol er ikke fastlagt nøje.

Det er ukendt, hvordan makrolider og azolantimykotika, som man ved er hæmmere af CYP3A4 og substrater af samme enzym, indvirker på stiripentols metabolisme. Virkningen af stiripentol på deres metabolisme kendes ligeledes ikke.

In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

Virkningen af stiripentol på cytochrom P450-enzymer

Mange af disse interaktioner er blevet delvist bekræftet ved forsøg in vitro og i kliniske forsøg. Stigningen i steady state-niveauerne ved den kombinerede anvendelse af stiripentol, valproat og clobazam er ens hos voksne og børn, om end variationen fra person til person er udtalt.

I terapeutiske koncentrationer hæmmer stiripentol markant mindst to CYP450-isoenzymer: for eksempel CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Farmakokinetiske interaktioner af metabolisk oprindelse med andre præparater må derfor forventes. Disse interaktioner kan medføre forhøjede systemiske niveauer af disse aktive stoffer, som kan føre til forstærkede farmakologiske effekter og til en stigning i bivirkniger og uønskede hændelser.

På grund af den øgede risiko for bivirkninger (se yderligere i dette afsnit vedrørende antiepileptiske lægemidler) skal der udvises forsigtighed, hvis de kliniske omstændigheder kræver, at stiripentol kombineres med stoffer, der metaboliseres af CYP2C19 (fx citalopram, omeprazol) eller CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, antihistaminer såsom astemizol, chlorpheniramin, calciumkanalblokkere, statiner, orale antikonceptionsmidler, codein). Det anbefales at overvåge plasmakoncentrationer eller bivirkninger. En dosisjustering kan være påkrævet.

Ledsagende behandling med CYP3A4-substrater med et smalt terapeutisk indeks bør undgås på grund af den markant øgede risiko for alvorlige bivirkninger.

Data vedrørende muligheden for hæmning af CYP1A2 er begrænsede, og interaktioner med theophyllin og caffein kan derfor ikke udelukkes på grund af øgede plasmaniveauer af theophyllin og caffein, som kan opstå via hæmning af deres levermetabolisme, hvilket potentielt kan føre til toksicitet. Anvendelse i kombination med stiripentol anbefales ikke. Denne advarsel er ikke kun begrænset til lægemidler, men gælder også et betydeligt antal fødevarer og næringsprodukter, som er rettet mod børn (for eksempel coladrikke), der indeholder betydelige mængder caffein, og chokolade, som indeholder spormængder af theophyllin.

Da stiripentol hæmmede CYP2D6 in vitro i koncentrationer, der opnås klinisk i plasma, kan stoffer, som metaboliseres af dette isoenzym, gennemgå metaboliske interaktioner med stiripentol. Disse lægemidler omfatter betablokkere (propranolol, carvedilol, timolol), antidepressiva (fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, clomipramin), antipsykotika (haloperidol), analgetika (codein, dextromethorphan, tramadol). En dosisjustering kan være nødvendig for stoffer, der metaboliseres af CYP2D6, og som dosistitreres individuelt.

Muligheden for, at stiripentol interagerer med andre lægemidler

På grund af manglende tilgængelige kliniske data skal der udvises forsigtighed i forbindelse med nedenstående klinisk relevante interaktioner med stiripentol:

Uønskede kombinationer (skal undgås, medmindre det er strengt nødvendigt) - Sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)

Ergotisme med mulighed for nekrose i ekstremiteterne (hæmning af leverens eliminering af meldrøje fra rug).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, quinidin, bepridil

Øget risiko for hjertearytmier og især Torsades de Pointes/wave burst-artymier.

- Immunsupprimerende midler (tacrolimus, cyclosporin, sirolimus)

Forhøjede blodniveauer af immunsupprimerende midler (nedsat levermetabolisme).

- Statiner (atorvastatin, simvastatin osv.)

Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger, såsom rhabdomyolyse (nedsat levermetabolisme af kolesterolsænkende middel).

Kombinationer, hvor forsigtighed er påkrævet - Midazolam, triazolam, alprazolam

Øgede plasmaniveauer af benzodiazepin kan opstå på grund af nedsat levermetabolisme, hvilket fører til kraftig sedation.

- Chlorpromazin

Stiripentol forstærker chlorpromazins sederende effekt.

- Virkninger på andre AED’er

Hæmning af CYP450-isoenzym CYP2C19 og CYP3A4 kan fremprovokere farmakokinetiske interaktioner (hæmning af deres levermetabolisme) sammen med phenobarbital, primidon, phenytoin, carbamazepin, clobazam (se pkt. 4.2), valproat (se pkt. 4.2), diazepam (forstærket myorelaxation), ethosuximid og tiagabin. Følgerne er øgede plasmaniveauer af disse antikonvulsiva med potentiel risiko for overdosis. Det anbefales at foretage en klinisk overvågning af plasmaniveauerne af andre antikonvulsiva og eventuelt at justere dosis, når disse kombineres med stiripentol.

- Topiramat

I et fransk compassionate use-program for stiripentol blev topiramat tilføjet stiripentol, clobazam og valproat i 41% af 230 tilfælde. På baggrund af de kliniske observationer i denne gruppe patienter er der intet, der tyder på, at en ændring i dosis af topiramat eller i doseringsskemaerne er nødvendig i forbindelse med samtidig indgivelse af stiripentol.

For så vidt angår topiramat mener man ikke, at det er sandsynligt, at potentiel kompetition af hæmningen af CYP2C19 vil opstå, da det sandsynligvis kræver plasmakoncentrationer, som er 5-15 gange højere end de plasmakoncentrationer, der opnås ved den almindelige anbefalede dosis af topiramat og doseringsskemaerne for topiramat.

- Levetiracetam

Levetiracetam gennemgår ikke levermetabolisme i større udstrækning. Ingen farmakokinetisk metabolisk lægemiddelinteraktion forventes derfor mellem stiripentol og levetiracetam.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Risici forbundet med epilepsi og antiepileptiske præparater generelt

Det er blevet påvist, at hos børn af kvinder med epilepsi er prævalensen af misdannelser to til tre gange højere end de cirka 3% for den almindelige population. Selvom andre faktorer, fx epilepsien, kan være bidragende, tyder den tilgængelige evidens på, at denne stigning i stor udstrækning skyldes behandlingen. I den behandlede population er en stigning i misdannelser observeret ved polyterapi. En effektiv antiepileptisk behandling bør dog ikke afbrydes under graviditet, da en forværring af sygdommen kan være skadelig for både kvinde og foster.

Risici forbundet med stiripentol

Der foreligger ingen data om eksponerede graviditeter. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling i ikke- maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). På grund af indikationen kan det ikke forventes, at stiripentol vil blive anvendt under graviditet eller til fertile kvinder. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol under graviditet skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle

kliniske fordele og risici. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder, og det tilrådes at anvende effektive antikonceptionsmetoder.

Under graviditet

Effektiv antikonvulsiv behandling med stiripentol må ikke seponeres under graviditet, da forværring af sygdommen kan være skadeligt for både kvinde og foster.

Amning

Da der ikke foreligger humane undersøgelser af udskillelsen i modermælk, og da stiripentol passerer frit fra plasma og ind i mælken hos geder, frarådes amning under behandling. Hvis behandlingen med stiripentol fortsættes under amning, bør det ammende spædbarn observeres nøje for eventuelle bivirkninger.

Fertilitet

Dyreforsøg viser ingen indvirkning på fertilitet (se pkt. 5.3). Der foreligger ingen kliniske data, den mulige risiko for mennesker er ukendt.

4.7Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter med SMEI forventes ikke at skulle føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af den tilgrundliggende sygdoms karakter og virkningerne af længerevarende anvendelse af antikonvulsive lægemidler.

Stiripentol kan forårsage døsighed og ataksi, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, og patienterne bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, mens de er i behandling med stiripentol.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige bivirkninger med Diacomit (set hos over 1 ud af 10 patienter) er anoreksi, vægttab, søvnbesvær, døsighed, ataksi, hypotoni og dystoni.

Liste over bivirkninger anført i tabellen

De bivirkninger, der oftest opstår, er som følger: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Blod- og lymfesystem

 

Neutropeni.

 

Trombocytopeni*

 

 

Vedvarende, svær

 

 

 

 

neutropeni svinder

 

 

 

 

normalt spontant,

 

 

 

 

når Diacomit

 

 

 

 

seponeres.

 

 

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Immunsystemet

Anoreksi,

 

 

 

 

appetitløshed,

 

 

 

 

vægttab (især

 

 

 

 

ved

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

natriumvalproat

 

 

 

 

)

 

 

 

Psykiske

Søvnbesvær

Aggressivitet,

 

 

forstyrrelser

 

irritabilitet,

 

 

 

 

adfærdsforstyrrelser

 

 

 

 

, stædighed,

 

 

 

 

hyperirritabilitet,

 

 

 

 

søvnforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

Nervesystemet

Døsighed,

Hyperkinesi

 

 

 

ataksi, hypotoni,

 

 

 

 

dystoni

 

 

 

Øjne

 

 

Diplopi (ved

 

 

 

 

anvendelse i

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

carbamazepin)

 

Mave-tarm-kanalen

 

Kvalme,

 

 

 

 

opkastninger

 

 

Hud og subkutane

 

 

Fotosensibilitet

 

væv

 

 

, udslæt,

 

 

 

 

hudallergi,

 

 

 

 

urticaria

 

Almene Symptomer

 

 

Træthed

 

og reaktioner på

 

 

 

 

administrationsstede

 

 

 

 

t

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Forhøjet γGT (især

 

Abnorme

 

 

ved kombination

 

leverfunktionsprø

 

 

med carbamazepin

 

ver

 

 

og valproat).

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Mange af ovenstående bivirkninger skyldes ofte en stigning i plasmaniveauerne af andre antikonvulsiva (se pkt. 4.4 og 4.5), og de kan forsvinde, når dosis af disse præparater reduceres. *Data vedrørende trombocytopeni stammer fra både kliniske forsøg og post-marketingerfaring.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9Overdosering

Der findes ingen data vedrørende klinisk overdosering. Behandling er supportiv (symptomatiske foranstaltninger på intensivafdeling).

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, øvrige antiepileptika, ATC-kode N03AX17

Handlingsmekanisme

Hos dyremodeller antagoniserer stiripentol krampeanfald, der er induceret af elektrisk stød, pentetrazol og bicucullin. Hos gnavermodeller er der formodning om, at stiripentol øger niveauerne i hjernen af gamma amino butyric acid (GABA) – den største hæmmende neurotransmitter i pattedyrs hjerne. Dette kan ske ved hæmning af den synaptosomale optagelse af GABA og/eller hæmning af GABA-transaminasen. Stiripentol har desuden vist sig at forstærke GABAA receptor-medieret transmission i den uudviklede rotte-hippocampus og øge den gennemsnitlige åben-varighed (men ikke hyppigheden) af GABAA-receptorens chloridkanaler ved en barbiturat-lignende mekanisme. Som følge af farmakokinetiske interaktioner forstærker Stiripentol effekten af andre antikonvulsiva såsom carbamazepin, natriumvalproat, phenytoin, phenobarbital og mange benzodiazepiner. Den anden virkning af stiripentol er hovedsageligt baseret på metabolisk hæmning af adskillige isoenzymer, især CYP450 3A4 og 2C19, der er involveret i levermetabolismen af andre antiepileptiske lægemidler.

Klinisk virkningsfuldhed og sikkerhed

Den pivotale kliniske evaluering af Diacomit blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI.

I et fransk compassionate use-program deltog børn fra 6 måneder, da diagnosen på Dravets syndrom kan stilles med sikkerhed i den alder hos nogle patienter. Den kliniske beslutning om anvendelse af Diacomit til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt 4.2).

41 børn med SMEI deltog i et randomiseret, placebokontrolleret add-on-forsøg. Efter en baselineperiode på 1 måned blev placebo (n=20) eller stiripentol (n=21) tilføjet til valproat og clobazam i en dobbeltblind periode på 2 måneder. Patienterne fik derefter stiripentol i et åbent design. Reagerende patienter blev defineret som dem, der havde mere end 50% reduktion i hyppigheden af kloniske (eller tonisk-kloniske) krampeanfald i den anden måned af den dobbeltblinde periode sammenlignet med baseline. 15 (71%) patienter reagerede på stiripentol (herunder 9, der var fri for kliniske eller tonisk-kloniske krampeanfald), mens der kun var 1 (5%), der reagerede på placebo (ingen var krampefri; stiripentol 95% CI 52,1-90,7 vs. placebo 0-14,6). Det 95% CI for forskellen var 42,2-85,7. Procentdelen af ændringen fra baseline var højere for stiripentol (-69%) end placebo (+7%), p<0,0001. 21 patienter på stiripentol havde moderate bivirkninger (døsighed, appetitløshed) sammenlignet med 8 på placebo. I 12 ud af de 21 tilfælde (Chiron et al, Lancet, 2000) forsvandt bivirkningerne dog, da dosis af det ledsagende præparat blev reduceret.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Nedenstående farmakokinetiske egenskaber for stiripentol er blevet indberettet fra forsøg på raske, voksne frivillige samt på voksne patienter.

Absorption

Stiripentol absorberes hurtigt. Tiden indtil maksimal plasmakoncentration er cirka 1,5 timer. Den absolutte biotilgængelighed for stiripentol kendes ikke, da en intravenøs udformning ikke findes til forsøgsmæssige formål. Det absorberes godt ved oral indgivelse, da størstedelen af en oral dosis udskilles i urin.

Relativ biotilgængelighed mellem kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve er blevet undersøgt hos raske, frivillige mænd efter indgift af en enkelt oral dosis på 1.000 mg. De to formuleringer var bioækvivalente med hensyn til AUC, men ikke med hensyn til Cmax. Cmax i brevene var let forhøjet (23%) sammenlignet med kapslerne og opfyldte dermed ikke kriteriet for bioækvivalens. Tmax var sammenlignelig i de to formuleringer. Klinisk supervision anbefales, hvis det er nødvendigt at skifte mellem stiripentol kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve.

Distribution

Stiripentol binder i omfattende grad til cirkulerende plasmaproteiner (cirka 99%).

Eliminering

Den systemiske eksponering for stiripentol stiger markant sammenlignet med dosisproportionaliteten. Plasmaclearancen falder markant ved høje doser; fra cirka 40 l/kg/dag ved dosis på 600 mg/dag til cirka 8 l/kg/dag ved dosis på 2.400 mg. Clearancen falder efter gentagen indgivelse af stiripentol – sandsynligvis på grund af hæmningen af cytokrom P450's isoenzymer, der er ansvarlige for dets metabolisme. Elimineringshalveringstiden var inden for området 4,5 timer til 13 timer, hvilket steg i takt med dosis.

Biotransformation

Stiripentol metaboliseres i omfattende grad. Der er konstateret 13 forskellige metabolitter i urin. De vigtigste metaboliske processer er demethylation og glucuronidation, selvom de involverede enzymer endnu ikke er nøjagtigt identificeret.

På grundlag af in vitro studier anses CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 for at være de mest betydningsfulde cytokromer P450 isoenzymer i leveren, som er involveret i fase 1 metabolisme.

Udskillelse

Det meste stiripentol udskilles via nyrerne.

Metabolitter af stiripentol i urinen udgjorde samlet størstedelen (73%) af en oral akut dosis, mens yderligere 13-24% blev konstateret i fæces som uændret stof.

Pædiatrisk farmakokinetisk populationsundersøgelse

En farmakokinetisk populationsundersøgelse blev gennemført på 35 børn med dravet syndrom, de blev behandlet med stiripentol og to stoffer, der så vidt vides, ikke påvirker stiripentol farmakokinetik, valproate og clobazam. Gennemsnitsalderen var 7,3 år (mellem: 1 til 17,6 år) og den gennemsnitlige daglige dosis stiripentol var 45,4 mg/kg/dag (mellem: 27,1 til 89,3 mg/kg/dag) indtaget i to eller tre dosis.

De mest anvendelige data var med en 1-compartment model med 1. ordens absorbering og eliminationsproces. Populations estimeringen for absorberingsraten konstant Ka var på 2,08 time -1 (standard afvigelse af vilkårlig effekt = 122 %). Clearance og fordelingsvolumen var relateret til kropsvægten med en allometrisk model med eksponenter på henholdsvis 0,433 og 1: efterhånden som kropsvægten blev øget fra 10 til 60 kg, tydelig oral clearance øget fra 2,60 til 5,65 L/time og tydelig fordelingsvolumen øget fra 32,0 til 191,8 L. Som resultat heraf øges eliminationshalveringstiden fra 8,5 timer (for 10 kg) til 23.5 timer (for 60 kg).

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsundersøgelser på dyr (rotte, abe, mus) har ikke afsløret noget vedvarende toksicitetsmønster bortset fra leverforstørrelse, der var forbundet med hepatocellulær hypertrofi, som opstod, da høje doser stiripentol blev indgivet til både gnavere og ikke-gnavere. Disse fund anses for at være en adaptiv reaktion på en høj metabolisk belastning af leveren.

Stiripentol var ikke teratogen, da det blev undersøgt hos rotter og kaniner. I en enkelt undersøgelse på mus (men ikke i adskillige andre lignende undersøgelser) blev en lav forekomst af ganespaltedannelse observeret ved en maternotoksisk dosis (800 mg/kg/dag). Disse undersøgelser på mus og kaniner blev gennemført, inden kravene til Good Laboratory Practice blev introduceret. Resultaterne af undersøgelser på rotter af fertiliteten og den generelle reproduktionsevne og på den præ- og postnatale

udvikling var ganske normale, bortset fra et mindre fald i overlevelsen af unger, der diede hos mødre, som udviste toksiske reaktioner på stiripentol ved en dosis på 800 mg/kg/dag (se pkt. 4.6). Undersøgelser af genotoksiciteten har ikke påvist nogen mutagen eller clastogen aktivitet. Undersøgelser af karcinogeniciteten gav negative resultater hos rotter. Hos mus var der kun en lille stigning i forekomsten af leveradenomer og -karcinomer hos dyr, der blev behandlet med 200 eller 600 mg/kg/dag i 78 uger, men ikke hos dem, der fik 60 mg/kg/dag. I betragtning af den manglende genotoksicitet ved stiripentol og museleverens velkendte specielle disponering for tumordannelse i forbindelse med induktion af leverenzymer anses dette fund ikke for at være en indikation på risiko for tumorgenicitet for patienterne.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Kapselkerne

Povidon K29/32

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat

Udvendig kapsel

Gelatine

Titandioxid (E171)

Erythrosin (E127)

Indigotin (E132)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballage (art og indhold)

Polypropylenflaske med berøringssikret forsegling og skruelåg af polyethylen. Flasker med 30, 60 og 90 kapsler i papkartoner.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Frankrig.

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/367/001-003

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 4. januar 2007

Fornyelse af tilladelsen: 8. januar 2014

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Diacomit 500 mg hårde kapsler

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 500 mg stiripentol.

Hjælpestoffer med kendt effekt: 0,32 mg natrium pr. kapsel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård

Hvid kapsel, størrelse 0

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Diacomit er indiceret til anvendelse sammen med clobazam og valproat som adjuverende behandling af refraktær generaliserede tonisk-kloniske kramper hos patienter med Dravet syndrome (Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy; SMEI), hvis kramperne ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med clobazam og valproat.

4.2 Dosering og administration

Diacomit må kun indgives under opsyn af en pædiater/pædiatrisk neurolog med erfaring i diagnosticering og behandling af epilepsi hos spædbørn og børn.

Dosering

Dosis af stiripentol beregnes på basis af mg/kg legemsvægt.

Den daglige dosis kan indgives i 2 delt 3 inddelte doser.

Påbegyndelse af adjuverende behandling med stiripentol bør ske gradvist ved optitrering af dosis for at nå den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag, som indgives sammen med clobazam og valproat.

Titrering af stiripentoldosis bør være gradvis, idet der startes med 20 mg/kg/dag i 1 uge efterfulgt af 30 mg/kg/dag i 1 uge. En yderligere dosisstigning er aldersbetinget:

-børn under 6 år bør have yderligere 20 mg/kg/dag i den tredje uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af tre uger;

-børn fra 6 til under 12 år bør have yderligere 10 mg/kg/dag hver uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af fire uger;

-børn og unge på 12 år og derover bør have yderligere 5 mg/kg/dag hver uge, indtil den optimale dosis ud fra en klinisk bedømmelse er nået.

Den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag er baseret på tilgængelige resultater fra kliniske studier og var den eneste Diacomitdosis, der blev evalueret i de pivotale forsøg (se punkt 5.1).

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter den kliniske sikkerhed ved stiripentol indgivet i doser over 50 mg/kg/dag.

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter anvendelse af stiripentol som monoterapi til Dravets syndrom.

Børn under 3 år

Den pivotale kliniske evaluering af stiripentol blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Hos denne gruppe af yngre patienter bør der kun iværksættes adjuverende behandling med stiripentol, når diagnosen på SMEI er blevet klinisk bekræftet (se pkt. 5.1). Data vedrørende anvendelse af stiripentol til børn under 12 måneder er begrænsede. Anvendelsen af stiripentol til disse børn skal ske under nøje opsyn af lægen.

Patienter i en alder af ≥ 18 år

Der er ikke blevet indsamlet et tilstrækkeligt antal data fra voksne for at bekræfte opretholdelsen af effekten i denne gruppe. Behandlingen bør fortsættes, så længe der observeres en virkning.

Dosisjusteringer af andre antiepileptika, der anvendes i kombination med stiripentol

På trods af manglen på omfattende farmakologiske data for potentielle lægemiddelinteraktioner kan vi på baggrund af den kliniske erfaring give følgende vejledning vedrørende ændring af dosis og doseringsskemaer for andre antiepileptiske præparater, der indgives samtidig med stiripentol.

- Clobazam

I de pivotale forsøg var den daglige dosis clobazam, da behandlingen med stiripentol blev iværksat, 0,5 mg/kg/dag, hvilket normalt blev indgivet i inddelte doser to gange dagligt. I tilfælde af kliniske tegn på uønskede hændelser eller overdosering af clobazam (dvs. døsighed, hypotoni og irritabilitet hos små børn) blev denne daglige dosis reduceret med 25% hver uge. I forbindelse med ledsagende indgivelse af stiripentol til børn med Dravets syndrom er der blevet indberettet cirka to- til tredobbelte stigninger i plasmaniveauerne af clobazam og femdobbelte stigninger i plasmaniveauerne af norclobazam.

- Valproat

Muligheden for metabolisk interaktion mellem stiripentol og valproat anses for at være moderat, og der bør derfor ikke være behov for ændring af doseringen af valproat, når stiripentol tilføjes, medmindre det sker af hensyn til den kliniske sikkerhed. I de tilfælde, hvor der optrådte bivirkninger, såsom appetitløshed og vægttab, blev den daglige dosis valproat reduceret med cirka 30% hver uge i de pivotale forsøg.

Unormale laboratoriefund

I tilfælde af unormale resultater af blodtællinger eller leverfunktionstest skal den kliniske beslutning om fortsat anvendelse eller justering af dosis af stiripentol sammen med justering af dosis af clobazam og valproat træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt. 4.4).

Virkninger af formuleringen

Formuleringen i brevene har en lidt højere Cmax end kapslerne, og derfor har formuleringerne ikke den samme bioækvivalens. Hvis det er nødvendigt at skifte mellem de to formuleringer, anbefales det at gøre det under klinisk supervision i tilfælde af toleranceproblemer (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Stiripentol anbefales ikke til anvendelse til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Kapslen skal sluges hel sammen med et glas vand under et måltid.

Stiripentol skal altid tages sammen med mad, da det nedbrydes hurtigt i et syreholdigt miljø (fx eksponering for mavesyre på tom mave).

Stiripentol må ikke tages sammen med mælk eller andre mejeriprodukter (youghurt, smøreoste osv.), kulsyreholdige drikkevarer, frugtjuice eller mad eller drikkevarer, der indeholder caffein eller theophyllin.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Tidligere tilfælde af psykoser i form af episoder med delirium.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carbamazepin, phenytoin og phenobarbital

Disse stoffer bør ikke anvendes sammen med stiripentol i behandlingen af Dravets syndrom. Den daglige dosis af clobazam og/eller valproat bør reduceres på baggrund af bivirkningers indtræden under behandlingen med stiripentol (se pkt. 4.2).

Børns vækstrate

I betragtning af hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger ved behandlingen med stiripentol og valproat (anoreksi, appetitløshed, nausea, opkastning), bør vækstraten hos børn i denne behandlingskombination overvåges nøje.

Blodtælling

Der kan opstå neutropeni i forbindelse med indgivelsen af stiripentol, clobazam og valproat. Der bør derfor foretages vurderinger af blodtællinger, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Blodtællingerne bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Leverfunktion

Leverfunktionen bør vurderes, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Leverfunktionen bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Lever- eller nyresvækkelse

Hvis specifikke kliniske data for patienter med svækket lever- eller nyrefunktion mangler, frarådes det at anvende stiripentol til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion.

Stoffer som interfererer med CYP enzymer

Stiripentol hæmmer enzymerne CYP2C19 og CYP3A4, CYP2D6 og kan medføre en markant stigning i plasmakoncentrationerne af præparater, der metaboliseres af disse enzymer, og øge risikoen for bivirkninger (se pkt. 4.5). In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre lægemidler, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

De pivotale kliniske forsøg omfattede ikke børn under 3 år. Det anbefales derfor, at børn mellem 6 måneder og 3 år overvåges nøje under behandling med stiripentol.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle lægemiddelinteraktioner, der påvirker stiripentol

Andre antiepileptiske præparaters påvirkning af farmakokinetikken for stiripentol er ikke fastlagt nøje.

Det er ukendt, hvordan makrolider og azolantimykotika, som man ved er hæmmere af CYP3A4 og substrater af samme enzym, indvirker på stiripentols metabolisme. Virkningen af stiripentol på deres metabolisme kendes ligeledes ikke.

In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

Virkningen af stiripentol på cytochrom P450-enzymer

Mange af disse interaktioner er blevet delvist bekræftet ved forsøg in vitro og i kliniske forsøg. Stigningen i steady state-niveauerne ved den kombinerede anvendelse af stiripentol, valproat og clobazam er ens hos voksne og børn, om end variationen fra person til person er udtalt.

I terapeutiske koncentrationer hæmmer stiripentol markant mindst to CYP450-isoenzymer: for eksempel CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Farmakokinetiske interaktioner af metabolisk oprindelse med andre præparater må derfor forventes. Disse interaktioner kan medføre forhøjede systemiske niveauer af disse aktive stoffer, som kan føre til forstærkede farmakologiske effekter og til en stigning i bivirkniger og uønskede hændelser.

På grund af den øgede risiko for bivirkninger (se yderligere i dette afsnit vedrørende antiepileptiske lægemidler) skal der udvises forsigtighed, hvis de kliniske omstændigheder kræver, at stiripentol kombineres med stoffer, der metaboliseres af CYP2C19 (fx citalopram, omeprazol) eller CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, antihistaminer såsom astemizol, chlorpheniramin, calciumkanalblokkere, statiner, orale antikonceptionsmidler, codein). Det anbefales at overvåge plasmakoncentrationer eller bivirkninger. En dosisjustering kan være påkrævet.

Ledsagende behandling med CYP3A4-substrater med et smalt terapeutisk indeks bør undgås på grund af den markant øgede risiko for alvorlige bivirkninger.

Data vedrørende muligheden for hæmning af CYP1A2 er begrænsede, og interaktioner med theophyllin og caffein kan derfor ikke udelukkes på grund af øgede plasmaniveauer af theophyllin og caffein, som kan opstå via hæmning af deres levermetabolisme, hvilket potentielt kan føre til toksicitet. Anvendelse i kombination med stiripentol anbefales ikke. Denne advarsel er ikke kun begrænset til lægemidler, men gælder også et betydeligt antal fødevarer og næringsprodukter, som er rettet mod børn (for eksempel coladrikke), der indeholder betydelige mængder caffein, og chokolade, som indeholder spormængder af theophyllin.

Da stiripentol hæmmede CYP2D6 in vitro i koncentrationer, der opnås klinisk i plasma, kan stoffer, som metaboliseres af dette isoenzym, gennemgå metaboliske interaktioner med stiripentol. Disse lægemidler omfatter betablokkere (propranolol, carvedilol, timolol), antidepressiva (fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, clomipramin), antipsykotika (haloperidol), analgetika (codein, dextromethorphan, tramadol). En dosisjustering kan være nødvendig for stoffer, der metaboliseres af CYP2D6, og som dosistitreres individuelt.

Muligheden for, at stiripentol interagerer med andre lægemidler

På grund af manglende tilgængelige kliniske data skal der udvises forsigtighed i forbindelse med nedenstående klinisk relevante interaktioner med stiripentol:

Uønskede kombinationer (skal undgås, medmindre det er strengt nødvendigt) - Sekalealkaloider(ergotamin, dihydroergotamin)

Ergotisme med mulighed for nekrose i ekstremiteterne (hæmning af leverens eliminering af meldrøje fra rug).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, quinidin, bepridil

Øget risiko for hjertearytmier og især Torsades de Pointes/wave burst-artymier.

- Immunsupprimerende midler (tacrolimus, cyclosporin, sirolimus)

Forhøjede blodniveauer af immunsupprimerende midler (nedsat levermetabolisme).

- Statiner (atorvastatin, simvastatin osv.)

Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger, såsom rhabdomyolyse (nedsat levermetabolisme af kolesterolsænkende middel).

Kombinationer, hvor forsigtighed er påkrævet - Midazolam, triazolam, alprazolam

Øgede plasmaniveauer af benzodiazepin kan opstå på grund af nedsat levermetabolisme, hvilket fører til kraftig sedation.

- Chlorpromazin

Stiripentol forstærker chlorpromazins sederende effekt.

- Virkninger på andre AED’er

Hæmning af CYP450-isoenzym CYP2C19 og CYP3A4 kan fremprovokere farmakokinetiske interaktioner (hæmning af deres levermetabolisme) sammen med phenobarbital, primidon, phenytoin, carbamazepin, clobazam (se pkt. 4.2), valproat (se pkt. 4.2), diazepam (forstærket myorelaxation), ethosuximid og tiagabin. Følgerne er øgede plasmaniveauer af disse antikonvulsiva med potentiel risiko for overdosis. Det anbefales at foretage en klinisk overvågning af plasmaniveauerne af andre antikonvulsiva og eventuelt at justere dosis, når disse kombineres med stiripentol.

- Topiramat

I et fransk compassionate use-program for stiripentol, blev topiramat tilføjet stiripentol, clobazam og valproat i 41% af 230 tilfælde. På baggrund af de kliniske observationer i denne gruppe patienter er der intet, der tyder på, at en ændring i dosis af topiramat eller i doseringsskemaerne er nødvendig i forbindelse med samtidig indgivelse af stiripentol.

For så vidt angår topiramat mener man ikke, at det er sandsynligt, at potentiel kompetition af hæmningen af CYP2C19 vil opstå, da det sandsynligvis kræver plasmakoncentrationer, som er 5-15 gange højere end de plasmakoncentrationer, der opnås ved den almindelige anbefalede dosis af topiramat og doseringsskemaerne for topiramat.

- Levetiracetam

Levetiracetam gennemgår ikke levermetabolisme i større udstrækning. Ingen farmakokinetisk metabolisk lægemiddelinteraktion forventes derfor mellem stiripentol og levetiracetam.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Risici forbundet med epilepsi og antiepileptiske præparater generelt

Det er blevet påvist, at hos børn af kvinder med epilepsi er prævalensen af misdannelser to til tre gange højere end de cirka 3% for den almindelige population. Selvom andre faktorer, fx epilepsien, kan være bidragende, tyder den tilgængelige evidens på, at denne stigning i stor udstrækning skyldes behandlingen. I den behandlede population er en stigning i misdannelser observeret ved polyterapi. En effektiv antiepileptisk behandling bør dog ikke afbrydes under graviditet, da en forværring af sygdommen kan være skadelig for både kvinde og foster.

Risici forbundet med stiripentol

Der foreligger ingen data om eksponerede graviditeter. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling i ikke- maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). På grund af indikationen kan det ikke forventes, at stiripentol vil blive anvendt under graviditet eller til fertile kvinder. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol under graviditet skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle

kliniske fordele og risici. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder, og det tilrådes at anvende effektive antikonceptionsmetoder.

Under graviditet

Effektiv antikonvulsiv behandling med stiripentol må ikke seponeres under graviditet, da forværring af sygdommen kan være skadeligt for både kvinde og foster.

Amning

Da der ikke foreligger humane undersøgelser af udskillelsen i modermælk, og da stiripentol passerer frit fra plasma og ind i mælken hos geder, frarådes amning under behandling. Hvis behandlingen med stiripentol fortsættes under amning, bør det ammende spædbarn observeres nøje for eventuelle bivirkninger.

Fertilitet

Dyreforsøg viser ingen indvirkning på fertilitet (se pkt. 5.3). Der foreligger ingen kliniske data, den mulige risiko for mennesker er ukendt.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter med SMEI forventes ikke at skulle føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af den tilgrundliggende sygdoms karakter og virkningerne af længerevarende anvendelse af antikonvulsive lægemidler.

Stiripentol kan forårsage døsighed og ataksi, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, og patienterne bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, mens de er i behandling med stiripentol.

4.8Undesirable effectsBivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige bivirkninger med Diacomit (set hos over 1 ud af 10 patienter) er anoreksi, vægttab, søvnbesvær, døsighed, ataksi, hypotoni og dystoni.

Liste over bivirkninger anført i tabellen

De bivirkninger, der oftest opstår, er som følger: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Blod- og lymfesystem

 

Neutropeni

 

Trombocytopeni*

 

 

Vedvarende svær

 

 

 

 

neutropeni svinder

 

 

 

 

normalt spontant,

 

 

 

 

når Diacomit

 

 

 

 

seponeres.

 

 

Immunsystemet

Anoreksi,

 

 

 

 

appetitløshed,

 

 

 

 

vægttab (især

 

 

 

 

ved

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

natriumvalproat

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Psykiske

Søvnbesvær

Aggressivitet,

 

 

forstyrrelser

 

irritabilitet,

 

 

 

 

adfærdsforstyrrelser

 

 

 

 

, stædighed,

 

 

 

 

hyperirritabilitet,

 

 

 

 

søvnforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

Nervesystemet

Døsighed,

Hyperkinesis

 

 

 

ataksi, hypotoni,

 

 

 

 

dystoni

 

 

 

Øjne

 

 

Diplopi (ved

 

 

 

 

anvendelse i

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

carbamazepin)

 

Mave-tarm-kanalen

 

Kvalme,

 

 

 

 

opkastninger

 

 

Hud og subkutane

 

 

Fotosensibilitet

 

væv

 

 

, udslæt,

 

 

 

 

hudallergi,

 

 

 

 

urticaria

 

Almene

 

 

Træthed

 

Symptomer og

 

 

 

 

reaktioner på

 

 

 

 

administrationsstede

 

 

 

 

t

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Forhøjet γGT (isζr

 

Abnorme

 

 

ved kombination

 

leverfunktionsprø

 

 

med carbamazepin

 

ver

 

 

og valproat).

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Mange af ovenstående bivirkninger skyldes ofte en stigning i plasmaniveauerne hos andre antikonvulsiva (se pkt.4.4 og 4.5), og de kan forsvinde, når dosis af disse præparater reduceres. *Data vedrørende trombocytopeni stammer fra både kliniske forsøg og post-marketingerfaring.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9 Overdosering

Der findes ingen data vedrørende klinisk overdosering. Behandling er supportiv (symptomatiske foranstaltninger på intensivafdeling).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, øvrige antiepileptika, ATC-kode N03AX17

Handlingsmekanisme

Hos dyremodeller antagoniserer stiripentol krampeanfald, der er induceret af elektrisk stød, pentetrazol og bicucullin. Hos gnavermodeller er der formodning om, at stiripentol øger niveauerne i hjernen af gamma amino butyric acid (GABA) – den største hæmmende neurotransmitter i pattedyrs hjerne. Dette kan ske ved hæmning af den synaptosomale optagelse af GABA og/eller hæmning af GABA-transaminasen. Stiripentol har desuden vist sig at forstærke GABAA receptor-medieret transmission i den uudviklede rotte-hippocampus og øge den gennemsnitlige åben-varighed (men ikke hyppigheden) af GABAA-receptorens chloridkanaler ved en barbiturat-lignende mekanisme. Som følge af farmakokinetiske interaktioner forstærker Stiripentol effekten af andre antikonvulsiva såsom carbamazepin, natriumvalproat, phenytoin, phenobarbital og mange benzodiazepiner. Den anden virkning af stiripentol er hovedsageligt baseret på metabolisk hæmning af adskillige isoenzymer, især CYP450 3A4 og 2C19, der er involveret i levermetabolismen af andre antiepileptiske lægemidler.

Klinisk virkningsfuldhed og sikkerhed

Den pivotale kliniske evaluering af Diacomit blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI.

I et fransk compassionate use-program deltog børn fra 6 måneder, da diagnosen på Dravets syndrom kan stilles med sikkerhed i den alder hos nogle patienter. Den kliniske beslutning om anvendelse af Diacomit til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt 4.2).

41 børn med SMEI deltog i et randomiseret, placebokontrolleret add-on-forsøg. Efter en baselineperiode på 1 måned blev placebo (n=20) eller stiripentol (n=21) tilføjet til valproat og clobazam i en dobbeltblind periode på 2 måneder. Patienterne fik derefter stiripentol i et åbent design. Reagerende patienter blev defineret som dem, der havde mere end 50% reduktion i hyppigheden af kloniske (eller tonisk-kloniske) krampeanfald i den anden måned af den dobbeltblinde periode sammenlignet med baseline. 15 (71%) patienter reagerede på stiripentol (herunder 9, der var fri for kliniske eller tonisk-kloniske krampeanfald), mens der kun var 1 (5%), der reagerede på placebo (ingen var krampefri; stiripentol 95% CI 52,1-90,7 vs. placebo 0-14,6). Det 95% CI for forskellen var 42,2-85,7. Procentdelen af ændringen fra baseline var højere for stiripentol (-69%) end placebo (+7%), p<0,0001. 21 patienter på stiripentol havde moderate bivirkninger (døsighed, appetitløshed) sammenlignet med 8 på placebo. I 12 ud af de 21 tilfælde (Chiron et al, Lancet, 2000) forsvandt bivirkningerne dog, da dosis af det ledsagende præparat blev reduceret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Nedenstående farmakokinetiske egenskaber for stiripentol er blevet indberettet fra forsøg på raske, voksne frivillige samt på voksne patienter.

Absorption

Stiripentol absorberes hurtigt. Tiden indtil maksimal plasmakoncentration er cirka 1,5 timer. Den absolutte biotilgængelighed for stiripentol kendes ikke, da en intravenøs udformning ikke findes til forsøgsmæssige formål. Det absorberes godt ved oral indgivelse, da størstedelen af en oral dosis udskilles i urin.

Relativ biotilgængelighed mellem kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve er blevet undersøgt hos raske, frivillige mænd efter indgift af en enkelt oral dosis på 1.000 mg. De to formuleringer var bioækvivalente med hensyn til AUC, men ikke med hensyn til Cmax. Cmax i brevene var let forhøjet (23%) sammenlignet med kapslerne og opfyldte dermed ikke kriteriet for bioækvivalens. Tmax var sammenlignelig i de to formuleringer. Klinisk supervision anbefales, hvis det er nødvendigt at skifte mellem stiripentol kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve.

Distribution

Stiripentol binder i omfattende grad til cirkulerende plasmaproteiner (cirka 99%).

Eliminering

Den systemiske eksponering for stiripentol stiger markant sammenlignet med dosisproportionaliteten. Plasmaclearancen falder markant ved høje doser; fra cirka 40 l/kg/dag ved dosis på 600 mg/dag til cirka 8 l/kg/dag ved dosis på 2.400 mg. Clearancen falder efter gentagen indgivelse af stiripentol – sandsynligvis på grund af hæmningen af cytokrom P450's isoenzymer, der er ansvarlige for dets metabolisme. Elimineringshalveringstiden var inden for området 4,5 timer til 13 timer, hvilket steg i takt med dosis.

Biotransformation

Stiripentol metaboliseres i omfattende grad. Der er konstateret 13 forskellige metabolitter i urin. De vigtigste metaboliske processer er demethylation og glucuronidation, selvom de involverede enzymer endnu ikke er nøjagtigt identificeret.

På grundlag af in vitro studier anses CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 for at være de mest betydningsfulde cytokromer P450 isoenzymer i leveren, som er involveret i fase 1 metabolisme.

Udskillelse

Det meste stiripentol udskilles via nyrerne.

Metabolitter af stiripentol i urinen udgjorde samlet størstedelen (73%) af en oral akut dosis, mens yderligere 13-24% blev konstateret i fæces som uændret stof.

Pædiatrisk farmakokinetisk populationsundersøgelse

En farmakokinetisk populationsundersøgelse blev gennemført på 35 børn med dravet syndrom, de blev behandlet med stiripentol og to stoffer, der så vidt vides, ikke påvirker stiripentol farmakokinetik, valproate og clobazam. Gennemsnitsalderen var 7,3 år (mellem: 1 til 17,6 år) og den gennemsnitlige daglige dosis stiripentol var 45,4 mg/kg/dag (mellem: 27,1 til 89,3 mg/kg/dag) indtaget i to eller tre dosis.

De mest anvendelige data var med en 1-compartment model med 1. ordens absorbering og eliminationsproces. Populations estimeringen for absorberingsraten konstant Ka var på 2,08 time -1 (standard afvigelse af vilkårlig effekt = 122 %). Clearance og fordelingsvolumen var relateret til kropsvægten med en allometrisk model med eksponenter på henholdsvis 0,433 og 1: efterhånden som kropsvægten blev øget fra 10 til 60 kg, tydelig oral clearance øget fra 2,60 til 5,65 L/time og tydelig fordelingsvolumen øget fra 32,0 til 191,8 L. Som resultat heraf øges eliminationshalveringstiden fra 8,5 timer (for 10 kg) til 23.5 timer (for 60 kg).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsundersøgelser på dyr (rotte, abe, mus) har ikke afsløret noget vedvarende toksicitetsmønster bortset fra leverforstørrelse, der var forbundet med hepatocellulær hypertrofi, som opstod, da høje doser stiripentol blev indgivet til både gnavere og ikke-gnavere. Disse fund anses for at være en adaptiv reaktion på en høj metabolisk belastning af leveren.

Stiripentol var ikke teratogen, da det blev undersøgt hos rotter og kaniner. I en enkelt undersøgelse på mus (men ikke i adskillige andre lignende undersøgelser) blev en lav forekomst af ganespaltedannelse observeret ved en maternotoksisk dosis (800 mg/kg/dag). Disse undersøgelser på mus og kaniner blev gennemført, inden kravene til Good Laboratory Practice blev introduceret. Resultaterne af undersøgelser på rotter af fertiliteten og den generelle reproduktionsevne og på den præ- og postnatale udvikling var ganske normale, bortset fra et mindre fald i overlevelsen af unger, der diede hos mødre, som udviste toksiske reaktioner på stiripentol ved en dosis på 800 mg/kg/dag (se pkt. 4.6). Undersøgelser af genotoksiciteten har ikke påvist nogen mutagen eller clastogen aktivitet. Undersøgelser af karcinogeniciteten gav negative resultater hos rotter. Hos mus var der kun en lille stigning i forekomsten af leveradenomer og -karcinomer hos dyr, der blev behandlet med 200 eller

600 mg/kg/dag i 78 uger, men ikke hos dem, der fik 60 mg/kg/dag. I betragtning af den manglende genotoksicitet ved stiripentol og museleverens velkendte specielle disponering for tumordannelse i forbindelse med induktion af leverenzymer anses dette fund ikke for at være en indikation på risiko for tumorgenicitet for patienterne.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Kapselkerne

Povidon K29/32

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat

Udvendig kapsel

Gelatine

Titandioxid (E171)

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballage (art og indhold)

Polypropylenflaske med berøringssikret forsegling og skruelåg af polyethylen.

Flasker med 30, 60 og 90 kapsler i papkartoner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Frankrig.

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/367/004-006

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 4. januar 2007

Fornyelse af tilladelsen: 8. januar 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Diacomit 250 mg pulver til mikstur, suspension, i breve.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 250 mg stiripentol.

Hjælpestoffer med kendt effekt: 0,11 mg natrium pr. brev.

Hvert brev indeholder 2,5 mg aspartam, 500 mg spraytørret, flydende glucose, og 2,4 mg sorbitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension

Svagt lyserødt krystallinsk pulver

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Diacomit er indiceret til anvendelse sammen med clobazam og valproat som adjuverende behandling af refraktær generaliserede tonisk-kloniske kramper hos patienter med Dravet syndrome (Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy; SMEI), hvis kramperne ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med clobazam og valproat.

4.2 Dosering og administration

Diacomit må kun indgives under opsyn af en pædiater/pædiatrisk neurolog med erfaring i diagnosticering og behandling af epilepsi hos spædbørn og børn.

Dosering

Dosis af stiripentol beregnes på basis af mg/kg legemsvægt.

Den daglige dosis kan indgives i 2 eller 3 inddelte doser.

Påbegyndelse af adjuverende behandling med stiripentol bør ske gradvist ved optitrering af dosis for at nå den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag, som indgives sammen med clobazam og valproat.

Titrering af stiripentoldosis bør være gradvis, idet der startes med 20 mg/kg/dag i 1 uge efterfulgt af 30 mg/kg/dag i 1 uge. En yderligere dosisstigning er aldersbetinget:

-børn under 6 år bør have yderligere 20 mg/kg/dag i den tredje uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af tre uger;

-børn fra 6 til under 12 år bør have yderligere 10 mg/kg/dag hver uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af fire uger;

-børn og unge på 12 år og derover bør have yderligere 5 mg/kg/dag hver uge, indtil den optimale dosis ud fra en klinisk bedømmelse er nået.

Den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag er baseret på tilgængelige resultater fra kliniske studier og var den eneste Diacomitdosis, der blev evalueret i de pivotale forsøg (se punkt 5.1).

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter den kliniske sikkerhed ved stiripentol indgivet i doser over 50 mg/kg/dag.

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter anvendelse af stiripentol som monoterapi til Dravets syndrom.

Børn under 3 år

Den pivotale kliniske evaluering af stiripentol blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Hos denne gruppe af yngre patienter bør der kun iværksættes adjuverende behandling med stiripentol, når diagnosen på SMEI er blevet klinisk bekræftet (se pkt. 5.1). Data vedrørende anvendelse af stiripentol til børn under 12 måneder er begrænsede. Anvendelsen af stiripentol til disse børn skal ske under nøje opsyn af lægen.

Patienter i en alder af ≥ 18 år

Der er ikke blevet indsamlet et tilstrækkeligt antal data fra voksne for at bekræfte opretholdelsen af effekten i denne gruppe. Behandlingen bør fortsættes, så længe der observeres en virkning.

Dosisjusteringer af andre antiepileptika, der anvendes i kombination med stiripentol

På trods af manglen på omfattende farmakologiske data for potentielle lægemiddelinteraktioner kan vi på baggrund af den kliniske erfaring give følgende vejledning vedrørende ændring af dosis og doseringsskemaer for andre antiepileptiske præparater, der indgives samtidig med stiripentol.

- Clobazam

I de pivotale forsøg var den daglige dosis clobazam, da behandlingen med stiripentol blev iværksat, 0,5 mg/kg/dag, hvilket normalt blev indgivet i inddelte doser to gange dagligt. I tilfælde af kliniske tegn på uønskede hændelser eller overdosering af clobazam (dvs. døsighed, hypotoni og irritabilitet hos små børn) blev denne daglige dosis reduceret med 25% hver uge. I forbindelse med ledsagende indgivelse af stiripentol til børn med Dravets syndrom er der blevet indberettet cirka to- til tredobbelte stigninger i plasmaniveauerne af clobazam og femdobbelte stigninger i plasmaniveauerne af norclobazam.

- Valproat

Muligheden for metabolisk interaktion mellem stiripentol og valproat anses for at være moderat, og der bør derfor ikke være behov for ændring af doseringen af valproat, når stiripentol tilføjes, medmindre det sker af hensyn til den kliniske sikkerhed. I de tilfælde, hvor der optrådte bivirkninger, såsom appetitløshed og vægttab, blev den daglige dosis valproat reduceret med cirka 30% hver uge i de pivotale forsøg.

Unormale laboratoriefund

I tilfælde af unormale resultater af blodtællinger eller leverfunktionstest skal den kliniske beslutning om fortsat anvendelse eller justering af dosis af stiripentol sammen med justering af dosis af clobazam og valproat træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt. 4.4).

Virkninger af formuleringen

Formuleringen i brevene har en lidt højere Cmax end kapslerne, og derfor har formuleringerne ikke den samme bioækvivalens. Hvis det er nødvendigt at skifte mellem de to formuleringer, anbefales det at gøre det under klinisk supervision i tilfælde af toleranceproblemer (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Stiripentol anbefales ikke til anvendelse til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Pulveret skal blandes i et glas vand og indtages umiddelbart efter opblanding og under måltidet.

Stiripentol skal altid tages sammen med mad, da det nedbrydes hurtigt i et syreholdigt miljø (fx eksponering for mavesyre på tom mave).

Stiripentol må ikke tages sammen med mælk eller andre mejeriprodukter (youghurt, smøreoste osv.), kulsyreholdige drikkevarer, frugtjuice eller mad eller drikkevarer, der indeholder caffein eller theophyllin.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Tidligere tilfælde af psykoser i form af episoder med delirium.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carbamazepin, phenytoin og phenobarbital

Disse stoffer bør ikke anvendes sammen med stiripentol i behandlingen af Dravets syndrom. Reduktion af den daglige dosis clobazam og/eller valproat bør ske på baggrund af bivirkningers indtræden under behandlingen med stiripentol (se pkt. 4.2).

Børns vækstrate

I betragtning af hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger ved behandlingen med stiripentol og valproat (anoreksi, appetitløshed, nausea, opkastning), bør vækstraten hos børn i denne behandlingskombination overvåges nøje.

Blodtælling

Der kan opstå neutropeni i forbindelse med indgivelsen af stiripentol, clobazam og valproat. Der bør derfor foretages vurderinger af blodtællinger, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Blodtællingerne bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Leverfunktion

Den bør vurderes, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Leverfunktionen bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Lever- eller nyresvækkelse

Hvis specifikke kliniske data for patienter med svækket lever- eller nyrefunktion mangler, frarådes det at anvende stiripentol til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion.

Stoffer som interfererer med CYP enzymer

Stiripentol hæmmer enzymerne CYP2C19 og CYP3A4, CYP2D6 og kan medføre en markant stigning i plasmakoncentrationerne af præparater, der metaboliseres af disse enzymer, og øge risikoen for bivirkninger (se pkt. 4.5). In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre lægemidler, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

Stiripentol

De pivotale kliniske forsøg omfattede ikke børn under 3 år. Det anbefales derfor, at børn mellem 6 måneder og 3 år overvåges nøje under behandling med stiripentol.

Stiripentol pulver til oral suspension i breve indeholder aspartam, som er en kilde til phenylalanin. Det kan derfor være skadeligt for personer med fenylketonuri. Patienter med glucose-galactose- malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel, da formuleringen indeholder glucose. Da smagsbestanddelen indeholder en lille mængde sorbitol, bør patienter med hereditære problemer med fructoseintolerans ikke tage dette lægemiddel.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle lægemiddelinteraktioner, der påvirker stiripentol

Andre antiepileptiske præparaters påvirkning af farmakokinetikken for stiripentol er ikke fastlagt nøje.

Det er ukendt, hvordan makrolider og azolantimykotika, som man ved er hæmmere af CYP3A4 og substrater af samme enzym, indvirker på stiripentols metabolisme. Virkningen af stiripentol på deres metabolisme kendes ligeledes ikke.

In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

Virkningen af stiripentol på cytochrom P450-enzymer

Mange af disse interaktioner er blevet delvist bekræftet ved forsøg in vitro og i kliniske forsøg. Stigningen i steady state-niveauerne ved den kombinerede anvendelse af stiripentol, valproat og clobazam er ens hos voksne og børn, om end variationen fra person til person er udtalt.

I terapeutiske koncentrationer hæmmer stiripentol markant mindst to CYP450-isoenzymer: for eksempel CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Farmakokinetiske interaktioner af metabolisk oprindelse med andre præparater må derfor forventes. Disse interaktioner kan medføre forhøjede systemiske niveauer af disse aktive stoffer, som kan føre til forstærkede farmakologiske effekter og til en stigning i bivirkniger og uønskede hændelser.

På grund af den øgede risiko for bivirkninger (se yderligere i dette afsnit vedrørende antiepileptiske lægemidler) skal der udvises forsigtighed, hvis de kliniske omstændigheder kræver, at stiripentol kombineres med præparater, der metaboliseres af CYP2C19 (fx citalopram, omeprazol) eller CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, antihistaminer såsom astemizol, chlorpheniramin, calciumkanalblokkere, statiner, orale antikonceptionsmidler, codein). Det anbefales at overvåge plasmakoncentrationer eller bivirkninger. En dosisjustering kan være påkrævet.

Ledsagende behandling med CYP3A4-substrater med et smalt terapeutisk indeks bør undgås på grund af den markant øgede risiko for alvorlige bivirkninger.

Data vedrørende muligheden for hæmning af CYP1A2 er begrænsede, og interaktioner med theophyllin og caffein kan derfor ikke udelukkes på grund af øgede plasmaniveauer af theophyllin og caffein, som kan opstå via hæmning af deres levermetabolisme, hvilket potentielt kan føre til toksicitet. Anvendelse i kombination med stiripentol anbefales ikke. Denne advarsel er ikke kun begrænset til lægemidler, men gælder også et betydeligt antal fødevarer og næringsprodukter, som er rettet mod børn (for eksempel coladrikke), der indeholder betydelige mængder caffein, og chokolade, som indeholder spormængder af theophyllin.

Da stiripentol hæmmede CYP2D6 in vitro i koncentrationer, der opnås klinisk i plasma, kan stoffer, som metaboliseres af dette isoenzym, gennemgå metaboliske interaktioner med stiripentol. Disse lægemidler omfatter betablokkere (propranolol, carvedilol, timolol), antidepressiva (fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, clomipramin), antipsykotika (haloperidol), analgetika (codein, dextromethorphan, tramadol). En dosisjustering kan være nødvendig for stoffer, der metaboliseres af CYP2D6, og som dosistitreres individuelt.

Muligheden for, at stiripentol interagerer med andre lægemidler

På grund af manglende tilgængelige kliniske data skal der udvises forsigtighed i forbindelse med nedenstående klinisk relevante interaktioner med stiripentol:

Uønskede kombinationer (skal undgås, medmindre det er strengt nødvendigt) - Sekalealkaloider(ergotamin, dihydroergotamin)

Ergotisme med mulighed for nekrose i ekstremiteterne (hæmning af leverens eliminering af meldrøje fra rug).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, quinidin, bepridil

Øget risiko for hjertearytmier og især Torsades de Pointes/wave burst-artymier.

- Immunsupprimerende midler (tacrolimus, cyclosporin, sirolimus)

Forhøjede blodniveauer af immunsupprimerende midler (nedsat levermetabolisme).

- Statiner (atorvastatin, simvastatin osv.)

Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger, såsom rhabdomyolyse (nedsat levermetabolisme af kolesterolsænkende middel)

Kombinationer, hvor forsigtighed er påkrævet - Midazolam, triazolam, alprazolam

Øgede plasmaniveauer af benzodiazepin kan opstå på grund af nedsat levermetabolisme, hvilket fører til kraftig sedation.

- Chlorpromazin

Stiripentol forstærker chlorpromazins sederende effekt.

- Virkninger på andre AED’er

Hæmning af CYP450-isoenzym CYP2C19 og CYP3A4 kan fremprovokere farmakokinetiske interaktioner (hæmning af deres levermetabolisme) sammen med phenobarbital, primidon, phenytoin, carbamazepin, clobazam (se pkt. 4.2), valproat (se pkt. 4.2), diazepam (forstærket myorelaxation), ethosuximid og tiagabin. Følgerne er øgede plasmaniveauer af disse antikonvulsiva med potentiel risiko for overdosis. Det anbefales at foretage en klinisk overvågning af plasmaniveauerne af andre antikonvulsiva og eventuelt at justere dosis, når disse kombineres med stiripentol.

- Topiramat

I et fransk compassionate use-program for stiripentol blev topiramat tilføjet stiripentol, clobazam og valproat i 41% af 230 tilfælde. På baggrund af de kliniske observationer i denne gruppe patienter er der intet, der tyder på, at en ændring i dosis af topiramat eller i doseringsskemaerne er nødvendig i forbindelse med samtidig indgivelse af stiripentol.

For så vidt angår topiramat mener man ikke, at det er sandsynligt, , at potentiel kompetition af hæmningen af CYP2C19 vil opstå, da det sandsynligvis kræver plasmakoncentrationer, som er 5-15 gange højere end de plasmakoncentrationer, der opnås ved den almindelige anbefalede dosis af topiramat og doseringsskemaerne for topiramat.

- Levetiracetam

Levetiracetam gennemgår ikke levermetabolisme i større udstrækning. Ingen farmakokinetisk metabolisk lægemiddelinteraktion forventes derfor mellem stiripentol og levetiracetam.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Risici forbundet med epilepsi og antiepileptiske præparater generelt

Det er blevet påvist, at hos børn af kvinder med epilepsi er prævalensen af misdannelser to til tre gange højere end de cirka 3% for den almindelige population. Selvom andre faktorer, fx epilepsien, kan være bidragende, tyder den tilgængelige evidens på, at denne stigning i stor udstrækning skyldes behandlingen. I den behandlede population er en stigning i misdannelser observeret ved polyterapi. En effektiv antiepileptisk behandling bør dog ikke afbrydes under graviditet, da en forværring af sygdommen kan være skadelig for både kvinde og foster.

Risici forbundet med stiripentol

Der foreligger ingen data om eksponerede graviditeter. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling i ikke- maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). På grund af indikationen kan det ikke forventes, at stiripentol vil blive anvendt under graviditet eller til fertile kvinder. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol under graviditet skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder, og det tilrådes at anvende effektive antikonceptionsmetoder.

Under graviditet

Effektiv antikonvulsiv behandling med stiripentol må ikke seponeres under graviditet, da forværring af sygdommen kan være skadeligt for både kvinde og foster.

Amning

Da der ikke foreligger humane undersøgelser af udskillelsen i modermælk, og da stiripentol passerer frit fra plasma og ind i mælken hos geder, frarådes amning under behandling. Hvis behandlingen med stiripentol fortsættes under amning, bør det ammende spædbarn observeres nøje for eventuelle bivirkninger.

Fertilitet

Dyreforsøg viser ingen indvirkning på fertilitet (se pkt. 5.3). Der foreligger ingen kliniske data, den mulige risiko for mennesker er ukendt.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter med SMEI forventes ikke at skulle føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af den tilgrundliggende sygdoms karakter og virkningerne af længerevarende anvendelse af antikonvulsive lægemidler.

Stiripentol kan forårsage døsighed og ataksi, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, og patienterne bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, mens de er i behandling med stiripentol.

4.8 Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige bivirkninger med Diacomit (set hos over 1 ud af 10 patienter) er anoreksi, vægttab, søvnbesvær, døsighed, ataksi, hypotoni og dystoni.

Liste over bivirkninger anført i tabellen

De bivirkninger, der oftest opstår, er som følger: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Blod- og lymfesystem

 

Neutropeni

 

Trombocytopeni*

 

 

Vedvarende svær

 

 

 

 

neutropeni svinder

 

 

 

 

normalt spontant,

 

 

 

 

når Diacomit

 

 

 

 

seponeres.

 

 

 

 

 

 

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Immunsystemet

Anoreksi,

 

 

 

 

appetitløshed,

 

 

 

 

vægttab (især

 

 

 

 

ved

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

natriumvalproat

 

 

 

 

)

 

 

 

Psykiske

Søvnbesvær

Aggressivitet,

 

 

forstyrrelser

 

irritabilitet,

 

 

 

 

adfærdsforstyrrelser

 

 

 

 

, stædighed,

 

 

 

 

hyperirritabilitet,

 

 

 

 

søvnforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

Nervesystemet

Døsighed,

Hyperkinesis

 

 

 

ataksi, hypotoni,

 

 

 

 

dystoni

 

 

 

Øjne

 

 

Diplopi (ved

 

 

 

 

anvendelse i

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

carbamazepin)

 

Mave-tarm-kanalen

 

Kvalme,

 

 

 

 

opkastninger

 

 

Hud og subkutane

 

 

Fotosensibilitet

 

væv

 

 

, udslæt,

 

 

 

 

hudallergi,

 

 

 

 

urticaria

 

Almene

 

 

Træthed

 

Symptomerog

 

 

 

 

reaktioner på

 

 

 

 

administrationsstede

 

 

 

 

t

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Forhøjet γGT (især

 

Abnorme

 

 

ved kombination

 

leverfunktionsprø

 

 

med carbamazepin

 

ver

 

 

og valproat).

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Mange af ovenstående bivirkninger skyldes ofte en stigning i plasmaniveauerne hos andre antikonvulsiva (se pkt. 4.4 og 4.5), og de kan forsvinde, når dosis af disse præparater reduceres. *Data vedrørende trombocytopeni stammer fra både kliniske forsøg og post-marketingerfaring.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9 Overdosering

Der findes ingen data vedrørende klinisk overdosering. Behandling er supportiv (symptomatiske foranstaltninger på intensivafdeling).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, øvrige antiepileptika, ATC-kode N03AX17

Handlingsmekanisme

Hos dyremodeller antagoniserer stiripentol krampeanfald, der er induceret af elektrisk stød, pentetrazol og bicucullin. Hos gnavermodeller er der formodning om, at stiripentol øger niveauerne i hjernen af gamma amino butyric acid (GABA) – den største hæmmende neurotransmitter i pattedyrs hjerne. Dette kan ske ved hæmning af den synaptosomale optagelse af GABA og/eller hæmning af GABA-transaminasen. Stiripentol har desuden vist sig at forstærke GABAA receptor-medieret transmission i den uudviklede rotte-hippocampus og øge den gennemsnitlige åben-varighed (men ikke hyppigheden) af GABAA-receptorens chloridkanaler ved en barbiturat-lignende mekanisme. Som følge af farmakokinetiske interaktioner forstærker Stiripentol effekten af andre antikonvulsiva såsom carbamazepin, natriumvalproat, phenytoin, phenobarbital og mange benzodiazepiner. Den anden virkning af stiripentol er hovedsageligt baseret på metabolisk hæmning af adskillige isoenzymer, især CYP450 3A4 og 2C19, der er involveret i levermetabolismen af andre antiepileptiske lægemidler.

Klinisk virkningsfuldhed og sikkerhed

Den pivotale kliniske evaluering af Diacomit blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI.

I et fransk compassionate use-program deltog børn fra 6 måneder, da diagnosen på Dravets syndrom kan stilles med sikkerhed i den alder hos nogle patienter. Den kliniske beslutning om anvendelse af Diacomit til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt 4.2).

41 børn med SMEI deltog i et randomiseret, placebokontrolleret add-on-forsøg. Efter en baselineperiode på 1 måned blev placebo (n=20) eller stiripentol (n=21) tilføjet til valproat og clobazam i en dobbeltblind periode på 2 måneder. Patienterne fik derefter stiripentol i et åbent design. Reagerende patienter blev defineret som dem, der havde mere end 50% reduktion i hyppigheden af kloniske (eller tonisk-kloniske) krampeanfald i den anden måned af den dobbeltblinde periode sammenlignet med baseline. 15 (71%) patienter reagerede på stiripentol (herunder 9, der var fri for kliniske eller tonisk-kloniske krampeanfald), mens der kun var 1 (5%), der reagerede på placebo (ingen var krampefri; stiripentol 95% CI 52,1-90,7 vs. placebo 0-14,6). Det 95% CI for forskellen var 42,2-85,7. Procentdelen af ændringen fra baseline var højere for stiripentol (-69%) end placebo (+7%), p<0,0001. 21 patienter på stiripentol havde moderate bivirkninger (døsighed, appetitløshed) sammenlignet med 8 på placebo. I 12 ud af de 21 tilfælde (Chiron et al, Lancet, 2000) forsvandt bivirkningerne dog, da dosis af det ledsagende præparat blev reduceret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Nedenstående farmakokinetiske egenskaber for stiripentol er blevet indberettet fra forsøg på raske, voksne frivillige samt på voksne patienter.

Absorption

Stiripentol absorberes hurtigt. Tiden indtil maksimal plasmakoncentration er cirka 1,5 timer. Den absolutte biotilgængelighed for stiripentol kendes ikke, da en intravenøs udformning ikke findes til

forsøgsmæssige formål. Det absorberes godt ved oral indgivelse, da størstedelen af en oral dosis udskilles i urin.

Relativ biotilgængelighed mellem kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve er blevet undersøgt hos raske, frivillige mænd efter indgift af en enkelt oral dosis på 1.000 mg. De to formuleringer var bioækvivalente med hensyn til AUC, men ikke med hensyn til Cmax. Cmax i brevene var let forhøjet (23%) sammenlignet med kapslerne og opfyldte dermed ikke kriteriet for bioækvivalens. Tmax var sammenlignelig i de to formuleringer. Klinisk supervision anbefales, hvis det er nødvendigt at skifte mellem stiripentol kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve.

Distribution

Stiripentol binder i omfattende grad til cirkulerende plasmaproteiner (cirka 99%).

Eliminering

Den systemiske eksponering for stiripentol stiger markant sammenlignet med dosisproportionaliteten. Plasmaclearancen falder markant ved høje doser; fra cirka 40 l/kg/dag ved dosis på 600 mg/dag til cirka 8 l/kg/dag ved dosis på 2.400 mg. Clearancen falder efter gentagen indgivelse af stiripentol – sandsynligvis på grund af hæmningen af cytokrom P450's isoenzymer, der er ansvarlige for dets metabolisme. Elimineringshalveringstiden var inden for området 4,5 timer til 13 timer, hvilket steg i takt med dosis.

Biotransformation

Stiripentol metaboliseres i omfattende grad. Der er konstateret 13 forskellige metabolitter i urin. De vigtigste metaboliske processer er demethylation og glucuronidation, selvom de involverede enzymer endnu ikke er nøjagtigt identificeret.

På grundlag af in vitro studier anses CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 for at være de mest betydningsfulde cytokromer P450 isoenzymer i leveren, som er involveret i fase 1 metabolisme.

Udskillelse

Det meste stiripentol udskilles via nyrerne.

Metabolitter af stiripentol i urinen udgjorde samlet størstedelen (73%) af en oral akut dosis, mens yderligere 13-24% blev konstateret i fæces som uændret stof.

Pædiatrisk farmakokinetisk populationsundersøgelse

En farmakokinetisk populationsundersøgelse blev gennemført på 35 børn med dravet syndrom, de blev behandlet med stiripentol og to stoffer, der så vidt vides, ikke påvirker stiripentol farmakokinetik, valproate og clobazam. Gennemsnitsalderen var 7,3 år (mellem: 1 til 17,6 år) og den gennemsnitlige daglige dosis stiripentol var 45,4 mg/kg/dag (mellem: 27,1 til 89,3 mg/kg/dag) indtaget i to eller tre dosis.

De mest anvendelige data var med en 1-compartment model med 1. ordens absorbering og eliminationsproces. Populations estimeringen for absorberingsraten konstant Ka var på 2,08 time -1 (standard afvigelse af vilkårlig effekt = 122 %). Clearance og fordelingsvolumen var relateret til kropsvægten med en allometrisk model med eksponenter på henholdsvis 0,433 og 1: efterhånden som kropsvægten blev øget fra 10 til 60 kg, tydelig oral clearance øget fra 2,60 til 5,65 L/time og tydelig fordelingsvolumen øget fra 32,0 til 191,8 L. Som resultat heraf øges eliminationshalveringstiden fra 8,5 timer (for 10 kg) til 23.5 timer (for 60 kg).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsundersøgelser på dyr (rotte, abe, mus) har ikke afsløret noget vedvarende toksicitetsmønster bortset fra leverforstørrelse, der var forbundet med hepatocellulær hypertrofi, som opstod, da høje doser stiripentol blev indgivet til både gnavere og ikke-gnavere. Disse fund anses for at være en adaptiv reaktion på en høj metabolisk belastning af leveren.

Stiripentol var ikke teratogen, da det blev undersøgt hos rotter og kaniner. I en enkelt undersøgelse på mus (men ikke i adskillige andre lignende undersøgelser) blev en lav forekomst af ganespaltedannelse

observeret ved en maternotoksisk dosis (800 mg/kg/dag). Disse undersøgelser på mus og kaniner blev gennemført, inden kravene til Good Laboratory Practice blev introduceret. Resultaterne af undersøgelser på rotter af fertiliteten og den generelle reproduktionsevne og på den præ- og postnatale udvikling var ganske normale, bortset fra et mindre fald i overlevelsen af unger, der diede hos mødre, som udviste toksiske reaktioner på stiripentol ved en dosis på 800 mg/kg/dag (se pkt. 4.6). Undersøgelser af genotoksiciteten har ikke påvist nogen mutagen eller clastogen aktivitet. Undersøgelser af karcinogeniciteten gav negative resultater hos rotter. Hos mus var der kun en lille stigning i forekomsten af leveradenomer og -karcinomer hos dyr, der blev behandlet med 200 eller 600 mg/kg/dag i 78 uger, men ikke hos dem, der fik 60 mg/kg/dag. I betragtning af den manglende genotoksicitet ved stiripentol og museleverens velkendte specielle disponering for tumordannelse i forbindelse med induktion af leverenzymer anses dette fund ikke for at være en indikation på risiko for tumorgenicitet for patienterne.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Povidon K29/32

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Spraytørret, flydende glucose

Erythrosin (E127)

Titandioxid (E171)

Aspartam (E951)

Tutti frutti-smag (indeholder sorbitol)

Natriumcarboxymethylcellulose

Hydroxyethylcellulose

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballage (art og indhold)

Brevene er fremstillet med en film af papir/aluminium/polyethylen.

Kasser med 30, 60 og 90 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Frankrig.

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/367/007-009

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 4. januar 2007

Fornyelse af tilladelsen: 8. januar 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Diacomit 500 mg pulver til mikstur, suspension, i breve.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 500 mg stiripentol.

Hjælpestoffer med kendt effekt: 0,22 mg natrium pr. brev.

Hvert brev indeholder 5 mg aspartam, 1.000 mg spraytørret, flydende glucose og 4,8 mg sorbitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension

Svagt lyserødt krystallinsk pulver

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Diacomit er indiceret til anvendelse sammen med clobazam og valproat som adjuverende behandling af refraktær generaliserede tonisk-kloniske kramper hos patienter med Dravet syndrome (Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy; SMEI), hvis kramperne ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med clobazam og valproat.

4.2 Dosering og administration

Diacomit må kun indgives under opsyn af en pædiater/pædiatrisk neurolog med erfaring i diagnosticering og behandling af epilepsi hos spædbørn og børn.

Dosering

Dosis af stiripentol beregnes på basis af mg/kg legemsvægt.

Den daglige dosis kan indgives i 2 delt 3 inddelte doser.

Påbegyndelse af adjuverende behandling med stiripentol bør ske gradvist ved optitrering af dosis for at nå den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag, som indgives sammen med clobazam og valproat.

Titrering af stiripentoldosis bør være gradvis, idet der startes med 20 mg/kg/dag i 1 uge efterfulgt af 30 mg/kg/dag i 1 uge. En yderligere dosisstigning er aldersbetinget:

-børn under 6 år bør have yderligere 20 mg/kg/dag i den tredje uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af tre uger;

-børn fra 6 til under 12 år bør have yderligere 10 mg/kg/dag hver uge og således nå op på den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag i løbet af fire uger;

-børn og unge på 12 år og derover bør have yderligere 5 mg/kg/dag hver uge, indtil den optimale dosis ud fra en klinisk bedømmelse er nået.

Den anbefalede dosis på 50 mg/kg/dag er baseret på tilgængelige resultater fra kliniske studier og var den eneste Diacomitdosis, der blev evalueret i de pivotale forsøg (se punkt 5.1).

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter den kliniske sikkerhed ved stiripentol indgivet i doser over 50 mg/kg/dag.

Der findes ingen kliniske forsøgsdata, der understøtter anvendelse af stiripentol som monoterapi til Dravets syndrom.

Børn under 3 år

Den pivotale kliniske evaluering af stiripentol blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Hos denne gruppe af yngre patienter bør der kun iværksættes adjuverende behandling med stiripentol, når diagnosen på SMEI er blevet klinisk bekræftet (se pkt. 5.1). Data vedrørende anvendelse af stiripentol til børn under 12 måneder er begrænsede. Anvendelsen af stiripentol til disse børn skal ske under nøje opsyn af lægen.

Patienter i en alder af ≥ 18 år

Der er ikke blevet indsamlet et tilstrækkeligt antal data fra voksne for at bekræfte opretholdelsen af effekten i denne gruppe. Behandlingen bør fortsættes, så længe der observeres en virkning.

Dosisjusteringer af andre antiepileptika, der anvendes i kombination med stiripentol

På trods af manglen på omfattende farmakologiske data for potentielle lægemiddelinteraktioner kan vi på baggrund af den kliniske erfaring give følgende vejledning vedrørende ændring af dosis og doseringsskemaer for andre antiepileptiske præparater, der indgives samtidig med stiripentol.

- Clobazam

I de pivotale forsøg var den daglige dosis clobazam, da behandlingen med stiripentol blev iværksat, 0,5 mg/kg/dag, hvilket normalt blev indgivet i inddelte doser to gange dagligt. I tilfælde af kliniske tegn på uønskede hændelser eller overdosering af clobazam (dvs. døsighed, hypotoni og irritabilitet hos små børn) blev denne daglige dosis reduceret med 25% hver uge. I forbindelse med ledsagende indgivelse af stiripentol til børn med Dravets syndrom er der blevet indberettet cirka to- til tredobbelte stigninger i plasmaniveauerne af clobazam og femdobbelte stigninger i plasmaniveauerne af norclobazam.

- Valproat

Muligheden for metabolisk interaktion mellem stiripentol og valproat anses for at være moderat, og der bør derfor ikke være behov for ændring af doseringen af valproat, når stiripentol tilføjes, medmindre det sker af hensyn til den kliniske sikkerhed. I de tilfælde, hvor der optrådte bivirkninger, såsom appetitløshed og vægttab, blev den daglige dosis valproat reduceret med cirka 30% hver uge i de pivotale forsøg.

Unormale laboratoriefund

I tilfælde af unormale resultater af blodtællinger eller leverfunktionstest skal den kliniske beslutning om fortsat anvendelse eller justering af dosis af stiripentol sammen med justering af dosis af clobazam og valproat træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt. 4.4).

Virkninger af formuleringen

Formuleringen i brevene har en lidt højere Cmax end kapslerne, og derfor har formuleringerne ikke den samme bioækvivalens. Hvis det er nødvendigt at skifte mellem de to formuleringer, anbefales det at gøre det under klinisk supervision i tilfælde af toleranceproblemer (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Stiripentol anbefales ikke til anvendelse til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Pulveret skal blandes i et glas vand og indtages umiddelbart efter opblanding og under måltidet.

Stiripentol skal altid tages sammen med mad, da det nedbrydes hurtigt i et syreholdigt miljø (fx eksponering for mavesyre på tom mave).

Stiripentol må ikke tages sammen med mælk eller andre mejeriprodukter (youghurt, smøreoste osv.), kulsyreholdige drikkevarer, frugtjuice eller mad eller drikkevarer, der indeholder caffein eller theophyllin.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Tidligere tilfælde af psykoser i form af episoder med delirium.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carbamazepin, phenytoin og phenobarbital

Disse stoffer bør ikke anvendes sammen med stiripentol i behandlingen af Dravets syndrom. Reduktion af den daglige dosis clobazam og/eller valproat bør ske på baggrund af bivirkningers indtræden under behandlingen med stiripentol (se pkt. 4.2).

Børns vækstrate

I betragtning af hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger ved behandlingen med stiripentol og valproat (anoreksi, appetitløshed, nausea, opkastning), bør vækstraten hos børn i denne behandlingskombination overvåges nøje.

Blodtælling

Der kan opstå neutropeni i forbindelse med indgivelsen af stiripentol, clobazam og valproat. Der bør derfor foretages vurderinger af blodtællinger, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Blodtællingerne bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Leverfunktion

Den bør vurderes, inden behandlingen med stiripentol påbegyndes. Leverfunktionen bør kontrolleres hver 6. måned, medmindre andet er klinisk indiceret.

Lever- eller nyresvækkelse

Hvis specifikke kliniske data for patienter med svækket lever- eller nyrefunktion mangler, frarådes det at anvende stiripentol til patienter med svækket lever- og/eller nyrefunktion.

Stoffer som interfererer med CYP enzymer

Stiripentol hæmmer enzymerne CYP2C19 og CYP3A4, CYP2D6 og kan medføre en markant stigning i plasmakoncentrationerne af stoffer, der metaboliseres af disse enzymer, og øge risikoen for bivirkninger (se pkt. 4.5). In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

De pivotale kliniske forsøg omfattede ikke børn under 3 år. Det anbefales derfor, at børn mellem 6 måneder og 3 år overvåges nøje under behandling med Diacomit.

Diacomit pulver til oral suspension i breve indeholder aspartam, som er en kilde til phenylalanin. Det kan derfor være skadeligt for personer med fenylketonuri. Patienter med glucose-galactose- malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel, da formuleringen indeholder glucose. Da smagsbestanddelen indeholder en lille mængde sorbitol, bør patienter med hereditær fructoseintolerans ikke tage dette lægemiddel.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle lægemiddelinteraktioner, der påvirker stiripentol

Andre antiepileptiske præparaters påvirkning af farmakokinetikken for stiripentol er ikke fastlagt nøje.

Det er ukendt, hvordan makrolider og azolantimykotika, som man ved er hæmmere af CYP3A4 og substrater af samme enzym, indvirker på stiripentols metabolisme. Virkningen af stiripentol på deres metabolisme kendes ligeledes ikke.

In vitro studier har vækket formodning om, at stiripentol fase 1 metabolisme katalyseres af CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 og muligvis andre enzymer. Det tilrådes at udvise forsigtighed, når stiripentol kombineres med andre stoffer, som hæmmer eller inducerer en eller flere af disse enzymer.

Virkningen af stiripentol på cytochrom P450-enzymer

Mange af disse interaktioner er blevet delvist bekræftet ved forsøg in vitro og i kliniske forsøg. Stigningen i steady state-niveauerne ved den kombinerede anvendelse af stiripentol, valproat og clobazam er ens hos voksne og børn, om end variationen fra person til person er udtalt.

I terapeutiske koncentrationer hæmmer stiripentol markant mindst to CYP450-isoenzymer: for eksempel CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Farmakokinetiske interaktioner af metabolisk oprindelse med andre præparater må derfor forventes. Disse interaktioner kan medføre forhøjede systemiske niveauer af disse aktive stoffer, som kan føre til forstærkede farmakologiske effekter og til en stigning i bivirkniger og uønskede hændelser.

På grund af den øgede risiko for bivirkninger (se yderligere i dette afsnit vedrørende antiepileptiske lægemidler) skal der udvises forsigtighed, hvis de kliniske omstændigheder kræver, at stiripentol kombineres med stoffer, der metaboliseres af CYP2C19 (fx citalopram, omeprazol) eller CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, antihistaminer såsom astemizol, chlorpheniramin, calciumkanalblokkere, statiner, orale antikonceptionsmidler, codein). Det anbefales at overvåge plasmakoncentrationer eller bivirkninger. En dosisjustering kan være påkrævet.

Ledsagende behandling med CYP3A4-substrater med et smalt terapeutisk indeks bør undgås på grund af den markant øgede risiko for alvorlige bivirkninger.

Data vedrørende muligheden for hæmning af CYP1A2 er begrænsede, og interaktioner med theophyllin og caffein kan derfor ikke udelukkes på grund af øgede plasmaniveauer af theophyllin og caffein, som kan opstå via hæmning af deres levermetabolisme, hvilket potentielt kan føre til toksicitet. Anvendelse i kombination med stiripentol anbefales ikke. Denne advarsel er ikke kun begrænset til lægemidler, men gælder også et betydeligt antal fødevarer og næringsprodukter, som er rettet mod børn (for eksempel coladrikke), der indeholder betydelige mængder caffein, og chokolade, som indeholder spormængder af theophyllin.

Da stiripentol hæmmede CYP2D6 in vitro i koncentrationer, der opnås klinisk i plasma, kan stoffer, som metaboliseres af dette isoenzym, gennemgå metaboliske interaktioner med stiripentol. Disse lægemidler omfatter betablokkere (propranolol, carvedilol, timolol), antidepressiva (fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, clomipramin), antipsykotika (haloperidol), analgetika (codein, dextromethorphan, tramadol). En dosisjustering kan være nødvendig for stoffer, der metaboliseres af CYP2D6, og som dosistitreres individuelt.

Muligheden for, at stiripentol interagerer med andre lægemidler

På grund af manglende tilgængelige kliniske data skal der udvises forsigtighed i forbindelse med nedenstående klinisk relevante interaktioner med stiripentol:

Uønskede kombinationer (skal undgås, medmindre det er strengt nødvendigt) - Sekalealkaloider(ergotamin, dihydroergotamin)

Ergotisme med mulighed for nekrose i ekstremiteterne (hæmning af leverens eliminering af meldrøje fra rug).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, quinidin, bepridil

Øget risiko for hjertearytmier og især Torsades de Pointes/wave burst-artymier.

- Immunsupprimerende midler (tacrolimus, cyclosporin, sirolimus)

Forhøjede blodniveauer af immunsupprimerende midler (nedsat levermetabolisme).

- Statiner (atorvastatin, simvastatin osv.)

Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger, såsom rhabdomyolyse (nedsat levermetabolisme af kolesterolsænkende middel)

Kombinationer, hvor forsigtighed er påkrævet - Midazolam, triazolam, alprazolam

Øgede plasmaniveauer af benzodiazepin kan opstå på grund af nedsat levermetabolisme, hvilket fører til kraftig sedation.

- Chlorpromazin

Stiripentol forstærker chlorpromazins sederende effekt.

- Virkninger på andre AED’er

Hæmning af CYP450-isoenzym CYP2C19 og CYP3A4 kan fremprovokere farmakokinetiske interaktioner (hæmning af deres levermetabolisme) sammen med phenobarbital, primidon, phenytoin, carbamazepin, clobazam (se pkt. 4.2), valproat (se pkt. 4.2), diazepam (forstærket myorelaxation), ethosuximid og tiagabin. Følgerne er øgede plasmaniveauer af disse antikonvulsiva med potentiel risiko for overdosis. Det anbefales at foretage en klinisk overvågning af plasmaniveauerne af andre antikonvulsiva og eventuelt at justere dosis, når disse kombineres med stiripentol.

- Topiramat

I et fransk compassionate use-program for stiripentol blev topiramat tilføjet stiripentol, clobazam og valproat i 41% af 230 tilfælde. På baggrund af de kliniske observationer i denne gruppe patienter er der intet, der tyder på, at en ændring i dosis af topiramat eller i doseringsskemaerne er nødvendig i forbindelse med samtidig indgivelse af stiripentol.

For så vidt angår topiramat mener man ikke, at det er sandsynligt, at potentiel kompetition af hæmningen af CYP2C19 vil opstå, da det sandsynligvis kræver plasmakoncentrationer, som er 5-15 gange højere end de plasmakoncentrationer, der opnås ved den almindelige anbefalede dosis af topiramat og doseringsskemaerne for topiramat.

- Levetiracetam

Levetiracetam gennemgår ikke levermetabolisme i større udstrækning. Ingen farmakokinetisk metabolisk lægemiddelinteraktion forventes derfor mellem stiripentol og levetiracetam.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Risici forbundet med epilepsi og antiepileptiske præparater generelt

Det er blevet påvist, at hos børn af kvinder med epilepsi er prævalensen af misdannelser to til tre gange højere end de cirka 3% for den almindelige population. Selvom andre faktorer, fx epilepsien, kan være bidragende, tyder den tilgængelige evidens på, at denne stigning i stor udstrækning skyldes behandlingen. I den behandlede population er en stigning i misdannelser observeret ved polyterapi. En effektiv antiepileptisk behandling bør dog ikke afbrydes under graviditet, da en forværring af sygdommen kan være skadelig for både kvinde og foster.

Risici forbundet med stiripentol

Der foreligger ingen data om eksponerede graviditeter. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling i ikke- maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). På grund af indikationen kan det ikke forventes, at stiripentol vil blive anvendt under graviditet eller til fertile kvinder. Den kliniske beslutning om anvendelse af stiripentol under graviditet skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder, og det tilrådes at anvende effektive antikonceptionsmetoder.

Under graviditet

Effektiv antikonvulsiv behandling med stiripentol må ikke seponeres under graviditet, da forværring af sygdommen kan være skadeligt for både kvinde og foster.

Amning

Da der ikke foreligger humane undersøgelser af udskillelsen i modermælk, og da stiripentol passerer frit fra plasma og ind i mælken hos geder, frarådes amning under behandling. Hvis behandlingen med stiripentol fortsættes under amning, bør det ammende spædbarn observeres nøje for eventuelle bivirkninger.

Fertilitet

Dyreforsøg viser ingen indvirkning på fertilitet (se pkt. 5.3). Der foreligger ingen kliniske data, den mulige risiko for mennesker er ukendt.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienter med SMEI forventes ikke at skulle føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af den tilgrundliggende sygdoms karakter og virkningerne af længerevarende anvendelse af antikonvulsive lægemidler.

Stiripentol kan forårsage døsighed og ataksi, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, og patienterne bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, mens de er i behandling med stiripentol.

4.8 Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige bivirkninger med Diacomit (set hos over 1 ud af 10 patienter) er anoreksi, vægttab, søvnbesvær, døsighed, ataksi, hypotoni og dystoni.

Liste over bivirkninger anført i tabellen

De bivirkninger, der oftest opstår, er som følger: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Blod- og lymfesystem

 

Neutropeni

 

Trombocytopeni*

 

 

Vedvarende svær

 

 

 

 

neutropeni svinder

 

 

 

 

normalt spontant,

 

 

 

 

når Diacomit

 

 

 

 

seponeres.

 

 

 

 

 

 

Systemorgan-klasse

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

(MedDRA-

almindelig

 

almindelig

 

terminologi)

 

 

 

 

Immunsystemet

Anoreksi,

 

 

 

 

appetitløshed,

 

 

 

 

vægttab (især

 

 

 

 

ved

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

natriumvalproat

 

 

 

 

)

 

 

 

Psykiske

Søvnbesvær

Aggressivitet,

 

 

forstyrrelser

 

irritabilitet,

 

 

 

 

adfærdsforstyrrelser

 

 

 

 

, stædighed,

 

 

 

 

hyperirritabilitet,

 

 

 

 

søvnforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

Nervesystemet

Døsighed,

Hyperkinesis

 

 

 

ataksi, hypotoni,

 

 

 

 

dystoni

 

 

 

Øjne

 

 

Diplopi (ved

 

 

 

 

anvendelse i

 

 

 

 

kombination

 

 

 

 

med

 

 

 

 

carbamazepin)

 

Mave-tarm-kanalen

 

Kvalme,

 

 

 

 

opkastninger

 

 

Hud og subkutane

 

 

Fotosensibilitet

 

væv

 

 

, udslæt,

 

 

 

 

hudallergi,

 

 

 

 

urticaria

 

Almene Symptome

 

 

Træthed

 

og reaktionerpå

 

 

 

 

administrationsstede

 

 

 

 

t

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Forhøjet γGT (især

 

Abnorme

 

 

ved kombination

 

leverfunktionsprø

 

 

med carbamazepin

 

ver

 

 

og valproat).

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Mange af ovenstående bivirkninger skyldes ofte en stigning i plasmaniveauerne hos andre antikonvulsiva (se pkt. 4.4 og 4.5), og de kan forsvinde, når dosis af disse præparater reduceres. *Data vedrørende trombocytopeni stammer fra både kliniske forsøg og post-marketingerfaring.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9 Overdosering

Der findes ingen data vedrørende klinisk overdosering. Behandling er supportiv (symptomatiske foranstaltninger på intensivafdeling).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, øvrige antiepileptika, ATC-kode N03AX17

Handlingsmekanisme

Hos dyremodeller antagoniserer stiripentol krampeanfald, der er induceret af elektrisk stød, pentetrazol og bicucullin. Hos gnavermodeller er der formodning om, at stiripentol øger niveauerne i hjernen af gamma amino butyric acid (GABA) – den største hæmmende neurotransmitter i pattedyrs hjerne. Dette kan ske ved hæmning af den synaptosomale optagelse af GABA og/eller hæmning af GABA-transaminasen. Stiripentol har desuden vist sig at forstærke GABAA receptor-medieret transmission i den uudviklede rotte-hippocampus og øge den gennemsnitlige åben-varighed (men ikke hyppigheden) af GABAA-receptorens chloridkanaler ved en barbiturat-lignende mekanisme. Som følge af farmakokinetiske interaktioner forstærker Stiripentol effekten af andre antikonvulsiva såsom carbamazepin, natriumvalproat, phenytoin, phenobarbital og mange benzodiazepiner. Den anden virkning af stiripentol er hovedsageligt baseret på metabolisk hæmning af adskillige isoenzymer, især CYP450 3A4 og 2C19, der er involveret i levermetabolismen af andre antiepileptiske lægemidler.

Klinisk virkningsfuldhed og sikkerhed

Den pivotale kliniske evaluering af Diacomit blev foretaget med børn på 3 år og derover, som havde SMEI.

I et fransk compassionate use-program deltog børn fra 6 måneder, da diagnosen på Dravets syndrom kan stilles med sikkerhed i den alder hos nogle patienter. Den kliniske beslutning om anvendelse af Diacomit til børn med SMEI på under 3 år skal træffes på individuel patientbasis under hensyntagen til de potentielle kliniske fordele og risici (se pkt 4.2).

41 børn med SMEI deltog i et randomiseret, placebokontrolleret add-on-forsøg. Efter en baselineperiode på 1 måned blev placebo (n=20) eller stiripentol (n=21) tilføjet til valproat og clobazam i en dobbeltblind periode på 2 måneder. Patienterne fik derefter stiripentol i et åbent design. Reagerende patienter blev defineret som dem, der havde mere end 50% reduktion i hyppigheden af kloniske (eller tonisk-kloniske) krampeanfald i den anden måned af den dobbeltblinde periode sammenlignet med baseline. 15 (71%) patienter reagerede på stiripentol (herunder 9, der var fri for kliniske eller tonisk-kloniske krampeanfald), mens der kun var 1 (5%), der reagerede på placebo (ingen var krampefri; stiripentol 95% CI 52,1-90,7 vs. placebo 0-14,6). Det 95% CI for forskellen var 42,2-85,7. Procentdelen af ændringen fra baseline var højere for stiripentol (-69%) end placebo (+7%), p<0,0001. 21 patienter på stiripentol havde moderate bivirkninger (døsighed, appetitløshed) sammenlignet med 8 på placebo. I 12 ud af de 21 tilfælde (Chiron et al, Lancet, 2000) forsvandt bivirkningerne dog, da dosis af det ledsagende præparat blev reduceret.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Nedenstående farmakokinetiske egenskaber for stiripentol er blevet indberettet fra forsøg på raske, voksne frivillige samt på voksne patienter.

Absorption

Stiripentol absorberes hurtigt. Tiden indtil maksimal plasmakoncentration er cirka 1,5 timer. Den absolutte biotilgængelighed for stiripentol kendes ikke, da en intravenøs udformning ikke findes til forsøgsmæssige formål. Det absorberes godt ved oral indgivelse, da størstedelen af en oral dosis udskilles i urin.

Relativ biotilgængelighed mellem kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve er blevet undersøgt hos raske, frivillige mænd efter indgift af en enkelt oral dosis på 1.000 mg. De to formuleringer var bioækvivalente med hensyn til AUC, men ikke med hensyn til Cmax. Cmax i brevene var let forhøjet (23%) sammenlignet med kapslerne og opfyldte dermed ikke kriteriet for bioækvivalens. Tmax var sammenlignelig i de to formuleringer. Klinisk supervision anbefales, hvis det er nødvendigt at skifte mellem stiripentol kapsler og pulverformulering til oral suspension i breve.

Distribution

Stiripentol binder i omfattende grad til cirkulerende plasmaproteiner (cirka 99%).

Eliminering

Den systemiske eksponering for stiripentol stiger markant sammenlignet med dosisproportionaliteten. Plasmaclearancen falder markant ved høje doser; fra cirka 40 l/kg/dag ved dosis på 600 mg/dag til cirka 8 l/kg/dag ved dosis på 2.400 mg. Clearancen falder efter gentagen indgivelse af stiripentol – sandsynligvis på grund af hæmningen af cytokrom P450's isoenzymer, der er ansvarlige for dets metabolisme. Elimineringshalveringstiden var inden for området 4,5 timer til 13 timer, hvilket steg i takt med dosis.

Biotransformation

Stiripentol metaboliseres i omfattende grad. Der er konstateret 13 forskellige metabolitter i urin. De vigtigste metaboliske processer er demethylation og glucuronidation, selvom de involverede enzymer endnu ikke er nøjagtigt identificeret.

På grundlag af in vitro studier anses CYP1A2, CYP2C19 og CYP3A4 for at være de mest betydningsfulde cytokromer P450 isoenzymer i leveren, som er involveret i fase 1 metabolisme.

Udskillelse

Det meste stiripentol udskilles via nyrerne.

Metabolitter af stiripentol i urinen udgjorde samlet størstedelen (73%) af en oral akut dosis, mens yderligere 13-24% blev konstateret i fæces som uændret stof.

Pædiatrisk farmakokinetisk populationsundersøgelse

En farmakokinetisk populationsundersøgelse blev gennemført på 35 børn med dravet syndrom, de blev behandlet med stiripentol og to stoffer, der så vidt vides, ikke påvirker stiripentol farmakokinetik, valproate og clobazam. Gennemsnitsalderen var 7,3 år (mellem: 1 til 17,6 år) og den gennemsnitlige daglige dosis stiripentol var 45,4 mg/kg/dag (mellem: 27,1 til 89,3 mg/kg/dag) indtaget i to eller tre dosis.

De mest anvendelige data var med en 1-compartment model med 1. ordens absorbering og eliminationsproces. Populations estimeringen for absorberingsraten konstant Ka var på 2,08 time -1 (standard afvigelse af vilkårlig effekt = 122 %). Clearance og fordelingsvolumen var relateret til kropsvægten med en allometrisk model med eksponenter på henholdsvis 0,433 og 1: efterhånden som kropsvægten blev øget fra 10 til 60 kg, tydelig oral clearance øget fra 2,60 til 5,65 L/time og tydelig fordelingsvolumen øget fra 32,0 til 191,8 L. Som resultat heraf øges eliminationshalveringstiden fra 8,5 timer (for 10 kg) til 23.5 timer (for 60 kg).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsundersøgelser på dyr (rotte, abe, mus) har ikke afsløret noget vedvarende toksicitetsmønster bortset fra leverforstørrelse, der var forbundet med hepatocellulær hypertrofi, som opstod, da høje doser stiripentol blev indgivet til både gnavere og ikke-gnavere. Disse fund anses for at være en adaptiv reaktion på en høj metabolisk belastning af leveren.

Stiripentol var ikke teratogen, da det blev undersøgt hos rotter og kaniner. I en enkelt undersøgelse på mus (men ikke i adskillige andre lignende undersøgelser) blev en lav forekomst af ganespaltedannelse observeret ved en maternotoksisk dosis (800 mg/kg/dag). Disse undersøgelser på mus og kaniner blev gennemført, inden kravene til Good Laboratory Practice blev introduceret. Resultaterne af undersøgelser på rotter af fertiliteten og den generelle reproduktionsevne og på den præ- og postnatale

udvikling var ganske normale, bortset fra et mindre fald i overlevelsen af unger, der diede hos mødre, som udviste toksiske reaktioner på stiripentol ved en dosis på 800 mg/kg/dag (se pkt. 4.6). Undersøgelser af genotoksiciteten har ikke påvist nogen mutagen eller clastogen aktivitet. Undersøgelser af karcinogeniciteten gav negative resultater hos rotter. Hos mus var der kun en lille stigning i forekomsten af leveradenomer og -karcinomer hos dyr, der blev behandlet med 200 eller 600 mg/kg/dag i 78 uger, men ikke hos dem, der fik 60 mg/kg/dag. I betragtning af den manglende genotoksicitet ved stiripentol og museleverens velkendte specielle disponering for tumordannelse i forbindelse med induktion af leverenzymer anses dette fund ikke for at være en indikation på risiko for tumorgenicitet for patienterne.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Povidon K29/32

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Spraytørret, flydende glucose

Erythrosin (E127)

Titandioxid (E171)

Aspartam (E951)

Tutti frutti-smag (indeholder sorbitol)

Natriumcarboxymethylcellulose

Hydroxyethylcellulose

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5 Emballage (art og indhold)

Brevene er fremstillet med en film af papir/aluminium/polyethylen.

Kasser med 30, 60 og 90 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Frankrig.

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/367/010-12

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 4. januar 2007

Fornyelse af tilladelsen: 8. januar 2014

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet