Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Etikettering - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDuloxetine Boehringer Ingelheim
ATC-kodeN06AX21
Indholdsstofduloxetine
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL 30 MG HÅRDE ENTEROKAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg hårde enterokapsler

Duloxetin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid).

 

salg

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeholder saccharose.

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

7 hårde enterokapsler

 

 

 

 

 

 

28 hårde enterokapsler

 

 

længere

 

 

 

 

98 hårde enterokapsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

 

 

Oral anvendelse.

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET

er SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN Lægemidlet

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning. Må ikke opbevares over 30°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/471/003

EU/1/08/471/004

EU/1/08/471/005

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERINGautoriseret

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSENReceptpligtigt lægemiddel.

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg

 

 

ikke

længere

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 30 MG HÅRDE ENTEROKAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg hårde enterokapsler Duloxetin

2. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

autoriseret

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

5.

ANDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

til

salg

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL 60 MG HÅRDE ENTEROKAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårde enterokapsler

Duloxetin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

salg

 

 

 

Hver kapsel indeholder 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

Indeholder saccharose.

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

28 hårde enterokapsler

 

længere

 

 

 

98 hårde enterokapsler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

 

Oral anvendelse.

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLETer SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN Lægemidlet

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning. Må ikke opbevares over 30°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/471/011

EU/1/08/471/012

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

autoriseret

14.

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I

BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

længere

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg

 

er

ikke

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 60 MG HÅRDE ENTEROKAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårde enterokapsler Duloxetin

2. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

autoriseret

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

5.

ANDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

til

salg

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet