Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Etikettering - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnDuoTrav
ATC-kodeS01ED51
Indholdsstoftravoprost / timolol
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL ENKELT FLASKE 2,5 ml + ÆSKE TIL 3 x 2,5 ml FLASKER + ÆSKE TIL 6 x 2,5 ml FLASKER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. travoprost/timolol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som timololmaleat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder: Polyquaternium-1, mannitol (E421), propylenglycol (E1520), polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie (HCO-40), borsyre, natriumchlorid, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til at justere pH) og renset vand.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, opløsning. 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse i øjet.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP:

Kasseres 4 uger efter åbning. Åbnet:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENSNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP-flaske

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP-flaske

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP-flaske

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE-flaske

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE-flaske

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE-flaske

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

duotrav

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKEETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber. travoprost/timolol.

Til anvendelse i øjet.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug. <Åbnes her>

3.UDLØBSDATO

EXP:

Kasseres 4 uger efter åbning. Åbnet:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2,5 ml.

6 ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

BESKYTTELSESFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber. travoprost/timolol.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3. UDLØBSDATO

EXP:

Kasseres 4 uger efter åbning.

4. BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2,5 ml.

6 ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet