Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Etikettering - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEbixa
ATC-kodeN06DX01
Indholdsstofmemantine hydrochloride
ProducentH. Lundbeck A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL BLISTERPAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter. 14 filmovertrukne tabletter. 28 filmovertrukne tabletter. 30 filmovertrukne tabletter. 42 filmovertrukne tabletter.

49 x 1 filmovertrukne tabletter.

50 filmovertrukne tabletter.

56 filmovertrukne tabletter.

56 x 1 filmovertrukne tabletter.

70 filmovertrukne tabletter.

84 filmovertrukne tabletter.

98 filmovertrukne tabletter.

98 x 1 filmovertrukne tabletter.

100 filmovertrukne tabletter.

100 x 1 filmovertrukne tabletter.

112 filmovertrukne tabletter.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/016 14 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/007 28 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/001 30 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/017 42 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/010 49 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/002 50 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/008 56 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/014 56 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/018 70 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/019 84 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/020 98 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/015 98 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/003 100 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/011 100 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/009 112 filmovertrukne tabletter.

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE SOM INTERMEDIÆR PAKNING / KOMPONENTERNE AF MULTIPAKNINGEN (EKSKLUSIV ”BLUEBOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter. 50 filmovertrukne tabletter. 98 filmovertrukne tabletter.

Komponenterne i en multipakning kan ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/021 980 (10 pakninger a 98) filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/012 1.000 (20 pakninger a 50) filmovertrukne tabletter.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET PÅ MULTIPAKNINGEN PAKKET I FOLIE (INKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 980 (10 pakninger a 98) filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 1.000 (20 pakninger a 50) filmovertrukne tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/021 980 (10 x 98) filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/012 1000 (20 x 50) filmovertrukne tabletter.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT

BLISTER TIL TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

3.UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

Se præget stempel.

4.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

Se præget stempel.

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG DEN INDRE

EMBALLAGE

ÆSKE OG MÆRKAT TIL FLASKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Opløsningen indeholder også kaliumsorbat og sorbitol E420.

Se indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral opløsning. 50 ml.

100 ml.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Én gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug. Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved over 30ºC.

Anvendes inden for 3 måneder efter anbrud.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG DEN INDRE

EMBALLAGE

ÆSKE OG MÆRKAT TIL FLASKE SOM INTERMEDIÆR PAKNING / KOMPONENTERNE AF MULTIPAKNINGEN (EKSKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Opløsningen indeholder også kaliumsorbat og sorbitol E420.

Se indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral opløsning. 50 ml.

Komponenterne i en multipakning kan ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Én gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug. Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Anvendes inden for 3 måneder efter anbrud.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/ 013 500 ml (10 flasker a 50 ml)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET PÅ MULTIPAKNINGEN PAKKET I FOLIE (INKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,16 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Opløsningen indeholder også kaliumsorbat og sorbitol E420.

Se indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral opløsning.

Multipakning: 500 ml (10 flasker a 50 ml) oral opløsning.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Én gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug. Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved over 30ºC.

Anvendes inden for 3 måneder efter anbrud.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flasker a 50 ml)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL 28 TABLETTER - STARTPAKKE– 4-UGERS BEHANDLINGSFORLØB

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 5 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 15 mg filmovertrukne tabletter.

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter.

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,15 mg memantin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg memantinhydrochlorid svarende til 12,46 mg memantin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Startpakke

Hver pakke a 28 filmovertrukne tabletter til et 4-ugers behandlingsforløb indeholder: 7 filmovertrukne tabletter Ebixa 5 mg

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 10 mg

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 15 mg

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 20 mg

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Tag kun én tablet dagligt

Ebixa 5 mg Memantinhydrochlorid 1. uge, dag 1 2 3 4 5 6 7

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg Memantinhydrochlorid

2. uge, dag 8 9 10 11 12 13 14

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg Memantinhydrochlorid

3. uge, dag 15 16 17 18 19 20 21

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg Memantinhydrochlorid

4. uge, dag 22 23 24 25 26 27 28

7 filmovertrukne tabletter Ebixa 20 mg

Kontakt Deres læge angående fortsættelse af behandlingen.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmovertrukne tabletter. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmovertrukne tabletter.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL BLISTERPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter.

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter 14 filmovertrukne tabletter. 28 filmovertrukne tabletter. 42 filmovertrukne tabletter.

49 x 1 filmovertrukne tabletter.

56 filmovertrukne tabletter.

56 x 1 filmovertrukne tabletter.

70 filmovertrukne tabletter.

84 filmovertrukne tabletter.

98 filmovertrukne tabletter.

98 x 1 filmovertrukne tabletter.

100 x 1 filmovertrukne tabletter.

112 filmovertrukne tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/023 14 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/024 28 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/025 42 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/026 49 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/027 56 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/028 56 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/029 70 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/030 84 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/031 98 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/032 98 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/033 100 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/034 112 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/037 14 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/038 28 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/039 42 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/040 49 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/041 56 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/042 56 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/043 70 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/044 84 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/045 98 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/046 98 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/047 100 x 1 filmovertrukne tabletter.

EU/1/02/219/048 112 filmovertrukne tabletter.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL INTERMEDIÆR PAKNING / KOMPONENTERNE AF MULTIPAKNINGEN (EKSKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter. 42 filmovertrukne tabletter.

Komponenterne i en multipakning kan ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/035 840 (20 pakninger a 42). filmovertrukne tabletter

EU/1/02/219/049 840 (20 pakninger a 42).filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET PÅ MULTIPAKNINGEN PAKKET I FOLIE (INKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 840 (20 pakninger a 42) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang dagligt.

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/219/035 840 (20 pakninger a 42) filmovertrukne tabletter .

EU/1/02/219/049 840 (20 pakninger a 42) filmovertrukne tabletter.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER TIL TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ebixa 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

H. Lundbeck A/S

3. UDLØBSDATO

EXP {MM.ÅÅÅÅ}

Se præget stempel.

4. BATCHNUMMER

Lot {nummer}

Se præget stempel.

5. ANDET

Man → Tirs → Ons → Tors → Fre → Lør → Søn

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet