Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Etikettering - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEcalta
ATC-kodeJ02AX06
Indholdsstofanidulafungin
ProducentPfizer Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Ydre karton

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Anidulafungin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin.

Den rekonstituerede opløsning indeholder 3,33 mg/ml anidulafungin, og den fortyndede opløsning indeholder 0,77 mg/ml anidulafungin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: fructose, mannitol, polysorbate 80, vinsyre og NaOH og/eller HCl til justering af pH.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hætteglas

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Rekonstituer indholdet med vand til injektionsvæsker og fortynd inden brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Kun til intravenøst brug.

Infusionshastigheden bør ikke overskride 1,1 mg/min.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/416/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

[Fritaget fra krav om blindeskrift]

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Anidulafungin

Til intravenøst brug

2.ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen inden brug

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

100 mg

6.ANDET

Opbevares i køleskab (2 ºC-8 ºC).

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet