Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edarbi (azilsartan medoxomil) – Indlægsseddel - C09CA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEdarbi
ATC-kodeC09CA09
Indholdsstofazilsartan medoxomil
ProducentTakeda Pharma A/S

Indlægsseddel: information til brugeren

Edarbi 20 mg tabletter

Edarbi 40 mg tabletter

Edarbi 80 mg tabletter

Azilsartan medoxomil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se punkt 4).

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Edarbi

3.Sådan skal du tage Edarbi

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Edarbi indeholder et aktivt stof, der kaldes azilsartan medoxomil og hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes angiotensin-II receptorantagonister. Angiotensin-II er et stof, der findes naturligt i kroppen, og som får blodårerne til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Edarbi blokerer for denne virkning, således at blodkarrene kan slappe af, hvilket bidrager til at sænke dit blodtryk.

Denne medicin anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos voksne patienter (over 18 år).

En blodtryksreduktion vil være målbar inden for 2 uger efter behandlingsstart, og den fulde virkning af dosen vil kunne ses i løbet af 4 uger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage edarbi

Tag IKKE Edarbi, hvis du

-er allergisk over for azilsartan-medoxomil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Edarbi (anført i punkt 6).

-er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at tage dette lægemiddel tidligt i graviditeten - se afsnittet om graviditet.)

-har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Edarbi, især hvis du:

-har nyreproblemer

-er i dialyse eller har fået en nyretransplantation for nylig

-har en alvorlig leversygdom

-har hjerteproblemer (herunder dårligt hjerte, nyligt hjerteanfald)

-har eller tidligere har haft et slagtilfælde

-har lavt blodtryk eller føler dig svimmel eller uklar

-kaster op, har haft svære opkastninger for nylig eller har diarré

-har forhøjet kaliumindhold i blodet (som påvist ved blodprøver)

-har en sygdom i binyren, som kaldes primær hyperaldosteronisme

-har fået at vide, at du har en indsnævring i dine hjerteklapper (såkaldt “aorta- eller mitralklapstenose”), eller at tykkelsen på din hjertemuskel er unormalt forøget (såkaldt ”obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati”)

-samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

o en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

o aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum

Se også information under overskriften ”Tag ikke Edarbi

Du skal fortælle det til din læge, hvis du er gravid (eller kan være gravid/planlægger at blive gravid). Edarbi bør ikke anvendes tidligt i graviditeten, og Edarbi må IKKE anvendes, hvis du er længere end 3 måneder henne i graviditeten. Edarbi kan skade dit barn alvorligt, hvis det anvendes i denne periode (se afsnittet "Graviditet og amning").

Edarbi kan være mindre effektivt til at sænke blodtrykket hos negroide patienter.

Børn og unge

Der er begrænsede data vedrørende brug af Edarbi til børn eller unge under 18 år. Dette lægemiddel må derfor ikke bruges til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Edarbi

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger eller måske vil bruge anden medicin eller har brugt det for nylig.

Edarbi kan påvirke den måde andre lægemidler virker på, og andre lægemidler kan påvirke den måde Edarbi virker på.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

-Lithium (lægemiddel mod psykiske problemer)

-Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID), såsom ibuprofen, diclofenac eller celecoxib (smertestillende eller betændelseshæmmende lægemidler)

-Acetylsalicylsyre, hvis du tager mere end 3 g dagligt (smertestillende eller betændelseshæmmende lægemiddel)

-Lægemidler, der øger mængden af kalium i dit blod; disse lægemidler omfatter kaliumtilskud, kaliumbesparende lægemidler (visse vanddrivende lægemidler) eller salterstatninger, som indeholder kalium

-Heparin (blodfortyndende lægemiddel)

-Diuretika (vanddrivende lægemidler)

-Aliskiren eller andre blodtrykssænkende lægemidler (angiotensin-konverteringsenzym- hæmmere eller angiotensin-II-receptor-blokkere, såsom enalapril, lisinopril, ramipril eller valsartan, telmisartan, irbesartan).

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Edarbi” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle det til din læge, hvis du er gravid (eller kan være gravid/planlægger at blive gravid). Din læge vil normalt anbefale, at du stopper med at tage dette lægemiddel, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid. Din læge vil anbefale, at du tager et andet lægemiddel i stedet for Edarbi.

Du bør ikke anvende Edarbi tidligt i graviditeten, og du må IKKE tage Edarbi, hvis du er længere end 3 måneder henne i graviditeten. Edarbi kan skade dit barn alvorligt, hvis det anvendes i denne periode.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer. Brug af Edarbi anbefales ikke til mødre, der ammer. Din læge vil sædvanligvis anbefale en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Edarbi har en indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle kan dog føle sig trætte eller svimle, når de tager dette lægemiddel, og hvis du får disse symptomer, må du ikke køre bil, motorcykel, cykle eller anvende værktøj eller maskiner.

3.Sådan skal du tage Edarbi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt, at fortsætte med at tage Edarbi på samme tidspunkt hver dag.

Edarbi skal tages gennem munden. Tabletten skal synkes med rigeligt vand. Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.

-Den sædvanlige dosis er 40 mg én gang dagligt. Afhængigt af Edarbis påvirkning af dit blodtryk, kan din læge vælge at øge denne dosis til højst 80 mg én gang dagligt.

-Din læge kan anbefale en lavere startdosis på 20 mg én gang dagligt, specielt til ældre patienter (75 år og derover).

-Din læge kan anbefale en lavere startdosis på 20 mg én gang dagligt, hvis du lider af en mild eller moderat leversygdom.

-Din læge kan anbefale en lavere startdosis på 20 mg én gang dagligt, til patienter, der har haft et væsketab for nylig, f.eks. gennem opkastning eller diarré, eller ved at tage vanddrivende lægemidler.

-Din læge vil ordinere den bedst egnede startdosis, hvis du lider af andre sygdomme, såsom svær nyresygdom eller dårligt hjerte.

Hvis du har taget for mange Edarbi tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange tabletter, eller hvis en anden har taget din medicin. Du kan føle dig svag eller svimmel, hvis du tager flere Edarbi tabletter, end du skal.

Hvis du har glemt at tage Edarbi

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal blot tage den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Edarbi

Hvis du holder op med at tage Edarbi, kan dit blodtryk stige igen. Du må derfor ikke stoppe med at tage Edarbi uden først at talt med din læge om andre behandlingsmuligheder.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Edarbi kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Edarbi og kontakt omgående læge eller skadestue, hvis du får en eller flere af følgende overfølsomhedsreaktioner som forekommer sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

-Vejrtrækningsbesvær, eller synkebesvær, eller en hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller svælg (angioødem)

-Hudkløe med hævelser.

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

-Svimmelhed

-Diarré

-Forhøjet blodkreatinfosfokinase (viser muskelskade).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

-Lavt blodtryk, der kan bevirke, at du føler dig svag eller svimmel

-Træthedsfølelse

-Hævede hænder, ankler eller fødder (perifert ødem)

-Hududslæt og kløe

-Kvalme

-Muskelspasmer

-Forhøjet indhold af serumkreatinin i blodet (viser hvordan nyrerne fungerer)

-Forhøjet indhold af urinsyre i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer):

-Ændringer i blodprøveresultater, herunder nedsat indhold af et protein i de røde blodceller (hæmoglobin).

Der er ofte (forekommer hos færre end 1 ud af 10 brugere) set forhøjet indhold af visse stoffer i blodet (såsom kreatinin), hvilket viser hvordan nyrerne fungerer, når Edarbi tages sammen med chlortalidon (vanddrivende lægemiddel). Lavt blodtryk er også almindeligt.

Hævelser i hænder, ankler og fødder er mere almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 10 brugere), når Edarbi tages sammen med amlodipin (en kalciumkanalblokker til behandling af forhøjet blodtryk), end når Edarbi tages alene (forekommer hos færre end 1 ud af 100 brugere). Hyppigheden for denne virkning er størst, når amlodipin tages alene.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Edarbi indeholder:

-Aktivt stof: azilsartan medoxomil (som kalium).

Edarbi 20 mg: Hver tablet indeholder 20 mg azilsartan medoxomil (som kalium) Edarbi 40 mg: Hver tablet indeholder 40 mg azilsartan medoxomil (som kalium) Edarbi 80 mg: Hver tablet indeholder 80 mg azilsartan medoxomil (som kalium)

-Øvrige indholdsstoffer: mannitol, fumarsyre, natriumhydroxid, hydroxypropylcellulose, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide, runde ogmærket med ”ASL” på den ene side og enten ”20”, ”40” eller ”80” på den anden side.

Edarbi leveres i blisterpakninger med enten 14 eller 15 tabletter pakket i æsker, der indeholder 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danmark

Fremstiller:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Irland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o

Takeda Pharma Kft.

Tel: +420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 566 8777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: + 47 6676 3030

 

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

Vianex S.A

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 80 09 111 120

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France S.A.S

Tecnimede, Sociedade Técnicio-Medicinal, S.A

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: +351 932 333 108

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda UK Limited

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

Tel: +39 06 5026 01

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: + 46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Du kan finde yderligere information om Edarbi på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet