Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Produktresumé - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEffentora
ATC-kodeN02AB03
Indholdsstoffentanyl
ProducentTeva B.V.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 100 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 10 mg natrium.

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 200 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 400 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 600 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 800 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Bukkaltablet.

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side med “1”

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side med “2”

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side med “4”

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side med “6”

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side med “8”

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Effentora er indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne med cancer, der i forvejen modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter.

Gennembrudssmerter er en forbigående forværring af smerte, der fremkommer hos patienter, som ellers har en kontrolleret vedvarende smerte.

Patienter, der modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling, er patienter, der tager mindst 60 mg oral morfin daglig, mindst 25 mikrogram transdermal fentanyl pr. time, mindst 30 mg oxycodon daglig, mindst 8 mg oral hydromorfon daglig eller en tilsvarende analgetisk dosis af et andet opioid i en uge eller længere.

4.2Dosering og administration

Behandlingen bør påbegyndes og gennemføres under vejledning af en læge med erfaring i opioidbehandling af cancerpatienter. Lægen bør være opmærksom på risikoen for misbrug af fentanyl. Patienten bør instrueres om ikke sideløbende at bruge to forskellige fentanylformuleringer til behandling af gennembrudssmerter samt at kassere ethvert fentanylprodukt, der er ordineret til behandling af gennembrudssmerter, når der skiftes til Effentora. Antallet af tabletstyrker, som til enhver tid er tilgængelige for patienten, bør minimeres for at forhindre forvirring og mulig overdosering.

Dosering

Dosistitrering

Effentora bør titreres individuelt for at finde frem til en “effektiv” dosis, der giver tilstrækkelig analgesi og minimerer bivirkningerne. I kliniske studier kunne den effektive Effentora-dosis for gennembrudssmerter ikke forudsiges ud fra den daglige vedligeholdelsesdosis af opioider.

Patienterne bør monitoreres omhyggeligt, indtil den effektive dosis nås.

Titrering hos patienter, der ikke skifter fra andre produkter, der indeholder fentanyl

Startdosis af Effentora bør være 100 mikrogram, hvorefter der optitreres efter behov ved brug af de tilgængelige tabletstyrker (100, 200, 400, 600, 800 mikrogram).

Titrering hos patienter, der skifter fra andre produkter, der indeholder fentanyl

På grund af forskellige absorptionsprofiler må der ikke skiftes i forholdet 1:1. Hvis der skiftes fra et andet oralt produkt, der indeholder fentanylcitrat, kræves der uafhængig Effentora dosistitrering, da biotilgængeligheden produkterne imellem er signifikant forskellig. Til disse patienter kan en startdosis højere end 100 mikrogram dog overvejes.

Titreringsmetode

Hvis der under titreringen ikke opnås tilstrækkelig analgesi inden for 30 minutter efter, at patienten har taget en enkelt tablet, kan patienten tage endnu en Effentora-tablet af samme styrke.

Hvis behandling af et anfald af gennembrudssmerter kræver mere end én tablet, bør man overveje en dosisforhøjelse til næste tilgængelige højere styrke til behandling af det næste anfald af gennembrudssmerter.

Under titreringen kan der anvendes flere tabletter. Der må anvendes op til fire 100 mikrogram eller op til fire 200 mikrogram tabletter til behandling af et enkelt anfald af gennembrudssmerter under dosistitreringen som angivet nedenfor:

Hvis den første 100 mikrogram tablet ikke har nogen virkning, instrueres patienten i at behandle det næste anfald af gennembrudssmerter med to 100 mikrogram tabletter. Det anbefales at placere én tablet i hver side af munden. Hvis denne dosis synes at være effektiv, kan efterfølgende anfald af gennembrudssmerter behandles med en enkelt 200 mikrogram Effentora-tablet.

Hvis en enkelt 200 mikrogram Effentora-tablet (eller to 100 mikrogram tabletter) ikke synes at være effektiv, instrueres patienten i at anvende to 200 mikrogram tabletter (eller fire

100 mikrogram tabletter) til at behandle det næste anfald af gennembrudssmerter. Det anbefales, at to tabletter placeres i hver side af munden. Hvis denne dosis synes at være effektiv, kan efterfølgende anfald af gennembrudssmerter behandles med en enkelt 400 mikrogram Effentora- tablet.

Til titrering til 600 mikrogram og 800 mikrogram bør der anvendes tabletter af 200 mikrogram.

Der blev ikke evalueret doser over 800 mikrogram i kliniske studier.

Der bør ikke anvendes mere end to tabletter til at behandle et enkelt anfald af gennembrudssmerter bortset fra under titrering med op til fire tabletter, som beskrevet ovenfor.

Under titreringen bør patienterne vente mindst fire timer, inden de behandler et nyt anfald af gennembrudssmerter med Effentora.

Vedligeholdelsesbehandling

Når der først er blevet fastsat en effektiv dosis under titreringen, bør patienten fortsætte med at tage denne dosis som en enkelt tablet af den givne styrke. Intensiteten af anfaldene af gennembrudssmerter kan variere, og den nødvendige Effentora-dosis kan stige med tiden på grund af progression af den tilgrundliggende cancersygdom. I disse tilfælde kan yderligere én Effentora-tablet af samme styrke anvendes. Hvis tillæg af én Effentora-tablet har været påkrævet flere gange i træk, skal den sædvanlige vedligeholdelsesdosis justeres (se nedenstående).

Under vedligeholdelsesbehandlingen bør patienten vente mindst fire timer, inden et nyt anfald af gennembrudssmerter behandles med Effentora.

Efterjustering af dosis

Vedligeholdelsesdosen af Effentora bør øges, hvis en patient har behov for mere end én tablet pr. anfald af gennembrudssmerter ved flere på hinanden følgende anfald. For justering af dosis gælder samme principper, som beskrevet for dosistitrering (se ovenfor).

Det kan være nødvendigt at justere baggrundsbehandlingen med opioider, hvis patienten konsekvent har flere end fire anfald af gennembrudssmerter i løbet af 24 timer.

Seponering

Effentora skal straks seponeres, når patienten ikke længere har episoder med gennembrudssmerter. Behandlingen for vedvarende baggrundssmerter skal opretholdes i henhold til ordinationen.

Hvis det er påkrævet at seponere al opioidbehandling, skal lægen følge patienten nøje, for at håndtere risikoen for abstinensymptomer fra pludeligt ophør.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Effentora bør administreres med forsigtighed til patienter med moderat eller svært nedsat lever- eller nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Patienter med xerostomi

Patienter, der oplever xerostomi, rådes til at drikke vand for at fugte mundhulen, inden de anvender Effentora. Hvis dette ikke giver tilstrækkelig brusende virkning, kan det være tilrådeligt af skifte til en anden behandlingsform.

Brugen hos ældre (over 65 år)

I kliniske studier blev patienter over 65 år generelt titreret til en lavere effektiv dosis end yngre patienter. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed i forbindelse med titrering af Effentora-doser til ældre patienter.

Pædiatrisk population

Effentoras sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Så snart en Effentora-tablet kommer i kontakt med fugt, reagerer den ved at bruse op, hvorved det aktive stof afgives. Patienterne bør derfor instrueres i ikke at tage tabletten ud af blisterpakningen, før de er klar til at placere tabletten i mundhulen.

Åbning af blisterpakningen

Patienterne bør informeres om, at de IKKE må forsøge at presse tabletten ud gennem blistret, da dette kan beskadige tabletten. Den korrekte måde at tage en tablet ud af blisterpakningen er:

Riv én af blister-enhederne af blisterkortet ved perforeringerne. Bøj derefter blister-enheden langs stregen på folien på bagsiden af blistret. Træk folien på bagsiden af blister-enheden af for at blotlægge tabletten.

Patienterne bør informeres om, at de ikke må forsøge at knuse eller dele tabletten.

Så snart tabletten er taget ud af blistret, må den ikke gemmes, da tablettens beskaffenhed i så fald ikke kan garanteres, og fordi der kan ske utilsigtet eksponering over for tabletten.

Anvendelsesmåde

Patienterne skal tage tabletten ud af blisterpakningen og straks placere hele Effentora-tabletten i mundhulen (nær en kindtand mellem gummen og kinden).

Effentora-tabletten må ikke suges/suttes på, tygges eller synkes, da dette vil resultere i lavere plasmakoncentrationer, end når tabletten tages som anvist.

Effentora-tabletten bør placeres og forblive inde i mundhulen indtil, den er helt opløst, hvilket normalt tager cirka 14-25 minutter.

Alternativt kan tabletten placeres sublingualt (se pkt. 5.2).

Hvis der efter 30 minutter stadig er rester af Effentora-tabletten tilbage, kan de synkes sammen med et glas vand.

Hvor længe det tager tabletten at blive fuldstændig opløst efter oromukosal administration synes ikke at have indflydelse på, hvor tidligt den systemiske eksponering for fentanyl indtræder.

Patienterne må ikke indtage mad eller drikke, mens de har en tablet i munden.

Hvis der optræder irritation i gummen/kinden, anbefales det at finde en ny placering til tabletten.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

Patienter der ikke modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling, da der er øget risiko for respirationsdepression.

Svær respirationsdepression eller svære obstruktive lungesygdomme.

Behandling af andre akutte smerter end gennembrudssmerter.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Utilsigtet brug hos børn

Patienter og deres plejere/hjælpere skal informeres om, at Effentora indeholder et aktivt stof i en mængde, der kan være dødelig især for børn. Derfor skal alle tabletter opbevares utilgængeligt for børn.

Monitorering

For at mindske risikoen for opioidrelaterede bivirkninger og fastlægge den "effektive" dosis er det af største vigtighed, at patienten nøje overvåges af uddannet sundhedspersonale under titreringsprocessen.

Opioid-vedligeholdelsesbehandling

Det er vigtigt, at opioid-vedligeholdelsesbehandlingen mod vedvarende smerter er stabiliseret, inden behandlingen med Effentora indledes, og at patienten fortsat får opioid-vedligeholdelsesbehandling under behandlingen med Effentora.

Respirationsdepression

Som med alle opioider er der en risiko for klinisk signifikant respirationsdepression i forbindelse med brugen af fentanyl. Dårlig patientudvælgelse (f.eks. brug hos patienter, der ikke er i opioid- vedligeholdelsesbehandling) og/eller fejldosering har medført dødsfald med Effentora og med andre fentanylpræparater.

Effentora bør kun bruges ved tilstande som anført i pkt. 4.1.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Der skal derfor udvises særlig forsigtighed i forbindelse med titrering af Effentora hos patienter med ikke alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom eller andre medicinske tilstande, der gør dem disponerede for respirationsdepression, da selv normale terapeutiske doser af Effentora yderligere kan nedsætte respirationsrefleksen indtil respirationssvigt.

Alkohol

Samtidig brug af alkohol og fentanyl kan potensere de suppressive virkninger, hvilket kan resultere i dødsfald (se pkt. 4.5).

Forhøjet intrakranielt tryk, svækket bevidsthed

Effentora bør kun administreres med yderste forsigtighed til patienter, der kan være specielt følsomme over for de intrakranielle virkninger af CO2-retention, såsom patienter med tegn på forhøjet intrakranielt tryk eller svækket bevidsthed. Opioider kan maskere det kliniske forløb hos en patient med en hovedlæsion og bør kun anvendes, hvis det er klinisk forsvarligt.

Hjertesygdom

Fentanyl kan forårsage bradykardi. Fentanyl bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere eller allerede eksisterende bradyarytmier.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Effentora bør desuden administreres med forsigtighed til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Betydningen af nedsat lever- eller nyrefunktion på lægemidlets farmakokinetik er ikke blevet evalueret. Ved intravenøs administration er det dog påvist, at clearance af fentanyl ændres på grund af ændringer i den metaboliske clearance og i plasma proteiner hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Efter administration af Effentora kan nedsat lever- og nyrefunktion både øge biotilgængeligheden og nedsætte den systemiske clearance af slugt fentanyl. Dette kan medføre øgede og forlængede opioide virkninger. Der bør derfor udvises særlig forsigtighed under titreringen hos patienter med moderat eller svær lever- eller nyresygdom.

Behandling af hypovolæmiske patienter og patienter med hypotension bør kun ske efter nøje overvejelse.

Serotonergt syndrom

Der rådes til forsigtighed, når Effentora administreres sammen med lægemidler, der påvirker de serotonerge neurotransmittersystemer.

Udviklingen af et muligt livstruende serotonergt syndrom kan forekomme ved samtidig brug af serotonerge lægemidler, såsom selektive serotoningenoptagshæmmere (selective serotonin re-uptake inhibitors, SSRI’er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (serotonin norepinephrine re-uptake inhibitors, SNRI’er), og sammen med lægemidler, der hæmmer serotoninmetabolismen (herunder monoaminoxidasehæmmere [monoamine oxidase inhibitors, MAO-hæmmere]). Dette kan forekomme med den anbefalede dosis.

Serotonergt syndrom kan omfatte ændringer i mental status (f.eks. ophidselse, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtryk, hypertermi), neuromuskulære anomalier (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination, rigiditet) og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis et serotonergt syndrom mistænkes, bør behandling med Effentora seponeres.

Tolerance, afhængighed

Der kan udvikles tolerance og fysisk og/eller psykisk afhængighed efter gentagen administration af opioider såsom fentanyl. Iatrogen afhængighed efter terapeutisk anvendelse af opioider er dog sjælden.

Natrium- eller saltfattig diæt

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter indeholder 10 mg natrium pr. tablet.

Effentora 200, 400, 600 og 800 mikrogram bukkaltabletter indeholder 20 mg natrium pr. tablet. Hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil.

Anafylaksi og overfølsomhed

Der er blevet rapporteret om anafylaksi og overfølsomhed i forbindelse med anvendelse af orale transmukøse fentanylpræparater (se pkt. 4.8).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Stoffer, der påvirker CYP3A4-aktivitet

Fentanyl metaboliseres hovedsagelig via det humane CYP3A4-isoenzymsystem (CYP3A4). Der kan derfor optræde potentielle interaktioner, når Effentora gives samtidig med stoffer, der påvirker CYP3A4-aktivitet.

CYP3A4-induktorer

Samtidig administration med stoffer, der inducerer CYP3A4-aktivitet, kan reducere effekten af Effentora.

CYP3A4-hæmmere

Samtidig brug af Effentora og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomycin, clarithromycin og nelfinavir) eller moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazol, fosamprenavir, grapefrugtjuice og verapamil) kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af fentanyl, hvilket potentielt kan forårsage alvorlige bivirkninger herunder dødelig respirationsdepression. Patienter, der behandles med Effentora samtidig med moderate eller stærke CYP3A4-hæmmere bør monitoreres omhyggeligt i længere tid. Dosisstigning bør foretages med forsigtighed.

Stoffer, der kan potensere de suppressive virkninger på CNS

Samtidig administration af fentanyl og andre CNS-depressiva, herunder andre opioider, sedativa eller hypnotika, medikamenter til generel anæstesi, fenotiaziner, beroligende midler, skeletmuskel- relaxantia, sederende antihistaminer og alkohol kan potensere yderligere suppressive virkninger, hvilket kan resultere i dødsfald (se pkt. 4.4).

Partielle opioide agonister/antagonister

Samtidig brug af partielle opioide agonister/antagonister (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin) frarådes. De har høj affinitet til opioide receptorer med relativt lav egenvirkning og modvirker derfor delvist fentanyls analgetiske virkning og kan forårsage abstinenssymptomer hos opioidafhængige patienter.

Serotonerge stoffer:

Samtidig administration af fentanyl og et serotonergt stof, såsom en selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI) eller en serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI) eller en monoamineoxidasehæmmer (MAO-hæmmer), kan øge risikoen for serotonergt syndrom, en muligt livstruende sygdom. Effentora bør ikke anvendes til patienter, som er blevet behandlet med MAO-hæmmere inden for de seneste 14 dage, da der er rapporteret alvorlig og uforudsigelig øget virkning af MAO-hæmmere i forbindelse med opioide analgetika.

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fentanyl til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Effentora bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt.

Ved langvarig anvendelse af fentanyl under graviditeten, er der en risiko for neonatalt opioidt abstinenssyndrom, som kan være livstruende hvis det ikke opdages og behandles.Det kræver behandling i henhold til instruktioner udarbejdet af eksperter i neonatalogi. Hvis anvendelse af opioider er nødvendigt i lange perioder til en gravid kvinde, skal patienten informeres om risikoen for neonatalt opioidt abstinenssyndrom, og det skal sikres, at passende behandling er tilgængelig (se

pkt. 4.8).

Det frarådes at bruge fentanyl under veer og fødsel (herunder kejsersnit), da fentanyl passerer placentaen og kan forårsage respirationsdepression hos fostret. Hvis der administreres Effentora, skal der være en antidot parat til barnet.

Amning

Fentanyl udskilles i modermælken og kan forårsage sedation og respirationsdepression hos det diende barn. Fentanyl bør ikke anvendes af ammende kvinder, og amning bør ikke genoptages før mindst

5 dage efter den sidste dosis fentanyl.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af fentanyl på fertilitet. I dyreforsøg var fertiliteten hos hanner nedsat (se pkt 5.3).

4.6Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Imidlertid nedsætter opioide analgetika den mentale og/eller fysiske evne, der kræves til at udføre farlige opgaver (f.eks. at køre bil eller betjene maskiner). Patienterne bør rådes til ikke at køre bil eller betjene maskiner, hvis de oplever søvnighed, svimmelhed eller synsforstyrrelser, mens de tager Effentora, og til først at køre bil eller betjene maskiner når de ved, hvordan de reagerer på medicinen.

4.7Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Der kan forventes typiske opioide bivirkninger fra Effentora-behandlingen. Ofte ophører disse eller aftager i intensitet ved fortsat brug af lægemidlet, når medicinen er titreret til den rette dosis til patienten. De mest alvorlige bivirkninger er dog respirationsdepression (der kan føre til apnø eller respirationsophør), kredsløbsdepression, hypotension og shock, og alle patienter bør overvåges nøje for disse bivirkninger.

De kliniske studier af Effentora blev gennemført med henblik på at evaluere sikkerhed og effekt af behandling af gennembrudssmerter. Samtlige patienter tog endvidere opioider såsom morfin som depottabletter eller transdermal fentanyl for deres vedvarende smerte. Det er derfor ikke muligt definitivt at skelne virkningerne fra Effentora fra virkningerne fra anden smertestillende medicin.

Bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med Effentora og/eller andre fentanyl-holdige stoffer i kliniske studier og efter markedsføring. Bivirkningerne er anført herunder i henhold til foretrukken MedDRA-terminologi efter systemorganklasser og hyppighed (hyppigheder defineres som: meget almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100, sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe angives bivirkningerne efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger angives først:

 

Meget

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

 

almindelig

 

 

 

 

Infektioner og

 

Oral candidiasis

Faryngitis

Pustler i

 

parasitære

 

 

 

munden

 

sygdomme

 

 

 

 

 

Immun-

 

 

 

Overfølsom-

 

systemet

 

 

 

hed*

 

Blod og

 

Anæmi

Trombocytopeni

 

 

lymfesystem

 

Neutropeni

 

 

 

Det

 

 

 

Hypogonadisme

Adrenal

endokrine

 

 

 

 

insufficiens

system

 

 

 

 

Androgenma

 

 

 

 

 

ngel

Metabolisme

 

Anoreksi

 

 

 

og ernæring

 

 

 

 

 

Psykiske

 

Depression

Euforisk

 

 

forstyrrelser

 

Angst

stemning

 

 

 

 

Konfusion

Nervøsitet

 

 

 

 

Søvnløshed

Hallucination

 

 

 

 

 

Synshallucination

 

 

 

 

 

Ændring af

 

 

 

 

 

mental tilstand

 

 

 

 

 

Lægemiddel-

 

 

 

 

 

afhængighed*

 

 

 

 

 

Desorientering

 

 

Nervesystem

Svimmelhed

Dysgeusi

Nedsat bevidst-

Kognitiv

Bevidsthed

et

Hovedpine

Døsighed

hedsniveau

forstyrrelse

stab*

 

 

Letargi

Opmærksomheds

Motorisk

Krampe-

 

 

Tremor

forstyrrelse

dysfunktion

anfald

 

 

Sedation

Balanceforstyr-

 

 

 

 

Hypæstesi

relse

 

 

 

 

Migræne

Dysartri

 

 

 

Meget

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

 

almindelig

 

 

 

 

Øjne

 

 

Synsforstyrrelse

Unormal

 

 

 

 

Okular hyperæmi

fornemmelse i

 

 

 

 

Sløret syn

øjet

 

 

 

 

Nedsat syn

Fotopsi

 

Øre og

 

 

Vertigo

 

 

labyrint

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

Øreproblemer

 

 

Hjerte

 

Takykardi

Bradykardi

 

 

Vaskulære

 

Hypotension

Rødme

 

 

sygdomme

 

Hypertension

Hedeture

 

 

Luftveje,

 

Dyspnø

Respirations-

 

Respiration

thorax og

 

Faryngolaryn-

depression

 

sstop*

mediastinum

 

gealsmerte

Søvnapnø-

 

 

 

 

 

syndrom

 

 

Mave-tarm-

Kvalme

Forstoppelse

Ileus

Blister i

 

kanalen

Opkastning

Stomatitis

Mundsår

mundslimhinde

 

 

 

Mundtørhed

Oral hypæstesi

n

 

 

 

Diare

Ubehag i munden

Tørre læber

 

 

 

Mavesmerter

Misfarvning af

 

 

 

 

Gastroøsofageal

mundslimhinden

 

 

 

 

reflukssygdom

Lidelse i det

 

 

 

 

Maveubehag

bløde væv i

 

 

 

 

Dyspepsi

munden

 

 

 

 

Tandpine

Glossodyni

 

 

 

 

 

Blister på tungen

 

 

 

 

 

Smerte i gummen

 

 

 

 

 

Sår på tungen

 

 

 

 

 

Lidelse i tungen

 

 

 

 

 

Øsofagitis

 

 

 

 

 

Sprukne læber

 

 

 

 

 

Tandlidelse

 

 

Lever og

 

 

Biliær dilatation

 

 

galdeveje

 

 

 

 

 

Hud og

 

Pruritus

Koldsved

Onykoreksi

 

subkutane

 

Hyperhidrose

Hævelser i

 

 

væv

 

Udslæt

ansigtet

 

 

 

 

 

Generel pruritus

 

 

 

 

 

Alopeci

 

 

Knogler, led,

 

Myalgi

Muskeltræknin-

 

 

muskler og

 

Rygsmerter

ger

 

 

bindevæv

 

 

Muskelsvaghed

 

 

Nyrer og

 

 

Urinretention

 

 

urinveje

 

 

 

 

 

Almene

Reaktioner ved

Perifert ødem

Ubehag

 

Pyreksi

symptomer og

applikations-

Træthed

Sløvhed

 

Neonatalt

reaktioner på

stedet herunder

Asteni

Ubehag i brystet

 

abstinenssy

administra-

blødning,

Abstinens-

Unormal

 

ndrom (se

tionsstedet

smerte, sår,

syndrom*

fornemmelse

 

pkt. 4.4 og

 

irritation,

Kulderystelser

Anspændt følelse

 

4.6)

 

paræstesi,

 

Tørst

 

 

 

anæstesi,

 

Frysende

 

 

 

erytem, ødem,

 

fornemmelse

 

 

 

hævelse og

 

Varmefølelse

 

 

 

blærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meget

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

 

almindelig

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Vægttab

Nedsat

 

 

 

 

 

blodpladetal

 

 

 

 

Øget

 

 

 

 

hjertefrekvens

 

 

 

 

Nedsat

 

 

 

 

hæmatokrit

 

 

 

 

Nedsat

 

 

 

 

hæmoglobin

 

Traumer,

Fald

 

 

 

forgiftninger

 

 

 

 

og

 

 

 

 

behandlingsko

 

 

 

 

mplikationer

 

 

 

 

Se pkt. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Tolerance, fysisk og/eller psykisk afhængighed kan udvikles ved gentagen administration af opioider såsom fentanyl (se pkt. 4.4).

Opioidabstinenssymptomer såsom kvalme, opkastning, diaré, angst, kulderystelser, tremor og svedtendens er observeret med transmukusalt fentanyl.

Bevidsthedstab og respirationsophør er observeret i forbindelse med overdosering (se pkt. 4.9).

Overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret efter markedsføring, herunder udslæt, erytem, hævelse af læber og ansigt samt urticaria (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.8Overdosering

Symptomer

Symptomerne på fentanyloverdosering forventes at svare til de symptomer, der forbindes med intravenøs fentanyl og andre opioider, og er i forlængelse af stoffets farmakologiske virkning, hvor de alvorligste signifikante bivirkninger er ændret mental tilstand, bevidsthedstab, hypotension, respirationsdepression, åndedrætsbesvær og respirationssvigt, som har resulteret i dødsfald.

Behandling

Umiddelbar behandling af opioidoverdosering omfatter fjernelse af Effentora-bukkaltabletten, hvis den stadig er i munden, at sikre frie luftveje, fysisk og verbal stimulering af patienten, vurdering af bevidsthedsniveau, åndedræts- og kredsløbsstatus samt om nødvendigt assisteret ventilation (åndedrætshjælp).

Overdosering (utilsigtet indtagelse) hos en person, som ikke tidligere har fået opioider

Ved behandling af overdosering (utilsigtet indtagelse) hos en person, som ikke tidligere har fået opioider, skal der sørges for intravenøs adgang, og naloxon eller en anden opioid-antagonist bør anvendes, alt efter hvad der er klinisk indiceret. Respirationsdepression efter overdosering kan vare længere end effekten af opioid–antagonisten (f.eks. er halveringstiden af naloxon mellem 30 og 81

minutter), og gentagen indgivelse kan være nødvendig. Der henvises til produktresumeet for den enkelte opioid-antagonist for nærmere oplysninger om sådan anvendelse.

Overdosering hos patienter i opioid-vedligeholdelsesbehandling

Til behandling af overdosering hos patienter i opioid-vedligeholdelsesbehandling bør der sørges for intravenøs adgang. Velovervejet anvendelse af naloxon eller anden opioid-antagonist kan være berettiget i visse tilfælde, men er forbundet med risiko for akut abstinenssyndrom.

Selv om muskulær rigiditet med påvirkning af respirationen ikke er set efter anvendelse af Effentora, kan dette forekomme i forbindelse med fentanyl og andre opioider. Skulle dette forekomme, bør det behandles ved brug af assisteret ventilation, med en opioid-antagonist og som det sidste alternativ med et neuromuskulært blokerende middel.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: analgetika; opioider; ATC-kode: N02AB03.

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Fentanyl er et opioidanalgetikum, der overvejende interagerer med opioid-µ-receptoren. Dets primære terapeutiske virkninger er smertestillende og beroligende. De sekundære farmakologiske virkninger er respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, forstoppelse, miosis, fysisk afhængighed og eufori.

Den analgetiske virkning af fentanyl er relateret til plasmakoncentrationen. Generelt stiger den effektive koncentration og den koncentration, der fremkalder toksicitet, i takt med øget tolerance over for opioider. Hvor hurtigt patienterne udvikler tolerance varierer meget fra patient til patient. Derfor skal Effentora-doserne titreres individuelt for at opnå den ønskede virkning (se pkt. 4.2).

Alle opioid-µ-receptor-agonister, inklusive fentanyl, medfører dosisafhængig respirationsdepression. Risikoen for respirationsdepression er mindre hos patienter, der er i kronisk opioidbehandling, da disse patienter udvikler tolerance over for respirationsdepressive virkninger.

Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-gonade-akserne. Nogle ændringer, der kan observeres, omfatter en forhøjelse af serum-prolactin og nedsatte niveauer af plasmakortisol og testosteron.Kliniske tegn og symptomer kan manifestere sig fra disse hormonale ændringer (se også pkt. 4.8).

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerheden og effekten af Effentora er blevet evalueret hos patienter, der tager lægemidlet, når anfaldet af gennembrudssmerte starter. Forebyggende brug af Effentora mod forudsigelige smerteepisoder blev ikke undersøgt i de kliniske forsøg. Der er udført to dobbeltblinde, randomiserede, placebokontrollerede, crossover-studier med i alt 248 cancerpatienter med gennembrudssmerter, som oplevede i gennemsnit 1 til 4 anfald af gennembrudssmerter om dagen, mens de modtog opioid-vedligeholdelsesbehandling. Under den første åbne fase blev patienterne titreret til en effektiv dosis af Effentora. Patienter, som identificerede en effektiv dosis, gik videre i studiets dobbeltblinde fase. Den primære effektvariabel var patientens vurdering af smerteintensitet. Patienterne vurderede smerteintensiteten på en 11 punkts-skala. For hvert anfald af gennembrudssmerter blev smerteintensiteten vurderet inden behandlingen samt ved flere tidspunkter efter behandlingen.

67 % af patienterne kunne titreres til en effektiv dosis.

I det pivotale, kliniske studie (studie 1) var det primære endepunkt den gennemsnitlige sum af forskellene i smerteintensitet fra doseringen til 60 minutter efter, inklusive (SPID60), som var statistisk signifikant sammenlignet med placebo (p<0,0001).

Middel (SEM) forskelle i smerteintensitet

Forsøg 1: Middel (+/- SEM) forskel i smerteintensitet ved hvert tidspunkt (komplet analysesæt)

SPID60 Middel (+/- SD)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebo=4,9(4,38)

Tid fra administration af forsøgsmedicin (minutter)

Behandlingsgruppe EFFENTORA

Placebo

Middel (SEM) forskelle i smerteintensitet

+ p<0,0001 EFFENTORA versus placebo, til EFFENTORAS fordel, ved variansanalyse PID=forskel i smerteintensitet; SEM=standard error of the mean

Forsøg 2: Middel (+/- SEM) forskel i smerteintensitet ved hvert tidspunkt (komplet analysesæt)

SPID30 middel (+/- SD)

EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001

Placebo=2,0(2,21)

Tid fra administration af forsøgsmedicin (minutter)

Behandlingsgruppe EFFENTORA

 Placebo

* p<0,01 EFFENTORA versus placebo, til EFFENTORAS, fordel, ved one-sample Wilcoxon signed rank test

+ p<0,0001 EFFENTORA versus placebo, til EFFENTORAS fordel, ved one-sample Wilcoxon signed rank test

PID=forskel i smerteintensitet; SEM=standard error of the mean

I det andet pivotale studie (studie 2) var det primære endepunkt SPID30, som ligeledes var statistisk signifikant sammenlignet med placebo (p<0,0001).

Der blev observeret en statistisk signifikant forbedring i forskellen i smerteintensitet med Effentora versus placebo så tidligt som ved 10 minutter i studie 1 og så tidligt som ved 15 minutter (det tidligst målte tidspunkt) i studie 2. Disse forskelle fortsatte med at være signifikante ved hvert efterfølgende tidspunkt i hvert enkelt studie.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Generel introduktion

Fentanyl er meget lipofilt og absorberes meget hurtigt fra mundslimhinden og langsommere via den konventionelle gastrointestinale vej. Det undergår “førstepassage” hepatisk og intestinal metabolisme, og metabolitterne bidrager ikke til fentanyls terapeutiske virkninger.

Effentora overføres ved en brusende reaktion, som øger hastigheden og mængden af det fentanyl, der bliver absorberet gennem slimhinden i mundhulen. Forbigående pH-ændringer i forbindelse med den brusende reaktion kan optimere opløsningen af tabletten (ved en lavere pH-værdi) samt gennemtrængningen af membranen (ved en højere pH-værdi).

“Dwell time” (defineret som den tid, det tager, til tabletten er fuldstændigt opløst, efter at den er lagt op under kinden), har ikke indflydelse på, hvor tidligt den systemiske eksponering for fentanyl indtræder. Et sammenlignende studie mellem én 400 mikrogram Effentora-tablet givet enten bukkalt (dvs. mellem kinden og gummen) eller sublingualt opfyldte kriterierne for bioækvivalens.

Indflydelsen af nedsat nyre- eller leverfunktion på Effentoras farmakokinetik er ikke blevet undersøgt.

Absorption:

Efter oromukosal administration af Effentora absorberes fentanyl hurtigt med en absolut biotilgængelighed på 65 %. Effentoras absorptionsprofil er i høj grad resultatet af den første hurtige absorption fra mundens slimhinde. Peak plasma-koncentrationer, målt med venøse blodprøver, opnås sædvanligvis inden for en time efter oromukosal administration. Cirka 50 % af den totalt administrerede dosis absorberes hurtigt transmukosalt og bliver systemisk tilgængelig. Den resterende halvdel af den totale dosis sluges og bliver langsomt absorberet fra mave-tarm-kanalen. Cirka 30 % af den slugte mængde (50 % af den totale dosis) undgår førstepassage-elimination i leveren og tarmene og bliver systemisk tilgængelig.

De vigtigste farmakokinetiske parametre vises i følgende tabel.

Farmakokinetiske parametre* hos voksne forsøgspersoner, der behandles med Effentora

Farmakokinetisk

 

Effentora 400 mikrogram

parameter (middel)

 

 

 

 

 

 

Absolut

 

65 % (±20 %)

biotilgængelighed

 

 

 

 

 

 

Andel der absorberes

 

48 % (±31,8 %)

transmukosalt

 

 

 

 

 

 

 

Tmax (minut) **

 

46,8

(20-240)

 

 

 

 

Cmax (ng/ml)

 

1,02

(± 0,42)

 

 

 

 

AUC0-tmax (ng.t/ml)

 

0,40

(± 0,18)

 

 

 

 

AUC0-inf (ng.t/ml)

 

6,48

(± 2,98)

 

 

 

 

 

 

* Baseret på venøse blodprøver (plasma). De koncentrationer af fentanyl, der blev opnået i serum var højere end koncentrationerne i plasma: Serum AUC og Cmax var henholdsvis cirka 20 % og 30 % højere end plasma AUC og Cmax. Grunden til denne forskel er ukendt.

** Data for Tmax vist som middel (område).

I farmakokinetiske studier, der sammenlignede Effentoras absolutte og relative biotilgængelighed med oral transmukosal fentanylcitrat (OTFC), resulterede hastigheden og omfanget af fentanyl-absorption i Effentora i en eksponering, der var mellem 30 % og 50 % større end eksponeringen efter dosering med oral transmukosal fentanylcitrat. Hvis der skiftes fra et andet oralt produkt, der indeholder fentanylcitrat, kræves der uafhængig Effentora dosistitrering, da biotilgængeligheden produkterne imellem er signifikant forskellig. Til disse patienter kan en startdosis højere end 100 mikrogram dog overvejes

Middel plasmakoncentration versus tid

Profiler efter enkelte doser af EFFENTORA og OTFC hos raske forsøgspersoner

 

 

 

 

 

 

400 mikrogram EFFENTORA

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (normaliseret til 400 mcg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentration

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

Fentanyl

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid efter administration af dosis (timer)

OTFC data normaliseret (800 mikrogram til 400 mikrogram)

I et klinisk studie med patienter med grad 1-mucositis blev der observeret forskelle i eksponeringen

med Effentora. Cmax og AUC0-8 var henholdsvis 1 % og 25 % højere hos patienter med mucositis end hos patienter uden mucositis. De observerede forskelle var ikke klinisk signifikante.

Fordeling

Fentanyl er yderst lipofilt og fordeles godt uden for det vaskulære system med et stort tilsyneladende fordelingsvolumen. Efter bukkal administration af Effentora fordeles fentanyl hurtigt, hvilket resulterer i, at fentanyl fordeles ligeligt mellem plasma og de højt perfunderede væv (hjerne, hjerte og lunger). Efterfølgende redistribueres fentanyl mellem de dybe væv (muskel og fedt) og plasma.

Fentanyls plasmaproteinbinding er 80 % til 85 %. Det vigtigste bindingsprotein er alfa-1-syre- glykoprotein, men både albumin og lipoproteiner medvirker i nogen grad. Den frie fraktion af fentanyl øges ved acidose.

Biotransformation

De metaboliske veje efter bukkal administration af Effentora er ikke blevet karakteriseret i kliniske studier. Fentanyl metaboliseres i leveren og i tarmenes slimhinder til norfentanyl af CYP3A4- isoformen. I dyreforsøg er norfentanyl ikke farmakologisk aktiv. Mere end 90 % af det administrerede fentanyl elimineres ved biotransformation til N-dealkylerede og hydroxylerede inaktive metabolitter.

Elimination

Efter intravenøs administration af fentanyl udskilles mindre end 7 % af den administrerede dosis uændret i urinen, og kun cirka 1 % udskilles uændret i fæces. Metabolitterne udskilles hovedsageligt i urinen, mens fækal udskillelse er mindre væsentlig.

Efter administration af Effentora er fentanyls terminale eliminationsfase resultatet af redistribution mellem plasma og dybt væv. Denne eliminationsfase er langsom, hvilket resulterer i en middel terminal eliminationshalveringstid t1/2 på cirka 22 timer efter bukkal administration af det brusende præparat og cirka 18 timer efter intravenøs administration. Fentanyls totale plasmaclearance efter intravenøs administration er cirka 42 l/t.

Linearitet/non-linearitet

Der er påvist dosisproportionalitet fra 100 mikrogram til 1.000 mikrogram.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet.

Studier af embryo/føtal udviklingstoksicitet hos rotter og kaniner viste ingen stoffremkaldte misdannelser eller udviklingsafvigelser ved indgift i organogeneseperioden.

I et fertilitets- og tidligt embryoudviklingsstudie på rotter blev en han-medieret effekt observeret ved høje doser (300 mikrogram/kg/døgn s.c.), hvilket anses for at være sekundært til fentanyls sedative virkning i dyrestudier.

I studier af præ- og postnatal udvikling hos rotter var overlevelsesraten af afkommet signifikant reduceret ved doser, som forårsagede alvorlig maternel toksicitet. Yderligere fund i F1 unger ved maternelt toksiske doser var forsinket fysisk udvikling samt forsinket udvikling af sensoriske funktioner, reflekser og adfærd. Disse virkninger kunne enten være indirekte effekter grundet ændret maternel omsorg og/eller nedsat ammefrekvens eller en direkte virkning af fentanyl på ungerne.

Karcinogenicitetsstudier (26-ugers dermal alternativ bioassay på Tg.AC-transgene mus; 2-års subkutant karcinogenicitetsstudie på rotter) med fentanyl viste ingen resultater, der indikerer onkogent potentiale. Evaluering af hjernesnit fra karcinogenicitetsstudiet med rotter viste hjernelæsioner hos dyr, der fik administreret høje doser fentanylcitrat. Relevansen af disse fund for mennesker er ukendt.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumstivelsesglycolat type A

Natriumhydrogencarbonat

Natriumcarbonat, vandfri

Citronsyre, vandfri

Magnesiumstearat

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminiumlamineret blisterkort af PVC/aluminiumfolie/polyamid/PVC med papir/polyester lågmateriale.

Blisterpakninger leveres i æsker af 4 eller 28 tabletter. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Patienter og plejere/hjælpere skal informeres om at bortskaffe eventuelt resterende tabletter, så snart der ikke længere er behov for dem.

Anvendt og ikke anvendt lægemiddel, som ikke længere behøves, samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

EU/1/08/441/009-010

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 4. april 2008

Dato for seneste fornyelse: 20. februar 2013

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet