Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Etikettering - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEfient
ATC-kodeB01AC22
Indholdsstofprasugrel
ProducentDaiichi Sankyo Europe GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL 5 mg FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Efient 5 mg filmovertrukne tabletter prasugrel

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30x1 filmovertrukken tablet

56 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

90x1 filmovertrukken tablet

98 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod luft og fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/503/001 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/002 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/003 30x1 filmovertrukken tablet

EU/1/08/503/004 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/005 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/006 90x1 filmovertrukken tablet

EU/1/08/503/007 98 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/015 30 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Efient 5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERKORT TIL 5 mg FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Efient 5 mg filmovertrukne tabletter prasugrel

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE TIL 10 mg FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Efient 10 mg filmovertrukne tabletter prasugrel

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg prasugrel (som hydrochlorid)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30x1 filmovertrukken tablet

56 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

90x1 filmovertrukken tablet

98 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod luft og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/503/008 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/009 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/010 30x1 filmovertrukken tablet

EU/1/08/503/011 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/012 84 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/013 90x1 filmovertrukken tablet

EU/1/08/503/014 98 filmovertrukne tabletter

EU/1/08/503/016 30 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Efient 10 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERKORT TIL 10 mg FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Efient 10 mg filmovertrukne tabletter prasugrel

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, LØR, SØN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet