Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Produktresumé - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEklira Genuair
ATC-kodeR03BB
Indholdsstofaclidinium bromide, micronised
ProducentAstraZeneca AB

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Eklira Genuair 322 mikrogram inhalationspulver

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver leveret dosis (dosen, der kommer ud af mundstykket) indeholder 375 µg aclidiniumbromid svarende til 322 µg aclidinium. Det svarer til en afmålt dosis på 400 µg aclidiniumbromid svarende til 343 µg aclidinium.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver afgivet dosis indeholder cirka 12 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver.

Hvidt eller næsten hvidt pulver i en hvid inhalator med en indbygget dosisindikator og en grøn doseringsknap.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Eklira Genuair er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til lindring af symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er én inhalation af 322 mikrogram aclidinium to gange dagligt.

Hvis en dosis springes over, skal den næste dosis tages hurtigst muligt. Hvis det næsten er tid til at tage den næste dosis, skal den manglende dosis dog springes over.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Anvendelse af Eklira Genuair til børn og unge (under 18 år) til indikationen KOL er ikke relevant.

Administration

Til inhalationsbrug.

Patienter skal instrueres i, hvordan præparatet administreres korrekt.

Brugsanvisning:

Lær Eklira Genuair at kende:

Dosis-

Grøn knap

indikator

 

Beskyttelse shætte

Farvet kontrolvindue

Mundstykke

Tag Genuair-inhalatoren ud af posen og gør dig bekendt med komponenterne.

Sådan bruges Eklira Genuair

Sammendrag

For at bruge din Genuair-inhalator skal du gøre to ting, efter du har taget hætten af:

Trin 1 - Tryk og SLIP den grønne knap og tøm lungerne helt for luft, væk fra inhalatoren. Trin 2 - Luk læberne tæt om mundstykket og træk vejret KRAFTIGT og DYBT ind gennem inhalatoren.

Husk efter inhalation at sætte beskyttelseshætten på igen.

Kom i gang

Inden første brug rives den forseglede pose op ved hakket og Genuair-inhalatoren tages ud.

Når du er klar til at tage din dosis lægemiddel, skal du fjerne beskyttelseshætten ved at klemme let på pilene vist på hver side og trække udad (se billede 1).

BILLEDE 1

Tjek at der ikke er noget, som blokerer mundstykket.

Hold Genuair-inhalatoren vandret med mundstykket mod dig og den grønne knap vendt lige op (se billede 2).

Hold med den grønne knap vendt lige op. VIP IKKE:

BILLEDE 2

TRIN 1: TRYK den grønne knap helt ned og SLIP den så (se billede 3 og 4).

DU SKAL IKKE FORTSÆTTE MED AT HOLDE DEN GRØNNE KNAP NEDE.

TRYK den grønne knap helt ned

SLIP den grønne knap

BILLEDE 3

BILLEDE 4

Stop og tjek: Sørg for, at dosen er klar til inhalation

Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til grøn (se billede 5).

Det grønne kontrolvindue bekræfter, at dit lægemiddel er klart til inhalation.

Klar til brug

GRØN

BILLEDE 5

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE BLIVER VED MED AT VÆRE RØDT, SKAL DU GENTAGE PROCEDUREN TRYK NED OG SLIP (SE TRIN 1).

Inden du anbringer inhalatoren foran munden, skal du tømme lungerne helt for luft. Ånd ikke ud gennem inhalatoren.

TRIN 2: Anbring læberne tæt omkring Genuair-inhalatorens mundstykke og træk vejret KRAFTIGT og DYBT ind gennem mundstykket (se billede 6).

Dette kraftige, dybe åndedræt trækker lægemiddel gennem inhalatoren og ind i lungerne.

OBS: HOLD IKKE DEN GRØNNE KNAP NEDE,

MENS DU TRÆKKER VEJRET IND.

RIGTIGT

FORKERT

BILLEDE 6

Mens du trækker vejret ind, vil du høre et “KLIK,” hvilket signalerer, at du anvender Genuair- inhalatoren korrekt.

Bliv ved at trække vejret ind, selv efter du har hørt inhalatorens ”KLIKfor at være sikker på, at du får den fulde dosis.

Fjern Genuair-inhalatoren fra munden og hold vejret så længe, det er behageligt. Ånd derefter langsomt ud gennem næsen.

Bemærk: Nogle patienter fornemmer en let sødlig eller bitter smag eller en kornet fornemmelse, når lægemidlet inhaleres; det er individuelt fra patient til patient. Du skal ikke tage en ekstra dosis, hvis du ikke smager eller føler noget efter inhalation.

Stop og tjek: Sørg for, at du har inhaleret korrekt

Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til rød (se billede 7). Dette bekræfter, at du har inhaleret hele dosen korrekt.

Inhaleret korrekt

RØD

BILLEDE 7

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE STADIG ER GRØNT, SKAL DU IGEN TRÆKKE VEJRET KRAFTIGT OG DYBT IND GENNEM MUNDSTYKKET (SE TRIN 2).

Hvis vinduet stadig ikke skifter til rød, er det muligt, at du har glemt at slippe den grønne knap inden inhalering, eller du har måske ikke inhaleret korrekt. Hvis det sker, prøv igen.

Sørg for, at du har SLUPPET den grønne knap og taget en KRAFTIG dyb indånding gennem mundstykket.

Bemærk: Hvis du efter flere forsøg ikke kan indånde korrekt, skal du konsultere din læge.

Når først vinduet har skiftet til rød, skal du sætte beskyttelseshætten på igen ved at trykke den tilbage på mundstykket (se billede 8).

BILLEDE 8

Hvornår skal du anskaffe en ny Genuair-inhalator?

Genuair-inhalatoren er udstyret med en dosisindikator, som viser dig cirka hvor mange doser der er tilbage i inhalatoren. Dosisindikatoren tæller langsomt ned og viser intervaller på 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (se billede A). Hver Genuair-inhalator vil levere mindst 30 eller 60 doser, afhængig af pakningsstørrelsen.

Når et rødstribet bånd vises i dosisindikatoren (se billede A), betyder det, at du nærmer dig din sidste dosis, og du skal anskaffe en ny Genuair-inhalator.

Dosisindikatoren tæller ned med intervaller på 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Rødstribet bånd

Dosisindikator

BILLEDE A

Bemærk: Hvis din Genuair-inhalator lader til at være beskadiget, eller hvis du mister hætten, skal din inhalator udskiftes. Du BEHØVER IKKE at rengøre din Genuair-inhalator. Hvis du ønsker at rengøre den, skal du imidlertid gøre dette ved at aftørre ydersiden af mundstykket med en tør serviet eller et tørt stykke køkkenrulle. Brug ALDRIG vand til at rengøre Genuair-inhalatoren, da det kan beskadige din medicin.

Hvordan ved du, om din Genuair-inhalator er tom?

Når et 0 (nul) vises midt i dosisindikatoren, skal du fortsætte med at bruge eventuelle doser, som er tilbage i Genuair-inhalatoren.

Når den sidste dosis er blevet klargjort til inhalation, vil den grønne knap ikke returnere helt til sin øverste stilling, men vil være låst i midterstillingen (se billede B). Selvom den grønne knap er låst, kan din sidste dosis stadig inhaleres. Derefter kan Genuair-inhalatoren ikke anvendes igen, og du skal begynde at bruge en ny Genuair-inhalator.

Låst

BILLEDE B

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for aclidiniumbromid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Paradoks bronkospasme:

Administration af Eklira Genuair kan medføre paradoks bronkospasme. Hvis dette sker, skal behandling med Eklira Genuair stoppes og andre behandlinger overvejes.

Forværring af sygdom:

Aclidiniumbromid er en bronkodilatator til vedligeholdelsesbehandling og må ikke bruges til behandling af akutte episoder med bronkospasme, dvs. som anfaldsbehandling. Hvis der er en ændring i intensiteten af KOL, mens patienten behandles med aclidiniumbromid, og patienten mener, at yderligere anfaldsbehandling er nødvendig, skal patienten og patientens behandlingsregimen revurderes.

Kardiovaskulære virkninger:

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil er karakteriseret ved de antikolinerge virkninger. Eklira Genuair skal anvendes med forsigtighed til patienter, som havde haft hjerteinfarkt i de forudgående 6 måneder, ustabil angina, nyligt diagnosticeret arytmi inden for de forudgående

3 måneder eller hospitalsindlæggelse inden for de forudgående 12 måneder for hjertesvigt (NYHA klasse III og IV). Disse patienter blev ekskluderet fra de kliniske studier, da disse tilstande kan påvirkes af den antikolinerge virkningsmekanisme.

Antikolinerge virkninger:

Tør mund, som kan forekomme ved antikolinerg behandling, kan på lang sigt være forbundet med karies.

I overensstemmelse med dets antikolinerge aktivitet skal aclidiniumbromid anvendes med forsigtighed hos patienter med symptomatisk prostatahyperplasi eller blærehalsobstruktion eller med snævervinklet glaukom (omend direkte kontakt af produktet med øjnene er yderst usandsynlig).

Hjælpestoffer:

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af aclidiniumbromid med andre lægemidler, der indeholder antikolinerge stoffer, er ikke blevet undersøgt og anbefales ikke.

Selvom ingen formelle in vivo-lægemiddelinteraktionsstudier er blevet udført, er inhaleret aclidiniumbromid blevet anvendt samtidig med andre KOL-lægemidler, herunder sympatomimetiske bronkodilatorer, methylxanthiner og orale og inhalerede steroider uden klinisk tegn på lægemiddelinteraktioner.

In vitro-undersøgelser har vist, at aclidiniumbromid eller metabolitterne af aclidiniumbromid ved den terapeutiske dosis ikke forventes at forårsage interaktioner med aktive stoffer, der er substrater af P- glykoprotein (P-gp) eller aktive stoffer, der metaboliseres af cytochrom P450 (CYP450)-enzymer og -esteraser (se pkt. 5.2).

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data for anvendelse af aclidiniumbromid hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har kun påvist føtotoksicitet ved dosisniveauer, som er meget højere end den maksimale eksponering af mennesker for aclidiniumbromid (se pkt. 5.3). Aclidiniumbromid bør kun anvendes under graviditet, når de forventede fordele opvejer de potentielle risici.

Amning

Det er ukendt, om aclidiniumbromid/metabolitter udskilles i human modermælk. Dyreforsøg har påvist udskillelse af små mængder aclidiniumbromid/metabolitter i modermælk. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for nyfødte/spædbørn. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Eklira Genuair seponeres/undgås, idet der tages højde for fordelene for barnet ved amning og de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Dyreforsøg hos rotter har kun vist små reduktioner i fertiliteten ved meget højere dosisniveauer end den maksimale eksponering af mennesker for aclidiniumbromid (se pkt. 5.3). Det betragtes som usandsynligt, at aclidiniumbromid indgivet ved den anbefalede dosis vil påvirke fertiliteten hos mennesker.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Aclidiniumbromid påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Forekomsten af hovedpine, svimmelhed eller sløret syn efter administration af aclidiniumbromid (se pkt. 4.8) kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning med Eklira Genuair var hovedpine (6,6 %) og nasopharyngitis (5,5 %).

Bivirkningsoversigt i tabelform

Hyppighederne tildelt bivirkningerne angivet i listen nedenfor er baseret på summariske incidensrater for bivirkninger (dvs. hændelser tilskrevet Eklira Genuair) iagttaget med Eklira Genuair 322 µg

(636 patienter) i den poolede analyse af et 6-måneders og to 3-måneders randomiserede, placebokontrollerede kliniske studier.

Hyppigheden af bivirkninger defineres i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Foretrukket term

Hyppighed

Infektioner og parasitære

Sinusitis

Almindelig

sygdomme

Nasopharyngitis

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Sjælden

 

Angioødem

Ikke kendt

 

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

Øjne

Sløret syn

Ikke almindelig

Hjerte

Takykardi

Ikke almindelig

 

Palpitationer

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

 

Dysfoni

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diaré

Almindelig

 

Kvalme*

Almindelig

 

Tør mund

Ikke almindelig

 

Stomatitis

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

 

Pruritus

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Urinretention

Ikke almindelig

* Forekomsten af kvalme i kliniske forsøg var lavere for aclidiniumbromid end for placebo (hhv. 43,9 vs. 48,3 pr. 1.000 patientår)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Høje doser af aclidiniumbromid kan føre til antikolinerge tegn og symptomer.

Enkelte inhalerede doser på op til 6.000 µg aclidiniumbromid er dog blevet administreret til raske forsøgspersoner uden systemiske antikolinerge bivirkninger. Endvidere blev der ikke set nogen relevante bivirkninger efter to daglige doseringer i 7 dage af op til 800 µg aclidiniumbromid hos raske forsøgspersoner.

Akut forgiftning ved utilsigtet lægemiddelindtagelse af aclidiniumbromid er usandsynlig pga. lægemidlets lave orale biotilgængelighed og Genuair-inhalatorens åndedrætsaktiverede doseringsmekanisme.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler mod obstruktiv lungesygdom, antikolinergika; ATC- kode: R03BB05.

Virkningsmekanisme

Aclidiniumbromid er en kompetitiv, selektiv muskarin receptor-antagonist (også kendt som et anticholinergikum) med en længere opholdstid ved M3-receptorerne end M2-receptorerne.

M3-receptorerne medierer sammentrækning af luftvejenes glatte muskulatur. Inhaleret aclidiniumbromid virker lokalt i lungerne ved at blokere M3-receptorer i luftvejenes glatte muskulatur og derved inducere bronkodilatation. Ikke-kliniske in vitro- og in vivo-undersøgelser viste hurtig, dosisafhængig og langvarig hæmning af aclidinium af acetylcholin-induceret bronkokonstriktion. Aclidiniumbromid nedbrydes hurtigt i plasma; niveauet af systemiske antikolinerge bivirkninger er derfor lavt.

Farmakodynamisk virkning

Kliniske studier viser, at Eklira Genuair medfører klinisk meningsfulde forbedringer i lungefunktion (målt ved forceret ekspiratorisk volumen på 1 sekund [FEV1]) over 12 timer efter administration morgen og aften. Den kliniske effekt opnåedes inden for 30 minutter efter første dosis (stigninger ift. baseline på 124-133 ml). Maksimal bronkodilatation opnåedes inden for 1-3 timer efter dosering med gennemsnitlige peak-forbedringer i FEV1 ift. baseline på 227-268 ml ved steady-state.

Hjerteelektrofysiologi

Der blev ikke observeret nogen effekt på QT-intervallet (korrigeret ved Fridericia- eller Bazett- metoden eller individuelt korrigeret), når aclidiniumbromid (200 µg eller 800 µg) blev givet 1 gang dagligt i 3 dage til raske forsøgspersoner i et omhyggeligt QT-studie.

Endvidere blev der ikke set nogen signifikant klinisk effekt af Eklira Genuair på hjerterytmen under 24-timers Holter-monitorering efter 3 måneders behandling af 336 patienter (hvoraf 164 fik Eklira Genuair 322 µg to gange dagligt).

Klinisk virkning og sikkerhed

Fase III af det kliniske udviklingsprogram for Eklira Genuair inkluderede 269 patienter, der blev behandlet med Eklira Genuair 322 µg to gange dagligt i et 6-måneders, randomiseret, placebokontrolleret studie, og 190 patienter, der blev behandlet med Eklira Genuair 322 µg to gange dagligt i et 3-måneders, randomiseret, placebokontrolleret studie. Virkningen blev vurderet ved måling af lungefunktion og symptomatiske resultater såsom kortåndethed, sygdomsspecifik helbredsstatus, brug af anfaldsmedicin og forekomst af exacerbationer. I de langvarige sikkerhedsstudier var Eklira Genuair forbundet med bronkodilatorisk virkning ved indgivelse over en behandlingsperiode på 1 år.

Bronkodilatation

I 6-månedersstudiet oplevede patienter, som fik Eklira Genuair 322 µg to gange dagligt, en klinisk relevant forbedring af deres lungefunktion (målt ved FEV1). Maksimal bronkodilatatorisk effekt opnåedes fra dag 1 og blev opretholdt over behandlingsperioden på 6 måneder. Efter 6 måneders behandling var den gennemsnitlige forbedring i trough FEV1 om morgenen inden dosering sammenlignet med placebo 128 ml (95 % CI=85-170; p<0,0001).

Lignende observationer blev set med Eklira Genuair i 3-månedersstudiet.

Sygdomsspecifik helbredsstatus og symptomatiske fordele

Eklira Genuair førte til klinisk meningsfulde forbedringer i kortåndethed (vurderet vha. Transition Dyspnoea Index [TDI]) og sygdomsspecifik helbredsstatus (vurderet vha. St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Nedenstående tabel viser symptomlindring opnået efter 6 måneders behandling med Eklira Genuair.

 

 

Variabel

 

Behandling

 

Forbedring over

 

p-værdi

 

 

 

 

Eklira Genuair

 

Placebo

 

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentdel af patienter, som

 

 

 

 

 

1,68-gangc

 

 

 

 

 

56,9

45,5

 

forøgelse af

 

0,004

 

 

 

opnåede MCIDa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sandsynlighed

 

 

 

 

 

Middelændring ift. baseline

1,9

0,9

 

1,0 enhed

 

<0,001

 

SGRQ

Procentdel af patienter, som

 

 

1,87-gangc

 

57,3

41,0

forøgelse af

<0,001

opnåede MCIDb

 

 

 

sandsynlighed

 

Middelændring ift. baseline

-7,4

-2,8

- 4,6 enheder

<0,0001

aMinimum klinisk betydelig forskel (MCID) på mindst 1 enheds ændring i TDI.

bMCID på mindst - 4 enheders ændring i SGRQ.

cOdds-ratio, stigning i sandsynligheden for at opnå MCID sammenlignet med placebo.

Patienter behandlet med Eklira Genuair krævede mindre anfaldsmedicin end patienter behandlet med placebo (en nedgang på 0,95 pust pr. dag efter 6 måneder [p=0,005]). Eklira Genuair forbedrede også daglige symptomer på KOL (dyspnø, hoste og spytproduktion) samt symptomer om natten og tidligt om morgenen.

Poolede effektanalyser af de placebokontrollerede studier over 6 måneder og 3 måneder påviste en statistisk signifikant reduktion i hyppigheden af moderate til svære exacerbationer (som krævede behandling med antibiotika eller kortikosteroider, eller som resulterede i hospitalsindlæggelser) med aclidinium 322 μg to gange dagligt sammenlignet med placebo (hyppighed per patient per år: hhv. 0,31 vs. 0,44; p=0,0149).

Tolerance ved motion

I et 3-ugers randomiseret, placebokontrolleret klinisk overkrydsningsstudie blev Eklira Genuair forbundet med en statistisk signifikant forbedring af udholdenhedstiden ved motion på 58 sekunder sammenlignet med placebo (95 % CI=9-108; p=0,021; værdi før behandling: 486 sekunder). Eklira Genuair reducerede statistisk signifikant hyperinflation af lungerne under hvile (funktionel residualkapacitet [FRC]=0,197 l [95 % CI=0,321, 0,072; p=0,002]; residualvolumen [RV]=0,238 l [95 % CI=0,396, 0,079; p=0,004]) og forbedrede også den inspiratoriske kapacitet (med 0,078 l; 95 % CI=0,01, 0,145; p=0,025) og reducerede dyspnø under motion (Borg-skalaen) (med 0,63 Borg- enheder; 95 % CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med Eklira Genuair i alle undergrupper af den pædiatriske population med KOL (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aclidiniumbromid absorberes hurtigt fra lungerne, og maksimale plasmakoncentrationer opnås inden for 5 minutter efter inhalation hos raske forsøgspersoner og som regel inden for de første 15 minutter hos patienter med KOL. Den brøkdel af den inhalerede dosis, der når systemkredsløbet som uændret aclidinium er meget lav, under 5 %.

Steady-state peak plasmakoncentration opnået efter tørpulver-inhalation af 400 µg aclidiniumbromid af patienter med KOL var cirka 224 pg/ml. Steady-state plasmaniveauer blev nået inden for syv dage ved dosering to gange dagligt.

Fordeling

Deponering i lungen af inhaleret aclidiniumbromid via Genuair-inhalatoren var i gennemsnit cirka 30 % af den afmålte dosis.

Plasma-proteinbindingen af aclidiniumbromid bestemt in vitro svarer formentlig til proteinbindingen af metabolitterne pga. den hurtige hydrolyse af aclidiniumbromid i plasma. Plasma-proteinbinding var 87 % for kulstofsyre-metabolitten og 15 % for alkohol-metabolitten. Det primære plasmaprotein, som binder aclidiniumbromid, er albumin.

Biotransformation

Aclidiniumbromid hydrolyseres hurtigt og ekstensivt til dets farmakologisk inaktive alkohol- og kulstofsyrederivater. Hydrolysen forekommer både kemisk (ikke-enzymatisk) og enzymatisk ved esteraser, hvor butyrylcholinesterase er den primære humane esterase involveret i hydrolysen.

Plasmaniveauer af syremetabolitten er cirka 100 gange højere end for alkoholmetabolitten og det uændrede aktive stof efter inhalation.

Den lave absolutte biotilgængelighed af inhaleret aclidiniumbromid (<5 %) skyldes, at aclidiniumbromid gennemgår omfattende systemisk og præsystemisk hydrolisering, uanset om det deponeres i lungerne eller synkes

Biotransformation via CYP450-enzymer spiller en mindre rolle i den samlede metaboliske clearance af aclidiniumbromid.

In vitro-forsøg har vist, at aclidiniumbromid ved den terapeutiske dosis eller dets metabolitter ikke hæmmer eller inducerer cytokrom P450 (CYP450)-enzymer og ikke hæmmer esteraser (carboxylesterase, acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase). In vitro-forsøg har vist, at aclidiniumbromid eller metabolitterne af aclidiniumbromid ikke er substrater eller hæmmere af P- glykoprotein.

Elimination

Den terminale eliminationshalveringstid og effektive halveringstid for aclidiniumbromid er henholdsvis ca. 14 timer og 10 timer efter inhalation af to daglige doser på 400 µg til KOL-patienter.

Efter intravenøs administration af 400 µg radioaktivt mærket aclidiniumbromid til raske forsøgspersoner blev cirka 1 % af dosen udskilt som uændret aclidiniumbromid i urinen. Op til 65 % af dosen blev elimineret som metabolitter i urinen og op til 33 % som metabolitter i afføringen.

Efter inhalation af 200 µg og 400 µg aclidiniumbromid hos raske forsøgspersoner eller patienter med KOL var udskillelsen af uomdannet aclidinium i urinen meget lav på cirka 0,1 % af den administrerede dosis, hvilket indikerer at clearance i nyrerne spiller en mindre rolle i den samlede clearance af aclidinium fra plasma.

Linearitet/non-linearitet

Aclidiniumbromid udviste lineær og tidsuafhængig farmakokinetik i det terapeutiske interval.

Særlige populationer

Ældre patienter

De farmakokinetiske egenskaber af aclidiniumbromid hos patienter med moderat til svær KOL lader til at være sammenlignelige hos patienter i alderen 40–59 år og hos patienter ≥70 år. Ingen dosisjustering er derfor nødvendig for ældre patienter med KOL.

Patienter med nedsat leverfunktion

Ingen studier er blevet udført med patienter med nedsat leverfunktion. Da aclidiniumbromid hovedsagligt metaboliseres ved kemisk og enzymatisk spaltning i plasma, er det usandsynligt, at nedsat leverfunktion ændrer den systemiske eksponering. Ingen dosisjustering er nødvendig hos KOL-patienter med nedsat leverfunktion..

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ingen betydelige farmakokinetiske forskelle blev set mellem forsøgspersoner med normal nyrefunktion og forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig og ingen yderligere monitorering er påkrævet for KOL-patienter med nedsat nyrefunktion.

Race

Det er observeret, at den systemiske eksponering af aclidiniumbromid efter gentagne inhalationer er ens hos japanske og kaukasiske patienter.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Da aclidiniumbromid virker lokalt i lungerne og hurtigt nedbrydes i plasma, er der ikke noget direkte forhold mellem farmakokinetik og farmakodynamik.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet, reproduktions- og udviklingstoksicitet.

I prækliniske studier blev der kun iagttaget virkninger på kardiovaskulære parametre (øgede hjertefrekvenser hos hunde), reproduktionstoksicitet (føtotoksiske virkninger) og fertilitet (lille nedgang i drægtighedsprocent, antal af corpus luteum samt abort før og efter implantation) ved doser, der anses for at overstige den maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans.

Den lave toksicitet set i ikke-kliniske forsøg skyldes delvist den hurtige metabolisme af aclidiniumbromid i plasma og manglen på betydelig farmakologisk aktivitet af hovedmetabolitterne. Sikkerhedsmargenerne for human systemisk eksponering i disse forsøg ved 400 µg to gange dagligt over "no observed adverse effect"-niveauerne strakte sig fra 7 til 73 gange.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat.

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år.

Skal anvendes inden for 90 dage efter posen åbnes.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Lad inhalatoren forblive i posen, indtil administrationsperioden begynder.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Inhalatoranordningen er en anordning med flere komponenter, der er fremstillet af polycarbonat, acrylonitril-butadien-styren, polyoxymethylen, polyesterbutylenterephthalat, polypropylen, polystyren og rustfrit stål. Den er hvid med en indbygget dosisindikator og en grøn doseringsknap. Mundstykket er dækket med en aftagelig grøn beskyttelseshætte. Inhalatoren leveres i en pose af plastlaminat anbragt i en papkarton.

Kartonen indeholder 1 inhalator med 30 doser.

Kartonen indeholder 1 inhalator med 60 doser.

Kartonen indeholder 3 inhalatorer hver med 60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

For brugsanvisninger se pkt. 4.2.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juli 2012

Dato for seneste fornyelse: 20. april 2017

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet