Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Etikettering - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEliquis
ATC-kodeB01AF02
Indholdsstofapixaban
ProducentBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON 2,5 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg filmovertrukne tabletter

Apixaban

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg apixaban.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

60 x 1 filmovertrukne tabletter

100 x 1 filmovertrukne tabletter

168 filmovertrukne tabletter

200 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road,

Uxbridge, Middelsex

UB8 1DH

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Eliquis 2,5 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

<NN:>

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER 2,5 mg

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg tabletter apixaban

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER 2,5 mg (symbol)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Eliquis 2,5 mg tabletter apixaban

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. ANDET

sol som symbol måne som symbol

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON 5 mg

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Eliquis 5 mg filmovertrukne tabletter

Apixaban

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg apixaban.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 x 1 filmovertrukne tabletter

168 filmovertrukne tabletter

200 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middelsex

UB8 1DH

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Eliquis 5 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

<NN:>

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER 5 mg

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Eliquis 5 mg tabletter apixaban

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. ANDET

PATIENTINFORMATIONSKORT

Eliquis (apixaban)

Patientinformationskort

Hav altid dette kort på dig

Vis kortet til apotekspersonalet, tandlægen eller til andre sundhedspersoner, der behandler dig. Jeg er i blodfortyndende behandling med Eliquis (apixaban) for at forebygge blodpropper

Du skal udfylde disse felter eller bede din læge om at gøre det

Navn:

Fødselsdato:

Indikation:

Dosis: mg to gange dagligt

Lægens navn:

Lægens telefonummer:

Oplysninger til patienten

Husk at tage Eliquis regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det og forsætte behandlingen som normalt.

Stop ikke med at tage Eliquis uden først at tale med lægen, da du har risiko for at få et slagtilfælde eller få andre komplikationer.

Eliquis forebygger blodpropper ved at fortynde dit blod. Dette kan imidlertid øge risikoen for blødninger.

Tegn og symptomer på blødning omfatter blå mærker eller blødning under huden, tjærefarvet afføring, blod i urinen, næseblod, svimmelhed, træthed, bleghed eller svaghedsfølelse, pludselig kraftig hovedpine, ophostning eller opkastning af blod.

Hvis blødningen ikke holder op af sig selv, skal du straks søge lægehjælp.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Eliquis.

Oplysninger til sundhedspersonalet

Eliquis (apixaban) er et oralt antiokoagulans, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.

Eliquis kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af major blødning, skal det straks seponeres.

Behandling med Eliquis kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) frarådes) – se produktresuméet.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet