Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Produktresumé - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnElocta
ATC-kodeB02BD02
Indholdsstofefmoroctocog alfa
ProducentSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ELOCTA 250 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 750 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 1000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 1500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 2000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ELOCTA 3000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

ELOCTA 250 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 83 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 167 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 750 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 750 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 250 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 1000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 333 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 1500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1500 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 500 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 2000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 667 IU efmoroctocog alfa.

ELOCTA 3000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 3000 IU efmoroctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml injektionsvæske, opløsning, ca. 1000 IU efmoroctocog alfa.

Styrken (internationale enheder) bestemmes ved hjælp af den Europæiske Farmakopés kromogene analyse i forhold til interne standarder, der refererer til WHO faktor VIII-standard. Den specifikke aktivitet for ELOCTA er 4000-10200 IU/mg protein.

Efmoroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII, Fc fusionsprotein (rFVIIIFc)) har 1890 aminosyrer. Det fremstilles ved hjælp af dna-teknologi i en cellelinje i en human embryonisk nyre (HEK) uden tilsætning af nogen eksogene proteiner fra mennesker eller dyr i cellekulturproceduren, oprensningen eller den endelige formulering.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

0,6 mmol (eller 14 mg) natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Lyofiliseret, hvidt til off-white pulver.

Solvens: Vand til injektionsvæske, en klar, farveløs opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel).

ELOCTA kan anvendes til alle aldersgrupper.

4.2Dosering og administration

Behandling bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Tidligere ubehandlede patienter

ELOCTAs sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel, blødningsstedet og omfanget af blødningen og af patientens kliniske tilstand.

Antallet af administrerede enheder af rekombinant faktor VIII Fc udtrykkes som Internationale Enheder (IU), som er relateret til den gældende WHO-standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er enten udtrykt som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i Internationale Enheder (i forhold til en International Standard for faktor VIII i plasma).

En IU rekombinant faktor VIII Fc-aktivitet svarer til mængden af faktor VIII i èn ml normalt humant plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den påkrævede dosis rekombinant faktor VIII Fc er baseret på det empiriske fund, at

1 International Enhed (IU) faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IU/dl. Den påkrævede dosis bestemmes ved hjælp af den følgende formel:

Påkrævede enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg pr. IU/dl)

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør altid tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde (se pkt. 5.2). Tiden til maksimal aktivitet forventes ikke at være forsinket.

Såfremt de nedenfor anførte blødningsepisoder indtræffer, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde til under det nedenfor angivne aktivitetsniveau i plasma (i % af normalværdien eller IU/dl) i den pågældende periode. Tabel 1 kan anvendes som vejledende dosis ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Tabel 1: Guide til ELOCTA-dosering til behandling af blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/Type af

Nødvendigt

Dosishyppighed (timer)/

kirurgisk indgreb

faktor VIII-niveau

Behandlingsvarighed (dage)

 

(%) (IE/dl)

 

Blødning

 

 

Tidlig hæmartrose, blødning

20-40

Gentag injektionen hver 12. til 24. time i

i muskel eller mund

 

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

 

 

indikeret ved smerter, er ophørt eller helet. 1

Mere omfattende

30-60

Injektionen gentages hver 12. til 24. time i 3

hæmartrose, muskelblødning

 

til 4 dage eller længere, indtil smerter eller

eller hæmatom

 

akut invaliditet er ophørt. 1

Livstruende blødninger

60-100

Injektionen gentages hver 8. til 24. time,

 

 

indtil faren er ovre.

 

 

 

Kirurgi

 

 

Mindre kirurgi, herunder

30-60

Injektionen gentages hver 24. time i mindst

tandudtrækning

 

1 dag, indtil der er opnået heling.

 

 

 

Større kirurgi

80-100

Injektionen gentages hver 8. til 24. time efter

 

(præ- og postoperativt)

behov indtil tilstrækkelig sårheling, og

 

 

derefter fortsættes behandling i mindst 7 dage

til for at opretholde en faktor VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IU/dl).

1 Hos nogle patienter og i nogle tilfælde kan doseringsintervallet forlænges med op til 36 timer. Se pkt. 5.2 for farmakokinetiske data.

Profylakse

Til langtidsprofylakse er den anbefalede dosis 50 IU/kg hver 3. til 5. dag. Dosis kan justeres baseret på patientens respons i intervallet fra 25 til 65 IU/kg (se pkt. 5.1 og 5.2). Kortere doseringsintervaller eller højere doser kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter.

Overvågning af behandlingen

I løbet af behandlingen er en passende bestemmelse af faktor VIII-niveauer (ved 1-trins-koagulation eller kromogene analyser) tilrådeligt for at guide den dosis, der skal administreres og hyppigheden af gentagne injektioner. De enkelte patienter kan have variationer i deres respons på faktor VIII, og udvise forskellige halveringstider og genetableringer. Dosis baseret på legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige og overvægtige patienter. Især i tilfælde af større kirurgiske interventioner er det afgørende at overvåge substitutionsbehandlingen meget nøje ved hjælp af koagulationsanalyse (plasma faktor VIII-aktivitet).

Når der anvendes en 1-trins-koagulationsanalyse baseret på in vitro tromboplastintid (aPTT) til bestemmelse af faktor VIII-aktiviteten i patienternes blodprøver, kan resultaterne af faktor VIII- aktiviteten i plasma påvirkes signifikant af både aPTT-reagenstypen og den referencestandard, der anvendes i analysen. Dette er især vigtigt ved skift af laboratorium og/eller reagens anvendt til denne analyse.

Ældre population

Der er begrænset erfaring hos patienter ≥65 år.

Pædiatrisk population

Det kan være nødvendigt med hyppigere eller højere doser til børn under 12 år (se pkt. 5.1). For unge i alderen 12 år og derover er dosisanbefalingerne de samme som for voksne.

Administration

Intravenøs anvendelse.

ELOCTA bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Administrationshastigheden bør fastlægges ved patientens komfortniveau, og den bør ikke overstige 10 ml/min.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor VIII og/eller Fc-domæne) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige med ELOCTA. Patienterne skal instrueres om omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation ved behandling af patienter med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunoglobuliner rettet mod prokoagulationsaktiviteten af faktor VIII, som kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) pr. ml plasma ved hjælp af den modificerede analyse. Risikoen for at udvikle inhibitorer er korreleret til eksponeringen for Faktor VIII, og risikoen er størst under de første 20 dages eksponering. I sjældne tilfælde kan der udvikles inhibitorer efter de første 100 eksponeringsdage.

Tilfælde af recidiverende inhibitor (lav titer) er blevet observeret efter skift fra et faktor VIII-præparat til et andet hos tidligere behandlede patienter med flere end 100 eksponeringsdage, som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge alle patienter nøje for forekomst af inhibitorer efter et produktskift.

Generelt bør alle patienter, der behandles med koagulationsfaktor VIII-præparater, overvåges nøje for udvikling af inhibitorer ved hjælp af passende kliniske observationer og laboratorieundersøgelser. Hvis der ikke opnås de forventede plasmaniveauer af FVIII-aktivitet, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende dosis, skal der testes for tilstedeværelsen af faktor VIII-inhibitorer. Hos patienter med høje niveauer af inhibitor er behandling med faktor VIII muligvis ikke effektiv, og andre behandlingsmuligheder skal overvejes. Behandling af sådanne patienter bør vejledes af læger med erfaring i behandling af hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan erstatningsbehandling med FVIII øge den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes.

Registrering af batchnummer

Det anbefales på det kraftigste, at præparatets navn og batchnummer registreres hver gang ELOCTA administreres til en patient, for at bibeholde en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch for lægemidlet.

Pædiatrisk population

De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

Overvejelser angående hjælpestoffer

Denne medicin indeholder 0,6 mmol (14 mg) natrium pr. hætteglas. Hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem human koagulationsfaktor VIII (r-dna) og andre lægemidler. Der er ikke udført interaktionsstudier med ELOCTA.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier hos dyr med ELOCTA. Der blev udført en undersøgelse af overførsel via placenta hos mus (se pkt. 5.3). På grund af sjælden forekomst af hæmofili A hos kvinder foreligger der ikke data angående erfaringen med anvendelse af faktor VIII under graviditet og amning. Derfor bør faktor VIII kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt.

Fertilitet

Der foreligger ingen data angående fertilitet. Der er ikke udført nogen fertilitetsstudier med dyr og ELOCTA.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ELOCTA påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte hævelse af ansigt, udslæt, nældefeber, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær, brændende og sviende fornemmelse på infusionsstedet, kulderystelser, rødme, generaliseret urticaria, hovedpine, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi) er kun i sjældne tilfælde blevet observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (herunder shock).

Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) over for faktor VIII. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig som utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne tilfælde anbefales det, at der tages kontakt til et specialiseret hæmofilicenter.

Liste over bivirkninger i tabelform

Hyppighederne i tabel 2 nedenfor blev observeret hos i alt 233 patienter med svær hæmofili A i kliniske fase III studier og et forlængelsesstudie. Det totale antal eksponeringsdage var 34.746 med en median på 129 (interval 1-326) eksponeringsdage pr. person.

Tabel 2, som vises nedenfor, er opdelt i henhold til MedDRA systemorganklasser (SOC og foretrukken terminologi).

Hyppighederne er blevet evalueret i henhold til den følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger anføres først.

Tabel 2: Bivirkninger rapporteret for ELOCTA i kliniske studier

MedDRA Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighedskategori

Nervesystemet

Hovedpine

Ikke almindelig

 

Svimmelhed

Ikke almindelig

 

Dysgeusi

Ikke almindelig

Hjerte

Bradykardi

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Ikke almindelig

 

Hedetur

Ikke almindelig

 

Angiopati1

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Smerter i nedre del af

Ikke almindelig

 

abdomen

 

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi

Ikke almindelig

 

Myalgi

Ikke almindelig

 

Rygsmerter

Ikke almindelig

 

Hævelse af led

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

Utilpashed

Ikke almindelig

administrationsstedet

Brystsmerter

Ikke almindelig

 

Kuldefølelse

Ikke almindelig

 

Varmefølelse

Ikke almindelig

Undersøgelser

Anti-faktor VIII-

Ikke almindelig

 

antistof positiv2

 

Traumer, forgiftninger og

Hypotension under

Ikke almindelig

behandlingskomplikationer

indgrebet

 

1Investigatorens terminologi: vaskulære smerter efter injektion af ELOCTA

2En voksen person havde et positivt testresultat for anti-faktor VIII-antistof, der faldt sammen med en enkel måling af en neutraliserende antistoftiter på 0,73 Bethesdaenheder/ml ved uge 14. Det neutraliserende antistof blev ikke bekræftet ved gentagen testning 18 dage senere, og var negativt ved efterfølgende besøg. Der var en stigning i clearance (CL) ved uge 14, der blev afhjulpet med fortsat rFVIIIFc-behandling.

Erfaring efter markedsføring

Ved erfaring efter markedsføring er der observeret udvikling af FVIII-inhibitor.

Pædiatrisk population

Der blev ikke observeret nogle aldersspecifikke forskelle i bivirkninger mellem pædiatriske og voksne forsøgspersoner.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret om symptomer af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika, koagulationsfaktor VIII, ATC-kode: B02BD02.

Virkningsmekanisme

Faktor VIII-/von Willebrand-faktor-komplekset består af 2 molekyler (faktor VIII og von Willebrand- faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Efter aktivering af koagulationskaskaden konverteres faktor VIII til aktiveret faktor VIII og det frigøres fra von Willebrand-faktor. Aktiveret faktor VIII virker som en kofaktor for aktiveret faktor IX, og accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X på fosfolipidoverflader. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner dernæst fibrinogen til fibrin, og der dannes en blodprop.

Hæmofili A er en X-bundet arvelig blodkoagulationssygdom, der skyldes nedsatte niveauer af funktionel faktor VIII, hvilket fører til blødning i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som følge af utilsigtet eller kirurgisk traume. Ved erstatningsbehandling bliver plasmaniveauerne for faktor VIII hævet, hvilket gør en midlertidig korrigering af faktormangel og en korrigering af blødningstendensen mulig.

ELOCTA (efmoroctocog alfa) er et fuldstændigt rekombinant fusionsprotein med forlænget halveringstid. ELOCTA består af rekombinant B-domæne-slettet human koagulationsfaktor VIII, som er kovalent bundet til Fc-domænet for humant immunoglobulin G1. Fc-regionen af humant immunoglobulin G1 binder til den neonatale Fc-receptor. Denne receptor udtrykkes hele livet igennem, og den er en del af den naturligt forekommende reaktionsvej, der beskytter immunoglobuliner fra lysosomal nedbrydning ved at sende disse proteiner tilbage til kredsløbet, hvilket resulterer i deres lange halveringstid i plasma. Efmoroctocog alfa binder til den neonatale Fc-receptor og anvender dermed denne samme naturligt forekommende reaktionsvej til at forsinke den lysosomale nedbrydning og give en længere halveringstid i plasma end endogent faktor VIII.

Klinisk virkning og sikkerhed

ELOCTAs sikkerhed, virkning og farmakokinetik er blevet evalueret i to multinationale, åbne, pivotale studier: et fase III-studie, der omtales som studie I og et fase III pædiatrisk studie, der omtales som studie II (se Pædiatrisk population).

Studie I sammenlignede virkningen af hvert af de to profylaktiske behandlingsprogrammer (individualiseret og ugentligt) med behovsbehandling. Der indgik i alt 165 tidligere behandlede mænd i studiet (i alderen 12 til 65 år) med svær hæmofili A. Forsøgspersoner, som var i profylaktisk behandling før de indgik i studiet, blev indlemmet i armen med individualiseret profylakse. Forsøgspersoner, som var i behandling ved behov før studiet, indgik enten i armen med individualiseret profylakse, eller de blev randomiseret til armen med ugentlig profylakse eller til armen med behandling ved behov. I armen med individualiseret profylakse startede forsøgspersonerne med behandling to gange ugentligt med 25 IU/kg på den første dag, efterfulgt af 50 IU/kg på fjerde dagen. Den individualiserede profylaktiske dosis og intervallet blev justeret i intervallet fra 25 til 65 IU/kg hver 3. til 5. dag. Den ugentlige profylaktiske dosis var 65 IU/kg. Desuden evaluerede studie I hæmostatisk virkning ved behandling af blødningsepisoder, og fastlagde hæmostatisk virkning ved perioperativ behandling af forsøgspersoner, der gennemgik større kirurgiske indgreb.

Individualiseret profylakse: Hos 117 evaluerbare forsøgspersoner, der indgik i armen med individualiseret profylakse i studie I, var det mediane dosisinterval 3,51 (interkvartilt interval 3,17-4,43) dage og den mediane totale ugentlige dosis 77,90 (interkvartilt interval 72,35-91,20) IU/kg.

Median annualiseret blødningshyppighed hos forsøgspersoner, der kunne evalueres for virkning, var 1,60 (interkvartilt interval 0,0-4,69) for personer i armen med individualiseret profylakse, 3,59 (1,86-8,36) for forsøgspersoner i armen med ugentlig profylakse og 33,57 (21,14-48,69) for forsøgspersoner i armen med behandling ved behov. 45,3 % personer, der fik individualiseret profylakse, oplevede ingen blødningsepisoder, og 17,4 % af forsøgspersonerne, der fik ugentlig profylakse, oplevede ingen blødningsepisoder.

Behandling af blødninger: Ud af de 757 blødningshændelser, der blev observeret i løbet af studie I, blev 87,3 % kontrolleret med 1 injektion og samlet blev 97,8 % kontrolleret med 2 eller færre injektioner. Mediandosis pr. injektion til at behandle en blødningsepisode var 27,35 (interkvartilt interval 22,73-32,71) IU/kg. Den mediane samlede dosis til behandling af en blødningsepisode var 31,32 IU/kg

(23,53; 52,53) i armen med individualiseret profylakse og i armen med ugentlig profylakse, og 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) i armen med behandling ved behov.

Perioperativ behandling (kirurgisk profylakse): Der blev udført og evalueret i alt 23 større kirurgiske indgreb hos 22 forsøgspersoner i studie I og et forlængelsesstudie. De fleste forsøgspersoner (95,7 %) fik en enkelt præoperativ dosis til at opretholde hæmostase i løbet af operationen. Mediandosis pr. injektion til at opretholde hæmostase i løbet af operationen var 58,3 (interval 45-102) IU/kg. På operationsdagen fik de fleste forsøgspersoner en til injektion. Den totale dosis på operationsdagen var i intervallet fra 50,8 til 126,6 IU/kg.

Pædiatrisk population <12 år

Der indgik i alt 71 tidligere behandlede drenge med svær hæmofili A i studie II. Ud af de 71 inkluderede forsøgspersonerfik 69 mindst 1 dosis ELOCTA, og de kunne evalueres for virkning. Forsøgspersonerne var under 12 år (35 var <6 år og 34 var 6 til <12 år). Startregimet med profylakse bestod af 25 IU/kg på den første dag efterfulgt af 50 IU/kg på den fjerde dag. Dosering på op til 80 IU/kg og et doseringsinterval på kun 2 dage blev tilladt og brugt hos et begrænset antal patienter i studiet.

Individualiseret profylakse: Hos børn på et individualiseret behandlingsregime var det mediane dosisinterval 3,49 (interkvartilt interval 3,46-3,51) dage, og den mediane totale ugentlige dosis var 91,63 (interkvartilt interval 84,72-104,56) IU/kg for forsøgspersoner <6 år og 86,88 (interkvartilt interval 79,12-103,08) IU/kg for forsøgspersoner 6 til <12 år. Størstedelen af patienterne (78,3 %) forblev i et behandlingsprogram med skiftende doser (median på 31,73 IU/kg lavere dosis og 55,87 IU/kg højere dosis). Den mediane overordnede annualiserede blødningshyppighed var 1,96 (interkvartilt interval 0,00-3,96). 46,4 % af de pædiatriske forsøgspersoner havde ingen blødningsepisoder.

Behandling af blødninger: Ud af de 86 blødningshændelser, der blev observeret i løbet af studie II, blev 81,4 % kontrolleret med 1 injektion og samlet blev 93,0 % af blødningsepisoderne kontrolleret med 2 eller færre injektioner. Mediandosis pr. injektion til at behandle en blødningsepisode var 49,69 (interkvartilt interval 29,41-56,82) IU/kg. Den mediane samlede dosis til at behandle en blødningsepisode var

54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med ELOCTA i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling med arvelig faktor VIII-mangel (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ELOCTA blev udført hos tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A. Data vist i dette pkt. blev opnået med kromogene og 1-trins-koagulationsanalyser. De

farmakokinetiske parametre fra data fra kromogene analyser lignede dem, der stammede fra 1- trinsanalysen.

De farmakokinetiske egenskaber blev evalueret hos 28 forsøgspersoner (≥15 år), der fik ELOCTA (rFVIIIFc). Efter en udvaskningsperiode på mindst 96 timer (4 dage) fik forsøgspersonerne en enkelt dosis på 50 IU/kg ELOCTA. Der blev indsamlet farmakokinetiske prøver før dosering og efterfølgende på

7 tidspunkter op til 120 timer (5 dage) efter dosering. De farmakokinetiske parametre efter 50 IU/kg dosis ELOCTA er vist i tabel 3 og 4.

Tabel 3: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA med 1-trins-koagulationsanalysen.

Farmakokinetiske parametre1

ELOCTA

(95 % CI)

 

 

N = 28

Trinvis genfinding (IU/dl pr. IU/kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/dosis

51,2

(IU*t/dl pr. IU/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (IU/dl)

(101-115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Farmakokinetiske parametre vises som geometriske gennemsnit (95 % CI)

Forkortelser: CI = konfidensinterval, Cmax= maksimal aktivitet, AUC = areal under tidskurven over FVIII- aktivitet, t½= terminal halveringstid, CL = clearance, Vss = fordelingsvolumen ved steady-state, MRT = mean residence time.

Tabel 4: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA med kromogen analyse

Farmakokinetiske parametre1ELOCTA (95 % CI)

 

N = 27

Trinvis genfinding (IU/dl pr. IU/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/dosis

47,5

(IU*t/dl pr. IU/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (IU/dl)

(104-165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinetiske parametre vises som geometriske gennemsnit (95 % CI)

Forkortelser: CI = konfidensinterval, Cmax= maksimal aktivitet, AUC = areal under tidskurven over FVIII- aktivitet, t½= terminal halveringstid, CL = clearance, Vss = fordelingsvolumen ved steady-state, MRT = mean residence time.

Farmakokinetiske data viser, at ELOCTA har en forlænget cirkulerende halveringstid.

Pædiatrisk population

ELOCTAs farmakokinetiske parametre for unge blev bestemt i studie I (farmakokinetisk prøvetagning blev udført før dosering efterfulgt af vurdering på flere tidspunkter op til 120 timer (5 dage) efter dosering) og for børn i studie II (farmakokinetisk prøvetagning blev udført før dosering efterfulgt af vurdering på flere tidspunkter op til 72 timer (3 dage) efter dosering). Tabel 5 og 6 viser farmakokinetiske parametre beregnet fra pædiatriske data for forsøgspersoner under 18 år.

Tabel 5: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA for børn med 1-trins-koagulationsanalysen

Farmakokinetiske

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 år

 

6 til < 12 år

 

12 til < 18 år

parametre1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Trinvis genfinding (IU/dl

1,90

 

2,30

 

1,81

pr. IU/kg)

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/dosis

28,9

 

38,4

 

38,2

(IU*t/dl pr. IU/kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiske parametre vises som geometriske gennemsnit (95 % CI)

Forkortelser: CI = konfidensinterval, AUC = arealet under tidskurven over FVIII-aktivitet, t½ = terminal halveringstid,

CL = clearance, MRT = mean residence time; Vss = fordelingsvolumen ved steady-state *Farmakokinetiske parametre fra 12 til <18 år omfattede forsøgspersoner fra alle arme i studie I med forskellige prøvetagningsskemaer

Tabel 6: Farmakokinetiske parametre for ELOCTA for børn med kromogen analyse

Farmakokinetiske

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 år

 

6 til < 12 år

 

12 til < 18 år

parametre1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Trinvis genfinding (IU/dl

1,88

 

2,08

 

1,91

pr. IU/kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/dosis

25,9

 

32,8

 

40,8

(IU*t/dl pr. IU/kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiske parametre vises som geometriske gennemsnit (95 % CI)

Forkortelser: CI = konfidensinterval, AUC = arealet under tidskurven over FVIII-aktivitet, t½ = terminal halveringstid,

CL = clearance, MRT = mean residence time; Vss = fordelingsvolumen ved steady-state *Farmakokinetiske parametre fra 12 til <18 år omfattede forsøgspersoner fra alle arme i studie I med forskellige prøvetagningsskemaer

Børn under 12 år kan, sammenlignet med unge og voksne, have en større clearance og en kortere halveringstid, hvilket er i overensstemmelse med observationer for andre koagulationsfaktorer. Disse forskelle skal overvejes ved dosering.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra studier af akut toksicitet og toksicitet efter gentagne doser (hvilket omfattede vurdering af lokal toksicitet og sikkerhedsfarmakologi). Studier undersøgende genotoksicitet, karcinogenicitet, reproduktionstoksicitet eller embryoføtal udvikling er ikke udført. I et studie undersøgende overførsel via placenta har ELOCTA vist sig at krydse placenta hos en mindre mængde mus.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Natriumchlorid

L-Histidin

Calciumchloriddihydrat

Polysorbat 20

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

Kun leverede injektionssæt må anvendes, da der kan opstå behandlingssvigt som et resultat af adsorption af koagulationsfaktor VIII på de indre overflader af nogle former for injektionsudstyr.

6.3Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas 3 år

I løbet af opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, der ikke overstiger 6 måneder. Den dato, hvor præparatet tages ud af køleskabet, skal registreres på kartonen. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes tilbage i køleskabet. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er trykt på hætteglasset eller 6 måneder efter kartonen tages ud af køleskabet, hvis det er tidligere.

Efter rekonstitution

Efter rekonstitution er der blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet i 6 timer ved opbevaring ved stuetemperatur (op til 30 °C). Beskyt præparatet mod direkte sollys. Hvis præparatet ikke anvendes inden for 6 timer efter rekonstitution, skal det bortskaffes. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Hvis det ikke straks anvendes er opbevaringstiderne under anvendelse og forholdene før anvendelse brugerens ansvar.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse, administration eller implantation

Hver pakning indeholder:

-pulver i et type I hætteglas med en prop af latexfrit chlorbutylgummi

-3 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte af type 1-glas med en stempelprop af latexfrit brombutylgummi

-en stempelstang

-en steril hætteglasadapter til rekonstitution

-et sterilt infusionssæt

-to spritservietter

-to plastre

- et stk. gazebind.

Pakningsstørrelse på 1.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Det lyofiliserede pulver til injektionsvæske i hætteglasset skal rekonstitueres med den leverede solvens (vand til injektionsvæsker) fra den forfyldte injektionssprøjte med den sterile hætteglasadapter til rekonstitution.

Hætteglasset skal slynges forsigtigt, indtil alt pulver er opløst.

Se venligst indlægssedlen for yderligere oplysninger om rekonstitution og administration.

Den rekonstituerede opløsning skal være klar eller let opaliserende og farveløs. Opløsninger, der er uklare eller indeholder udfældninger, må ikke anvendes. Rekonstitueret lægemiddel skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. november 2015

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet