Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Etikettering - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEmadine
ATC-kodeS01GX06
Indholdsstofemedastine
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON MED 1 FLASKE, 5 ml & 10 ml.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning.

Emedastin.

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder: benzalkoniumchlorid 0,1 mg/ml, trometamol, natriumchlorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroxid (til justering af pH) og renset vand.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, opløsning; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til anvendelse i øjet. Læs indlægssedlen inden brug.

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP:

Kasseres 4 uger efter åbning. Åbnet:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16 INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emadine

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKE ETIKET 5 ml & 10 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG INDGIVELSESVEJ

EMADINE 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning.

Emedastin.

Til anvendelse i øjet.

2.ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen inden brug.

3.UDLØBSDATO

EXP:

Kasseres 4 uger efter åbning.. Åbnet:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5ml.

10ml.

6ANDET

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske til 30 x 0,35 ml enkeltdosisbeholdere & æske til 60 x 0,35 ml enkeltdosisbeholdere

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder.

Emedastin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: trometamol, natriumchlorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, opløsning 0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til anvendelse i øjet. Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Kun til engangsbrug; en beholder rækker til behandling af begge øjnene. Ukonserveret. Kun klar, partikelfri opløsning må anvendes.

8. UDLØBSDATO

EXP:

Kassér eventuelt restindhold i enkeltdosisbeholderen umiddelbart efter brug. Kassér de ikke anvendte enkeltdosisbeholdere 1 uge efter åbning af folieposen.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30 C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:.

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16 INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

emadine

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Foliepose

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EMADINE 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder.

Emedastin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder: trometamol, natriumchlorid, hypromellose, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, opløsning 0,35 ml x 5.

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til anvendelse i øjet. Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Kun til engangsbrug; en beholder rækker til behandling af begge øjnene. Ukonserveret. Kun klar, partikelfri opløsning må anvendes.

8. UDLØBSDATO

EXP:

Kassér eventuelt restindhold i enkeltdosisbeholderne umiddelbart efter brug. Kassér de ikke anvendte enkeltdosisbeholdere 1 uge efter åbning af folieposen.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30 C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Riv folieposen ved mærket.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Enkeltdosisbeholder

1. LÆGEMIDLETS NAVN, OG INDGIVELSESVEJ

EMADINE.

Til anvendelse i øjet

2. ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen inden brug.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot.:

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6 ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet