Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Indlægsseddel - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEmadine
ATC-kodeS01GX06
Indholdsstofemedastine
ProducentNovartis Europharm Limited

Indlægsseddel: Information til patienten

Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning.

Emedastin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine

3.Sådan skal du bruge Emadine

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Emadine er et lægemiddel til behandling af sæsonbetinget øjenallergi (allergisk konjunktivitis). Det virker ved at nedsætte den allergiske reaktions styrke.

Øjenallergi.

Visse partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår kan være årsag til allergiske reaktioner, som medfører kløe, rødme og hævelse af øjenomgivelserne.

Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du får det værre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine

Brug ikke Emadine

hvis du er allergisk over for emedastin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.

Spørg din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke Emadine til børn under 3 år.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal du læse afsnittet 'Emadine indeholder benzalkoniumchlorid' nedenfor.

Emadine anbefales ikke til patienter over 65 år, da der ikke er udført kliniske studier på denne aldersgruppe.

Emadine anbefales ikke til patienter med nyre- eller leverproblemer.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emadine.

Brug af anden medicin sammen med Emadine

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med, at du bruger Emadine, skal du følge vejledningen, der er anført sidst i afsnit 3 ”Sådan skal du bruge Emadine”.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, tror, du kan være gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive kortvarigt sløret efter at du har brugt Emadine. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.

Emadine indeholder benzalkoniumchlorid

Emadine indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Anvend derfor ikke kontaktlinser samtidig med, at du bruger Emadine. Vent 15 minutter efter drypning med Emadine, før linserne sættes i øjnene igen.

3.Sådan skal du bruge Emadine

Brug altid Emadine nøjagtigt efter lægens anvisning. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du er usikker.

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 3 år er en dråbe i øjet to gange om dagen. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug kun Emadine i øjnene.

Se modsatte side for yderligere information

Vend>

3. Sådan skal du bruge Emadine (fortsat)

Den anbefalede dosis < se side 1

Hent flasken med Emadine og et spejl.

Vask dine hænder.

Tag flasken og skru låget af.

Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.

Hold flasken med bunden i vejret mellem tommel og langfinger.

Læn hovedet tilbage. Træk dit øjenlåg ned med en finger indtil der dannes en lomme mellem øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres her (figur 1).

Placér flaskens spids tæt på øjet. Brug et spejl hvis det hjælper.

Flaskens spids bør ikke berøre øjenlåg, omgivende områder eller andre overflader. Det kan forurene øjendråberne, der er tilbage i flasken.

Tryk med pegefingeren forsigtigt i bunden af flasken, så én dråbe Emadine frigøres ad gangen.

Lad være med at trykke på siden af flasken, den er konstrueret således, at man kun behøver at trykke let i bunden (figur 2).

Hvis begge øjne skal behandles, gentages alle trin for det andet øje.

Skru låget grundigt på umiddelbart efter brug.

Hvis du ved et uheld sluger eller indsprøjter Emadine skal du omgående kontakte din læge. Der kan være risiko for forstyrret hjerterytme.

Hvis dråben ikke rammer øjet må du prøve igen.

Hvis du får dryppet for meget i dine øjne, skyl det da ud, helst med sterilt saltvand eller, hvis dette ikke er tilgængeligt, med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis.

Hvis du glemmer at bruge Emadine, tag den ordinerede dosis så hurtigt som muligt og fortsæt herefter med den normale dosis. Dryp ikke dobbelt så mange dråber i som en erstatning for den glemte dosis.

Hvis du bruger andre øjendråber, så vent mindst 10 minutter mellem drypning med Emadine og de andre øjendråber. Øjensalve skal bruges til sidst.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Med mindre bivirkningerne er alvorlige, kan man fortsætte med at bruge dråberne. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du føler dig usikker på.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 10 brugere)

Reaktioner i øjet: øjensmerter, kløe i øjet, røde øjne.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 brugere)

Reaktioner i øjet: hornhindelidelse, unormal følelse i øjet, øget tåreproduktion, trætte øjne, øjenirritation, sløret syn, farvning af hornhinden, tørre øjne.

Generelle bivirkninger: hovedpine, søvnbesvær, sinushovedpine, dårlig smag, udslæt

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Generelle bivirkninger: øget hjerterytme (puls)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5.Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Emadine efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Flasken skal smides ud 4 uger efter åbning for at forhindre, at indholdet bliver forurenet.

Når du åbner en ny flaske, skal du skrive datoen, hvor der er gjort plads til det på flaskens etiket og på kartonen.

Åbnet:

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden .

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emadine indeholder

-Aktivt stof: emadastin 0,5 mg/ml som difumarat.

-Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, trometamol, natriumchlorid, hypromellose, renset vand. Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid kan være tilsat for at justere pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Emadine er en væske (en opløsning), der fås i 5 ml eller 10 ml plastikflasker (DROP-TAINER) med skruelåg. Begge pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis i alle lande.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af

Fremstiller

 

 

 

 

Fremstiller

 

 

 

markedsføringstilladelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

SA Alcon-Courvreur NV

 

Alcon Cusí S A

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

 

08320 El Masnou,

United Kingdom

Belgien

 

 

Spanien

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Emadine, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om Emadine på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til patienten

Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder.

Emedastin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine

3.Sådan skal du bruge Emadine

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Emadine er et lægemiddel til behandling af sæsonbetinget øjenallergi (allergisk konjunktivitis). Det virker ved at nedsætte den allergiske reaktions styrke.

Øjenallergi. Visse partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår kan være årsag til allergiske reaktioner, som medfører kløe, rødme og hævelse af øjenomgivelserne.

Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du får det værre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine

Brug ikke Emadine

hvis du er allergisk overfor emedastin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.

Spørg din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke Emadine til børn under 3 år.

Emadine anbefales ikke til patienter over 65 år, da der ikke er udført kliniske studier på denne aldersgruppe.

Emadine kan ikke anbefales til patienter med nyre- eller leverproblemer.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emadine.

Brug af anden medicin sammen med Emadine.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med, at du bruger Emadine, skal du følge vejledningen, der er anført sidst i afsnit 3 ”Sådan skal du bruge Emadine”.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, tror, du kan være gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive kortvarigt sløret efter at du har brugt Emadine. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Emadine

Brug altid Emadine nøjagtigt efter lægens anvisning. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du er usikker.

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 3 år er: en dråbe i øjet to gange om dagen. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug kun Emadine i øjnene.

Se modsatte side for yderligere information.

Vend>

3. Sådan skal du bruge Emadine (fortsat)

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Den anbefalede dosis < se side 1.

Brug ikke en enkeltdosisbeholder du allerede har åbnet. Brug heller ikke nogen af de ubrugte enkeltdosisbeholdere fra en foliepose, som blev åbnet for mere end en uge siden.

Åbn en foliepose og tag en række med 5 enkeltdosisbeholdere.

Brug ikke opløsningen hvis den er grumset eller uklar.

Hold rækken i den øverste del af den lange, flade ende og adskil en enkeltdosisbeholder ved at trække den mod dig selv, mens du holder fast i de andre. Enkeltdosisbeholderen skal ”knækkes” fri fra de andre (figur 1).

Behold enkeltdosisbeholderen og put resten tilbage i folieposen.

Sørg for at du har et spejl tilgængeligt og vask dine hænder.

Hold beholderens lange, flade ende mellem din tommel- og pegefinger og åbn den ved at dreje den anden ende af (figur 2).

Læn hovedet tilbage. Træk dit øjenlåg ned med en ren finger, indtil der dannes en lomme mellem øjenlåget og dit øje. Dråben skal placeres her.

Hold beholderen mellem din tommelfinger og andre fingre mens den åbne ende peger nedad.

Placér enkeltdosisbeholderens spids tæt på øjet. Brug et spejl hvis det hjælper.

Enkeltdosisbeholderens spids må ikke berøre øjet, øjenlåget, det omgivende område eller andre overflader. Det kan forurene øjendråberne.

Tryk forsigtigt på enkeltdosisbeholderen så én dråbe frigøres i lommen mellem øjenlåget og øjet (se figur 3).

Hvis din læge har bedt dig bruge dråberne i begge øjne, gentages proceduren for det andet øje med den samme enkeltdosisbeholder.

Smid enkeltdosisbeholderen med eventuelle rester væk med det samme.

Smid ubrugte enkeltdosisbeholdere væk én uge efter at folieposen er åbnet selv om enkeltdosisbeholderne stadigvæk er forseglede.

Hvis du ved et uheld sluger eller indsprøjter Emadine skal du omgående kontakte din læge. Der kan være risiko for forstyrret hjerterytme.

Hvis dråben ikke rammer øjet må du prøve igen.

Hvis du får dryppet for meget i dine øjne, skyl det da ud, helst med sterilt saltvand eller, hvis dette ikke er tilgængeligt, med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis.

Hvis du glemmer at bruge Emadine, tag den ordinerede dosis så hurtigt som muligt og fortsæt herefter med den normale dosis. Dryp ikke dobbelt så mange dråber i som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du anvender andre øjendråber, så vent mindst 10 minutter mellem drypning med Emadine og de andre øjendråber. Øjensalve skal bruges til sidst.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Med mindre bivirkningerne er alvorlige, kan man fortsætte med at bruge dråberne. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du føler dig usikker på.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 10 brugere)

Reaktioner i øjet: øjensmerter, kløe i øjet, røde øjne

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 brugere)

Reaktioner i øjet: hornhindelidelse, unormal følelse i øjet, øget tåreproduktion, trætte øjne, øjenirritation, sløret syn, farvning af hornhinden, tørre øjne.

Generelle bivirkninger: hovedpine, søvnbesvær, sinushovedpine, dårlig smag i munden, udslæt

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Generelle bivirkninger: øget hjerterytme (puls)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Emadine efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 C.

Kassér enkeltdosisbeholderen umiddelbart efter brug

Kassér de ikke anvendte enkeltdosisbeholdere 7 dage efter åbning af folieposen

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflever medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emadine indeholder

-Aktivt stof: emadastin 0,5 mg/ml som difumarat.

-Øvrige indholdsstoffer: trometamol, natriumchlorid, hypromellose, renset vand. Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid kan være tilsat for at justere pH

Udseende og pakningsstørrelser

Emadine er en væske (opløsning), der fås i enkeltdosisbeholdere af plastik indeholdende 0,35 ml. 5 enkeltdosisbeholdere leveres i en foliepose. Emadine fås i pakninger med 30 eller 60 stk. Begge pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis i alle lande.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af

Fremstiller

 

 

 

markedsføringstilladelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

SA Alcon-Courvreur NV

Rijksweg 14

 

 

Frimley Business Park

 

 

B-2870 Puurs

 

Camberley GU16 7SR

 

Belgien

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Emadine, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om Emadinepå Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http: http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet