Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Etikettering - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEndolucinBeta
ATC-kodeV10X
Indholdsstoflutetium (177 Lu) chloride
ProducentITG Isotope Technologies Garching GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE METALDÅSE og YDERKARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

EndolucinBeta, 40 GBq/ml, stamopløsning til radioaktive lægemidler

Lutetium (177Lu)-chlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 40 GBq lutetium (177Lu)-chlorid på referencetidspunktet for aktivitet (ART).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestof: Saltsyre

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Radiofarmaceutisk mærkningsopløsning.

VOLUMEN:

...ml

 

AKTIVITET:

…GBq/hætteglas ved ART

ART: {DD/MM/ÅÅÅÅ 12:00 CET}

Specifik aktivitet:

…GBq/mg ved ART

 

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til administration efter radioaktiv mærkning in vitro.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP: {DD/MM/ÅÅÅÅ} hh:00 CET}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pakning for at undgå unødig eksponering for stråling. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser for radioaktive stoffer.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ITG Isotope Technologies Garching

GmbH D-85748 Garching/Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

2 ml hætteglas: EU/1/16/1105/001

10 ml hætteglas: EU/1/16/1105/002

13. BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

BLYBEHOLDER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EndolucinBeta, 40 GBq/ml, stamopløsning til radioaktive lægemidler

Lutetium (177Lu)-chlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml opløsning indeholder 40 GBq lutetium (177Lu)-chlorid på referencetidspunktet for aktivitet (ART).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestof: Saltsyre

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Radiofarmaceutisk mærkningsopløsning.

VOLUMEN:

...ml

 

AKTIVITET:

…GBq/hætteglas ved ART

ART: {DD/MM/ÅÅÅÅ 12:00 CET }

Specifik aktivitet:

…GBq/mg ved ART

 

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til administration efter radioaktiv mærkning in vitro.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP: {DD/MM/ÅÅÅÅ} hh:00 CET}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pakning for at undgå unødig eksponering for stråling. Opbevares i overensstemmelse med lokale bestemmelser for radioaktive stoffer.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

2 ml hætteglas: EU/1/16/1105/001

10 ml hætteglas: EU/1/16/1105/002

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE PAKNINGSENHEDER

HÆTTEGLAS (2 ml, 10 ml)

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Lutetium (177Lu)-chlorid

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP:{DD/MM/ÅÅÅÅ} tt:00 CET}

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

VOLUMEN:

...ml

AKTIVITET:

…GBq/hætteglas ART: {DD/MM/ÅÅÅÅ 12:00 CET}

6.ANDET

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Tyskland

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet