Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Entacapone Orion (entacapone) – Etikettering - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEntacapone Orion
ATC-kodeN04BX02
Indholdsstofentacapone
ProducentOrion Corporation

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ÆSKE OG ETIKET

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Entacapone Orion 200 mg filmovertrukne tabletter entacapon

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 200 mg entacapon,

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

sojalecithin.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Æske

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

175 filmovertrukne tabletter

Flaskeetiket

30 tabletter

60 tabletter

100 tabletter

175 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Æske

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Flaskeetiket

Orion Corporation

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/11/708/001

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/11/708/002

60 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/11/708/003

100 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/11/708/004

175 filmovertrukne tabletter

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

entacapone orion 200 mg [på æsken]

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator [kun på æsken]

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

[kun på æsken]:

PC: {nummer}

SN: {nummer} NN: {nummer}

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet