Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Etikettering - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEnzepi
ATC-kodeA09AA02
Indholdsstofpancreas powder
ProducentAllergan Pharmaceuticals International Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE – 5.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 5.000 enheder, enterokapsler, hårde

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 39,8 mg pancreas-pulver udvundet fra svin, med følgende enzymatiske

aktivitet:

 

 

 

lipaseaktivitet:

 

5.000

EP-enheder

amylaseaktivitet:

mindst

1.600

EP-enheder

proteaseaktivitet:

mindst

EP-enheder

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

længere

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

ikke

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke sluges.

8. UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan præparatet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C med beholderen tæt tillukket.

Åbningsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

autoriseret

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/001

 

 

 

længere

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/002

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/003 100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/004 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

Lot

 

ikke

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

14. GENEREL

LægemidletKLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

er

Enzepi 5.000

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE – 10.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 10.000 enheder, enterokapsler, hårde

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 83,7 mg pancreas-pulver udvundet fra svin, med følgende enzymatiske

aktivitet:

 

 

 

lipaseaktivitet:

 

10.000 EP-enheder

amylaseaktivitet:

mindst

3.200

EP-enheder

proteaseaktivitet:

mindst

EP-enheder

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

længere

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

ikke

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8. UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

Åbningsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

autoriseret

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/005

 

 

 

 

længere

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/006

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/007 100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/008 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

Lot

 

 

ikke

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Enzepi 10.000

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE – 25.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 25.000 enheder, enterokapsler, hårde

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

autoriseret

Hver kapsel indeholder 209,3 mg pancreas-pulver udvundet fra svin, med følgende enzyma iske

aktivitet:

 

 

 

 

lipaseaktivitet:

 

25.000 EP-enheder

 

amylaseaktivitet:

mindst

4.800

EP-enheder

 

proteaseaktivitet:

mindst

EP-enheder

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

ikke

længere

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

 

6.

SÆR IG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGTLægemidletFOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

Åbningsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

 

 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

autoriseret

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/009

 

 

 

længere

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

EU/1/16/1113/010

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

EU/1/16/1113/011 100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

EU/1/16/1113/012 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

13.

 

 

er

 

 

 

 

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

Lot

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Enzepi 25.000

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE – 40.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 40.000 enheder, hårde enterokapsler

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 334,9 mg pancreas-pulver udvundet fra svin, med følgende enzymatiske

aktivitet:

 

 

 

lipaseaktivitet:

 

40.000 EP-enheder

amylaseaktivitet:

mindst

7.800

EP-enheder

proteaseaktivitet:

mindst

EP-enheder

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

autoriseret

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

længere

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

Kapslerne må ikke tygges.

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTI GÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

Åbningsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Coolock

Allergan Pharmaceuticals International Limitedautoriseret Clonshaugh Industrial Estate

Dublin 17

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1113/013 20 enterokapsler, hårde

længere

EU/1/16/1113/014 50 enterokapsler, hårde

EU/1/16/1113/015 100 enterokapsler, hårde

EU/1/16/1113/016 200 enterokapsler, hårde

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

ikke

Lot

14. GENERELLægemidletKLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFTer

Enzepi 40.000

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDER-ETIKET – 5.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 5.000 enheder, enterokapsler, hårde

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder:

 

 

 

lipase:

 

5.000

EP-enheder

amylase:

mindst

1.600

EP-enheder

protease:

mindst

EP-enheder

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

autoriseret

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

Coolock

 

 

Dublin 17

 

autoriseret

 

EU/1/16/1113/003 100 enterokapsler, hårde

 

Irland

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/001

 

 

 

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

EU/1/16/1113/002

50 enterokapsler, hårde

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/004 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.GENEREL KLASSIFIKATIONer ikkeFOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONERLægemidletVEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFTLot

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDER-ETIKET – 10.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 10.000 enheder, enterokapsler, hårde

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder:

 

 

 

lipase:

 

10.000 EP-enheder

amylase:

mindst

3.200

EP-enheder

protease:

mindst

EP-enheder

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

autoriseret

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

Coolock

 

 

Dublin 17

 

autoriseret

 

EU/1/16/1113/007 100 enterokapsler, hårde

 

Irland

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/005

 

 

 

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

EU/1/16/1113/006

50 enterokapsler, hårde

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/008 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.GENEREL KLASSIFIKATIONer ikkeFOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONERLægemidletVEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFTLot

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDER-ETIKET – 25.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 25.000 enheder, hårde enterokapsler

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder:

 

 

 

lipase:

 

25.000 EP-enheder

amylase:

mindst

4.800

EP-enheder

protease:

mindst

EP-enheder

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

autoriseret

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Kapslerne må ikke tygges.

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i højst 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

Coolock

 

 

Dublin 17

 

autoriseret

 

EU/1/16/1113/011 100 enterokapsler, hårde

 

Irland

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/009

 

 

 

 

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

EU/1/16/1113/010

50 enterokapsler, hårde

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/012 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.GENEREL KLASSIFIKATIONer ikkeFOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONERLægemidletVEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFTLot

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDER-ETIKET – 40.000 enheder

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Enzepi 40.000 enheder, hårde enterokapsler

Pancreas-pulver

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

Hver kapsel indeholder:

 

 

 

 

 

lipase:

 

40.000 EP-enheder

autoriseret

 

 

amylase:

mindst

7.800 EP-enheder

 

 

 

 

 

protease:

mindst

650 EP-enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

200 enterokapsler, hårde

 

længere

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

20 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

50 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Opbevares utilgængeligtLægemidletfor børn.

 

 

 

Kapslerne må ikke tygges.

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages.

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter anbrud kan produktet opbevares i 6 måneder ved temperaturer under 25°C i den tæt tillukkede beholder.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

autoriseret

 

EU/1/16/1113/014 50 enterokapsler, hårde

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

EU/1/16/1113/013

 

 

 

 

 

 

20 enterokapsler, hårde

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/015 100 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/016 200 enterokapsler, hårde

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

er

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet