Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Indlægsseddel - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEpisalvan
ATC-kodeD03AX13
Indholdsstofbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProducentBirken AG

Indlægsseddel: Information til patienten

Episalvan gel

Birkebark-ekstrakt

Dette lægemiddel er under supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Episalvan

3.Sådan skal du bruge Episalvan

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Episalvan gel er et plantelægemiddel, der indeholder tørret ekstrakt af birkebark.

Det anvendes hos voksne til behandling af sår, f.eks. brandsår af grad 2a eller sår fra hudtransplantationer. Der er ingen erfaring med brug af Episalvan til behandling af kroniske sår, f.eks. diabetiske fodsår eller venøse bensår.

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Episalvan

Brug ikke Episalvan

-hvis du er allergisk over for birkebark eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). Episalvan indeholder ikke birkepollen. Det kan bruges af personer med birkepollenallergi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Episalvan.

Hvis du får betændelse i såret, kan det være nødvendigt med supplerende behandling. Betændelse i et sår er en alvorlig komplikation, der kan forekomme under helingen. Mulige tegn på betændelse i såret er, at det begynder at afgive gul eller grønlig væske (pus), eller at huden omkring såret bliver rød, varm, hævet eller gør mere ondt.

Børn og unge

Der er ikke tilstrækkelige erfaringer med brug af Episalvan hos børn og unge under 18 år. Det bør derfor ikke bruges hos disse patienter.

 

ema-combined-h3938da

Pg. 16

Brug af anden medicin sammen med Episalvan

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Der er ikke udført undersøgelser til fastlæggelse af, om Episalvan vil interagere med andre lægemidler. Da det kun er en yderst ringe mængde af Episalvan, der optages i kroppen, forventes Episalvan ikke at interagere med andre lægemidler.

Der foreligger ingen oplysninger om eventuel interaktion mellem Episalvan og andre lægemidler til påføring på huden. Påfør ikke andre produkter på sårområdet samtidig med Episalvan.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der er ikke udført undersøgelser af virkningerne af Episalvan på gravide kvinder, men da lægemidlets optagelse i kroppen er yderst lav, er risikoen for det ufødte barn ubetydelig. Episalvan kan anvendes under graviditet.

Det vides ikke, om Episalvan går over i modermælken, men da optagelsen af dette lægemiddel i kroppen er minimal, er risikoen for barnet ubetydelig. Episalvan kan anvendes under amning, medmindre brystkasseområdet er under behandling.

Virkningen af Episalvan på frugtbarheden er ikke undersøgt, men da optagelsen af dette lægemiddel i kroppen er meget lav, forventes det ikke at have nogen virkning på frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Episalvan påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.Sådan skal du bruge Episalvan

Brug altid dette lægemiddel medicin nøjagtigt efter lægens eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Administration (påføring)Om nødvendigt renses såret med en passende antiseptisk opløsning før påføring af Episalvan.

Episalvan påføres såroverfladen i et ca. 1 mm tykt lag og dækkes med en steril forbinding.

Påføringen af gelen gentages hver gang forbindingen skiftes, indtil såret er helet.

Når engangstuben er åbnet, skal gelen bruges straks og tuben kasseres, selv om der er noget tilbage i den.

Anvendelsens varighed

Episalvan skal anvendes, indtil såret er helet, eller i op til fire uger. Lægen eller sundhedspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge gelen.

Der er ingen erfaringer med langtidsbrug af Episalvan ud over 4 uger.

Hvis du har brugt for meget Episalvan

Episalvan påføres på huden, og optagelsen i kroppen er minimal. Dette gør overdosering meget usandsynlig, selv ved påføring på store hudområder og i lang tid.

Hvis du har glemt at bruge Episalvan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Påfør Episalvan ved næste planlagte skift af forbinding, og fortsæt som du plejer.

 

ema-combined-h3938da

Pg. 17

Hvis du holder op med at bruge Episalvan

Episalvan skal bruges som anvist af lægen eller sygeplejersken. Stop ikke med at bruge det uden at rådføre dig med lægen eller sygeplejersken. Viser såret ikke tegn på bedring efter et stykke tid, skal du sige det til lægen eller sundhedspersonalet.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigst indberettede bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 10 personer):

-smerter i huden

-kløe

-komplikationer ved sårhelingen

Andre bivirkninger er:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos indtil 1 ud af 100 personer):

-betændelse i såret

-overfølsomhed (allergisk reaktion)

-hudirritation (dermatitis)

-kløende udslæt

-blårødt udslæt

-smerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan

også indberette bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug og skal bruges straks efter at emballagen er åbnet. Kassér tuben efter første gangs brug.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Derved skåner du miljøet.

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Episalvan indeholder:

Det aktive stof er tørret ekstrakt af birkebark.

 

ema-combined-h3938da

Pg. 18

1 g gel indeholder 100 mg ekstrakt (som tørekstrakt, raffineret) af Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh. eller hybrider heraf, cortex (birkebark) svarende til 0,5-1 g birkebark, svarende til 72-88 mg betulin.

Ekstraktionsmiddel: n-heptan 95% w/w.

Første ekstraktionsmiddel: n-heptan

Hjælpestof: Solsikkeolie, renset

Udseende og pakningsstørrelser

Episalvan er en klar til let gullig, mælkeagtig gel.

Episalvan gel er emballeret i hvide sammenpresselige aluminiumstuber. Tuben er lukket med aluminiumforsegling og har hvidt skruelåg af polypropylen. Engangstuben er pakket i en karton.

Pakningsstørrelse: 1 tube med 23,4 g gel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Tyskland

tlf. +49 (0) 7233 9749 - 0 fax +49 (0) 7233 9749 – 210 E-mail: info@birken.eu

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938da

Pg. 19

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet