Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Etikettering - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEvarrest
ATC-kodeB02BC30
Indholdsstofhuman fibrinogen / human thrombin
ProducentOmrix Biopharmaceuticals N. V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Æske (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) og foliepose (10,2 cm x 10,2 cm)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

EVARREST vævsklæber-matrix

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

EVARREST indeholder pr. cm2

Humant fibrinogen

8,1 mg

Humant trombin

40 IE

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer:

Kompositmatrix (Polyglactin 910 og oxideret regenereret cellulose)

Argininhydrochlorid

Glycin

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Calciumchlorid

Humant albumin

Mannitol

Natriumacetat

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Indeholder en vævsklæber-matrix (10,2 cm x 10,2 cm)

Indeholder to vævsklæber-matrixer (5,1 cm x 10,2 cm) 2 enheder

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til epilæsional brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt produkt samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Belgien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP foliepose (5,1 cm x 10,2 cm)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EVARREST vævsklæber-matrix

EVARREST indeholder pr. cm2

Humant fibrinogen

8,1 mg

Humant trombin

40 IE

Indeholder en vævsklæber-matrix (5,1 cm x 10,2 cm)

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Til epilæsional brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke nedfryses.

EU/1/13/868/002

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet