Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Etikettering - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEvista
ATC-kodeG03XC01
Indholdsstofraloxifene hydrochloride
ProducentDaiichi Sankyo Europe GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

TABLETGLAS ETIKET, TABLETGLAS KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 60 mg raloxifenhydrochlorid svarende til 56 mg raloxifen

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose

Se indlægssedlen for yderligere information

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til oral anvendelse

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato: {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i originalemballagen.

Må ikke fryses.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/98/073/004

13.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Evista

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

BLISTERPAKNING FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 60 mg raloxifenhydrochlorid svarende til 56 mg raloxifen

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose

Se indlægssedlen for yderligere information

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til oral anvendelse

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i originalemballagen.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/98/073/001 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/98/073/002 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/98/073/003 84 filmovertrukne tabletter

13. BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Evista

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER (ALLE BLISTERPAKNINGER)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3.UDLØBSDATO

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet