Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Etikettering - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEvoltra
ATC-kodeL01BB06
Indholdsstofclofarabine
ProducentGenzyme Europe B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning clofarabin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et 20 ml hætteglas indeholder 20 mg clofarabin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning 20 mg/20 ml

1 hætteglas

3 hætteglas

4 hætteglas

10 hætteglas

20 hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intravenøs anvendelse.

Skal fortyndes før brug.

Til engangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytostatikum

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke nedfryses.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt produkt eller affald herfra bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/334/001 3 hætteglas

EU/1/06/334/002 4 hætteglas

EU/1/06/334/003 10 hætteglas

EU/1/06/334/004 20 hætteglas

EU/1/06/334/005 1 hætteglas

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning clofarabin

intravenøs anvendelse

2.ANVENDELSESMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 mg/20 ml

6.ANDET

Genzyme Europe B.V.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet