Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evotaz (atazanavir sulfate / cobicistat) – Indlægsseddel - J05AR

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEvotaz
ATC-kodeJ05AR
Indholdsstofatazanavir sulfate / cobicistat
ProducentBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Indlægsseddel: Information til brugeren

EVOTAZ 300 mg/150 mg filmovertrukne tabletter atazanavir/cobicistat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage EVOTAZ

3.Sådan skal du tage EVOTAZ

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

EVOTAZ indeholder to aktive stoffer:

atazanavir, en medicin til antiviral (eller antiretroviral) behandling. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes proteasehæmmere. Denne slags medicin kontrollerer infektion med human immundefektvirus (hiv) ved at stoppe produktionen af et protein, som hiv har brug for til at mangfoldiggøre sig. Medicinen nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved immunforsvaret. På denne måde nedsætter atazanavir risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med hiv-infektion.

cobicistat, en booster (farmakokinetisk forstærkende stof) til at hjælpe med at forbedre atazanavirs virkning. Cobicistat behandler ikke hiv direkte, men forhøjer niveauet af atazanavir i blodet. Cobicistat gør dette ved at sænke nedbrydningshastigheden af atazanavir, hvilket vil få atazanavir til at forblive i kroppen i længere tid.

EVOTAZ kan anvendes af voksne fra 18 år og derover, som er smittet med hiv-virus, som fører til aids (acquired immunodeficiency syndrom – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i kombination med anden medicin mod hiv og medvirker til at kontrollere din hiv-infektion. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination af anden medicin og EVOTAZ, der er bedst for dig.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage EVOTAZ

Tag ikke EVOTAZ:

hvis du er allergisk over for atazanavir, cobicistat eller et af de øvrige indholdsstoffer i EVOTAZ (angivet i afsnit 6)

hvis du har moderate til alvorlige leverproblemer

hvis du tager en eller flere af følgende slags medicin (se også Brug af anden medicin sammen med EVOTAZ):

rifampicin (et antibiotikum, der bruges til at behandle tuberkulose).

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (anvendes til at forebygge krampeanfald).

astemizol eller terfenadin (bruges almindeligvis til at behandle allergiske symptomer, det er medicin som muligvis kan fås uden recept); cisaprid (bruges til at behandle tilbageløb af maveindhold, nogle gange kaldt sure opstød); pimozid (bruges til at behandle skizofreni); amiodaron; dronedaron; quinidin; lidocain (som injektion) eller bepridil (bruges til at korrigere hjerterytmen); ergotamin; dihydroergotamin; ergonovin; ergometrin og methylergonovin (bruges til at behandle migræne); og alfuzosin (bruges til at behandle forstørret blærehalskirtel (prostata)).

quetiapin (bruges til at behandle skizofreni, bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom) og moderat til svær depression).

medicin, der indeholder perikon (Hypericum perforatum, et naturlægemiddel).

triazolam og oralt (indtaget gennem munden) midazolam (bruges som sovemedicin og/eller til at behandle angst).

simvastatin og lovastatin (bruges til at sænke mængden af kolesterol i blodet).

avanil (bruges til at behandle erektil dysfunktion (impotens)).

colchicin (bruges til at behandle urinsyregigt), hvis du har nyre- og/eller leverproblemer.

ticagrelor (bruges til at behandle blodpropper).

Du må ikke tage sildenafil sammen med EVOTAZ, hvis sildenafil anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension (for højt blodtryk i lungernes blodkar). Sildenafil bruges også til behandling af erektil dysfunktion. Fortæl din læge, hvis du tager sildenafil til behandling af erektil dysfunktion.

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Visse mennesker har behov for særlige hensyn, før eller mens de tager EVOTAZ. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager EVOTAZ.

EVOTAZ er ikke en kur mod hiv-infektion. Du kan fortsat udvikle infektioner eller andre sygdomme, som er forbundet med hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre mennesker med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler, der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Vær sikker på, at din læge ved det:

hvis du har leverproblemer

hvis du får tegn eller symptomer på galdesten (smerter i højre side). Galdesten er blevet rapporteret hos patienter, der har taget atazanavir (et af indholsstofferne i EVOTAZ).

hvis du har type A- eller B-blødersygdom

hvis du har problemer med nyrerne eller har brug for hæmodialyse. Der er indberettet nyresten hos patienter behandlet med atazanavir – et af indholdsstofferne i EVOTAZ. Hvis du får tegn eller symptomer på nyresten (smerter i siden, blod i urinen, smerter ved vandladning), skal du straks kontakte lægen

hvis du tager p-piller for at forebygge graviditet. Hvis du på nuværende tidspunkt tager p-piller eller anvender p-plastre for at forebygge graviditet, skal du anvende et ekstra eller en anden type præventionsmiddel (f.eks. kondom).

Der kan hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) og med tidligere infektion, som skyldes nedsat immunforsvar, opstå tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner. Dette kan ske kort efter at hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker symptomer på infektion, skal du straks

kontakte lægen. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (som skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandling. Hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du straks informere din læge, så du kan få den nødvendige behandling.

Nogle patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Der er mange faktorer, der øger risikoen for dette: varighed af behandling med flere slags antiretroviral medicin, brug af binyrebarkhormon, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt (over-)vægt (højt BMI). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du fortælle det til lægen.

Gulsot (hyperbilirubinæmi, stigning i niveauet af bilirubin i blodet) er forekommet hos patienter, som tager EVOTAZ. Symptomerne kan være svag gulfarvning af hud og øjne. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du fortælle det til lægen.

Der er rapporteret alvorligt hududslæt, herunder Stevens-Johnsons syndrom, hos patienter, der tager EVOTAZ. Hvis du får udslæt, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du bemærker ændringer i din hjerterytme (puls), skal du informere lægen.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og unge under 18 år. Anvendelse af EVOTAZ til børn og unge er ikke undersøgt endnu.

Brug af anden medicin sammen med EVOTAZ

Du må ikke tage EVOTAZ sammen med visse andre lægemidler. Disse lægemidler er nævnt i starten af afsnit 2 Tag ikke EVOTAZ.

Der er anden medicin, som du ikke må tage samtidig med EVOTAZ eller som skal indgives på anden vis, når de tages samtidigt med EVOTAZ. Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, at nævne disse:

lægemidler, der indeholder ritonavir eller cobicistat (booster-midler)

anden medicin til behandling af hiv-infektion (f.eks. indinavir, didanosin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid, efavirenz, etravirin, nevirapin og maraviroc)

boceprevir og simeprevir (anvendes til at behandle hepatitis C)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (anvendes af mænd til at behandle impotens (erektil dysfunktion))

hvis du tager p-piller

medicin, der bruges til at behandle sygdomme, der er forbundet med syreindholdet i maven (f.eks.

antacida (syreneutraliserende), H2-hæmmere som f.eks. famotidin og protonpumpehæmmer som f.eks. omeprazol)

disopyramid, flecainid, mexiletin, propafenon, digoxin, bosentan, amlodipin, felodipin, nicardipin, nifedipin, verapamil, diltiazem, metoprolol og timolol (medicin til at sænke blodtrykket og til at nedsætte eller korrigere hjerterytmen (pulsen))

atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin og rosuvastatin (bruges til at sænke kolesterolindholdet i blodet)

salmeterol (bruges til at behandle astma)

ciclosporin, tacrolimus og sirolimus (medicin, der anvendes til at svække kroppens immunsystem)

visse antibiotika (rifabutin, clarithromycin)

ketoconazol, itraconazol, voriconazol og fluconazol (svampemidler)

metformin (bruges til at behandle type 2-sukkersyge)

warfarin, rivaroxaban og dabigatran (blodfortyndende midler, anvendes til at mindske risikoen for blodpropper)

irinotecan, dasatinib, nilotinib, vinblastin og vincristin (bruges til at behandle kræft)

trazodon (bruges til at behandle depression)

perphenazin, risperidon, thioridazin, midazolam (givet som injektion), buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam og zolpidem (anvendes til at behandle lidelser i nervesystemet)

buprenorphin (anvendes mod smerter og til at behandle opioidafhængighed)

Det er vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du bruger: Kortikosteroider herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison og triamcinolon. Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske (betændelseslignende) tarmsygdomme, inflammatoriske tilstande i øjne, led og muskler samt andre inflammatoriske tilstande. Du må kun bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering og under tæt lægelig overvågning for kortikosteroid-bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil drøfte de potentielle fordele og risici ved at tage EVOTAZ for dig og dit barn.

Atazanavir, som er et stof i EVOTAZ, udskilles i modermælken hos mennesker. Det vides ikke, om cobicistat, som er det andet stof i EVOTAZ, udskilles i modermælken hos mennesker, men det er påvist hos dyr, at det udskilles i mælken. Tal med lægen om amning, hvis du tager EVOTAZ Kvinder bør ikke amme deres barn, mens de tager EVOTAZ. Kvinder, som er smittede med hiv bør ikke amme, da virusset kan overføres gennem modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter har oplevet svimmelhed, når de tager atazanavir eller cobicistat, som er de aktive stoffer i EVOTAZ. Hvis du føler dig svimmel eller uklar, skal du straks kontakte lægen.

3.Sådan skal du tage EVOTAZ

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Sådan kan du være sikker på, at medicinen virker bedst muligt, og risikoen for, at hiv-virusset udvikler resistens over for behandlingen, er mindre.

Den anbefalede dosis af EVOTAZ til voksne er en tablet dagligt, taget gennem munden i forbindelse med et måltid og i kombination med anden hiv-medicin. Synk tabletten hel; du må ikke knuse eller tygge tabletterne.

Hvis du har taget for meget EVOTAZ

Hvis du ved en fejltagelse har taget mere af EVOTAZ, end lægen har foreskrevet, skal du kontakte din læge eller nærmeste hospital og bede om råd.

Hvis du har glemt at tage EVOTAZ

Hvis du har glemt at tage en dosis inden for 12 timer efter det tidspunkt, du normalt tager EVOTAZ, skal du tage tabletten med mad så hurtigt som muligt. Derefter tages den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis du har glemt at tage en dosis i 12 timer eller længere efter det tidspunkt, du normalt tager EVOTAZ, skal du ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det er vigtigt, at du ikke glemmer at tage EVOTAZ eller anden hiv-medicin.

Hvis du holder op med at tage EVOTAZ

Du må ikke holde op med at tage EVOTAZ uden at have talt med lægen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ved behandling af hiv-infektion er det ikke altid let at sige, hvilke bivirkninger der skyldes EVOTAZ, anden medicin du tager eller selve hiv-infektionen. Kontakt lægen, hvis du lægger mærke til ændringer i dit helbred.

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med EVOTAZ.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

gulsot i det hvide i øjnene, dvs. øjnene bliver gule (okulær ikterus)

kvalme

gulsot (når hud og/eller øjne bliver gule)

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

øget appetit, smagsforstyrrelse, tør mund

hovedpine, svimmelhed

søvnbesvær, unormale drømme, døsighed (træthed)

opkastning, diarre, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, oppustethed, afgang af tarmluft (flatulens)

forhøjet niveau af bilirubin i blodet (hyperbilirubinæmi)

udslæt

voldsom træthed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

livstruende uregelmæssige hjerteslag (puls) (torsades de pointes)

overfølsomhed (allergisk reaktion)

manglende appetit, vægttab, vægtstigning

depression, angst, søvnforstyrrelser

desorientering, hukommelsestab (amnesi)

følelsesløshed, svaghed, prikken eller smerter i arme og ben (perifer neuropati)

besvimelse (synkope), højt blodtryk (hypertension)

åndenød

betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), irritation af slimhinden i mavesækken (gastritis), sår i munden og forkølelsessår

leverbetændelse (hepatitis)

angioødem (voldsom hævelse af hud og andre steder, som oftest læber og øjne)

nældefeber (kløende udslæt), hårtab eller –udtynding (alopeci), kløe (pruritus)

svind af muskelmasse (atrofi), ledsmerter (artralgi), muskelsmerter (myalgi)

nyresten (nefrolitiasis), nyrebetændelse (interstitiel nefritis), blod i urinen (proteinuri), for meget protein i urinen, hyppig vandladning (pollakisuri)

brystforstørrelse hos mænd (gynækomasti)

brystsmerter, utilpashed, feber

usædvanlig træthed eller svaghed (asteni)

alvorligt hududslæt (allergisk reaktion, som omfatter udslæt, forhøjet temperatur, øget niveau af leverenzymer (ses ved blodprøver), øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili) og/eller forstørrede lymfekirtler (se afsnit 2)

galdeblære-forstyrrelser (galdesten og betændelseslignende tilstand i galdeblæren)

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

uregelmæssige hjerteslag (puls) (QTc-forlængelse)

gangforstyrrelser

væskeophobninger (ødem), hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (palpitationer)

forstørrelse af lever og milt (hepatosplenomegaly)

udslæt med blæredannelse på huden (vesikulobulbært udslæt), eksem, udvidelse af årerne

Stevens-Johnsons syndrom (allergisk reaktion, der omfatter alvorligt hududslæt, forhøjet temperatur og forstørrede lymfekirtler) (se afsnit 2)

muskelsmerter og muskelømhed på grund af svaghed, der ikke er forårsaget af motion (myopati)

nyresmerter

Patienter med blødersygdom (hæmofili A eller B) kan få øget blødning.

Der er set unormal hjerterytme (puls) hos patienter, som anvender lægemidler med atazanavir.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EVOTAZ indeholder

Aktive stoffer: atazanavir og cobicistat. En filmovertrukket tablet indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat) og 150 mg cobicistat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne - mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)), croscarmellosenatrium (E468), natriumstivlesesglycolat, crospovidon (E1202), stearinsyre (E570), magnesiumstearat (E470b), hydroxypropylcellulose (E463), silica (E551)

Filmovertræk - hypromellose (hydroxypropylmethylcellulose, E464), titandioxid (E171), talcum (E553b), triacetin (E1518), rød iron jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

EVOTAZ er en pink, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med omtrentlige dimensioner på 19 mm x 10,4 mm og præget med ”3641” på den ene side og glat på den anden side.

EVOTAZ filmovertrukne tabletter fås i beholder med 30 tabletter. Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige: Yderkarton med 1 tabletbeholder indeholdende 30 filmovertrukne tabletter og yderkarton med 90 (3 beholdere á 30) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i alle lande.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

Fremstiller

fremstiller

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Contrada Fontana del Ceraso

Uxbridge Business Park

03012 Anagni (FR)

Sanderson Road

Italien

Uxbridge UB8 1DH

 

Storbritannien

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: + 370 5 2790 762

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: + 372 6827 400

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)810 410 500

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

 

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

TEL: +385 1 2078-508

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Storbritannien

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 371 67 50 21 85

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}> <{måned ÅÅÅÅ}.>

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for atazanavir/cobicistat er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Under indberetningsperioden for denne periodiske sikkerhedsopdatering (PSUR) er der fremkommet data om udskillelse af atazanavir i human mælk. Indtil nu har det kun været kendt, at atazanavir (ATV) udskilles i mælk hos rotter.

De data, der nu foreligger, angår et studie med postpartum mødre, der fik højaktiv antiretroviral behandling (HAART) mod HIV, hvor man undersøgte overførelse af HIV fra mor til barn gennem amning. Der blev vha. en valideret analyse registreret atazanavir i modermælken hos forsøgspersoner, der fik ATV (n = 3). Variabiliteten af ATV-værdierne i mælk er vigtig og varierer fra 21 til 872 ng/ml på dag 5 postpartum og fra 60 til 1502 ng/ml på dag 14 postpartum. Middel mælk/plasma-ratio

var 0,13. Der foreligger ingen yderligere oplysninger om de 3 kvinder (f.eks. sammensætning af ARV- regime, HIV-RNA-niveauer, sikkerhedsdata). Der blev ikke indhentet andre data fra litteraturen om ATVs farmakokinetik i human mælk.

Set i lyset af de data, der blev fremsat under den gennemgåede indberetningsperiode for denne/disse PSUR(er), fandt PRAC derfor, at ændringerne i produktinformationen om, at atazanavir kan findes i human mælk, var berettigede.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for atazanavir/cobicistat er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder atazanavir/cobicistat, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet