Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Produktresumé - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnExalief
ATC-kodeN03AF04
Indholdsstofeslicarbazepine acetate
ProducentBIAL - Portela

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Exalief 400 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

 

salg

Hver tablet indeholder 400 mg eslicarbazepinacetat.

 

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

til

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

Tablet.

 

 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med ’ESL 400’ præget på denautoriseretene side og d l kærv på den anden

side. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at luge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Exalief er indiceret som supplerende antiepileptisk behandling til voksne med fokale epileptiske anfald med eller uden sekundær generalisering.

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

længere

 

Exalief gives som tillægsbehandling til eksisterende behandling. Den anbefalede initialdosis er 400 mg

Der bør udvises forsigtighed ved behandlingikke af ældre patienter, da der er begrænset dokumentation for sikkerhed ved anvendelse af Exalief hos disse patienter.

en gang dagligt, og den bør øges til 800 mg en gang dagligt efter en eller to uger. Afhængig af den enkelte patients respons kan dosis øg s til 1200 mg en gang dagligt (se pkt. 5.1).

Ældre (>65 år)

Pædiatrisk population er

- LægemidlCLCR <30 ml/min:etBrug af Exalief til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion frarådes pga. utilstrækkelig dokumentation.

Exaliefs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Patienter med nedsat nyr funktion

Der skal udvises fors gtighed ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres henhold t l kreatininclearance (CLCR) som følger:

-

CLCR >60

l/

in: Dosisjustering ikke nødvendig.

-

CLCR 30-60

l/

in: Initialdosis på 400 mg hver anden dag i to uger efterfulgt af en daglig dosis på

 

400 mg. D nne dosis kan dog øges afhængigt af den enkelte patients respons.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Eslicarbazepins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2), og brug af lægemidlet til denne patientpopulation frarådes.

Indgivelsesmåde

Exalief kan tages alene eller i forbindelse med et måltid.
4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for eslicarbazepinacetat, andre carboxamidderivater (fx carbamazepin, oxcarbazepin) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Kendt 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok (AV-blok).

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

salg

 

Exalief er sat i forbindelse med visse bivirkninger i centralnervesystemet, fx svimmelhed og døsighed,

som kan øge forekomsten af tilskadekomst.

autoriseret

til

 

med Exalief (skift til monoterapi).

 

Exalief kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva. Det anbefales at b nytte ikke-hormonel kontraception under behandling med Exalief (se pkt. 4.5 og 4.6).

Ligesom det gælder for andre antiepileptika skal seponering af Exalief foregå gradvist for at mindske risikoen for øget anfaldshyppighed.

Samtidig brug af Exalief og oxcarbazepin frarådes, da dette kan føre il overeksponering for de aktive metabolitter.

Der er ingen erfaring med seponering af andre antiepileptik , som gives samtidig med behandlingen

være tæt forbundet med risikoen for at få Stevenslængere-Johnsons syndrom (SJS) under behandling med carbamazepin. Derfor bør personerikkeaf hankinesisk eller thailandsk oprindelse om muligt screenes for

Der forekom udslæt som en bivirkning hos 1,1 % af d samlede population, der blev behandlet med

Exalief, i placebokontrollerede studier med tillæ sbehandling til epilepsipatienter. Hvis der opstår symptomer på overfølsomhed, skal Exalief seponeres.

Der er ikke indberettet tilfælde af alvorlige hudreaktioner i forbindelse med eslicarbazepinacetat.

Forekomst af HLA-B*1502-allel hos personer af hankinesisk eller thailandsk oprindelse har vist sig at

denne allel, før der indledes behandling m d carbamazepin eller kemisk beslægtede stoffer. Hos andre

etniske grupper forekommer HLA-B*1502 kun yderst sjældent. Allelen HLA-B*1502 er ikke sat i forbindelse med SJS hos den kau as s population.

Hyponatriæmi er indberettet som en bivirkning hos færre end 1 % af de patienter, der fik Exalief.

Hyponatriæmi er asymptomatisk i det fleste tilfælde, men det kan dog være ledsaget af kliniske

Lægemidlet

symptomer så som til agendeeranfald, konfusion, bevidsthedssvækkelse. Hyppigheden af hyponatriæmi

steg med stigende dos r

slicarbazepinacetat. Hos patienter med eksisterende nyresygdom, der

medførte hyponatriæmi,

ller patienter i samtidig behandling med lægemidler, der i sig selv kan føre

til hyponatriæmi (fx iuretika, desmopressin), bør serumkoncentrationen af natrium undersøges før og under behandl ng med eslicarbazepinacetat. Endvidere bør serumnatrium bestemmes, hvis der opstår kliniske tegn på hyponatriæmi. Ud over dette bør natriumniveauet kontrolleres ved rutinemæssige laboratorieundersøgelser. I tilfælde af klinisk relevant hyponatriæmi skal Exalief seponeres.

Exaliefs påvirkning af primært generaliserede anfald er ikke undersøgt, og det frarådes derfor at anvende lægemidlet til denne patientpopulation.

Der er observeret forlænget PR-interval i kliniske studier med eslicarbazepinacetat. Der bør udvises forsigtighed hos patienter med medicinske tilstande (fx lavt thyroxinniveau, kardiale ledningsforstyrrelser), eller ved samtidig brug af lægemidler, der normalt forbindes med PR- forlængelse.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres i henhold til kreatininclearance (se pkt. 4.2). Exalief bør ikke anvendes til patienter med CLCR <30 ml/min pga. manglende dokumentation.

Der foreligger begrænsede kliniske data fra patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, og der

Der er indberettet selvmordstanker og -adfærd hos patienter i behandling med antiepileptikasalgpå en række forskellige indikationer. En metaanalyse af randomiserede placebokontrollerede studier med

mangler kliniske data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion. Derfor bør Exalief anvendes

med forsigtighed hos patienter, hvor leverfunktionen er nedsat i let til moderat grad, mens Exa ief ikke bør anvendes til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

antiepileptika har også vist en svagt øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekantilsmen bag denne risiko kendes ikke, og de forhåndenværende data udelukker ikke en mulig øget risiko i forbindelse med eslicarbazepinacetat. Patienten skal derfor monitoreres for tegn på lvmordstanker

CYP3A4 og UDP-glukuronyltransferaser. In vivo udviste eslicautoriseretrb zepin en inducerende virkning på metabolismen af lægemidler, der hovedsageligt metabolis r s via CYP3A4. Derfor kan det være

og -adfærd, og passende behandling bør overvejes. Patienten (og patientens omso gsp rsoner) bør rådgives om at søge lægehjælp, hvis der opstår tegn på selvmordstanker og -adfærd.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interakt on

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin, der hovedsageligt elimineres ved

omdannelse til glukuronid. I in vitro-undersøgelser har eslic rb zepin vist sig som en svag induktor af

nødvendigt at øge dosis af lægemidler, der især metabolis s af CYP3A4, når de anvendes samtidig med Exalief. In vivo kan eslicarbazepin inducere m tabolismen af lægemidler, der især udskilles ved konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. Ved indl dning eller seponering af behandling med Exalief eller ændring af dosis kan det tage 2-3 u atter at opnå enzymaktivitet. Der skal tages højde for denne forhaling, når Exalief anvendes umiddelbart før eller i kombination med andre lægemidler,

der kræver dosisjustering, når de gives sammen med Exalief. Eslicarbazepin virker hæmmende på

CYP2C19. Der kan derfor opstå interaktion ved samtidig administration af høje doser

eslicarbazepinacetat og lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af CYP2C19.

 

 

længere

Interaktion med andre antiepileptis læg midler

Carbamazepin

ikke

 

 

 

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 800 mg

en gang dagligt og carbamazepin 400 mg to gange dagligt et gennemsnitligt fald på 32 % i

eksponeringen for den aktive m tabolit eslicarbazepin, hvilket formentligt skyldtes induktion af

glukuronidering. Der sås ing n ændringer i eksponeringen for carbamazepin eller dets metabolit

carbamazepinepoxid. Afhængigter

af den enkelte patients respons skal dosis af Exalief muligvis øges,

fik carbamazep n, 2,4 % hos forsøgspersoner der ikke samtidig fik carbamazepin), koordinationsbesvær (6,7 % ved samtidig carbamazepin, 2,7 % uden samtidig carbamazepin) og svimmelhed (30,0 % ved samtidig carbamazepin, 11,5 % uden samtidig carbamazepin). Det kan ikke udelukk s, at r er risiko for en øget forekomst af andre specifikke bivirkninger ved samtidig administration af carbamazepin og eslicarbazepinacetat.

hvisLægemidletdet anvendes samm n med carbamazepin. Resultater fra studier med patienter viste, at samtidig behandling øger risikoen for følgende bivirkninger: Diplopi (11,4 % hos forsøgspersoner, der samtidig

Phenytoin

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og phenytoin et gennemsnitligt fald på 31-33 % i eksponeringen for den aktive metabolit eslicarbazepin, der sandsynligvis skyldtes induktion af glukuronidering, og en gennemsnitlig stigning på 31-35 % i eksponeringen for phenytoin, sandsynligvis pga. hæmning af CYP2C19. Afhængigt af den enkelte patients respons kan det være nødvendigt at øge doseringen af Exalief og nedsætte doseringen af phenytoin.

Andre lægemidler
Valproat og levetiracetam

Lamotrigin

Metabolismen for både eslicarbazepin og lamotrigin finder især sted ved glukuronidering, hvorfor

interaktion kunne forventes. Et studie med administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til raske forsøgspersoner viste en mindre gennemsnitlig farmakokinetisk interaktion (eksponering for lamotrigin faldt med 15 %) mellem eslicarbazepinacetat og lamotrigin, og

Topiramatsalg

dosisjustering er derfor ikke nødvendig. På grund af interindividuel variation kan virkningen være klinisk relevant hos nogle individer.

I et studie med samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagl gt og topiramat

til raske forsøgspersoner sås ingen signifikant ændring i eksponeringen for eslicarbazepin, mens der

autoriseret

 

sås et 18 % fald i eksponeringen for topiramat, sandsynligvis pga. nedsat biotilgængelighedtil

af

topiramat. Dosisjustering er ikke nødvendig.

En populationsfarmakokinetisk analyse af fase III-studier med voksne epilep ipatienter indikerede, at samtidig administration af valproat eller levetiracetam ikke påvirkede ek poneringen for eslicarbazepin, men dette er ikke verificeret i konventionelle interaktionsundersøgelser.

Orale kontraceptiva

og 42 % i systemisk eksponering for levonorgestrel og thinyl stradiol, sandsynligvis pga. induktion af CYP3A4. Kvinder i den fertile alder skal derfor benytte tilstrækkelig kontraception under behandling med Exalief og frem til afslutningen på d n aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling (se pkt. 4.4 og 4.6).

Administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til kvindelige forsøgspersoner, som brugte et oralt kontraceptivum af kombinationstypen,længereviste et gennemsnitligt fald på henholdsvis 37 %

Simvastatin

I et studie med raske forsøgspersoner sås en nnemsnitlig stigning på 50 % i den systemiske

eksponering for simvastatin, når det blev anvendt sammen med eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt, hvilket sandsynligvis skyldtesikkeinduktion af CYP3A4. Det kan være nødvendigt at øge dosis af simvastatin, når det anvendes samtidig m d slicarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administration af esl carbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og warfarin viste et lille (23 %), men statistisk signifikanter fald eksponeringen for S-warfarin. Der sås ingen virkning på R- warfarins farmakokinetik ll på koagulationen. På grund af interindividuel variation i interaktionen

Digoxin

skal INR dog monitoreres i de første uger efter indledning eller afslutning af samtidig behandling med warfarinLægemidletog eslicarbazepinacetat.

I et studie med raske forsøgspersoner havde eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt ingen effekt på digoxins farmakokinetik, hvilket tyder på, at eslicarbazepinacetat ikke har nogen effekt på transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Da eslicarbazepinacetat er strukturelt beslægtet med tricykliske antidepressiva, er interaktion mellem eslicarbazepinacetat og MAO-hæmmere teoretisk mulig.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Risiko forbundet med epilepsi og antiepileptika generelt

Det er påvist, at hos børn af kvindelige epileptikere fordobles eller tredobles prævalensen af misdannelser i forhold til forekomsten på ca. 3 % hos befolkningen generelt. De hyppigst rapporterede

misdannelser er hareskår, kardiovaskulære misdannelser og neuralrørsdefekter. Behandling med flere antiepileptika kan være forbundet med en højere risiko for medfødte misdannelser end monoterapi, og derfor skal der vælges monoterapi, når det er muligt. Fertile kvinder og kvinder med sandsynlighed for at blive gravide bør konsultere en specialist. Behovet for behandling med antiepileptika bør

revurderes, hvis en kvinde planlægger at blive gravid. Brat seponering af antiepileptika må ikke finde

Der mangler data for anvendelse af eslicarbazepinacetat til gravide. Reproduktionstoksicitetsalger et i dyrestudie (se Fertilitet). Hvis en kvinde i behandling med eslicarbazepinacetat bliver grav d eller

sted, da det kan føre til anfaldsrecidiv, hvilket kunne have alvorlige konsekvenser for både mor og barn.

Graviditet

planlægger graviditet, skal brug af Exalief atter overvejes grundigt. Den mindste effek ve dosis bør

nyfødte.

autoriseret

gives, og om muligt bør der vælges monoterapi - i hvert fald i de første tre måneder af tilgraviditeten.

Patienten bør rådgives om den øgede risiko for misdannelser og få tilbudt ant natal screening.

Monitorering og profylakse

Antiepileptiske lægemidler kan medvirke til folinsyremangel, som kan være n m dvirkende årsag til fosterskader. Det anbefales at give folinsyretilskud før og under gravid tet. Effekten af dette tilskud er ikke dokumenteret, og gravide kvinder kan derfor få tilbudt en særlig antenatal udredning, også selv om de får tilskud af folinsyre.

Nyfødte

Der er indberettet blødningsforstyrrelser, der skyldes antiepileptik , hos nyfødte. Til forebyggelse af dette bør der for en sikkerheds skyld gives K1-vitamin til kvinder de sidste uger af graviditeten og til

Fertile kvinder/kontraceptionlængere

Interaktion ved samtidig behandling med eslicarbaz pinac tat og orale kontraceptionsmidler nedsætter den kontraceptionelle sikkerhed. Derfor bør ande sikker kontraception anvendes under behandling med eslicarbazepinacetat og frem til afslutningen på den aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling.

Amning

Det vides ikke, om eslicarbazepinac tat udskilles i human modermælk. Dyrestudier har vist, at eslicarbazepin udskilles i moderdyrets mælk. Da det ikke kan udelukkes, at der foreligger en risiko for brystbarnet, bør amningen ophøre under behandling med Exalief.

Fertilitet

 

ikke

 

 

Eslicarbazepinacetat blev evalue et hos rotter og mus for potentiel negativ påvirkning af fertiliteten

hos forældre- og F1-gen ration n. I et fertilitetsstudie med han- og hunrotter blev det påvist, at

eslicarbazepin medfør nedsat fertilitet hos hunnerne. I et fertilitetsstudie med mus observeredes

 

er

 

påvirkning af udvikling n hos embryoer, men disse virkninger kunne også skyldes færre corpora lutea

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ogLægemidletdermed nedsat f rti it t. I mus sås en øget samlet incidens af større anomalier og en øget incidens af større skeletale s annelser. Der sås ingen påvirkning af F1-fertilitetsparametre hos rotter og mus.

Der er ikke for taget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle patienter kan opleve svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelser, særligt ved indledning af behandlingen. Patienterne skal derfor orienteres om, at deres fysiske og/eller mentale evne til at betjene maskiner eller færdes i trafikken kan være svækket, og at det bør undgås, indtil det er fastslået, at deres evne til at udføre disse aktiviteter ikke er påvirket.

4.8 Bivirkninger

I placebokontrollerede studier omfattende 1.192 voksne patienter med fokale epileptiske anfald (856 patienter behandlet med eslicarbazepinacetat og 336 behandlet med placebo) forekom der bivirkninger hos 45,3 % af de patienter, der fik eslicarbazepinacetat, og hos 24,4 % af de patienter, der fik placebo.

Bivirkningernes styrke var sædvanligvis let til moderat, og de forekom hovedsagelig i løbet af de første ugers behandling med eslicarbazepinacetat.

meget almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100, jældensalg ≥1/10.000 til <1/1.000. Inden for hver hyppighed er bivirkningerne opstillet efter, hvor a vorlige de er. De alvorlige bivirkninger er anført først.

Alle bivirkninger, som forekom med en højere incidens end for placebo og hos flere end 1 p tient, er anført i nedenstående tabel ud fra systemorganklasse og hyppighed:

 

 

 

 

 

 

 

til

Systemorganklasse

 

Meget

 

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

 

almindelige

 

 

 

 

Blod og

 

 

 

 

 

Anæmi

Trombocytopeni,

lymfesystem

 

 

 

 

 

 

leukopeni

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Overfølsomhed

 

Det endokrine

 

 

 

 

 

Hypothyroidisme

 

system

 

 

 

 

 

 

 

Metabolisme og

 

 

 

 

 

Øget appe i , nedsat

 

ernæring

 

 

 

 

 

appetit, hyponatriæmi,

 

 

 

 

 

 

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

elektrolytbalancen,

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

kak ksi, dehydrering,

 

 

 

 

 

 

 

adipøsitet

 

Psykiske

 

 

 

 

 

Insomni, apati, depression,

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

nervøsitet, agitation,

 

 

 

 

 

 

 

irritabilitet, nedsat

 

 

 

 

 

 

 

opmærksomhed/hyper-

 

 

 

 

 

 

 

aktivitet, konfusion,

 

 

 

 

 

 

 

stemningslabilitet,

 

 

 

 

 

 

 

grådlabilitet,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

psykomotorisk retardering,

 

 

 

 

 

 

 

stress, psykose

 

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine,

Svækket hukommelse,

 

 

*, døs ghed

koordina-

balanceforstyrrelser,

 

 

 

 

 

tionsbesvær*

amnesi, hypersomni,

 

 

 

er

ikke

 

sedation, afasi, dysæstesi,

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

opmærksomh

dystoni, apati,

 

 

 

 

edsforstyrrels

lugtforstyrrelser,

 

 

 

 

 

er, tremor

forstyrrelser i det autonome

 

 

 

 

 

 

 

nervesystem, cerebral

 

 

 

 

 

 

 

ataksi, cerebralt syndrom,

 

 

 

 

 

 

 

tonisk-kloniske kramper,

 

 

 

 

 

 

 

perifer neuropati,

 

 

 

 

 

 

 

søvnrytmeforstyrrelser,

 

 

 

 

 

 

 

nystagmus,

 

 

 

 

 

 

 

taleforstyrrelser, dysartri,

 

 

 

 

 

 

 

hypoæstesi, ageusi,

 

 

 

 

 

 

 

brændende fornemmelse

 

Øjne

 

 

 

Diplopi*,

Synsforstyrrelser,

 

Lægemidlet

 

 

 

uskarpt syn

oscillopsi, forstyrrelser i

 

 

 

 

 

 

binokulært syn, okulær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyperæmi, saccadiske

 

 

 

 

 

 

 

øjenbevægelser,

 

 

 

 

 

 

øjensmerter

 

 

Øre og labyrint

 

 

Vertigo

Øresmerter, hypoacusis,

 

 

 

 

 

 

 

tinnitus

 

 

Hjerte

 

 

 

 

Palpitationer, bradykardi,

 

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardi

 

 

Vaskulære

 

 

 

 

Hypertension, hypotension,

 

salg

 

 

 

 

 

 

sygdomme

 

 

 

 

ortostatisk hypotension

 

 

Luftveje, thorax og

 

 

 

 

Dysfoni, epistaxis, smerter

 

 

mediastinum

 

 

 

 

i brystet

 

 

Mave-tarm-

 

 

Kvalme,

Dyspepsi, gastritis,

Pankreatitis

kanalen

 

 

opkastning,

abdominalsmerter,

til

 

 

 

 

diarré

mundtørhed,

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

abdominalgener,

 

 

 

 

 

 

oppustethed, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

 

epigastrisk ubehag,

 

 

 

 

 

 

 

gingival hyperplasi,

 

 

 

 

 

 

 

gingivitis, colon irritabile,

 

 

 

 

 

 

 

melæna, odynofag ,

 

 

 

 

 

 

 

mavegener, stomatitis,

 

 

 

 

 

 

 

tandpine

 

 

Lever og galdeveje

 

 

 

 

Leversygdom

 

 

Hud og subkutane

 

 

Udslæt

Alopeci, tør h d,

 

 

væv

 

 

 

 

hyperhidrose, erytem,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

neglelidelser, hudlidelser

 

 

Knogler, led,

 

 

 

 

Myalgi, rygsmerter, nakke-

 

 

muskler og

 

 

 

 

sme ter

 

 

bindevæv

 

 

 

 

 

 

 

Nyrer og urinveje

 

 

 

 

Nykturi, urinvejsinfektion

 

 

Det reproduktive

 

 

 

 

Uregelmæssig

 

 

system og mammae

 

 

 

 

menstruation

 

 

Almene symptomer

 

 

Tr thed,

Asteni, utilpashed,

 

 

og reaktioner på

 

 

gangforstyrre

kuldegysninger, perifere

 

 

administrationssted

 

 

lser

 

ødemer,

 

 

et

 

 

 

 

lægemiddelreaktion, kolde

 

 

 

 

 

 

 

ekstremiteter

 

 

Undersøgelser

 

 

ikke

 

Blodtryksfald, vægttab,

 

 

 

 

er

 

fald i diastolisk blodtryk,

 

 

 

 

 

forhøjet blodtryk, fald i

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

systolisk blodtryk, fald i

 

 

 

 

 

 

serumnatrium, fald i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hæmatokritværdier, fald i

 

 

 

 

 

 

 

hæmoglobinværdier, øget

 

 

 

 

 

 

 

hjertefrekvens, forhøjede

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferaser,

 

 

 

 

 

 

 

forhøjede triglycerider, fald

 

 

 

 

 

 

 

i frit triiodthyronin (T3),

 

 

 

 

 

 

 

fald i frit thyroxin (T4)

 

 

Traumer,

 

 

 

 

Lægemiddelstoksicitet,

 

 

forgiftnin er og

 

 

 

 

fald, ledskader, forgiftning,

 

 

behandlingskompli

 

 

 

 

hudskader

 

 

kationer

 

 

 

 

 

 

 

* Hos patienter samtidig behandling med carbamazepin og eslicarbazepinacetat i placebokontrollerede studier blev diplopi, abnorm koordination og svimmelhed indberettet hyppigere.

Brug af eslicarbazepinacetat er sat i forbindelse med et forlænget PR-interval. Der kan opstå bivirkninger, som forbindes med forlængelse af PR-intervallet (fx AV-blok, synkope, bradykardi). Der er ikke set 2. eller 3. grads AV-blok hos patienter i behandling med eslicarbazepinacetat.

Der blev ikke observeret sjældne bivirkninger så som knoglemarvsdepression, anafylaktiske salg

reaktioner, svære hudreaktioner (fx Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller alvorlig arytmi under placebo-kontrollerede studier som led i epilepsiprogrammet med

eslicarbazepinacetat. De er dog indberettet for oxcarbazepin, og det kan derfor ikke udelukkes, t de kan forekomme efter behandling med Exalief.

4.9Overdosering

Der er observeret symptomer i centralnervesystemet såsom vertigo, usikker gang og hemiparesetil i forbindelse med en utilsigtet overdosis af Exalief. Der findes intet specifikt antidot. Symptomatisk og understøttende behandling gives efter behov. Eslicarbazepinacetats metabolitt kan om nødvendigt fjernes effektivt med hæmodialyse (se pkt. 5.2).

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

 

 

autoriseret

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, carboxamidderivater. ATC-kode: N03AF04

Virkningsmekanisme

længere

 

 

 

Eslicarbazepinacetats nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. Imidlertid tyder in vitro- elektrofysiologiske studier på, at både eslicarbazepinac tat og dets metabolitter stabiliserer de spændingsafhængige natriumkanalers inaktive tilstand og forhindrer dem i at blive reaktiveret med fortsat repetitiv neuronal fyring til følge.

Farmakodynamisk virkning

Eslicarbazepinacetat og dets aktive metabo itter forebyggede forekomsten af anfald i ikke-kliniske

prædiktive modeller af krampestillendeikkevirkning hos mennesker. Hos mennesker udøves

eslicarbazepinacetats farmakologiske aktivit t primært gennem den aktive metabolit eslicarbazepin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerhed og virkning af eslicarbazepinacetat er påvist i tre dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier omfattende 1.049 ervoksne patienter med fokal epilepsi, som var upåvirkelig af behandling med et til tre antiepileptika administreret samtidig. Oxcarbazepin og felbamat måtte ikke indgå i

12-ugers vedligeho d s speriode. Procentdelen af forsøgspersoner med 50 % reduktion i anfaldshyppighed alle fase III-studier var 19 % for placebo, 21 % for eslicarbazepinacetat 400 mg, 34 % for eslicarbazepinacetat 800 mg og 36 % for eslicarbazepinacetat 1200 mg dagligt.

kombinationsbehandling n i disse studier. Eslicarbazepinacetat blev undersøgt ved doser på 400 mg, 800Lægemmg og 1200idletmg en gang dagligt. Eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt og 1200 mg en gang dagligt var signifikant mere effektive end placebo til at nedsætte hyppigheden af anfald over en

5.2 Far akokinetiske egenskaber

Absorption

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin. Plasmaniveauet af eslicarbazepinacetat forbliver sædvanligvis under kvantificeringsgrænsen efter oral administration. Eslicarbazepin max opnås 2 til 3 timer efter administration. Biotilgængeligheden formodes at være høj, da mængden af metabolitter, der blev genfundet i urin, svarede til over 90 % af dosen af eslicarbazepinacetat.

Fordeling

Eslicarbazepins binding til plasmaproteiner er relativt lav (<40 %) og uafhængig af koncentrationen. In vitro-studier har vist, at plasmaproteinbindingen ikke påvirkes i relevant omfang af tilstedeværelsen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid. Bindingen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid blev ikke påvirket i signifikant omfang af tilstedeværelsen af eslicarbazepin.

4 til 5 dages daglig indgift, svarende til en effektiv halveringstid på 20 til 24 timer. I studiersalgmed raske forsøgspersoner og voksne epilepsipatienter sås en halveringstid for eslicarbazepin på henholdsvis 10-

Biotransformation

Eslicarbazepinacetat omdannes hurtigt og i omfattende grad til den aktive hovedmetabolit

eslicarbazepin ved hydrolytisk første-passagemetabolisme. Maksimal plasmakoncentration (Cm x) f

eslicarbazepin opnås 2 til 3 timer efter administration, og steady state-plasmakoncentration opnås efter

20 timer og 13-20 timer. De mindre metabolitter, der ses i plasma, er R-licarbazepin og oxcarbazepin,

Eslicarbazepinacetat påvirker ikke sin egen metabolisme eller clearance.

som var aktive, samt glukuronsyrekonjugaterne af eslicarbazepinacetat eslicarbazepin, R-licarbazepin

og oxcarbazepin.

autoriseret

til

 

 

 

I studier med eslicarbazepin i friske humane hepatocytter observeredes en vag glukuronidering, som skyldtes UGT1A1.

Udskillelse

Eslicarbazepinacetats metabolitter udskilles primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne i uændret

form og som glukuronidkonjugater. I alt svarer eslicarbazepin og dets glukuronid til over 90 % af den

samlede mængde metabolitter, der udskilles i urinen, ca. 2/3 i uændret form og 1/3 som

glukuronidkonjugat.

længere

 

Linearitet/nonlinearitet

Eslicarbazepins farmakokinetik er lineær og dosisafhæn ig i intervallet 400-1200 mg hos både raske forsøgspersoner og patienter.

Ældre (>65 år)

Eslicarbazepinacetats farmakokinetiske profil påvirkes ikke hos ældre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

ikke

 

Eslicarbazepinacetats metabolitter uds illes primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne. Et studie

med patienter med let til alvorl gt nedsat nyrefunktion viste, at clearance afhænger af nyrefunktionen. er

Dosisjustering anbefales under behandling med Exalief hos patienter med kreatininclearance <60 ml/min (se pkt. 4.2).

Hæmodialyse fjerner eslicarbaz pinacetats metabolitter fra plasma.

NedsatLægemidleleverfunktion t

Eslicarbazepinacetats farmakokinetik og metabolisme blev undersøgt hos raske forsøgspersoner og patienter med mo erat nedsat leverfunktion efter gentagne orale doser. Moderat nedsat leverfunktion påvirkede ikke esl carbazepinacetats farmakokinetik. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter

med til oderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Eslicarbazepins far akokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Køn

Studier med raske forsøgspersoner og patienter viste, at eslicarbazepins farmakokinetik var uafhængig af køn.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

De bivirkninger, der blev observeret i dyrestudier, indtraf ved eksponeringsniveau, der var betydeligt lavere end det kliniske eksponeringsniveau for eslicarbazepin (den primære og farmakologisk aktive

metabolit af eslicarbazepinacetat). Der er således ikke fastsat sikkerhedsmarginer ud fra sammenlignelig eksponering.

Der blev påvist nefrotoksicitet i undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser hos rotter, mens det ikke forekom i undersøgelser hos mus eller hunde, og dette svarer til forværring af spontan kronisk progredierende nefropati hos denne dyreart.

Der sås hepatisk centrilobulær hypertrofi i toksicitetsundersøgelser efter gentagne doser hos mus og rotter og en øget incidens af levertumorer i karcinogenicitetsstudiet hos mus. Disse fund v rer til en

induktion af hepatiske mikrosomale enzymer, mens denne virkning ikke sås hos patienter, der fik

eslicarbazepinacetat.

til

salg

 

Genotoksicitetsundersøgelser med eslicarbazepinacetat viser ingen særlig risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

autoriseret

6.1

Hjælpestoffer

 

Povidon K 29/32

 

Croscarmellosenatrium

 

Magnesiumstearat

 

6.2

Uforligeligheder

 

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

længere

 

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særligeikkeforholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Exalief 400 mg tabletter fås i ALU/ALU- eller ALU/PVC-blisterkort i æsker med 7, 14 eller 28 tabletter.

Lægemidlet

Ikke alle pakningsstørrelser ernødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BIAL - Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal Tlf.: +351 22 986 61 00

Fax: +351 22 986 61 99 E-mail: info@bial.com

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/520/001-006

 

 

 

 

 

 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

 

TILLADELSEN

 

 

 

 

 

salg

Dato for første tilladelse: 21/04/2009

 

 

 

 

 

 

 

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

 

til

 

 

 

 

 

autoriseret

 

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Exalief 600 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

 

salg

 

 

Hver tablet indeholder 600 mg eslicarbazepinacetat.

 

 

 

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

 

til

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

autoriseret

 

Tablet.

Hvide, aflange tabletter med ’ESL 600’ præget på den ene side og delekærv på d n anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Exalief er indiceret som supplerende antiepileptisk behandling til voksne med fokale epileptiske anfald med eller uden sekundær generalisering.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

længere

 

Exalief gives som tillægsbehandling til eksisterende behandling. Den anbefalede initialdosis er 400 mg

en gang dagligt, og den bør øges til 800 mg en gang dagligt efter en eller to uger. Afhængig af den

enkelte patients respons kan dosis øges til 1200 mg en gang dagligt (se pkt. 5.1).

Ældre (>65 år)

ikke

 

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter, da der er begrænset dokumentation for sikkerhed ved anvendelse af Exal ef hos disse patienter.

Pædiatrisk population

er

 

Exaliefs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

PatienterLægemidlmed nedsatetnyr funktion

Der skal udvises forsigtigh d ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres henhold t l kreatininclearance (CLCR) som følger:

- CLCR >60 ml/m n: Dosisjustering ikke nødvendig.

- CLCR 30-60 l/ in: Initialdosis på 400 mg hver anden dag i to uger efterfulgt af en daglig dosis på 400 mg. Denne dosis kan dog øges afhængigt af den enkelte patients respons.

- CLCR <30 ml/min: Brug af Exalief til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion frarådes pga. utilstrækkelig dokumentation.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Eslicarbazepins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2), og brug af lægemidlet til denne patientpopulation frarådes.

Indgivelsesmåde

Exalief kan tages alene eller i forbindelse med et måltid.

Overfølsomhed over for eslicarbazepinacetat, andre carboxamidderivater (fx carbamazepin, oxcarbazepin) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
4.3 Kontraindikationer

Kendt 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok (AV-blok).

 

salg

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

til

 

 

Exalief er sat i forbindelse med visse bivirkninger i centralnervesystemet, fx svimmelhed og døsighed,

som kan øge forekomsten af tilskadekomst.

autoriseret

 

 

 

Exalief kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva. Det anbefales at b nytte ikke-hormonel kontraception under behandling med Exalief (se pkt. 4.5 og 4.6).

Ligesom det gælder for andre antiepileptika skal seponering af Exalief for gå gradvist for at mindske risikoen for øget anfaldshyppighed.

Samtidig brug af Exalief og oxcarbazepin frarådes, da dette kan føre til vereksponering for de aktive metabolitter.

Der er ingen erfaring med seponering af andre antiepileptik , som gives samtidig med behandlingen med Exalief (skift til monoterapi).

Exalief, i placebokontrollerede studier med tillægsbehandling til epilepsipatienter. Hvis der opstår symptomer på overfølsomhed, skal Exalief seponer s.

Der forekom udslæt som en bivirkning hos 1,1længere% af den samlede population, der blev behandlet med

Der er ikke indberettet tilfælde af alvorlige hudreaktioner i forbindelse med eslicarbazepinacetat. Forekomst af HLA-B*1502-allel hos personer af hankinesisk eller thailandsk oprindelse har vist sig at være tæt forbundet med risikoen for at få Stevens-Johnsons syndrom (SJS) under behandling med

carbamazepin. Derfor bør personerikkeaf hankinesisk eller thailandsk oprindelse om muligt screenes for

denne allel, før der indledes behandling m d carbamazepin eller kemisk beslægtede stoffer. Hos andre

etniske grupper forekommer HLA-B*1502 kun yderst sjældent. Allelen HLA-B*1502 er ikke sat i forbindelse med SJS hos den kau asis population.

Hyponatriæmi er indberettet som en bivirkning hos færre end 1 % af de patienter, der fik Exalief.

Hyponatriæmi er asymptomatisk i det fleste tilfælde, men det kan dog være ledsaget af kliniske

symptomer så som tiltag nde anfald, konfusion, bevidsthedssvækkelse. Hyppigheden af hyponatriæmi

Lægemidlet

 

steg med stigende doser eslicarbazepinacetat.er

Hos patienter med eksisterende nyresygdom, der

medførte hyponatriæmi, ll r patienter i samtidig behandling med lægemidler, der i sig selv kan føre til hyponatriæmi (fx diur tika, desmopressin), bør serumkoncentrationen af natrium undersøges før og under behandl ng med eslicarbazepinacetat. Endvidere bør serumnatrium bestemmes, hvis der opstår kliniske tegn på hyponatriæmi. Ud over dette bør natriumniveauet kontrolleres ved rutinemæssige laboratorieundersøgelser. I tilfælde af klinisk relevant hyponatriæmi skal Exalief seponeres.

Exaliefs påvirkning af primært generaliserede anfald er ikke undersøgt, og det frarådes derfor at anvende læ til denne patientpopulation.

Der er observeret forlænget PR-interval i kliniske studier med eslicarbazepinacetat. Der bør udvises forsigtighed hos patienter med medicinske tilstande (fx lavt thyroxinniveau, kardiale ledningsforstyrrelser), eller ved samtidig brug af lægemidler, der normalt forbindes med PR- forlængelse.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres i henhold til kreatininclearance (se pkt. 4.2). Exalief bør ikke anvendes til patienter med CLCR <30 ml/min pga. manglende dokumentation.

Der foreligger begrænsede kliniske data fra patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, og der

Der er indberettet selvmordstanker og -adfærd hos patienter i behandling med antiepileptikasalgpå en række forskellige indikationer. En metaanalyse af randomiserede placebokontrollerede studier med

mangler kliniske data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion. Derfor bør Exalief anvendes

med forsigtighed hos patienter, hvor leverfunktionen er nedsat i let til moderat grad, mens Exa ief ikke bør anvendes til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

antiepileptika har også vist en svagt øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekantilsmen bag denne risiko kendes ikke, og de forhåndenværende data udelukker ikke en mulig øget risiko i forbindelse med eslicarbazepinacetat. Patienten skal derfor monitoreres for tegn på lvmordstanker

CYP3A4 og UDP-glukuronyltransferaser. In vivo udviste eslicautoriseretrb zepin en inducerende virkning på metabolismen af lægemidler, der hovedsageligt metabolis r s via CYP3A4. Derfor kan det være

og -adfærd, og passende behandling bør overvejes. Patienten (og patientens omso gsp rsoner) bør rådgives om at søge lægehjælp, hvis der opstår tegn på selvmordstanker og -adfærd.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interakt on

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin, der hovedsageligt elimineres ved

omdannelse til glukuronid. I in vitro-undersøgelser har eslic rb zepin vist sig som en svag induktor af

nødvendigt at øge dosis af lægemidler, der især metabolis s af CYP3A4, når de anvendes samtidig med Exalief. In vivo kan eslicarbazepin inducere m tabolismen af lægemidler, der især udskilles ved konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. Ved indl dning eller seponering af behandling med Exalief eller ændring af dosis kan det tage 2-3 u atter at opnå enzymaktivitet. Der skal tages højde for denne forhaling, når Exalief anvendes umiddelbart før eller i kombination med andre lægemidler,

der kræver dosisjustering, når de gives sammen med Exalief. Eslicarbazepin virker hæmmende på

CYP2C19. Der kan derfor opstå interaktion ved samtidig administration af høje doser

eslicarbazepinacetat og lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af CYP2C19.

 

 

længere

Interaktion med andre antiepileptis læg midler

Carbamazepin

ikke

 

 

 

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 800 mg

en gang dagligt og carbamazepin 400 mg to gange dagligt et gennemsnitligt fald på 32 % i

eksponeringen for den aktive m tabolit eslicarbazepin, hvilket formentligt skyldtes induktion af

glukuronidering. Der sås ing n ændringer i eksponeringen for carbamazepin eller dets metabolit

carbamazepinepoxid. Afhængigter

af den enkelte patients respons skal dosis af Exalief muligvis øges,

fik carbamazep n, 2,4 % hos forsøgspersoner der ikke samtidig fik carbamazepin), koordinationsbesvær (6,7 % ved samtidig carbamazepin, 2,7 % uden samtidig carbamazepin) og svimmelhed (30,0 % ved samtidig carbamazepin, 11,5 % uden samtidig carbamazepin). Det kan ikke udelukk s, at r er risiko for en øget forekomst af andre specifikke bivirkninger ved samtidig administration af carbamazepin og eslicarbazepinacetat.

hvisLægemidletdet anvendes samm n med carbamazepin. Resultater fra studier med patienter viste, at samtidig behandling øger risikoen for følgende bivirkninger: Diplopi (11,4 % hos forsøgspersoner, der samtidig

Phenytoin

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og phenytoin et gennemsnitligt fald på 31-33 % i eksponeringen for den aktive metabolit eslicarbazepin, der sandsynligvis skyldtes induktion af glukuronidering, og en gennemsnitlig stigning på 31-35 % i eksponeringen for phenytoin, sandsynligvis pga. hæmning af CYP2C19. Afhængigt af den enkelte patients respons kan det være nødvendigt at øge doseringen af Exalief og nedsætte doseringen af phenytoin.

Andre lægemidler
Valproat og levetiracetam

Lamotrigin

Metabolismen for både eslicarbazepin og lamotrigin finder især sted ved glukuronidering, hvorfor

interaktion kunne forventes. Et studie med administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til raske forsøgspersoner viste en mindre gennemsnitlig farmakokinetisk interaktion (eksponering for lamotrigin faldt med 15 %) mellem eslicarbazepinacetat og lamotrigin, og

Topiramatsalg

dosisjustering er derfor ikke nødvendig. På grund af interindividuel variation kan virkningen være klinisk relevant hos nogle individer.

I et studie med samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagl gt og topiramat

til raske forsøgspersoner sås ingen signifikant ændring i eksponeringen for eslicarbazepin, mens der

autoriseret

 

sås et 18 % fald i eksponeringen for topiramat, sandsynligvis pga. nedsat biotilgængelighedtil

af

topiramat. Dosisjustering er ikke nødvendig.

En populationsfarmakokinetisk analyse af fase III-studier med voksne epilep ipatienter indikerede, at samtidig administration af valproat eller levetiracetam ikke påvirkede ek poneringen for eslicarbazepin, men dette er ikke verificeret i konventionelle interaktionsundersøgelser.

Orale kontraceptiva

og 42 % i systemisk eksponering for levonorgestrel og thinyl stradiol, sandsynligvis pga. induktion af CYP3A4. Kvinder i den fertile alder skal derfor benytte tilstrækkelig kontraception under behandling med Exalief og frem til afslutningen på d n aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling (se pkt. 4.4 og 4.6).

Administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til kvindelige forsøgspersoner, som brugte et oralt kontraceptivum af kombinationstypen,længereviste et gennemsnitligt fald på henholdsvis 37 %

Simvastatin

I et studie med raske forsøgspersoner sås en nnemsnitlig stigning på 50 % i den systemiske

eksponering for simvastatin, når det blev anvendt sammen med eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt, hvilket sandsynligvis skyldtesikkeinduktion af CYP3A4. Det kan være nødvendigt at øge dosis af simvastatin, når det anvendes samtidig m d slicarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administration af esl carbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og warfarin viste et lille (23 %), men statistisk signifikanter fald eksponeringen for S-warfarin. Der sås ingen virkning på R- warfarins farmakokinetik ll på koagulationen. På grund af interindividuel variation i interaktionen

Digoxin

skal INR dog monitoreres i de første uger efter indledning eller afslutning af samtidig behandling med warfarinLægemidletog eslicarbazepinacetat.

I et studie med raske forsøgspersoner havde eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt ingen effekt på digoxins farmakokinetik, hvilket tyder på, at eslicarbazepinacetat ikke har nogen effekt på transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Da eslicarbazepinacetat er strukturelt beslægtet med tricykliske antidepressiva, er interaktion mellem eslicarbazepinacetat og MAO-hæmmere teoretisk mulig.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Risiko forbundet med epilepsi og antiepileptika generelt

Det er påvist, at hos børn af kvindelige epileptikere fordobles eller tredobles prævalensen af misdannelser i forhold til forekomsten på ca. 3 % hos befolkningen generelt. De hyppigst rapporterede

misdannelser er hareskår, kardiovaskulære misdannelser og neuralrørsdefekter. Behandling med flere antiepileptika kan være forbundet med en højere risiko for medfødte misdannelser end monoterapi, og derfor skal der vælges monoterapi, når det er muligt. Fertile kvinder og kvinder med sandsynlighed for at blive gravide bør konsultere en specialist. Behovet for behandling med antiepileptika bør revurderes, hvis en kvinde planlægger at blive gravid. Brat seponering af antiepileptika må ikke finde sted, da det kan føre til anfaldsrecidiv, hvilket kunne have alvorlige konsekvenser for både mor og barn.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af eslicarbazepinacetat til gravide kvinder. Reproduktion tok icitet er

set i dyrestudie (se Fertilitet). Hvis en kvinde i behandling med eslicarbazepinacetat b

ver gravidsalgeller

planlægger graviditet, skal brug af Exalief atter overvejes grundigt. Den mindste effek

ve dosis bør

nyfødte.

autoriseret

 

gives, og om muligt bør der vælges monoterapi - i hvert fald i de første tre måneder af tilgraviditeten.

Patienten bør rådgives om den øgede risiko for misdannelser og få tilbudt ant natal screening.

Monitorering og profylakse

Antiepileptiske lægemidler kan medvirke til folinsyremangel, som kan være n m dvirkende årsag til fosterskader. Det anbefales at give folinsyretilskud før og under gravid tet. Effekten af dette tilskud er ikke dokumenteret, og gravide kvinder kan derfor få tilbudt en særlig antenatal udredning, også selv om de får tilskud af folinsyre.

Nyfødte

Der er indberettet blødningsforstyrrelser, der skyldes antiepileptik , hos nyfødte. Til forebyggelse af dette bør der for en sikkerheds skyld gives K1-vitamin til kvinder de sidste uger af graviditeten og til

Fertile kvinder/kontraceptionlængere

Interaktion ved samtidig behandling med eslicarbaz pinac tat og orale kontraceptionsmidler nedsætter den kontraceptionelle sikkerhed. Derfor bør ande sikker kontraception anvendes under behandling med eslicarbazepinacetat og frem til afslutningen på den aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling.

Amning

Det vides ikke, om eslicarbazepinac tat udskilles i human modermælk. Dyrestudier har vist, at eslicarbazepin udskilles i moderdyrets mælk. Da det ikke kan udelukkes, at der foreligger en risiko for brystbarnet, bør amningen ophøre under behandling med Exalief.

Fertilitet

 

ikke

 

 

Eslicarbazepinacetat blev evalue et hos rotter og mus for potentiel negativ påvirkning af fertiliteten

hos forældre- og F1-gen ration n. I et fertilitetsstudie med han- og hunrotter blev det påvist, at

eslicarbazepin medfør nedsat fertilitet hos hunnerne. I et fertilitetsstudie med mus observeredes

 

er

 

påvirkning af udvikling n hos embryoer, men disse virkninger kunne også skyldes færre corpora lutea

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ogLægemidletdermed nedsat f rti it t. I mus sås en øget samlet incidens af større anomalier og en øget incidens af større skeletale s annelser. Der sås ingen påvirkning af F1-fertilitetsparametre hos rotter og mus.

Der er ikke for taget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle patienter kan opleve svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelser, særligt ved indledning af behandlingen. Patienterne skal derfor orienteres om, at deres fysiske og/eller mentale evne til at betjene maskiner eller færdes i trafikken kan være svækket, og at det bør undgås, indtil det er fastslået, at deres evne til at udføre disse aktiviteter ikke er påvirket.

4.8 Bivirkninger

I placebokontrollerede studier omfattende 1.192 voksne patienter med fokale epileptiske anfald (856 patienter behandlet med eslicarbazepinacetat og 336 behandlet med placebo) forekom der bivirkninger hos 45,3 % af de patienter, der fik eslicarbazepinacetat, og hos 24,4 % af de patienter, der fik placebo.

Bivirkningernes styrke var sædvanligvis let til moderat, og de forekom hovedsagelig i løbet af de første ugers behandling med eslicarbazepinacetat.

meget almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100, jældensalg ≥1/10.000 til <1/1.000. Inden for hver hyppighed er bivirkningerne opstillet efter, hvor a vorlige de er. De alvorlige bivirkninger er anført først.

Alle bivirkninger, som forekom med en højere incidens end for placebo og hos flere end 1 p tient, er anført i nedenstående tabel ud fra systemorganklasse og hyppighed:

 

 

 

 

 

 

 

til

Systemorganklasse

 

Meget

 

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

 

almindelige

 

 

 

 

Blod og

 

 

 

 

 

Anæmi

Trombocytopeni,

lymfesystem

 

 

 

 

 

 

leukopeni

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Overfølsomhed

 

Det endokrine

 

 

 

 

 

Hypothyroidisme

 

system

 

 

 

 

 

 

 

Metabolisme og

 

 

 

 

 

Øget appe i , nedsat

 

ernæring

 

 

 

 

 

appetit, hyponatriæmi,

 

 

 

 

 

 

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

elektrolytbalancen,

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

kak ksi, dehydrering,

 

 

 

 

 

 

 

adipøsitet

 

Psykiske

 

 

 

 

 

Insomni, apati, depression,

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

nervøsitet, agitation,

 

 

 

 

 

 

 

irritabilitet, nedsat

 

 

 

 

 

 

 

opmærksomhed/hyper-

 

 

 

 

 

 

 

aktivitet, konfusion,

 

 

 

 

 

 

 

stemningslabilitet,

 

 

 

 

 

 

 

grådlabilitet,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

psykomotorisk retardering,

 

 

 

 

 

 

 

stress, psykose

 

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine,

Svækket hukommelse,

 

 

*, døs ghed

koordina-

balanceforstyrrelser,

 

 

 

 

 

tionsbesvær*

amnesi, hypersomni,

 

 

 

er

ikke

 

sedation, afasi, dysæstesi,

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

opmærksomh

dystoni, apati,

 

 

 

 

edsforstyrrels

lugtforstyrrelser,

 

 

 

 

 

er, tremor

forstyrrelser i det autonome

 

 

 

 

 

 

 

nervesystem, cerebral

 

 

 

 

 

 

 

ataksi, cerebralt syndrom,

 

 

 

 

 

 

 

tonisk-kloniske kramper,

 

 

 

 

 

 

 

perifer neuropati,

 

 

 

 

 

 

 

søvnrytmeforstyrrelser,

 

 

 

 

 

 

 

nystagmus,

 

 

 

 

 

 

 

taleforstyrrelser, dysartri,

 

 

 

 

 

 

 

hypoæstesi, ageusi,

 

 

 

 

 

 

 

brændende fornemmelse

 

Øjne

 

 

 

Diplopi*,

Synsforstyrrelser,

 

Lægemidlet

 

 

 

uskarpt syn

oscillopsi, forstyrrelser i

 

 

 

 

 

 

binokulært syn, okulær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyperæmi, saccadiske

 

 

 

 

 

 

 

øjenbevægelser,

 

 

 

 

 

 

øjensmerter

 

 

Øre og labyrint

 

 

Vertigo

Øresmerter, hypoacusis,

 

 

 

 

 

 

 

tinnitus

 

 

Hjerte

 

 

 

 

Palpitationer, bradykardi,

 

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardi

 

 

Vaskulære

 

 

 

 

Hypertension, hypotension,

 

salg

 

 

 

 

 

 

sygdomme

 

 

 

 

ortostatisk hypotension

 

 

Luftveje, thorax og

 

 

 

 

Dysfoni, epistaxis, smerter

 

 

mediastinum

 

 

 

 

i brystet

 

 

Mave-tarm-

 

 

Kvalme,

Dyspepsi, gastritis,

Pankreatitis

kanalen

 

 

opkastning,

abdominalsmerter,

til

 

 

 

 

diarré

mundtørhed,

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

abdominalgener,

 

 

 

 

 

 

oppustethed, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

 

epigastrisk ubehag,

 

 

 

 

 

 

 

gingival hyperplasi,

 

 

 

 

 

 

 

gingivitis, colon irritabile,

 

 

 

 

 

 

 

melæna, odynofag ,

 

 

 

 

 

 

 

mavegener, stomatitis,

 

 

 

 

 

 

 

tandpine

 

 

Lever og galdeveje

 

 

 

 

Leversygdom

 

 

Hud og subkutane

 

 

Udslæt

Alopeci, tør h d,

 

 

væv

 

 

 

 

hyperhidrose, erytem,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

neglelidelser, hudlidelser

 

 

Knogler, led,

 

 

 

 

Myalgi, rygsmerter, nakke-

 

 

muskler og

 

 

 

 

sme ter

 

 

bindevæv

 

 

 

 

 

 

 

Nyrer og urinveje

 

 

 

 

Nykturi, urinvejsinfektion

 

 

Det reproduktive

 

 

 

 

Uregelmæssig

 

 

system og mammae

 

 

 

 

menstruation

 

 

Almene symptomer

 

 

Tr thed,

Asteni, utilpashed,

 

 

og reaktioner på

 

 

gangforstyrre

kuldegysninger, perifere

 

 

administrationssted

 

 

lser

 

ødemer,

 

 

et

 

 

 

 

lægemiddelreaktion, kolde

 

 

 

 

 

 

 

ekstremiteter

 

 

Undersøgelser

 

 

ikke

 

Blodtryksfald, vægttab,

 

 

 

 

er

 

fald i diastolisk blodtryk,

 

 

 

 

 

forhøjet blodtryk, fald i

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

systolisk blodtryk, fald i

 

 

 

 

 

 

serumnatrium, fald i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hæmatokritværdier, fald i

 

 

 

 

 

 

 

hæmoglobinværdier, øget

 

 

 

 

 

 

 

hjertefrekvens, forhøjede

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferaser,

 

 

 

 

 

 

 

forhøjede triglycerider, fald

 

 

 

 

 

 

 

i frit triiodthyronin (T3),

 

 

 

 

 

 

 

fald i frit thyroxin (T4)

 

 

Traumer,

 

 

 

 

Lægemiddelstoksicitet,

 

 

forgiftnin er og

 

 

 

 

fald, ledskader, forgiftning,

 

 

behandlingskompli

 

 

 

 

hudskader

 

 

kationer

 

 

 

 

 

 

 

* Hos patienter samtidig behandling med carbamazepin og eslicarbazepinacetat i placebokontrollerede studier blev diplopi, abnorm koordination og svimmelhed indberettet hyppigere.

Brug af eslicarbazepinacetat er sat i forbindelse med et forlænget PR-interval. Der kan opstå bivirkninger, som forbindes med forlængelse af PR-intervallet (fx AV-blok, synkope, bradykardi). Der er ikke set 2. eller 3. grads AV-blok hos patienter i behandling med eslicarbazepinacetat.

Der blev ikke observeret sjældne bivirkninger så som knoglemarvsdepression, anafylaktiske salg

reaktioner, svære hudreaktioner (fx Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller alvorlig arytmi under placebo-kontrollerede studier som led i epilepsiprogrammet med

eslicarbazepinacetat. De er dog indberettet for oxcarbazepin, og det kan derfor ikke udelukkes, t de kan forekomme efter behandling med Exalief.

4.9 Overdosering

Der er observeret symptomer i centralnervesystemet såsom vertigo, usikker gang og hemiparesetil i forbindelse med en utilsigtet overdosis af Exalief. Der findes intet specifikt antidot. Symptomatisk og understøttende behandling gives efter behov. Eslicarbazepinacetats metabolitt kan om nødvendigt fjernes effektivt med hæmodialyse (se pkt. 5.2).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

 

 

autoriseret

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, carboxamidderivater. ATC-kode: N03AF04

Virkningsmekanisme

længere

 

 

 

Eslicarbazepinacetats nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. Imidlertid tyder in vitro- elektrofysiologiske studier på, at både eslicarbazepinac tat og dets metabolitter stabiliserer de spændingsafhængige natriumkanalers inaktive tilstand og forhindrer dem i at blive reaktiveret med fortsat repetitiv neuronal fyring til følge.

Farmakodynamisk virkning

Eslicarbazepinacetat og dets aktive metabo itter forebyggede forekomsten af anfald i ikke-kliniske

prædiktive modeller af krampestillendeikkevirkning hos mennesker. Hos mennesker udøves

eslicarbazepinacetats farmakologiske aktivit t primært gennem den aktive metabolit eslicarbazepin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerhed og virkning af eslicarbazepinacetat er påvist i tre dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier omfattende 1.049 ervoksne patienter med fokal epilepsi, som var upåvirkelig af behandling med et til tre antiepileptika administreret samtidig. Oxcarbazepin og felbamat måtte ikke indgå i

12-ugers vedligeho d s speriode. Procentdelen af forsøgspersoner med 50 % reduktion i anfaldshyppighed alle fase III-studier var 19 % for placebo, 21 % for eslicarbazepinacetat 400 mg, 34 % for eslicarbazepinacetat 800 mg og 36 % for eslicarbazepinacetat 1200 mg dagligt.

kombinationsbehandling n i disse studier. Eslicarbazepinacetat blev undersøgt ved doser på 400 mg, 800Lægemmg og 1200idletmg en gang dagligt. Eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt og 1200 mg en gang dagligt var signifikant mere effektive end placebo til at nedsætte hyppigheden af anfald over en

5.2 Far akokinetiske egenskaber

Absorption

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin. Plasmaniveauet af eslicarbazepinacetat forbliver sædvanligvis under kvantificeringsgrænsen efter oral administration. Eslicarbazepin max opnås 2 til 3 timer efter administration. Biotilgængeligheden formodes at være høj, da mængden af metabolitter, der blev genfundet i urin, svarede til over 90 % af dosen af eslicarbazepinacetat.

Fordeling

Eslicarbazepins binding til plasmaproteiner er relativt lav (<40 %) og uafhængig af koncentrationen. In vitro-studier har vist, at plasmaproteinbindingen ikke påvirkes i relevant omfang af tilstedeværelsen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid. Bindingen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid blev ikke påvirket i signifikant omfang af tilstedeværelsen af eslicarbazepin.

4 til 5 dages daglig indgift, svarende til en effektiv halveringstid på 20 til 24 timer. I studiersalgmed raske forsøgspersoner og voksne epilepsipatienter sås en halveringstid for eslicarbazepin på henholdsvis 10-

Biotransformation

Eslicarbazepinacetat omdannes hurtigt og i omfattende grad til den aktive hovedmetabolit

eslicarbazepin ved hydrolytisk første-passagemetabolisme. Maksimal plasmakoncentration (Cm x) f

eslicarbazepin opnås 2 til 3 timer efter administration, og steady state-plasmakoncentration opnås efter

20 timer og 13-20 timer. De mindre metabolitter, der ses i plasma, er R-licarbazepin og oxcarbazepin,

Eslicarbazepinacetat påvirker ikke sin egen metabolisme eller clearance.

som var aktive, samt glukuronsyrekonjugaterne af eslicarbazepinacetat eslicarbazepin, R-licarbazepin

og oxcarbazepin.

autoriseret

til

 

 

 

I studier med eslicarbazepin i friske humane hepatocytter observeredes en vag glukuronidering, som skyldtes UGT1A1.

Udskillelse

Eslicarbazepinacetats metabolitter udskilles primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne i uændret

form og som glukuronidkonjugater. I alt svarer eslicarbazepin og dets glukuronid til over 90 % af den

samlede mængde metabolitter, der udskilles i urinen, ca. 2/3 i uændret form og 1/3 som

glukuronidkonjugat.

længere

 

Linearitet/nonlinearitet

Eslicarbazepins farmakokinetik er lineær og dosisafhæn ig i intervallet 400-1200 mg hos både raske forsøgspersoner og patienter.

Ældre (>65 år)

Eslicarbazepinacetats farmakokinetiske profil påvirkes ikke hos ældre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

ikke

 

Eslicarbazepinacetats metabolitter uds illes primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne. Et studie

med patienter med let til alvorl gt nedsat nyrefunktion viste, at clearance afhænger af nyrefunktionen. er

Dosisjustering anbefales under behandling med Exalief hos patienter med kreatininclearance <60 ml/min (se pkt. 4.2).

Hæmodialyse fjerner eslicarbaz pinacetats metabolitter fra plasma.

NedsatLægemidleleverfunktion t

Eslicarbazepinacetats farmakokinetik og metabolisme blev undersøgt hos raske forsøgspersoner og patienter med mo erat nedsat leverfunktion efter gentagne orale doser. Moderat nedsat leverfunktion påvirkede ikke esl carbazepinacetats farmakokinetik. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter

med til oderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Eslicarbazepins far akokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Køn

Studier med raske forsøgspersoner og patienter viste, at eslicarbazepins farmakokinetik var uafhængig af køn.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

De bivirkninger, der blev observeret i dyrestudier, indtraf ved eksponeringsniveau, der var betydeligt lavere end det kliniske eksponeringsniveau for eslicarbazepin (den primære og farmakologisk aktive

4 år.
Ikke relevant.

metabolit af eslicarbazepinacetat). Der er således ikke fastsat sikkerhedsmarginer ud fra sammenlignelig eksponering.

Der blev påvist nefrotoksicitet i undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser hos rotter, mens det ikke forekom i undersøgelser hos mus eller hunde, og dette svarer til forværring af spontan kronisk progredierende nefropati hos denne dyreart.

Der sås hepatisk centrilobulær hypertrofi i toksicitetsundersøgelser efter gentagne doser hos mus og rotter og en øget incidens af levertumorer i karcinogenicitetsstudiet hos mus. Disse fund v rer til en

induktion af hepatiske mikrosomale enzymer, mens denne virkning ikke sås hos patienter, der fik

eslicarbazepinacetat.

til

salg

 

Genotoksicitetsundersøgelser med eslicarbazepinacetat viser ingen særlig risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

autoriseret

6.1

Hjælpestoffer

Povidon K 29/32

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

 

 

6.3 Opbevaringstid

længere

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særligeikkeforholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Exalief 600 mg tabletter fås i ALU/ALU- eller ALU/PVC-blisterkort i æsker med 30 eller 60 tabletter.

Exalief 600 mg tabletter fås i HDPE-flasker med børnesikret lukning af polypropylen i æsker med 90

Lægemidlet

er

tabletter.

Ikke alle pakningsstørre ser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BIAL - Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal Tlf.: +351 22 986 61 00

Fax: +351 22 986 61 99 E-mail: info@bial.com

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/520/007-011

 

 

 

 

 

 

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

salg

 

TILLADELSEN

 

 

 

 

 

Dato for første tilladelse: 21/04/2009

 

 

til

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Læg middelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Exalief 800 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

 

salg

 

 

Hver tablet indeholder 800 mg eslicarbazepinacetat.

 

 

 

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

 

til

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

autoriseret

 

Tablet.

Hvide, aflange tabletter med ’ESL 800’ præget på den ene side og delekærv på d n anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Exalief er indiceret som supplerende antiepileptisk behandling til voksne med fokale epileptiske anfald med eller uden sekundær generalisering.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

længere

 

Exalief gives som tillægsbehandling til eksisterende behandling. Den anbefalede initialdosis er 400 mg

en gang dagligt, og den bør øges til 800 mg en gang dagligt efter en eller to uger. Afhængig af den

enkelte patients respons kan dosis øges til 1200 mg en gang dagligt (se pkt. 5.1).

Ældre (>65 år)

ikke

 

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter, da der er begrænset dokumentation for sikkerhed ved anvendelse af Exal ef hos disse patienter.

Pædiatrisk population

er

 

Exaliefs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

PatienterLægemidlmed nedsatetnyr funktion

Der skal udvises forsigtigh d ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres henhold t l kreatininclearance (CLCR) som følger:

- CLCR >60 ml/m n: Dosisjustering ikke nødvendig.

- CLCR 30-60 l/ in: Initialdosis på 400 mg hver anden dag i to uger efterfulgt af en daglig dosis på 400 mg. Denne dosis kan dog øges afhængigt af den enkelte patients respons.

- CLCR <30 ml/min: Brug af Exalief til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion frarådes pga. utilstrækkelig dokumentation.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Eslicarbazepins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2), og brug af lægemidlet til denne patientpopulation frarådes.

Indgivelsesmåde

Exalief kan tages alene eller i forbindelse med et måltid.

Overfølsomhed over for eslicarbazepinacetat, andre carboxamidderivater (fx carbamazepin, oxcarbazepin) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
4.3 Kontraindikationer

Kendt 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok (AV-blok).

 

salg

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

til

 

 

Exalief er sat i forbindelse med visse bivirkninger i centralnervesystemet, fx svimmelhed og døsighed,

som kan øge forekomsten af tilskadekomst.

autoriseret

 

 

 

Exalief kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva. Det anbefales at b nytte ikke-hormonel kontraception under behandling med Exalief (se pkt. 4.5 og 4.6).

Ligesom det gælder for andre antiepileptika skal seponering af Exalief for gå gradvist for at mindske risikoen for øget anfaldshyppighed.

Samtidig brug af Exalief og oxcarbazepin frarådes, da dette kan føre til vereksponering for de aktive metabolitter.

Der er ingen erfaring med seponering af andre antiepileptik , som gives samtidig med behandlingen med Exalief (skift til monoterapi).

Exalief, i placebokontrollerede studier med tillægsbehandling til epilepsipatienter. Hvis der opstår symptomer på overfølsomhed, skal Exalief seponer s.

Der forekom udslæt som en bivirkning hos 1,1længere% af den samlede population, der blev behandlet med

Der er ikke indberettet tilfælde af alvorlige hudreaktioner i forbindelse med eslicarbazepinacetat. Forekomst af HLA-B*1502-allel hos personer af hankinesisk eller thailandsk oprindelse har vist sig at være tæt forbundet med risikoen for at få Stevens-Johnsons syndrom (SJS) under behandling med

carbamazepin. Derfor bør personerikkeaf hankinesisk eller thailandsk oprindelse om muligt screenes for

denne allel, før der indledes behandling m d carbamazepin eller kemisk beslægtede stoffer. Hos andre

etniske grupper forekommer HLA-B*1502 kun yderst sjældent. Allelen HLA-B*1502 er ikke sat i forbindelse med SJS hos den kau asis population.

Hyponatriæmi er indberettet som en bivirkning hos færre end 1 % af de patienter, der fik Exalief.

Hyponatriæmi er asymptomatisk i det fleste tilfælde, men det kan dog være ledsaget af kliniske

symptomer så som tiltag nde anfald, konfusion, bevidsthedssvækkelse. Hyppigheden af hyponatriæmi

Lægemidlet

 

steg med stigende doser eslicarbazepinacetat.er

Hos patienter med eksisterende nyresygdom, der

medførte hyponatriæmi, ll r patienter i samtidig behandling med lægemidler, der i sig selv kan føre til hyponatriæmi (fx diur tika, desmopressin), bør serumkoncentrationen af natrium undersøges før og under behandl ng med eslicarbazepinacetat. Endvidere bør serumnatrium bestemmes, hvis der opstår kliniske tegn på hyponatriæmi. Ud over dette bør natriumniveauet kontrolleres ved rutinemæssige laboratorieundersøgelser. I tilfælde af klinisk relevant hyponatriæmi skal Exalief seponeres.

Exaliefs påvirkning af primært generaliserede anfald er ikke undersøgt, og det frarådes derfor at anvende læ til denne patientpopulation.

Der er observeret forlænget PR-interval i kliniske studier med eslicarbazepinacetat. Der bør udvises forsigtighed hos patienter med medicinske tilstande (fx lavt thyroxinniveau, kardiale ledningsforstyrrelser), eller ved samtidig brug af lægemidler, der normalt forbindes med PR- forlængelse.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis skal justeres i henhold til kreatininclearance (se pkt. 4.2). Exalief bør ikke anvendes til patienter med CLCR <30 ml/min pga. manglende dokumentation.

Der foreligger begrænsede kliniske data fra patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, og der

Der er indberettet selvmordstanker og -adfærd hos patienter i behandling med antiepileptikasalgpå en række forskellige indikationer. En metaanalyse af randomiserede placebokontrollerede studier med

mangler kliniske data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion. Derfor bør Exalief anvendes

med forsigtighed hos patienter, hvor leverfunktionen er nedsat i let til moderat grad, mens Exa ief ikke bør anvendes til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

antiepileptika har også vist en svagt øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekantilsmen bag denne risiko kendes ikke, og de forhåndenværende data udelukker ikke en mulig øget risiko i forbindelse med eslicarbazepinacetat. Patienten skal derfor monitoreres for tegn på lvmordstanker

CYP3A4 og UDP-glukuronyltransferaser. In vivo udviste eslicautoriseretrb zepin en inducerende virkning på metabolismen af lægemidler, der hovedsageligt metabolis r s via CYP3A4. Derfor kan det være

og -adfærd, og passende behandling bør overvejes. Patienten (og patientens omso gsp rsoner) bør rådgives om at søge lægehjælp, hvis der opstår tegn på selvmordstanker og -adfærd.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interakt on

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin, der hovedsageligt elimineres ved

omdannelse til glukuronid. I in vitro-undersøgelser har eslic rb zepin vist sig som en svag induktor af

nødvendigt at øge dosis af lægemidler, der især metabolis s af CYP3A4, når de anvendes samtidig med Exalief. In vivo kan eslicarbazepin inducere m tabolismen af lægemidler, der især udskilles ved konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. Ved indl dning eller seponering af behandling med Exalief eller ændring af dosis kan det tage 2-3 u atter at opnå enzymaktivitet. Der skal tages højde for denne forhaling, når Exalief anvendes umiddelbart før eller i kombination med andre lægemidler,

der kræver dosisjustering, når de gives sammen med Exalief. Eslicarbazepin virker hæmmende på

CYP2C19. Der kan derfor opstå interaktion ved samtidig administration af høje doser

eslicarbazepinacetat og lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af CYP2C19.

 

 

længere

Interaktion med andre antiepileptis læg midler

Carbamazepin

ikke

 

 

 

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 800 mg

en gang dagligt og carbamazepin 400 mg to gange dagligt et gennemsnitligt fald på 32 % i

eksponeringen for den aktive m tabolit eslicarbazepin, hvilket formentligt skyldtes induktion af

glukuronidering. Der sås ing n ændringer i eksponeringen for carbamazepin eller dets metabolit

carbamazepinepoxid. Afhængigter

af den enkelte patients respons skal dosis af Exalief muligvis øges,

fik carbamazep n, 2,4 % hos forsøgspersoner der ikke samtidig fik carbamazepin), koordinationsbesvær (6,7 % ved samtidig carbamazepin, 2,7 % uden samtidig carbamazepin) og svimmelhed (30,0 % ved samtidig carbamazepin, 11,5 % uden samtidig carbamazepin). Det kan ikke udelukk s, at r er risiko for en øget forekomst af andre specifikke bivirkninger ved samtidig administration af carbamazepin og eslicarbazepinacetat.

hvisLægemidletdet anvendes samm n med carbamazepin. Resultater fra studier med patienter viste, at samtidig behandling øger risikoen for følgende bivirkninger: Diplopi (11,4 % hos forsøgspersoner, der samtidig

Phenytoin

I et studie med raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og phenytoin et gennemsnitligt fald på 31-33 % i eksponeringen for den aktive metabolit eslicarbazepin, der sandsynligvis skyldtes induktion af glukuronidering, og en gennemsnitlig stigning på 31-35 % i eksponeringen for phenytoin, sandsynligvis pga. hæmning af CYP2C19. Afhængigt af den enkelte patients respons kan det være nødvendigt at øge doseringen af Exalief og nedsætte doseringen af phenytoin.

Andre lægemidler
Valproat og levetiracetam

Lamotrigin

Metabolismen for både eslicarbazepin og lamotrigin finder især sted ved glukuronidering, hvorfor

interaktion kunne forventes. Et studie med administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til raske forsøgspersoner viste en mindre gennemsnitlig farmakokinetisk interaktion (eksponering for lamotrigin faldt med 15 %) mellem eslicarbazepinacetat og lamotrigin, og

Topiramatsalg

dosisjustering er derfor ikke nødvendig. På grund af interindividuel variation kan virkningen være klinisk relevant hos nogle individer.

I et studie med samtidig administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagl gt og topiramat

til raske forsøgspersoner sås ingen signifikant ændring i eksponeringen for eslicarbazepin, mens der

autoriseret

 

sås et 18 % fald i eksponeringen for topiramat, sandsynligvis pga. nedsat biotilgængelighedtil

af

topiramat. Dosisjustering er ikke nødvendig.

En populationsfarmakokinetisk analyse af fase III-studier med voksne epilep ipatienter indikerede, at samtidig administration af valproat eller levetiracetam ikke påvirkede ek poneringen for eslicarbazepin, men dette er ikke verificeret i konventionelle interaktionsundersøgelser.

Orale kontraceptiva

og 42 % i systemisk eksponering for levonorgestrel og thinyl stradiol, sandsynligvis pga. induktion af CYP3A4. Kvinder i den fertile alder skal derfor benytte tilstrækkelig kontraception under behandling med Exalief og frem til afslutningen på d n aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling (se pkt. 4.4 og 4.6).

Administration af eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt til kvindelige forsøgspersoner, som brugte et oralt kontraceptivum af kombinationstypen,længereviste et gennemsnitligt fald på henholdsvis 37 %

Simvastatin

I et studie med raske forsøgspersoner sås en nnemsnitlig stigning på 50 % i den systemiske

eksponering for simvastatin, når det blev anvendt sammen med eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt, hvilket sandsynligvis skyldtesikkeinduktion af CYP3A4. Det kan være nødvendigt at øge dosis af simvastatin, når det anvendes samtidig m d slicarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administration af esl carbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt og warfarin viste et lille (23 %), men statistisk signifikanter fald eksponeringen for S-warfarin. Der sås ingen virkning på R- warfarins farmakokinetik ll på koagulationen. På grund af interindividuel variation i interaktionen

Digoxin

skal INR dog monitoreres i de første uger efter indledning eller afslutning af samtidig behandling med warfarinLægemidletog eslicarbazepinacetat.

I et studie med raske forsøgspersoner havde eslicarbazepinacetat 1200 mg en gang dagligt ingen effekt på digoxins farmakokinetik, hvilket tyder på, at eslicarbazepinacetat ikke har nogen effekt på transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Da eslicarbazepinacetat er strukturelt beslægtet med tricykliske antidepressiva, er interaktion mellem eslicarbazepinacetat og MAO-hæmmere teoretisk mulig.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Risiko forbundet med epilepsi og antiepileptika generelt

Det er påvist, at hos børn af kvindelige epileptikere fordobles eller tredobles prævalensen af misdannelser i forhold til forekomsten på ca. 3 % hos befolkningen generelt. De hyppigst rapporterede

misdannelser er hareskår, kardiovaskulære misdannelser og neuralrørsdefekter. Behandling med flere antiepileptika kan være forbundet med en højere risiko for medfødte misdannelser end monoterapi, og derfor skal der vælges monoterapi, når det er muligt. Fertile kvinder og kvinder med sandsynlighed for at blive gravide bør konsultere en specialist. Behovet for behandling med antiepileptika bør

revurderes, hvis en kvinde planlægger at blive gravid. Brat seponering af antiepileptika må ikke finde

Der mangler data for anvendelse af eslicarbazepinacetat til gravide. Reproduktionstoksicitetsalger et i dyrestudie (se Fertilitet). Hvis en kvinde i behandling med eslicarbazepinacetat bliver grav d eller

sted, da det kan føre til anfaldsrecidiv, hvilket kunne have alvorlige konsekvenser for både mor og barn.

Graviditet

planlægger graviditet, skal brug af Exalief atter overvejes grundigt. Den mindste effek ve dosis bør

nyfødte.

autoriseret

gives, og om muligt bør der vælges monoterapi - i hvert fald i de første tre måneder af tilgraviditeten.

Patienten bør rådgives om den øgede risiko for misdannelser og få tilbudt ant natal screening.

Monitorering og profylakse

Antiepileptiske lægemidler kan medvirke til folinsyremangel, som kan være n m dvirkende årsag til fosterskader. Det anbefales at give folinsyretilskud før og under gravid tet. Effekten af dette tilskud er ikke dokumenteret, og gravide kvinder kan derfor få tilbudt en særlig antenatal udredning, også selv om de får tilskud af folinsyre.

Nyfødte

Der er indberettet blødningsforstyrrelser, der skyldes antiepileptik , hos nyfødte. Til forebyggelse af dette bør der for en sikkerheds skyld gives K1-vitamin til kvinder de sidste uger af graviditeten og til

Fertile kvinder/kontraceptionlængere

Interaktion ved samtidig behandling med eslicarbaz pinac tat og orale kontraceptionsmidler nedsætter den kontraceptionelle sikkerhed. Derfor bør ande sikker kontraception anvendes under behandling med eslicarbazepinacetat og frem til afslutningen på den aktuelle menstruationscyklus efter endt behandling.

Amning

Det vides ikke, om eslicarbazepinac tat udskilles i human modermælk. Dyrestudier har vist, at eslicarbazepin udskilles i moderdyrets mælk. Da det ikke kan udelukkes, at der foreligger en risiko for brystbarnet, bør amningen ophøre under behandling med Exalief.

Fertilitet

 

ikke

 

 

Eslicarbazepinacetat blev evalue et hos rotter og mus for potentiel negativ påvirkning af fertiliteten

hos forældre- og F1-gen ration n. I et fertilitetsstudie med han- og hunrotter blev det påvist, at

eslicarbazepin medfør nedsat fertilitet hos hunnerne. I et fertilitetsstudie med mus observeredes

 

er

 

påvirkning af udvikling n hos embryoer, men disse virkninger kunne også skyldes færre corpora lutea

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ogLægemidletdermed nedsat f rti it t. I mus sås en øget samlet incidens af større anomalier og en øget incidens af større skeletale s annelser. Der sås ingen påvirkning af F1-fertilitetsparametre hos rotter og mus.

Der er ikke for taget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle patienter kan opleve svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelser, særligt ved indledning af behandlingen. Patienterne skal derfor orienteres om, at deres fysiske og/eller mentale evne til at betjene maskiner eller færdes i trafikken kan være svækket, og at det bør undgås, indtil det er fastslået, at deres evne til at udføre disse aktiviteter ikke er påvirket.

4.8 Bivirkninger

I placebokontrollerede studier omfattende 1.192 voksne patienter med fokale epileptiske anfald (856 patienter behandlet med eslicarbazepinacetat og 336 behandlet med placebo) forekom der bivirkninger hos 45,3 % af de patienter, der fik eslicarbazepinacetat, og hos 24,4 % af de patienter, der fik placebo.

Bivirkningernes styrke var sædvanligvis let til moderat, og de forekom hovedsagelig i løbet af de første ugers behandling med eslicarbazepinacetat.

meget almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100, jældensalg ≥1/10.000 til <1/1.000. Inden for hver hyppighed er bivirkningerne opstillet efter, hvor a vorlige de er. De alvorlige bivirkninger er anført først.

Alle bivirkninger, som forekom med en højere incidens end for placebo og hos flere end 1 p tient, er anført i nedenstående tabel ud fra systemorganklasse og hyppighed:

 

 

 

 

 

 

 

til

Systemorganklasse

 

Meget

 

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

 

almindelige

 

 

 

 

Blod og

 

 

 

 

 

Anæmi

Trombocytopeni,

lymfesystem

 

 

 

 

 

 

leukopeni

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Overfølsomhed

 

Det endokrine

 

 

 

 

 

Hypothyroidisme

 

system

 

 

 

 

 

 

 

Metabolisme og

 

 

 

 

 

Øget appe i , nedsat

 

ernæring

 

 

 

 

 

appetit, hyponatriæmi,

 

 

 

 

 

 

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

elektrolytbalancen,

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

kak ksi, dehydrering,

 

 

 

 

 

 

 

adipøsitet

 

Psykiske

 

 

 

 

 

Insomni, apati, depression,

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

nervøsitet, agitation,

 

 

 

 

 

 

 

irritabilitet, nedsat

 

 

 

 

 

 

 

opmærksomhed/hyper-

 

 

 

 

 

 

 

aktivitet, konfusion,

 

 

 

 

 

 

 

stemningslabilitet,

 

 

 

 

 

 

 

grådlabilitet,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

psykomotorisk retardering,

 

 

 

 

 

 

 

stress, psykose

 

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine,

Svækket hukommelse,

 

 

*, døs ghed

koordina-

balanceforstyrrelser,

 

 

 

 

 

tionsbesvær*

amnesi, hypersomni,

 

 

 

er

ikke

 

sedation, afasi, dysæstesi,

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

opmærksomh

dystoni, apati,

 

 

 

 

edsforstyrrels

lugtforstyrrelser,

 

 

 

 

 

er, tremor

forstyrrelser i det autonome

 

 

 

 

 

 

 

nervesystem, cerebral

 

 

 

 

 

 

 

ataksi, cerebralt syndrom,

 

 

 

 

 

 

 

tonisk-kloniske kramper,

 

 

 

 

 

 

 

perifer neuropati,

 

 

 

 

 

 

 

søvnrytmeforstyrrelser,

 

 

 

 

 

 

 

nystagmus,

 

 

 

 

 

 

 

taleforstyrrelser, dysartri,

 

 

 

 

 

 

 

hypoæstesi, ageusi,

 

 

 

 

 

 

 

brændende fornemmelse

 

Øjne

 

 

 

Diplopi*,

Synsforstyrrelser,

 

Lægemidlet

 

 

 

uskarpt syn

oscillopsi, forstyrrelser i

 

 

 

 

 

 

binokulært syn, okulær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyperæmi, saccadiske

 

 

 

 

 

 

 

øjenbevægelser,

 

 

 

 

 

 

øjensmerter

 

 

Øre og labyrint

 

 

Vertigo

Øresmerter, hypoacusis,

 

 

 

 

 

 

 

tinnitus

 

 

Hjerte

 

 

 

 

Palpitationer, bradykardi,

 

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardi

 

 

Vaskulære

 

 

 

 

Hypertension, hypotension,

 

salg

 

 

 

 

 

 

sygdomme

 

 

 

 

ortostatisk hypotension

 

 

Luftveje, thorax og

 

 

 

 

Dysfoni, epistaxis, smerter

 

 

mediastinum

 

 

 

 

i brystet

 

 

Mave-tarm-

 

 

Kvalme,

Dyspepsi, gastritis,

Pankreatitis

kanalen

 

 

opkastning,

abdominalsmerter,

til

 

 

 

 

diarré

mundtørhed,

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

abdominalgener,

 

 

 

 

 

 

oppustethed, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

 

epigastrisk ubehag,

 

 

 

 

 

 

 

gingival hyperplasi,

 

 

 

 

 

 

 

gingivitis, colon irritabile,

 

 

 

 

 

 

 

melæna, odynofag ,

 

 

 

 

 

 

 

mavegener, stomatitis,

 

 

 

 

 

 

 

tandpine

 

 

Lever og galdeveje

 

 

 

 

Leversygdom

 

 

Hud og subkutane

 

 

Udslæt

Alopeci, tør h d,

 

 

væv

 

 

 

 

hyperhidrose, erytem,

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

neglelidelser, hudlidelser

 

 

Knogler, led,

 

 

 

 

Myalgi, rygsmerter, nakke-

 

 

muskler og

 

 

 

 

sme ter

 

 

bindevæv

 

 

 

 

 

 

 

Nyrer og urinveje

 

 

 

 

Nykturi, urinvejsinfektion

 

 

Det reproduktive

 

 

 

 

Uregelmæssig

 

 

system og mammae

 

 

 

 

menstruation

 

 

Almene symptomer

 

 

Tr thed,

Asteni, utilpashed,

 

 

og reaktioner på

 

 

gangforstyrre

kuldegysninger, perifere

 

 

administrationssted

 

 

lser

 

ødemer,

 

 

et

 

 

 

 

lægemiddelreaktion, kolde

 

 

 

 

 

 

 

ekstremiteter

 

 

Undersøgelser

 

 

ikke

 

Blodtryksfald, vægttab,

 

 

 

 

er

 

fald i diastolisk blodtryk,

 

 

 

 

 

forhøjet blodtryk, fald i

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

systolisk blodtryk, fald i

 

 

 

 

 

 

serumnatrium, fald i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hæmatokritværdier, fald i

 

 

 

 

 

 

 

hæmoglobinværdier, øget

 

 

 

 

 

 

 

hjertefrekvens, forhøjede

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferaser,

 

 

 

 

 

 

 

forhøjede triglycerider, fald

 

 

 

 

 

 

 

i frit triiodthyronin (T3),

 

 

 

 

 

 

 

fald i frit thyroxin (T4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumer,

 

 

 

 

Lægemiddelstoksicitet,

 

 

forgiftninger og

 

 

 

 

fald, ledskader, forgiftning,

 

 

behandlingskompli

 

 

 

 

hudskader

 

 

kationer

 

 

 

 

 

 

 

* Hos patienter samtidig behandling med carbamazepin og eslicarbazepinacetat i placebokontrollerede studier blev diplopi, abnorm koordination og svimmelhed indberettet hyppigere.

Brug af eslicarbazepinacetat er sat i forbindelse med et forlænget PR-interval. Der kan opstå bivirkninger, som forbindes med forlængelse af PR-intervallet (fx AV-blok, synkope, bradykardi). Der er ikke set 2. eller 3. grads AV-blok hos patienter i behandling med eslicarbazepinacetat.

Der blev ikke observeret sjældne bivirkninger så som knoglemarvsdepression, anafylaktiske salg

reaktioner, svære hudreaktioner (fx Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller alvorlig arytmi under placebo-kontrollerede studier som led i epilepsiprogrammet med

eslicarbazepinacetat. De er dog indberettet for oxcarbazepin, og det kan derfor ikke udelukkes, t de kan forekomme efter behandling med Exalief.

4.9 Overdosering

Der er observeret symptomer i centralnervesystemet såsom vertigo, usikker gang og hemiparesetil i forbindelse med en utilsigtet overdosis af Exalief. Der findes intet specifikt antidot. Symptomatisk og understøttende behandling gives efter behov. Eslicarbazepinacetats metabolitt kan om nødvendigt fjernes effektivt med hæmodialyse (se pkt. 5.2).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

 

 

autoriseret

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiepileptika, carboxamidderivater. ATC-kode: N03AF04

Virkningsmekanisme

længere

 

 

 

Eslicarbazepinacetats nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. Imidlertid tyder in vitro- elektrofysiologiske studier på, at både eslicarbazepinac tat og dets metabolitter stabiliserer de spændingsafhængige natriumkanalers inaktive tilstand og forhindrer dem i at blive reaktiveret med fortsat repetitiv neuronal fyring til følge.

Farmakodynamisk virkning

Eslicarbazepinacetat og dets aktive metabo itter forebyggede forekomsten af anfald i ikke-kliniske

prædiktive modeller af krampestillendeikkevirkning hos mennesker. Hos mennesker udøves

eslicarbazepinacetats farmakologiske aktivit t primært gennem den aktive metabolit eslicarbazepin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerhed og virkning af eslicarbazepinacetat er påvist i tre dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier omfattende 1.049 ervoksne patienter med fokal epilepsi, som var upåvirkelig af behandling med et til tre antiepileptika administreret samtidig. Oxcarbazepin og felbamat måtte ikke indgå i

12-ugers vedligeho d s speriode. Procentdelen af forsøgspersoner med 50 % reduktion i anfaldshyppighed alle fase III-studier var 19 % for placebo, 21 % for eslicarbazepinacetat 400 mg, 34 % for eslicarbazepinacetat 800 mg og 36 % for eslicarbazepinacetat 1200 mg dagligt.

kombinationsbehandling n i disse studier. Eslicarbazepinacetat blev undersøgt ved doser på 400 mg, 800Lægemmg og 1200idletmg en gang dagligt. Eslicarbazepinacetat 800 mg en gang dagligt og 1200 mg en gang dagligt var signifikant mere effektive end placebo til at nedsætte hyppigheden af anfald over en

5.2 Far akokinetiske egenskaber

Absorption

Eslicarbazepinacetat omdannes i udstrakt grad til eslicarbazepin. Plasmaniveauet af eslicarbazepinacetat forbliver sædvanligvis under kvantificeringsgrænsen efter oral administration. Eslicarbazepin max opnås 2 til 3 timer efter administration. Biotilgængeligheden formodes at være høj, da mængden af metabolitter, der blev genfundet i urin, svarede til over 90 % af dosen af eslicarbazepinacetat.

Fordeling

Eslicarbazepins binding til plasmaproteiner er relativt lav (<40 %) og uafhængig af koncentrationen. In vitro-studier har vist, at plasmaproteinbindingen ikke påvirkes i relevant omfang af tilstedeværelsen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid. Bindingen af warfarin, diazepam, digoxin, phenytoin og tolbutamid blev ikke påvirket i signifikant omfang af tilstedeværelsen af eslicarbazepin.

4 til 5 dages daglig indgift, svarende til en effektiv halveringstid på 20 til 24 timer. I studiersalgmed raske forsøgspersoner og voksne epilepsipatienter sås en halveringstid for eslicarbazepin på henholdsvis 10-

Biotransformation

Eslicarbazepinacetat omdannes hurtigt og i omfattende grad til den aktive hovedmetabolit

eslicarbazepin ved hydrolytisk første-passagemetabolisme. Maksimal plasmakoncentration (Cm x) f

eslicarbazepin opnås 2 til 3 timer efter administration, og steady state-plasmakoncentration opnås efter

20 timer og 13-20 timer. De mindre metabolitter, der ses i plasma, er R-licarbazepin og oxcarbazepin,

Eslicarbazepinacetat påvirker ikke sin egen metabolisme eller clearance.

som var aktive, samt glukuronsyrekonjugaterne af eslicarbazepinacetat eslicarbazepin, R-licarbazepin

og oxcarbazepin.

autoriseret

til

 

 

 

I studier med eslicarbazepin i friske humane hepatocytter observeredes en vag glukuronidering, som skyldtes UGT1A1.

Udskillelse

Eslicarbazepinacetats metabolitter udskilles primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne i uændret

form og som glukuronidkonjugater. I alt svarer eslicarbazepin og dets glukuronid til over 90 % af den

samlede mængde metabolitter, der udskilles i urinen, ca. 2/3 i uændret form og 1/3 som

glukuronidkonjugat.

længere

 

Linearitet/nonlinearitet

Eslicarbazepins farmakokinetik er lineær og dosisafhæn ig i intervallet 400-1200 mg hos både raske forsøgspersoner og patienter.

Ældre (>65 år)

Eslicarbazepinacetats farmakokinetiske profil påvirkes ikke hos ældre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

ikke

 

Eslicarbazepinacetats metabolitter uds illes primært fra det systemiske kredsløb via nyrerne. Et studie

med patienter med let til alvorl gt nedsat nyrefunktion viste, at clearance afhænger af nyrefunktionen. er

Dosisjustering anbefales under behandling med Exalief hos patienter med kreatininclearance <60 ml/min (se pkt. 4.2).

Hæmodialyse fjerner eslicarbaz pinacetats metabolitter fra plasma.

NedsatLægemidleleverfunktion t

Eslicarbazepinacetats farmakokinetik og metabolisme blev undersøgt hos raske forsøgspersoner og patienter med mo erat nedsat leverfunktion efter gentagne orale doser. Moderat nedsat leverfunktion påvirkede ikke esl carbazepinacetats farmakokinetik. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter

med til oderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Eslicarbazepins far akokinetik er ikke undersøgt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Køn

Studier med raske forsøgspersoner og patienter viste, at eslicarbazepins farmakokinetik var uafhængig af køn.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

De bivirkninger, der blev observeret i dyrestudier, indtraf ved eksponeringsniveau, der var betydeligt lavere end det kliniske eksponeringsniveau for eslicarbazepin (den primære og farmakologisk aktive

metabolit af eslicarbazepinacetat). Der er således ikke fastsat sikkerhedsmarginer ud fra sammenlignelig eksponering.

Der blev påvist nefrotoksicitet i undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser hos rotter, mens det ikke forekom i undersøgelser hos mus eller hunde, og dette svarer til forværring af spontan kronisk progredierende nefropati hos denne dyreart.

Der sås hepatisk centrilobulær hypertrofi i toksicitetsundersøgelser efter gentagne doser hos mus og rotter og en øget incidens af levertumorer i karcinogenicitetsstudiet hos mus. Disse fund v rer til en

induktion af hepatiske mikrosomale enzymer, mens denne virkning ikke sås hos patienter, der fik

eslicarbazepinacetat.

til

salg

 

Genotoksicitetsundersøgelser med eslicarbazepinacetat viser ingen særlig risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

autoriseret

6.1

Hjælpestoffer

 

Povidon K 29/32

 

Croscarmellosenatrium

 

Magnesiumstearat

 

6.2

Uforligeligheder

 

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

4 år.

længere

 

6.4 Særlige opbevaringsforhold

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel kræver ingen særligeikkeforholdsregler vedrørende opbevaringen.

Exalief 800 mg tabletter fås i ALU/ALU- eller ALU/PVC-blisterkort i æsker med 20, 30, 60 eller 90 tabletter.

Lægemidlet

Exalief 800 mg tablet er fås ierHDPE-flasker med børnesikret lukning af polypropylen i æsker med 90

tabletter.

Ikke alle pakn ngsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BIAL - Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal Tlf.: +351 22 986 61 00

Fax: +351 22 986 61 99 E-mail: info@bial.com

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/520/012-020

 

 

 

 

 

salg

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

 

TILLADELSEN

 

 

 

 

 

 

Dato for første tilladelse:21/04/2009

 

 

til

 

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Læg middelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu /.

 

 

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet