Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Etikettering - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnellaOne
ATC-kodeG03AD02
Indholdsstofulipristal
ProducentLaboratoire HRA Pharma

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ellaOne 30 mg tablet Ulipristalacetat

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 tablet.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Hvis du har taget en bestemt type medicin inden for de sidste 4 uger, især medicin til behandling af epilepsi, tuberkulose, hiv-infektion eller naturlægemidler, der indeholder perikon (se indlægssedlen), kan ellaOne være mindre effektivt. Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager ellaOne.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paris

Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Lægemidlet er ikke receptpligtigt.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Nødprævention

Tag en tablet hurtigst muligt efter ubeskyttet sex eller præventionssvigt.

Du skal tage dette præparat inden for 120 timer (5 dage) efter ubeskyttet sex eller præventionssvigt.

QR-kode, der er knyttet til indlægssedlen, skal inkluderes.

Pakkens indlægsseddel findes online på

 

LAND:

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØSTRIG

 

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROATIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYPERN

 

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEKKIET

 

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMARK

 

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKRIG

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYSKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÆKENLAND

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGARN

 

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITAUEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUXEMBOURG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMÆNIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAKIET

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORBRITANNIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ellaOne

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Ikke relevant.>

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<Ikke relevant.>

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ALUMINIUMSBLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ellaOne 30 mg tablet Ulipristalacetat

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

HRA Pharma

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet