Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Produktresumé - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFablyn
ATC-kodeG03
Indholdsstoflasofoxifene tartrate
ProducentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

1. LÆGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder lasofoxifentartrat, svarende til 500 μg lasofoxifen. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet indeholder 71,34 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

autoriseret

til

salg

 

Filmovertrukken tablet.

 

 

 

 

 

 

Trekantede, ferskenfarvede filmovertrukne tabletter præget med “Pfizer” på d n

ne side og “OPR 05” på

den anden side.

 

 

 

 

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Fablyn er indiceret til behandling af osteoporoselængerehos postmenopausale kvinder med øget risiko for frakturer. Der er påvist en signifikant reduktion i forekomsten af vertebrale og non-vertebrale frakturer,

men ikke hoftefrakturer (se pkt. 5.1).

Menopausale symptomer, virkninger på ut rint væv og brystvæv samt kardiovaskulære fordele og ulemper bør tages i betragtning ved behandling af postmenopausale kvinder med Fablyn eller andre lægemidler,

herunder østrogener (se pkt. 5.1).

ikke

 

 

4.2 Dosering og indgivels småde

 

er

 

Voksne (postmenopausa kvinder):

 

Lægemidlet

 

 

Den anbefalede dosis er en tablet på 500 µg dagligt.

Tabletten kan ta es på alle tidspunkter af dagen og uden hensyntagen til indtagelse af mad og drikke.

Der skal suppleres med calcium og/eller vitamin D, hvis det daglige indtag ikke er tilstrækkeligt. Postmenopausale kvinder behøver i gennemsnit 1500 mg calcium dagligt. Det anbefalede daglige indtag af vitamin D er 400-800 IU.

Børn og unge under 18 år:

Fablyn er ikke indiceret til børn og unge under 18 år, da lægemidlet kun anvendes til postmenopausale kvinder. Derfor er sikkerhed og effekt ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år (se pkt. 5.2).

Ældre kvinder (65 år eller derover):

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre kvindelige patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens (se pkt. 5.2). Sikkerhed og effekt af lasofoxifen er ikke undersøgt hos patienter med leverinsufficiens med leverfunktionstest >1,5 ULN. Derfor skal der udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Sikkerhed og effekt af lasofoxifen er ikke undersøgt hos patienter med svær nyreinsufficiens. Derfor skal der udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter.

til

salg

Fablyn er beregnet til langtidsbrug på grund af sygdommens kroniske natur (se pkt. 5.1).

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpe toff rne.

Aktuelle eller tidligere venøse tromboemboliske hændelser, herunder dyb venetrombose, lungeemboli og retinal venetrombose.

Uforklaret uterin blødning.

autoriseret

 

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsreg er vedrørende brugen

Graviditet og amning: Fablyn må kun anvendeslængeretil postm nopausale kvinder. Fablyn må ikke anvendes til kvinder i den fødedygtige alder, gravide eller ammende kvinder (se pkt. 4.6).

lungeemboli) hos Fablyn-behandledeikkevinder sammenlignet med placebo. Der sås også andre venøse

I kliniske studier er der set en øget risiko for venøse tromboemboliske hændelser (dyb venetrombose og

tromboemboliske hændelser. En m ndre alvorlig hændelse, overfladisk tromboflebit, er også set hyppigere med Fablyn sammenlignet m derplacebo. Risk-benefit bør vurderes for patienter med risiko for venøse

tromboemboliske hændelser af nhver ætiologi (se pkt. 4.3 og 4.8). Da immobilisering i sig selv øger risikoenLægemidletfor venøse trombo mboliske hændelser, bør Fablyn seponeres mindst 3 uger før og under langvarig immobilisering (f. ks. post-operativ hvile, forlænget sengeleje), og behandlingen bør først

genoptages, når pat enten er fuldt oppegående. Desuden bør kvinder i behandling med Fablyn vejledes om jævnligt at bevæge sig under længerevarende rejser.

Alle tilfælde af uforklaret vaginalblødning skal undersøges, hvis det er klinisk indiceret. Der var ingen forskel i hyppigheden af endometriehyperplasi og endometriecancer mellem Fablynbehandlede og placebobehandlede grupper (se pkt. 5.1).

Lasofoxifen har været forbundet med benigne endometrielle påvirkninger. Disse omfattede hos visse forsøgspersoner en mindre stigning i forekomsten af vaginalblødning såvel som cystiske endometrieforandringer, set ved ultralydsundersøgelser og histologisk påvist benign cystisk atrofi (en variant af atrofisk endometrium). Disse cystiske fund medførte en forøgelse af den gennemsnitlige endometrietykkelse på ca. 1,5 mm. Som følge af disse benigne påvirkninger fik flere Fablyn-behandlede end placebo-behandlede patienter foretaget en diagnostisk undersøgelse af uterus under PEARL-studiet (se pkt. 5.1). Ifølge klinisk praksis (og retningslinjer for postmenopausale kvinder), vil disse benigne fund dog ikke berettige til yderligere undersøgelser hos kvinder uden vaginalblødning, da risikoen ved en

diagnostisk undersøgelse af uterus overstiger fordelene. Patologen skal informeres om patientens brug af lasofoxifen ved vurdering af endometriehistology for at sikre en præcis diagnose af benign cystisk atrofi.

Samtidig brug af Fablyn og systemisk behandling med østrogener eller hormoner er ikke undersøgt. Fablyn bør derfor ikke anvendes sammen med systemisk østrogenbehandling.

Fablyn er ikke undersøgt hos kvinder med mammacancer i anamnesen. Der findes ingen oplysninger om samtidig brug af Fablyn og midler mod tidlig eller fremskreden mammacancer. Derfor bør Fablyn kun bruges til behandling af osteoporose, efter at behandlingen for mammacancer, herunder adjuverende behandling, er afsluttet.

 

 

salg

Alle uforklarede mammaforandringer, opstået under Fablyn-behandling, bør undersøges. Fab yn

eliminerer ikke risikoen for mammacancer (se pkt. 5.1).

 

til

Fablyn øger muligvis hyppigheden af hedeture og kan ikke mindske forekomsten af hedeture forbundet

med østrogenmangel. Nogle asymptomatiske patienter kan muligvis opleve hedeture ef er start af

behandling.

autoriseret

 

 

 

Begrænsede kliniske data tyder på, at lasofoxifen kan være forbundet med n tigning i triglyceridniveauet

i serum hos patienter med tidligere oral østrogeninduceret hypertriglyce

dæmi (>5,6 mmol/l). Hos

patienter med dette i anamnesen bør niveauet af triglycerider i serum m

nitoreres under behandlingen med

lasofoxifen.

 

Lasofoxifen er i høj grad proteinbundet, elimineres hovedsageligt ved metabolisme og indgår

længere

 

sandsynligvis i den enterohepatiske cirkulation (se pkt. 5.2). Sikkerhed og effekt af Fablyn er ikke undersøgt hos patienter med leverfunktionstest >1,5 ULN. Derfor bør der udvises forsigtighed ved brug af Fablyn til disse patienter.

Sikkerhed og effekt af Fablyn er ikke undersøgt hos patienter med svær nyreinsufficiens. Derfor bør der

udvises forsigtighed ved brug af Fablyn til disse patienter (se pkt. 4.2 og pkt. 5.2).

 

 

ikke

Fablyn indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form

for hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

 

er

 

4.5 Interaktion med andre læg midler og andre former for interaktion

Lægemidlet

 

 

Følgende stoffer har ing n klinisk relevant indvirkning på lasofoxifens farmakokinetik: cholestyramin (anionbytter-resin), fluconazol (CYP2C9-inhibitor), ketoconazol (CYP3A4/5-inhibitor) og paroxetin (CYP2D6-inhibitor). Derfor antages andre anionbytter-resiner og andre inhibitorer af disse CYP-isoformer ikke at forårsage klinisk relevante ændringer i Fablyn-eksponeringen, og dosisjustering er derfor ikke nødvendig.

Clearance af lasofoxifen kan være øget hos patienter i kronisk behandling med inducere af CYP3A4 og UGT-enzymer (f.eks. phenytoin, carbamazepin, barbiturater og perikum), hvilket vil resultere i lavere steady state-koncentrationer og potentielt nedsat effekt.

Ketoconazol – Den stærke CYP3A4/5-inhibitor ketoconazol øger den systemiske eksponering for lasofoxifen med 20 %, hvilket ikke vurderes at være klinisk relevant.

Paroxetin – Den stærke CYP2D6-inhibitor paroxetin øger den systemiske eksponering for lasofoxifen med 35 %, hvilket ikke vurderes at være klinisk relevant.

Protonpumpehæmmere – Der findes ikke oplysninger om samtidig brug af protonpumpehæmmere og lasofoxifen. Der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig brug af lasofoxifen og disse stoffer.

I kliniske studier ændrede lasofoxifen ikke metaboliseringen af dextromethorphan (CYP2D6-substrat) og chlorzoxazon (CYP2E1-substrat) eller farmakokinetikken af warfarin (CYP2C9-substrat), methylprednisolon (CYP3A4-substrat) eller digoxin (MDR1 P-glycoproteinsubstrat). Det er derfor usandsynligt, at Fablyn ændrer farmakokinetikken af lægemidler, der metaboliseres via disse CYP- isoformer eller transporteres af MDR1 P-glycoprotein.

Warfarin - Lasofoxifen havde ingen virkning på farmakokinetikken af R- og S-warfarin. Gennemsnitlig international normalized ratio (INR)-AUC og maksimal værdi af INR efter en enkeltdosis warfarin, administreret sammen med lasofoxifen, var henholdsvis ca. 8 % og 16 % lavere end efter warfarin alene. Disse ændringer vurderes ikke at være klinisk relevante.

4.6 Graviditet og amning

til

salg

 

Graviditet

 

 

 

fødedygtige alder (se pkt. 4.3). Der findes ikke tilstrækkelige data ved ø ende brugen af lasofoxifen til gravide. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Fablyn må kun anvendes til postmenopausale kvinder. Fablyn måautoriseretikke anv nd s til kvinder i den

Amning

længere

 

Fablyn må kun anvendes til postmenopausale kvinder. Fablyn må ikke anvendes til ammende kvinder (se

pkt. 4.3). Det vides ikke, om lasofoxifen udskilles i modermælken. Dyreforsøg har vist udskillelse af lasofoxifen i mælk.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

 

 

 

ikke

Der er ikke foretaget undersøgelser af vir ningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

 

 

er

 

Fablyn har ingen kendt virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Lægemidlet

 

 

Bivirkninger

 

 

Sikkerheden af Fablyn ved osteoporosebehandling blev vurderet i et stort (8556 patienter) dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret multinationalt fase 3-fraktur-studie (PEARL-studiet). Behandlingens varighed hos postm nopausale kvinder var 60 måneder. I alt 2852 personer blev randomiseret til Fablyn og 2852 til placebo.

Behandlingen blev seponeret som følge af bivirkninger hos 12,9 % af de Fablyn-behandlede kvinder og 12,3 % af de placebobehandlede kvinder.

Venøse Tromboemboliske hændelser (VTE): Den alvorligste bivirkning relateret til Fablyn var VTE (dyb venetrombose, lungeemboli og retinal venetrombose). Gennem 5 års follow-up fik 37 Fablyn-behandlede kvinder (1,3 % eller 2,90 pr. 1000 patientår) VTE sammenlignet med 18 placebobehandlede kvinder (0,6 % eller 1,41 pr. 1000 patientår) og hazard ratio var 2,06 (95 % CI: 1,17; 3,61).

Som for andre selektive østrogenreceptormodulatorer (SERM) er der set et let fald (ca. 4 %) i trombocyttal hos lasofoxifenbehandlede patienter i PEARL-studiet.

Almindelige bivirkninger relateret til Fablyn var muskeltrækninger, hedeture og vaginalt udflåd. Muskelsitren sås hos 1 ud af 9 patienter. En ud af 11 patienter fik hedeture, som hyppigst blev set i de første 6 måneder af behandlingen. Vaginalt udflåd sås hos 1 ud af 26 patienter.

Fablyns sikkerhed ved osteoporosebehandling blev også vurderet i et fase-2 placebokontrolleret studie med japanske, koreanske og taiwanesiske kvinder. Behandlingsvarigheden hos postmenopausale kvinder var 12 måneder. I alt 124 kvinder fik Fablyn og 125 fik placebo. Behandlingen blev seponeret som følge af bivirkninger hos 3,2 % af de Fablyn-behandlede og 8,0 % af de placebobehandlede kvinder.

Tabel 1 indeholder de bivirkninger, der blev set i de to osteoporose-studier med en højere hyppighed blandt Fablyn-behandlede personer end blandt placebo-behandlede personer.

 

 

salg

Bivirkninger er anført efter organklasse og hyppighed (meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

 

til

 

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100) og sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)). Indenfor hver

autoriseret

 

 

 

 

 

De fleste bivirkninger, der blev set i studierne, var milde og krævede generelt ikke seponering f behandlingen.

organklasse og hyppighed er bivirkningerne ikke opstillet efter hvor alvorlige de e , men i alfabetisk rækkefølge.

Tabel 1: Bivirkninger set i placebokontrollerede osteoporose-studier med en højere hyppighed hos Fablyn-behandlede end hos placebobehandlede kvinder

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke

Vaginal candidiasis, vaginal infektion, vulvovaginitis, urinvejsinfektion,

almindelig:

 

 

 

 

Sjælden:

Bronkitis, cellulitis, cervicitis, diverticulit, furunculus, genital candidiasis, herpes simplex,

 

impetigo, infektiøs artrit, labyrintit, ophthalmicus, pyelonefrit, pyometra, svampeinfektion

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

 

 

 

 

længere

Ikke

Fibrom, uterint leiomyom

 

almindelig:

 

 

 

 

Sjælden:

Benignt neoplasme i bryst, benign parathyroideatumor, fibrom i bryst, hepatisk neoplasme,

 

 

 

ikke

 

 

hæmangiom, kronisk lymfatisk leukæmi, malignt leiomyom, melanocytisk nævus, multipelt

 

myelom, neoplasm , neoplasme i endometrie, neoplasme i kvindelige reproduktionsorganer

 

 

er

 

 

Blod og lymfesystem

 

 

 

Ikke

Anæm , makrocytose, trombocytopeni

almindelig:

 

 

 

 

Sjælden:

Hypokro asi, megaloblastær anæmi

Immunsystem

t

 

 

 

Sjælden:

Sæsonallergi

 

 

 

Det endokrine

system

 

 

 

Lægemidlet

 

 

Sjælden:

Hyperparatyroidisme

 

 

Metabolisme

og ernæring

 

 

 

Ikke

Diabetes mellitus

 

 

 

almindelig:

 

 

 

 

Sjælden: Anoreksi, hypertriglyceridæmi, hypoalbuminæmi, hypofosfatæmi, nedsat appetit, tetani, type 2 diabetes mellitus, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Sjælden: Cyklotymi, drømmeforstyrrelser

Nervesystemet

Ikke

 

Brændende fornemmelse, cerebralt infarkt, hovedpine, uro i benene

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Alzheimers demens, amnesi, dysgeusi, epilepsi, hukommelsessvækkelse, hydrocephalus,

 

 

hypogeusi, ischias, migræne, migræne med aura, motorneuronsygdom, nervekompression,

 

 

parese, postural svimmelhed, præsynkope, vaskulær hovedpine

 

Øjne

 

 

 

 

 

 

Ikke

 

Tørre øjne

 

 

 

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Afaki, chorioretinopati, keratoconjunctivitis sicca, konjunktival blødning, konjunktival

 

 

hyperæmi, maculadegeneration, nethindeløsning, okulær hyperæmi, retinopati, reduceret

 

 

 

 

 

 

salg

 

 

synsskarphed, synsforstyrrelse, uensartede pupiller, vaskulær sygdom i retina, øjenb ødning,

 

 

øjenkløe, øjenlågsødem

 

 

Øre og labyrinth

 

 

 

 

Hjerte

 

 

 

 

til

Sjælden:

Positionel vertigo, sygdom i det indre øre, ubehag i øret

 

 

 

 

Ikke

 

Dyb venetrombose, flebit, overfladisk trombofl bit,autoriseretrødmen, tromboflebit, venestase

Ikke

 

Palpitationer, takykardi

 

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Cor pulmonale, hjerteinsufficiens, kardiomegali, sinusarrest, upraventrikulære

 

 

ekstrasystoler, trikuspidalklap-insufficiens

 

Vaskulære

sygdomme

 

 

 

 

Almindelig

Hedeture

 

 

 

 

almindelig:

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

Sjælden:

Aortaaneurisme, arterieokklusion, blødnin , claudicatio intermittens, emboli, hæmatom,

 

 

kapillærsygdom, lymfestase, trombose, vaskulær stenose, venetrombose, venetrombose i

 

 

ekstremitet

 

 

 

 

Luftveje, thorax og mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

Ikke

 

Allergisk rinit, hoste, lung mboli,

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Kronisk obstruktiv lungesygdom, lungegranulom, vasomotorisk rinit

 

 

 

 

er

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

 

 

 

 

Almindelig

Obstipation

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Ikke

 

Abdomina sm rt r, flatulens, gastritis, irritabel tyktarm, nedre abdominalsmerter,

almindelig:

mundtørhe , øvre abdominalsmerter

 

Sjælden:

Abdo inalømhed, anal fissur, analspasme, colitis ulcerosa, duodenitis, dysfagi,

 

 

ingvinalhernie, keilit, keilose, mavegener, mundsår, rektal polyp, rektalsår, smerter i

 

 

mundhulen, ulcus duodeni, ventrikelpolyp, øsofagitis

 

Lever og galdeveje

 

 

 

 

Ikke

 

Galdesten, leversteatose

 

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Galdegangssten, gulsot, hepatitis, kolecystitis, leversygdom

 

Hud og subkutane væv

 

 

 

 

Almindelig

Hyperhidrose

 

 

 

 

Ikke

 

Alopeci, erytem, nattesved, pruritus

 

almindelig:

 

 

 

 

 

Sjælden:

Abnorm hårstruktur, angioødem, fotosensitivitet, generaliseret pruritus, hudirritation,

 

 

hudlæsion, hudødem, hyperpigmentering af huden, knækkede negle, kløende udslæt,

 

 

maculopapuløst, neglesygdom, nældefeber,rosacea, tør hud, udslæt

 

 

 

 

 

 

 

Meget almindelig
Ikke almindelig:
Sjælden:

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskeltrækning

Nakkesmerter, rygsmerter, smerter i ekstremiteter

Artropati, bursitis, coccygodyni, costochondritis, dactylitis, exostose, hæmartrose, kontraktur af ekstremitet, ledstivhed, muskelkontraktur, muskeltrækninger, muskuloskeletale gener, periartrit, rheumatoid artrit, rotator cuff-syndrom, smerter i kæbe, tendosynovitis, trommestikfingre

Nyrer og urinveje

Ikke

 

Hyppig vandladning, imperiøs vandladningstrang, nykturi, uretral sygdom, urininkontinens

almindelig:

 

 

 

 

 

 

Sjælden:

Hyperkalciuri, hyperton blære, nefrosklerose, polyp i urinblæren, sten i b æren,

 

 

uretralblødning, urinvejssygdom

 

 

salg

 

 

 

 

til

Der reproduktive system og mammae

 

 

 

Almindelig

Cystocele, endometrielidelse, endometriehypertrofi* (ultralydsbest mt ndometrietykkelse),

 

 

uteruspolyp, vaginalt udflåd, vaginal sygdom

 

 

Ikke

 

Cervikal polyp, cervixsygdom, cervixdysplasi, endometriehyperplasi** (baseret på

almindelig:

indrapportering fra investigator), erosion af cervix uteri, genitalt udflåd, genitalblødning,

 

 

hydrometra, metroragi, mammasygdom, mammaindura i n, postmenopausal blødning,

 

 

rectocele, smerter i mamma, uterusprolaps, vaginalblødning, vaginalprolaps, vaginalt hernie,

 

 

vulvovaginal kløe

 

 

autoriseret

Sjælden:

Blodophobning i vaginalvæg, brystvortesygdom, cyste i adnexa uteri, cyste i tuba uterina,

 

 

endometriosis interna, fibrose i bryst, flåd fra bryst, forstørrelse af mamma, forstørrelse af

 

 

klitoris, genital kløe, laceration af perineum, pladeepitelmetaplasi i cervix uteri, smerter i

 

 

brystvorte, udfyldning i adnexa uteri, uterin blødning, uterusudfyldning, vaginal erosion,

 

 

vaginal inflammation, vaginalsmerte, varicer i vulva, vulvasygdom

 

Medfødte,

familiære og genetiske sygdomme

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

Sjælden:

Venøs misdannelse

 

 

 

 

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

 

Almindelig

Uventet terapeutisk espons

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

Ikke

 

Fornemmelse af varm , perifert ødem, thoraxsmerter, træthed

 

almindelig:

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjælden:

Følelse af b rus lse, hypertermi, inflammation, polyp, thorakalt ubehag, udfyldning, ødem

Undersøgelser

 

 

 

 

 

 

Almindelig

Forhøjet aspartat-aminotransferase

 

 

Ikke

 

Abnormt cervix-smear, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet blodsukker, forhøjede

almindelig:

transaminaser, vægtøgning

 

 

 

Sjælden:

Abnorm EKG T-bølge, abnormt fund ved røntgen af thorax, abnorm serumkreatinin, abnorm

 

 

ultralydsundersøgelse af bryst, abnorm ultralydsundersøgelse af ovarier blod i urinen,

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

forhøjet 5′-nukleotidase, forhøjet gamma-glutamyltransferase, forhøjet low density

 

 

lipoprotein, forhøjede serumtriglycerider, nedsat fodpuls, nedsat high density lipoprotein,

 

 

nedsat knogletæthed, nedsat serumalbumin, nedsat trombocyttal, positiv test for hepatitis B-

 

 

overfladeantigen,

 

 

 

 

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Sjælden: Afskrabning, bløddelslæsion, brysthvirvelfraktur, genital beskadigelse, rygsøjlefraktur, skade på ekstremiteter, skeletlæsion, tandfraktur

* Endometriehypertrofi er en MedDRA-term, som betegner endometrietykkelse påvist ved ultralyd.

** Endometriehyperplasi-hændelser baseret på indrapporteringer fra investigatorer uden histopatologi og uden histologisk verifikation.

4.9 Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering med Fablyn.

Lasofoxifen er administreret til postmenopausale kvinder i enkeltdoser så høje som 100 mg (200 gange den anbefalede enkeltdosis) og i flere doser så høje som 10 mg dagligt (20 gange den anbefalede dosis) i op til et år uden alvorlige dosis-relaterede bivirkninger.

 

 

salg

Der findes ingen specifik antidot til Fablyn. I tilfælde af overdosering skal der initieres genere t

understøttende behandling afhængigt af patientens symptomer.

til

 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

 

 

 

5.1Farmakodynamiske egenskaber

 

autoriseret

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektiv østrogenreceptormodulat (SERM), ATC-kode: {not yet

assigned}

 

Fald i østrogenniveau efter menopause eller ooforektomi fører til ccelereret knogletab på grund af forøget knogleomsætning, hvor knogleresorption overstiger knogl dannelse. Den øgede omsætning medfører accelereret knogletab, da den kompensatoriske øgning i knogledannelsen ikke er tilstrækkelig til at opveje den øgede knogleresorption. Hos nogle kvinder vil disse ændringer i sidste instans føre til nedsat knoglemasse, osteoporose og øget risiko for frakturer, særligt af rygsøjle, hofte og håndled. Rygsøjlefrakturer er den mest almindelige type fraktur som følge af osteoporose hos postmenopausale

kvinder.

længere

 

Lasofoxifen er en SERM, hvis biologis e virkninger overvejende medieres gennem binding til

østrogenreceptorer. Denne binding resulterer i aktivering af nogle østrogen-pathways og blokering af

 

ikke

andre. Lasofoxifen har vævs- og c llespecifikke virkninger i østrogen-responsivt væv.

er

 

Kliniske data indikerer, at Fablyn har en østrogenlignende virkning på knoglevæv såvel som

forekomst af frakturer. Skeletale virkninger:

antagonistiskeLægemidletvirkninger på brystvæv. Fablyns virkning på knoglevæv viser sig ved reduktion af serum- og urinindholdet af knogleomsætningsmarkører, forøgelse af knoglemineraldensiteten (BMD) samt nedsat

Knogleoms tning

I osteoporose-studierne resulterede Fablyn-behandling i en konstant, statistisk signifikant hæmning af knogleresorption og knogledannelse, afspejlet i ændringer i serum- og urinindholdet af knogleomsætningsmarkører (f.eks. C-telopeptid og knogledannelsesmarkører: osteocalcin, procollagen type 1 N-terminal propeptid og knoglespecifik alkalisk fosfatase). Hæmningen af knogleomsætningsmarkørerne kunne påvises efter 3 måneder og blev fastholdt gennem en observationsperiode på 36 måneder i et substudie under PEARL-studiet.

5-årsresultater fra stort, multinationalt frakturstudie (PEARL)

Fablyns virkning på forekomsten af frakturer (tabel 2) blev undersøgt gennem 5 år. BMD og knoglebiomarkører hos postmenopausale kvinder med osteoporose blev undersøgt gennem 3 år i PEARL- studiet. Studiepopulationen bestod af 8556 postmenopausale kvinder med osteoporose, defineret ved lav BMD (rygsøjle- eller hofte-BMD mindst 2,5 SD under den gennemsnitlige værdi for raske unge kvinder). Kvinderne i dette studie var i gennemsnit 67 år (interval 59 til 80) og i gennemsnit var der gået 20 år siden menopausen. Alle kvinder i studiet fik calcium (1000 mg dagligt) og vitamin D (400-800 IU dagligt).

Tabel 2: Forekomsten af frakturer hos postmenopausale kvinder gennem 5 år

 

 

 

Fablyn

Placebo

Relativ risikoreduk

 

 

 

 

 

tion (95% CI) vs.

 

 

 

 

 

p acebo

Nye radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer

 

n=2748

n=2744

41%a

Procentdel af patienter med nye frakturer

 

 

5,6 %

9,3%

(28%; 52%)

 

 

 

 

 

salg

Nye radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer hos patienter med ≥ 1

n=778

n=774

42%b

baseline-fraktur

 

 

8,7%

14,2%

til(21%; 57%)

Procentdel af patienter med nye frakturer

 

 

 

 

 

Nye radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer hos patienter uden

n=1970

n=1970

41%c

prævalent fraktur ved baseline

 

 

4,4%

7,4%

(23%; 55%)

Procentdel af patienter med nye frakturer

 

 

 

 

 

Non-vertebrale frakturer

 

 

n=2852

n=2852

24%d

Procentdel af patienter med non-vertebrale frakturer

 

8,1%

10,4%

(9%; 36%)

Alle kliniske frakturer

 

 

n=2852

n=2852

25%e

Procentdel af patienter med kliniske frakturer

 

autoriseret

(12%; 36%)

 

 

9,3%

12,1%

Forkortelser: n= antallet af patienter; CI = Konfidensint rval

 

 

 

 

a p < 0,0001; b p = 0,0004; c p = 0,0002; d p = 0,0020; e p = 0,0004

 

 

 

Radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fablyn nedsatte signifikant forekomsten af nye radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer (undtagen

ikke

 

 

 

 

 

forværring af tidligere frakturer) fra 9,3 % for placebo til 5,6 % for Fablyn (relativ reduktion af risiko =

reduktion af risiko = 42%, p = 0,0004). Hos kvinder uden prævalent rygsøjlefraktur ved baseline var forekomsten af nye rad ografisk verificerede rygsøjlefrakturer signifikant reduceret fra 7,4 % for placebo til 4,4% for Fablyn (relativ reduktion af risiko = 41 %, p = 0,0002).

41 %, p < 0,0001). Denne reduktion blev set i det første år og blev fastholdt gennem 5 år. er Hos kvinderLægemidletmed en prævalent rygsøjlefraktur ved baseline reducerede Fablyn signifikant forekomsten af nye radiografisk verificer de rygsøjlefrakturer fra 14,2 % for placebo til 8,7 % for Fablyn (relativ

I Fablyn gruppen fik signifikant færre kvinder multiple radiografisk verificerede rygsøjlefrakturer sammenlignet med placebogruppen gennem 5 års behandling (p < 0,0001).

Signifikant færre Fablyn-behandlede kvinder fik moderate eller alvorlige rygsøjlefrakturer (bestemt ved Genant-skala) sammenlignet med placebobehandlede kvinder (5,2 % placebobehandlede kvinder versus 3,3 % Fablyn-behandlede kvinder; p = 0,0006).

-Non-vertebrale frakturer

Fablyn nedsatte signifikant forekomsten af non-vertebrale frakturer fra 10,4 % for placebo til 8,1 % for Fablyn (relativ reduktion af risiko = 24 %, p = 0,0020). Denne reduktion blev set gennem det første år og blev fastholdt gennem 5 år. Reduktionen i forekomsten af non-vertebrale frakturer blev også set hos

postmenopausale kvinder med svær osteoporose (defineret som baseline lænderygsøjle-BMD T-score ≤ - 2,5 + prævalent fraktur eller BMD T-score-3) (p = 0,0183).

-Alle kliniske frakturer

Fablyn nedsatte signifikant forekomsten af alle kliniske frakturer fra 12,1 % for placebo til 9,3 % for Fablyn (relativ reduktion af risiko = 25 %, p = 0,0004). Denne reduktion blev set gennem det første år og blev fastholdt gennem 5 år.

-Knoglemineraldensitet (BMD)

I et 3-års substudie under PEARL-studiet (n=760) forøgede Fablyn signifikant BMD (sammen i net med placebo) i lænderygsøjle (3,3 %), total hofte (3,0 %), lårbenshals (3,3 %), trochanter major (3,6 %),

præparatskifte efter observation af et af følgende fund: a) ≥7 % BMD-tab i lænd rygsøjle eller ≥10 % BMD-tab i lårbenshals efter 12 måneder; b) ≥11 % BMD-tab i lænderyg øjle eller ≥14 % BMD-tab i

lårbenshals efter 24 måneder; c) ≥2 on-study radiografisk verificerede ygsøjlefrakturer efter 24 måneder.

Der var signifikant færre af disse henvisninger i Fablyn-gruppen (0,9 %) end i placebogruppen (3,3 %).

Resultater fra 1-års-studie med asiatiske patienter

intertrochantær-område (2,6 %), Wards trekant (5,9 %) og underarm (1,8 %) efter 3 år. Fablyn øgede også

 

salg

signifikant helkrops-knoglemineralindholdet (BMC) sammenlignet med placebo efter 3 år. Signifikante

stigninger i BMD blev set så tidligt som efter 3 måneder for lænderygsøjle og total hof e.

 

til

Der blev foretaget en analyse af de patienter, der blev henvist til egen læge med henblik på eventuelt

autoriseret

 

Fablyns virkning på BMD hos postmenopausale japansk , koreanske og taiwanesiske kvinder med osteoporose blev også undersøgt i et 1-års randomiseret, placebokontrolleret, dobbelblindt osteoporose- studie. Studiepopulationen bestod af 497 kvinder med osteoporose, defineret ved lav rygsøjle-BMD (T- score ≤ 2,5). Kvinderne i dette studie var i gennemsnit 63 år (interval 44 til 79) og i gennemsnit var der

gået 13 år siden menopausen. Alle kvinder i studiet fik calcium (600-1200 mg dagligt) og vitamin D (400-

800 IU dagligt).

 

ikke

længere

 

 

 

 

 

I dette studie øgede Fablyn signifikant rygsøjle- og hofte-BMD (total hofte og alle subkomponenter af

 

er

 

 

hoften) med 2 til 4 %. Behandling n nedsatte også knogleomsætningsmarkører.

Lægemidlet

 

 

 

Knoglehistomorfometri

 

 

 

Knoglevæv, der nydannes gennem to år under behandling med lasofoxifen, er af normal kvalitet. For at vurdere knoglekvaliteten, blev der efter 2 års behandling taget knoglebiopsier fra 71 postmenopausale kvinder. Der var ingen tegn på osteomalaci, knoglemarvsfibrose, cellulær toksicitet, woven bone eller andre abnormiteter, som kunne påvirke knoglekvaliteten efter lasofoxifen-behandling.

Virkninger på endometriet:

Følgende information om Fablyns virkning på endometriet gennem 5 års eksponering kommer fra PEARL-studiet.

Der var ingen forskel i forekomsten af endometriekarcinom og endometriehyperplasi mellem Fablyn- og placebobehandlede kvinder.

Lasofoxifen kan være forbundet med benigne endometrielle virkninger: cystiske endometrieforandringer set ved ultralydsundersøgelser og histologisk påvist benign cystisk atrofi (en variant af atrofisk endometrium), der medfører en forøgelse af den gennemsnitlige endometrietykkelse på ca. 1,5 mm. Ifølge

klinisk praksis og retningslinjer for postmenopausale kvinder, vil disse benigne fund ikke berettige til yderligere undersøgelser hos kvinder uden vaginalblødning (se pkt. 4.4).

Forekomsten af cystiske endometrieforandringer og endometrietykkelse blev undersøgt hos en undergruppe af studiepopulationen (298 patienter) ved en årlig transvaginal ultralydsundersøgelse (TVU) gennem 3 år. Placebobehandlede kvinder havde en forekomst af cystiske forandringer på 1,9 % over 3 år, mens Fablyn-behandlede kvinder havde en forekomst på 20,4 %. Alle histologiske fund var benigne. Placebobehandlede kvinder havde et fald i den gennemsnitlige endometrietykkelse på 0,7 mm fra baseline over 3 år, mens Fablyn-behandlede kvinder havde en gennemsnitlig stigning på 1,4 mm. Denne stigning blev set efter 12 måneder, og steg ikke signifikant gennem de 3 år. I nogle tilfælde sås spontan remission af disse fund under behandlingen.

Hos kvinder med en uterus ved baseline blev der fundet histologisk benigne endometriepolypper hos 34 af

2302 (1,5 %) Fablyn-behandlede kvinder versus 18 af 2309 (0,8 %) placebobehandlede kvinder. I en

 

til

undergruppe af studiepopulationen, designet til at undersøge endometriehistologi (1080 patienter)salgved en

TVU efter 3 år, blev der fundet histologisk benigne endometriepolypper hos 20 af 366 (5,5 %) Fablyn-

autoriseret

 

behandlede kvinder og hos 12 af 360 (3,3 %) placebobehandlede kvinder.

 

Den totale forekomst af vaginalblødning var lav (≤ 2,6 % i alle behandling grupper). Vaginalblødning blev set hos 74 (2,6 %) Fablyn-behandlede kvinder versus 37 (1,3 %) placebobehandlede kvinder. Antallet af patienter, der fik seponeret behandlingen på grund af vaginalblødning, var lavt [Fablyn: 4 (0,1 %), placebo: 0].

Antallet af hysterektomier i Fablyn-gruppen (27/2302 patienter, 1,2 %) og i placebogruppen (24/2309 patienter, 1,0 %) var ens. For at vurdere virkningen af Fablyn på diagnostiske uterine procedurer (dvs. hysteroskopi, sonohysterografi med saltvandsindsprøjtning, endometriebiopsi, polypektomi eller dilatation og curettage) blev der udført en undersøgelse af kvinder uden planlagt TVU-overvågning (4055 patienter). Flere Fablyn-behandlede patienter (7,0 %) end placebobehandlede patienter (2,7 %) fik foretaget en diagnostisk procedure. Der blev udført flere diagnostiske uterine procedurer på Fablyn-behandlede

patienter som følge af vaginal blødning (som beskrevet i protokollen) og asymptomatiske endometriefund

 

 

 

længere

(f.eks. mistanke om uteruspolypper, endom trietykkelse).

Virkninger på brystvæv:

 

ikke

 

 

 

 

Risikoen blev vurderet over 5 år i PEARL-studiet (med 8556 patienter). Sammenlignet med placebo

 

er

 

 

nedsatte Fablyn-behandling risikoen for invasiv mammacancer med 85 % (placebo: 20 (0,7 %), Fablyn: 3

Lægemidlet

 

 

 

(0,1 %); HR 0,15 (CI 0,04; 0,50)), risikoen for alle typer af mammacancer med 79 % (placebo: 24 (0,9 %), Fablyn: 5 (0,2 %); HR 0,21 (CI 0,08; 0,55)), risikoen for østrogenreceptor-positiv invasiv mammacancer med 83 % (placebo: 18 (0,7 %), Fablyn: 3 (0,1 %); HR 0,17 (CI 0,05; 0,57)) og risikoen for østrogenreceptor-positiv mammacancer med 81 % (placebo: 21 (0,8 %), Fablyn: 4 (0,1 %); HR 0,19 (CI 0,07; 0,56)). Fablyn påvirker ikke risikoen for østrogenreceptor-negativ mammacancer eller østrogenreceptor-negativ invasiv mammacancer. Disse observationer støtter konklusionen, at lasofoxifen ikke har nogen egen østrogenagonistisk aktivitet i brystvæv.

Virkninger på lipidmetabolisme og kardiovaskulær risiko:

Fablyns virkning på lipidprofilen blev undersøgt i et 3-års substudie under PEARL-studiet; substudiet involverede 1014 postmenopausale kvinder. I forhold til placebo nedsatte Fablyn signifikant totalkolesterol, LDL-kolesterol, LDL-associeret apolipoprotein B-100 og high-sensitivity C-reaktivt protein (gennemsnitlige ændringer henholdsvis -10,4 %, -15,8 %, -11,8 %, -12,5 %); Der blev ikke set signifikante ændringer af HDL-kolesterol eller VLDL-kolesterol. Der blev set statistisk signifikante stigninger i apolipoprotein A-1, som er associeret med HDL-kolesterol, og i serumtriglycerider (gennemsnitlig ændring vs. placebo henholdsvis 6,1 % og 4,9 %).

Virkninger på vulvovaginal atrofi (VVA):

For hele studiepopulationen (N=8556) var der efter 5 år signifikant lavere forekomst af alvorlige koronare hændelser, herunder koronardød, ikke-fatal myokardieinfarkt, ny iskæmisk hjertesygdom, hospitalisering på grund af ustabil angina pectoris og revaskulariseringsprocedurer. Der var 0,51 hændelser/100 patientår hos Fablyn-behandlede patienter sammenlignet med 0,75 hændelser/100 patientår hos placebobehandlede patienter (HR 0,68; 95 % CI 0,50; 0,93, p= 0,016). I det samme studie var der efter 5 år ingen stigning i risikoen for apopleksi, herunder hæmoragisk, iskæmisk, embolisk apopleksi, ikke-specificeret apopleksi og transitorisk iskæmisk hændelse hos Fablyn-behandlede patienter. Der var 0,48 hændelser/100 patientår i placebo-gruppen og 0,36 hændelser/100 patientår blandt Fablyn-behandlede patienter (HR = 0,75; 95 % CI 0,51; 1,10 p = 0,140).

Fablyns virkning i behandlingen af VVA blev undersøgt i to 12-ugers fase 3-studier med posalgtmenopausale

kvinder med moderate eller alvorlige tegn og symptomer på VVA, uafhængigt af os eoporosetil -status (889 patienter). I begge studier nedsatte behandlingen sværhedsgradenautoriseretaf patienternes mest generende baseline

VVA-symptom, nedsatte vaginalt pH, nedsatte procentdelen af vaginale parabasale c ller fra maturation index (MI) og øgede procentdelen af vaginale overfladeceller fra MI. Lignende esultater for vaginalt pH og MI sås i PEARL-studiet.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Lasofoxifens egenskaber blev evalueret hos 758 patienter i konventionelle kliniske farmakologistudier.

Farmakokinetiske data fra mere end 2000 postmenopausale kvinder, inklusive patienter i udvalgte længere

osteoporose-studier, har dannet grundlag for en populationsfarmakokinetisk analyse. Absorption:

Lasofoxifen absorberes langsomt fra mave-tarm-kanalen og maksimale plasmakoncentrationer opnås

gennemsnitligt 6 timer efter dosering. Indtage se af et måltid med højt fedtindhold ændrer ikke den orale

 

 

ikke

biotilgængelighed af lasofoxifen. Fablyn kan administreres på alle tidspunkter af dagen uden hensyntagen

til indtagelse af mad og drikke.

 

Distribution:

er

 

 

 

LasofoxifensLægemidletfordelingsvolum n hos postmenopausale kvinder er ca. 1350 l.

Lasofoxifen er i høj grad bundet til proteiner i humant plasma (>99 %). Lasofoxifen bindes til både albumin og α1-acid glycoprotein, men påvirker ikke bindingen af hverken warfarin eller propranolol.

Metabolisme:

Lasofoxifens biotransformation og disposition i mennesker er bestemt ved oral administration af 14C- mærket lasofoxifen. Lasofoxifen undergår omfattende metabolisme i mennesker. Der er identificeret fem metaboliske pathways for lasofoxifen: direkte glucuronidation; direkte sulfonering; hydroxylering af phenyltetralin-delen (med efterfølgende konjugerende metabolisme af catechol-intermediaterne ved metylering og glucuronidation); oxidering af pyrrolidinringen; og phenylhydroxylering. Der er fundet tre metabolitter af lasofoxifen i plasma: det direkte glucuronidkonjugat, glucuronid af en hydroxyleret metabolit og methyleret catechol.

Bindingsaffiniteter for de vigtigste cirkulerende metabolitter af lasofoxifen var mindst henholdsvis 31 og 18 gange mindre end bindingsaffiniteten for lasofoxifen til østrogenreceptor alpha og østrogenreceptor beta. Dette indikerer, at disse metabolitter sandsynligvis ikke bidrager til lasofoxifens farmakologiske

aktivitet. Lasofoxifens 2 primære eliminationsveje er oxidering af en række cytochrome P450-systemer, herunder CYP 2D6 og 3A4/5, samt konjugering af lasofoxifen. Lasofoxifens orale clearance (CL/F) hos postmenopausale kvinder er ca. 6,6 l/time.

Elimination:

Lasofoxifen har en halveringstid på ca. 6 dage. Lasofoxifen og dets metabolitter udskilles primært i fæces med kun en mindre del af det lasofoxifen-relaterede materiale udskilt i urinen. Efter oral administration af en opløsning af 14C-mærket lasofoxifen i mennesker genfandtes ca. 72 % af den radioaktive dosis efter 24 dage (ca. 66 % i fæces og 6 % i urin). Mindre end 2 % af den administrerede dosis blev genfundet i urinen som uomdannet lasofoxifen.

Linearitet/non-linearitet:salg

Lasofoxifen udviser lineær farmakokinetik over et bredt dosisområde efter administratilon af enkeltdosis (op til 100 mg) og flerdosis (op til 20 mg en gang dagligt). Lasofoxifens steady sta e-farmakokinetik stemmer overens med, hvad der kunne forventes ud fra enkeltdosis-farmakokin tikk n.

Lasofoxifens halveringstid hos postmenopausale kvinder er ca. 6 dage ved t ady state, hvilket giver små koncentrationsudsving over doseringsintervallet på 24 timer.

Børn:

 

autoriseret

Lasofoxifens farmakokinetik er ikke undersøgt hos børn.

Ældre:

længere

 

Der er ikke observeret nogen klinisk betydende æ dri ger i lasofoxifens farmakokinetik i aldersgruppen

40 til 80 år i en farmakokinetisk populationsana yse. Dosisjustering af Fablyn er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Race:

ikke

 

Der er ikke set forskelle mell m fo skellige racer i en populationsfarmakokinetisk analyse. Denne analyse

inkluderede 2049 postmenopausaleerkvinder, bestående af 85,5 % kaukasiske, 8,6 % latin-amerikanske, 3,4 % asiatiske og 1,9 % afro-amerikanske kvinder. Resultaterne fra et fase 1-studie hos japanske og

Da FablynLægemidletudelukkende er indiceret til brug hos postmenopausale kvinder, er der ikke foretaget nogen vurdering af effekten af køn på lasofoxifens farmakokinetik.

kaukasiske kvinder stemm r overens med den populationsfarmakokinetiske analyse og viser ingen forskelle i lasofoxifens farmakokinetik mellem disse 2 populationer.

Køn:

Nedsat leverfunktion:

Lasofoxifen blev undersøgt som en enkeltdosis på 0,25 mg hos raske frivillige og frivillige med mild eller moderat leverinsufficiens. Plasmaindholdet af lasofoxifen var omtrent det samme hos raske frivillige som hos frivillige med mild leverinsufficiens (Child-Pugh Class A) og moderat øget (38 %) hos frivillige med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh Class B) sammenlignet med raske frivillige. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk relevante. Dosisjustering af Fablyn er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Der er ikke foretaget undersøgelser på personer med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion:

Da mindre end 2 % af lasofoxifen genfindes i urinen som uomdannet substans, er der ikke foretaget undersøgelser på personer med nyreinsufficiens. I en populationsfarmakokinetisk analyse ses der ingen klinisk relevante forskelle i lasofoxifens farmakokinetik mellem postmenopausale kvinder med estimeret creatininclearance så lav som 32 ml/min og kvinder med normal creatininclearance. Dosisjustering af Fablyn er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens. (se pkt. 4.4).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Lasofoxifen var ikke genotoksisk i nogen af de omfattende tests, som blev benyttet. I 2-års carcinogenicitets-undersøgelser på rotter (≥1 mg/kg/dag; 7 gange den systemiske eksponering efter en

human dosis på 0,5 mg/dag, baseret på plasma-AUC) sås en øget forekomst af renale tubulære adenomer

 

til

og carcinomer hos hanner og granulosacelletumorer i ovarierne hos hunner. I den tilsvarendesalg2-års

undersøgelse på mus (≥2 mg/kg/dag; mindre end den systemiske eksponering efter en human dosis på 0,5

autoriseret

 

mg/dag baseret på plasma-AUC) sås en øget forekomst af adrenokorticale adenom r og carcinomer,

interstitielle celletumorer i testes, benigne og maligne ovarietumorer og benigne uterine glandulære

polypper. Selvom alle disse tumorer anses for at være forårsaget af en gnav r- p cifik hormonel mekanisme, er relevansen for mennesker ukendt. Baseret på 3- og 5-års humane data fra de kliniske studier var forekomsten af cancer under behandlingen med lasofoxifen ikke højere end for placebo.

Lasofoxifen var ikke teratogen hos rotter op til en dosis på 10 mg/kg (ca. 53 gange AUC hos mennesker)

eller kaniner op til en dosis på 3 mg/kg (under niveauet for systemisk eksponering hos mennesker). En

Hos hunner behandlet med ≥0.01 mg/kg/dag (underlængereniveauet for systemisk eksponering hos mennesker) sås nedsat fertilitet og en stigning i præ- og post-implantationstab, hvilket førte til nedsat kuldstørrelse

øget forekomst af analatresi, hypoplasti af halen, ødemer og fl ksur af ekstremiteter blev observeret hos

fostre af gravide rotter, der havde fået doser på 100 mg/kg (ca. 400 gange AUC hos mennesker), og var

forbundet med en øget embryo-føtal letalitet og generel mistrivsel. I fertilitets-undersøgelser med rotter

sås en lille påvirkning af hannernes reproduktive ydeevne ved doser ≥10 mg/kg/dag (ca. 42 gange AUC

hos mennesker), hvilket kom til udtryk i en neds ttelse af parringsindeks, implantationssteder og fostre.

samt forlænget gestation. I en prænatal og postnatal undersøgelse af lasofoxifen hos rotter, der fik ≥0.01

Tabletkerne:

Lactose, vandfri

mg/kg/dag, sås forsinket og/eller afbrudt partus, forøget mortalitet hos ungerne ved fødslen, ændret

 

 

 

ikke

tidspunkt for udviklingstrin og n dsat vækst. Overordnet set svarer de observerede virkninger på

reproduktion og udvikling hos dyr til de virkninger, der er set med stoffer i SERM-klassen.

 

 

er

 

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælp stoff r

 

 

 

Lægemidlet

 

 

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Silica, colloid vandfri

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:
Sunset yellow FCF aluminium lake (E110) Hypromellose
Lactosemonohydrat
Titandioxid (E171)

Triacetin

 

 

salg

6.2

Uforligeligheder

 

 

Ikke relevant.

 

til

6.3

Opbevaringstid

 

 

 

 

 

4 år

 

 

 

 

6.4

Særlige opbevaringsforhold

autoriseret

 

 

 

 

 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

 

 

6.5

længere

 

 

 

Emballagetype og pakningsstørrelser

 

 

 

Fablyn filmovertrukne tabletter findes i PVC-blisterpakninger med aluminumsfolie eller i HDPE- beholdere med børnesikret polypropylenlåg, der er beklædt med polyethylen/aluminumsfolie.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Blisterpakninger med 7, 28 eller 30 tabletter og beholdere med 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion

er

ikke

 

Ingen særlige forholdsregl r.

 

 

 

TysklandLægemidlet

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

 

 

ikke

længere

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

salg

Det europæiske Lægemiddelagenturs

autoriseret

til

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet