Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Produktresumé - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFampyra
ATC-kodeN07XX07
Indholdsstoffampridine
ProducentBiogen Idec Ltd  

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Fampyra 10 mg depottabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 10 mg fampridin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Depottablet.

En cremefarvet, filmovertrukket, oval bikonveks 13 x 8 mm tablet med flad kant mærket med A10 på den ene side.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Fampyra er indiceret til forbedring af gangevnen hos voksne patienter med multipel sklerose (MS) med gangbesvær (EDSS 4-7).

4.2Dosering og administration

Behandling med Fampyra er receptbelagt og skal forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS.

Dosering

Den anbefalede dosis er én 10 mg tablet, to gange dagligt, som tages med 12 timers mellemrum (én tablet om morgenen og én tablet om aftenen). Fampyra bør ikke tages hyppigere eller i højere doser end anbefalet (se pkt. 4.4). Tabletterne skal ikke indtages i forbindelse med et måltid (se pkt 5.2).

Påbegyndelse og evaluering af behandlingen med Fampyra

Behandling med Fampyra bør initieres med en to til fire ugers behandlingsperiode, idet de kliniske fordele normalt vil kunne observeres indenfor to til fire uger efter behandlingsstart.

Vurdering af gangevnen, eksempelvis 25 fods testen (Timed 25 Foot Walk; T25FW) eller 12- punkts multipel sklerose-gangskalaen (12-item Sclerosis Walking Scale; MSWS-12), anbefales for at vurdere forbedringer i løbet af to til fire uger. Såfremt der ikke observeres nogen forbedring, bør Fampyra seponeres.

Fampyra bør seponeres, såfremt patienten ikke oplever nogen fordele.

Reevaluering af behandlingen med Fampyra

Hvis der observeres en forværring i gangevnen, bør lægerne overveje at afbryde behandlingen med henblik på at revurdere fordelene ved Fampyra (se ovenfor). Revurderingen bør omfatte et

behandlingsstop med Fampyra og gennemførelse af en vurdering af gangevnen. Fampyra bør seponeres, såfremt patienten ikke længere oplever nogen fordel af behandlingen.

Glemt dosis

Det sædvanlige doseringsregime bør altid følges. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Ældre patienter

Nyrefunktionen skal undersøges hos ældre patienter, inden behandlingen med Fampyra påbegyndes. Det anbefales at overvåge nyrefunktionen hos ældre patienter med henblik på registrering af eventuel nyresvækkelse (se pkt. 4.4).

Patienter med nyreinsufficiens

Fampyra er kontraindiceret til patienter med let, moderat og alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <80 ml/min.) (se pkt. 4.3).

Patienter med leverinsufficiens

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med leverinsufficiens.

Pædiatrisk population

Fampyras sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke undersøgt. Der foreligger ingen data.

Administration

Fampyra er til oral brug.

Tabletten skal synkes hel. Den må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller tygges.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fampridin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med andre lægemidler indeholdende fampridin (4-aminopyridin).

Patienter med krampeanfald i anamnesen, eller som samtidig lider af krampeanfald.

Patienter med mild, moderat eller alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <80 ml/min.).

Samtidig brug af Fampyra med lægemidler, som hæmmer organisk kationstransporter 2 (OCT2), f.eks. cimetidin.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for krampeanfald

Behandling med fampridin øger risikoen for krampeanfald (se pkt. 4.8).

Fampyra bør administreres med forsigtighed ved tilstedeværelse af faktorer, som kan sænke tærsklen for krampeanfald.

Behandlingen med Fampyra bør afbrydes i patienter, som får et krampeanfald under behandlingen.

Nyreinsufficiens

Fampyra udskilles uændret og primært gennem nyrerne. Patienter med nyreinsufficiens har højere plasmakoncentrationer, som associeres med øgede bivirkninger, især neurologiske bivirkninger. Det anbefales at evaluere nyrefunktionen inden behandlingen samt overvåge nyrernes funktion regelmæssigt under behandlingen hos alle patienter (især hos ældre mennesker, hvor nyrefunktionen kan være svækket). Kreatininclearance kan vurderes vha. Cockroft-Gault-formlen.

Fampyra bør ikke administreres til patienter med nyreinsufficiens (kreatininclearance <80 ml/min.) (se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed, når Fampyra ordineres samtidig med lægemidler, som er substrater for OCT2, f.eks. carvedilol, propanolol og metformin.

Overfølsomhedsreaktioner

Efter markedsføringen er der indberettet alvorlige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktisk reaktion). De fleste tilfælde opstod i løbet af den første behandlingsuge. Særlig opmærksomhed bør udvises ved behandling af patienter med allergiske reaktioner i anamnesen. Hvis der opstår en anafylaktisk eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal Fampyra seponeres, og behandling med Fampyra må ikke påbegyndes igen.

Andre advarsler og forsigtighedsregler

Fampyra bør administreres med forsigtighed til patienter med kardiovaskulære symptomer som hjerterytmeforstyrrelser og sinoatriale eller atrioventrikulære ledningsforstyrrelser (disse virkninger ses ved overdosering). Der foreligger kun få data om sikkerhed for disse patienter.

Den øgede forekomst af svimmelhed eller balanceforstyrrelser set med Fampyra kan resultere i en øget risiko for fald. Derfor bør patienter bruge ganghjælpemidler efter behov.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Samtidig behandling med andre lægemidler der indeholder fampridin (4-aminopyridine) er kontraindiceret (se pkt 4.3).

Fampridin elimineres hovedsageligt via nyrerne med en aktiv nyresekretion på cirka 60% (se pkt. 5.2). OCT2 er den transporter, der er ansvarlig for den aktive sekretion af fampridin. Derfor er samtidig brug af fampridin og andre lægemidler, som hæmmer OCT2, f.eks. cimetidin, kontraindiceret (se pkt. 4.3) og samtidig brug af fampridin sammen med andre lægemidler der er substrater af OCT2 eksempelvis carvedilol, propanolol og metformin (se pkt 4.4) bør ske med forsigtighed.

Interferon: fampridin er blevet administreret samtidig med interferon-beta, og der er ikke observeret nogen farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner.

Baclofen: fampridin er blevet administreret samtidig med baclofen, og der er ikke observeret nogen farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fampridin til gravide kvinder.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning bør Fampyra undgås under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om fampridin udskilles i mælken hos mennesker og dyr. Fampyra anbefales ikke under amning.

Fertilitet

Der er ikke set nogen uønskede virkninger på fertiliteten i dyrestudier.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Fampyra påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, idet Fampyra kan forårsage svimmelhed.

4.8Bivirkninger

Sikkerheden ved Fampyra er blevet vurderet i randomiserede, kontrollerede kliniske studier, i ublindede længerevarende studier og efter markedsføring.

De identificerede bivirkninger er overvejende neurologiske og inkluderer krampeanfald, søvnløshed, angst, balanceforstyrrelse, svimmelhed, paræsthesi, rysten, hovedpine og slaphed. Dette stemmer overens med fampridins farmakologiske aktivitet. Den største hyppighed af bivirkninger påvist i placebokontrollerede studier hos MS patienter behandlet med Fampyra i den anbefalede dosis er urinvejsinfektion (hos cirka 12% af patienterne).

Bivirkningerne er anført nedenfor efter organklasser og absolut frekvens. Hyppighederne defineres som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Frekvenskategori

Infektioner og infestationer

Urinvejsinfektion

Meget almindelig

Immunsystemet

Anafylaksi

Ikke almindelig

 

Angioødem

Ikke almindelig

 

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Almindelig

 

Angst

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

 

Hovedpine

Almindelig

 

Balanceforstyrrelse

Almindelig

 

Paræstesi

Almindelig

 

Rysten

Almindelig

 

Krampeanfald

Ikke almindelig

 

Forværring af trigeminusneuralgi

Ikke almindelig

 

 

 

Hjerte

Palpitationer

Almindelig

 

Takykardi

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypotension*

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Almindelig

 

 

 

Smerter i svælget

Almindelig

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Almindelig

 

Opkastning

Almindelig

 

Forstoppelse

Almindelig

 

Fordøjelsesbesvær

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

 

Urticaria

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

Rygsmerter

Almindelig

bindevæv

 

 

Almene symptomer og reaktioner

Asteni

Almindelig

på administrationsstedet

Brystgener*

Ikke almindelig

* Disse symptomer blev observeret i forbindelse med overfølsomhed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Krampeanfald

Krampeanfald er rapporteret fra studier efter markedsføring. Hyppigheden kendes ikke (kan ikke estimeres ud fra eksisterende data). Se pkt. 4.3 og 4.4 for yderligere information om risikoen for krampeanfald.

Overfølsomhed

Efter markedsføringen er der indberettet overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaksi) i forbindelse med et eller flere af følgende symptomer: dyspnø, brystgener, hypotension, angioødem, udslæt og urticaria. For yderligere information om overfølsomhedsreaktioner, se pkt. 4.3 og 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Symptomer

Akutte symptomer på overdosering med Fampyra var overensstemmende med stimulering af centralnervesystemet og inkluderede forvirring, rysten, diaforese, krampeanfald og amnesi.

Bivirkninger relateret til centralnervesystemet ved høje doser af 4-aminopyridin inkluderer forvirring, krampeanfald, status epilepticus, ufrivillige og koreoatetoide bevægelser. Andre bivirkninger forårsaget af høje doser inkluderer tilfælde af hjertearytmi (f.eks. supraventrikulær takykardi og bradykardi) og ventrikulær takykardi som en konsekvens af potentiel QT-forlængelse. Der er også modtaget rapporter om hypertension.

Behandling

Patienter, som har taget en overdosis, skal gives passende understøttende behandling. Gentagne krampeanfald bør behandles med benzodiazepin, fenytoin eller anden egnet behandling af akutte krampeanfald.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler mod lidelser i nervesystemet, ATC-kode: N07XX07.

Farmakodynamisk virkning

Fampyra er en kalium-kanal blokker. Ved blokering af kalium-kanaler reducerer Fampyra ionstrømmen gennem disse kanaler og forlænger derved repolarisering og forstærker således dannelsen af aktionspotentialer i demyeliniserede axoner og den neurologiske funktion. Ved at forstærke dannelse af aktionspotentialet formodes det, at flere impulser ledes i centralnervesystemet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er gennemført tre randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede bekræftende fase III- studier (MS-F203, MS-F204 og 218MS305). Andelen af patienter, der responderede, var uafhængig af samtidig immunmodulerende behandling (herunder interferoner, glatirameracetat, fingolimod og natalizumab). Dosis af Fampyra var 10 mg 2 gange dagligt.

Studierne MS-F203 og MS-F204

Det primære endepunkt i studierne MS-F203 og MS-F204 var forbedring af ganghastighed målt ved T25FW, dvs. den tid det tager at gå ca. 7,5 m. En responder blev defineret som en patient, som konsistent havde hurtigere ganghastighed ved mindst tre besøg ud af fire i den dobbeltblinde periode sammenlignet med den maksimale ganghastighed blandt fem besøg uden behandling.

En betydelig større del af patienterne i behandling med Fampyra var respondere i sammenligning med placebo (MS-F203: 34,8% mod 8,3%, p<0,001; MS-F204: 42,9% mod 9,3%, p<0,001).

Patienter, som viste respons på Fampyra, øgede i gennemsnit ganghastigheden med 26,3% mod 5,3% af patienterne på placebo (p< 0,001) (MS-F203) og 25,3% mod 7,8% (p< 0,001) (MS-F204). Forbedringen viste sig hurtigt (inden for uger) efter behandlingsstart med Fampyra.

Der blev observeret statistisk og klinisk betydningsfulde forbedringer i ganghastigheden målt vha. 12- punkts MS-gangskalaen (12-item Multipel Sclerosis Walking Scale).

Tabel 1: Studierne MS-F203 og MS-F204

STUDIE*

MS-F203

MS-F204

 

 

 

Fampyra

Placebo

 

Fampyra

 

Placebo

 

 

 

 

10 mg 2 gange

 

 

10 mg 2 gange

 

 

 

dagligt

 

 

dagligt

Antal patienter

 

 

Konsistent

8,3%

 

34,8%

9,3%

 

42,9%

forbedring

 

 

26,5%

 

 

33,5%

Forskel

 

 

 

 

CI95%

 

 

17,6%, 35,4%

 

 

23,2%, 43,9%

P-værdi

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

≥20% forbedring

11,1%

 

31,7%

15,3%

 

34,5%

Forskel

 

 

20,6%

 

 

19,2%

CI95%

 

 

11,1%,30,1%

 

 

8,5%,29,9%

P-værdi

 

 

<0,001

 

 

<0,001

Ganghastighed fod/sek.

Fod pr. sek.

 

Fod pr. sek.

Fod pr. sek.

 

Fod pr. sek.

Baseline

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Endepunkt

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

Ændring

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Forskel

 

0,19

 

0,12

p-værdi

 

0,010

 

0,038

Gennemsnitlig %-ændring

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

Forskel

 

8,65

 

6,62

p-værdi

< 0,001

 

0,007

MSWS-12-score

 

 

 

 

 

 

(gennemsnit, SEM)

 

 

 

 

 

 

Baseline

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Gennemsnitlig ændring

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

Forskel

 

2,83

 

3,65

p-værdi

 

0,084

 

0,021

LEMMT (gennemsnit

 

 

 

 

 

 

SEM, )

 

 

 

 

 

 

(Manuel muskeltest for

 

 

 

 

 

 

underekstremiteter)

 

 

 

 

 

 

Baseline

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Gennemsnitlig ændring

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Forskel

 

0,08

 

0,05

p-værdi

 

0,003

 

0,106

Ashworth-score

 

 

 

 

 

 

(En test for muskel-

 

 

 

 

 

 

icitet

 

 

 

 

 

 

Baseline

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Gennemsnitlig ændring

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Forskel

 

0,10

 

0,10

p-værdi

 

0,021

 

0,015

Studie 218MS305

Studie 218MS305 blev udført med 636 patienter med multipel sklerose og nedsat gangevne. Varigheden af den dobbeltblinde behandling var 24 uger med opfølgning 2 uger efter

behandlingsafslutning. Det primære endepunkt var forbedring i gangevnen målt som andelen af patienter, der opnåede en gennemsnitlig forbedring på ≥ 8 point i baseline-MSWS-12-scoren over 24 uger. I dette studie var der en signifikant behandlingsforskel med en større andel af Fampyra-

behandlede patienter, der fremviste en forbedring i gangevnen, sammenlignet med patienter i placebo- gruppen (relativ risiko 1,38 (95 % CI: [1,06; 1,70]). Forbedringerne viste sig generelt i løbet af 2 til

4 uger efter behandlingsstart og forsvandt i løbet af 2 uger efter behandlingsophør.

Fampyra-behandlede patienter viste også en statistisk signifikant forbedring i TUG (Timed Up and Go)-testen, som er et mål for statisk og dynamisk balance og fysisk mobilitet. For dette sekundære endepunkt opnåede en større andel af Fampyra-behandlede patienter en ≥ 15 % gennemsnitlig forbedring i baseline-TUG-hastighed i løbet af en 24-ugers periode sammenlignet med placebo- gruppen. Forskellen i Bergs balanceskala (BBS, et mål for statisk balance) var ikke statistisk signifikant.

Endvidere viste patienter behandlet med Fampyra en statistisk signifikant gennemsnitlig forbedring fra baseline i fysisk score på MSIS-29-skalaen (Multiple Sclerosis Impact Scale) (LSM-forskel -3,31, p < 0,001) sammenlignet med placebo-gruppen.

Tabel 2: Studie 218MS305

I en periode på 24 uger

Placebo

Fampyra 10 mg

Forskel (95 % CI)

 

N = 318*

BID

p-værdi

 

 

N = 315*

 

Andel af patienter med

34 %

43 %

Risikoforskel: 10,4 %

gennemsnitlig forbedring på

 

 

(3 %; 17,8 %)

≥ 8 point i baseline-

 

 

0,006

MSWS-12-score

 

 

 

 

 

 

 

MSWS-12-score

 

 

LSM: -4,14

Baseline

65,4

63,6

(-6,22; -2,06)

Forbedring fra baseline

-2,59

-6,73

<0,001

 

 

 

 

TUG

35 %

43 %

Risikoforskel: 9,2 %

Andel af patienter med

 

 

(0,9 %; 17,5 %)

gennemsnitlig forbedring på

 

 

0,03

≥ 15 % i TUG-hastighed

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LMS: -1,36

Baseline

27,1

24,9

(-2,85 ; 0,12)

Forbedring fra baseline

-1,94

-3,3

0,07

(sek)

 

 

 

MSIS-29-fysisk score

55,3

52,4

LSM: -3,31

Baseline

-4,68

-8,00

(-5,13; -1,50)

Forbedring fra baseline

 

 

<0,001

 

 

 

 

BBS-score

 

 

LSM: 0,41

Baseline

40,2

40,6

(-0,13; 0,95)

Forbedring fra baseline

1,34

1,75

0,141

*Intent to treat-population = 633; LMS = Mindste kvadraters gennemsnit (Least Square Mean)

Det Europæiske Lægemiddelagentur har afstået fra kravet om indsendelse af resultater fra studier med Fampyra i alle pædiatriske undergrupper i behandling af multipel sklerose med gangbesvær (se pkt 4.2 for information om brugen hos børn).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Oralt administreret fampridin absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Fampridin har et snævert terapeutisk indeks. Fampyra-depottabletternes absolutte biotilgængelighed er ikke blevet vurderet, men den relative biotilgængelighed (sammenlignet med en vandig oral opløsning) er 95%. Fampyra-depottabletten har en forsinkelse i absorptionen af fampridin, som viser sig i form af en langsommere stigning til en lavere peak-værdi, uden at påvirke absorptionsgraden.

Når Fampyra-tabletterne indtages i forbindelse med et måltid, er reduceringen i arealet under kurven for plasmakoncentration-tid (AUC0-∞) for fampridin cirka 2-7% (10 mg dosis). Den lille reducering i AUC forventes ikke at forårsage en reducering i den terapeutiske effektivitet. Cmax øges dog med 15- 23%. Der er et tydeligt forhold mellem Cmax og dosisrelaterede bivirkninger, og derfor anbefales det ikke at tage Fampyra i forbindelse med et måltid (se pkt. 4.2).

Fordeling:

Fampridin er et fedtopløseligt lægemiddel, som let passerer blod-hjernebarrieren. Fampridin bindes stort set ikke til plasmaproteiner (bindingsfraktionen varierede mellem 3-7% i humant plasma). Fampridin har en fordelingsvolumen på cirka 2,6 l/kg.

Fampridin er ikke substrat for P-glykoprotein.

Biotransformation:

Fampridin metaboliseres hos mennesker ved iltning til 3-hydroxy-4-aminopyridin og konjugeres yderligere til 3-hydroxy-4-aminopyridinsulfat. Der blev ikke observeret farmakologisk aktivitet for fampridinmetabolitterne mod udvalgte kalium-kanaler in vitro.

3-hydroxylation af fampridin til 3-hydroxy-4-aminopyridin af humane levermikrosomer så ud til at blive katalyseret af cytochrom P450 2E1 (CYP2E1).

Der var evidens for en direkte hæmning af CYP2E1 forårsaget af fampridin ved 30 μM (cirka 12% hæmning), hvilket er cirka 100 gange så meget som den gennemsnitlige plasma- fampridinkoncentration målt for 10 mg tabletten.

Behandlingen af dyrkede humane hepatocytter med fampridin havde ringe eller ingen virkning på induktionen af CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2E1- eller CYP3A4/5- enzymaktiviteter.

Elimination:

Fampridin udskilles overvejende gennem nyrerne, og cirka 90% af dosis udskilles i urinen som oprindeligt stof inden for 24 timer. Nyreclearance (CLR 370 ml/min.) er væsentlig større end den glomerulære filtrationrate på grund af kombineret glomerulær filtration og aktiv udskillelse ved hjælp af den renale OCT2-transporter. Udskillelse gennem fæces udgør under 1% af den administrerede dosis.

Fampyra udviser lineær (dosisproportional) farmakokinetik med en endelig halveringstid for udskillelse på cirka 6 timer. Den maksimale plasmakoncentration (Cmax) og, i mindre udstrækning, arealet under kurven for plasmakoncentration-tid (AUC) stiger proportionalt med dosis. Der er intet der tyder på klinisk relevant ophobning af fampridin taget i den anbefalede dosis hos patienter med fuld nyrefunktion. Hos patienter med nyreinsufficiens ses ophobningen i forhold til graden af nyreinsufficiens.

Særlige populationer

Ældre population:

Kliniske studier af Fampyra inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal patienter i aldersgruppen fra 65 år og op til at kunne fastlægge, om de reagerede anderledes end yngre patienter. Fampyra udskilles overvejende uændret gennem nyrerne, og da det er kendt, at kreatininclearance øges med alderen, bør overvågning af nyrefunktionen hos ældre patienter overvejes (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population:

Der er ingen tilgængelige data.

Patienter med nyreinsufficiens:

Fampridin udskilles overvejende uændret gennem nyrerne, og derfor bør nyrefunktionen undersøges hos patienter, hvor funktionen kan være svækket. Patienter med mild nyreinsufficiens kan forventes at have cirka 1,7 til 1,9 gange så stor en fampridinkoncentration, som den, der ses hos patienter med normal nyrefunktion. Fampyra må ikke administreres til patienter med mild, moderat og alvorlig nyreinsufficiens (se pkt. 4.3).

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Der er udført toksicitetsstudier af fampridin med gentagen oral dosering hos forskellige dyrearter.

Bivirkningerne over for oralt administreret fampridin observeredes hurtigt, oftest inden for de første to timer efter dosisadministration. De kliniske tegn, som var tydelige efter store enkeltdoser eller gentagne mindre doser, lignede hinanden hos alle undersøgte arter og inkluderede rysten, kramper, ataksi, dyspnø, udvidede pupiller, svækkelse, unormal stemmeføring, øget åndedrætsfrekvens, og øget spytsekretion. Der blev også observeret anormal gang og øget irritabilitet. Disse kliniske tegn var ikke uventede og repræsenterer overdrevne farmakologiske effekter af fampridin. Der blev herudover observeret enkelte tilfælde af fatal urinvejsobstruktion hos rotter. Den kliniske relevans af disse fund er endnu ikke klarlagt, men en årsagssammenhæng med fampridinbehandlingen kan ikke udelukkes.

I reproduktionstoksicitetsstudier på rotter og kaniner blev der observeret nedsat vægt og levedygtighed hos fostre og afkom ved toksiske doser hos moderen. Der sås dog ikke øget risiko for misdannelser eller uønskede virkninger på fertiliteten.

I en gruppe in vitro og in vivo studier viste fampridin ikke noget mutagent, klastogent eller karcinogent potentiale.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Hypromellose

Mikrokrystallinsk cellulose

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Titandioxid (E-171)

Polyethylenglykol 400

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år.

Brug inden 7 dage efter en beholder er åbnet første gang.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25°C. Tabletterne opbevares i den originale pakning for at beskytte dem mod lys og fugt.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Fampyra fås enten i beholdere eller som blisterpakninger.

Beholdere

HDPE (polyethylen med høj densitet)-beholder med polypropylenlåg, hvert beholder indeholder 14 tabletter og en kapsel med silicagel.

Pakningsstørrelse på 28 (2 beholdere á 14) tabletter. Pakningsstørrelse på 56 (4 beholdere á 14) tabletter.

Blisterpakninger

Folie (aluminium/aluminium), hvert blisterpakning indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse på 28 (2 blisterpakninger á 14) tabletter.

Pakningsstørrelse på 56 (4 blisterpakninger á 14) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritanien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juli 2011

Dato for seneste fornyelse: 18. maj 2017

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet