Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Etikettering - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFampyra
ATC-kodeN07XX07
Indholdsstoffampridine
ProducentBiogen Idec Ltd  

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE MED BEHOLDERE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Fampyra 10 mg depottabletter fampridin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg fampridin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 depottabletter (2 beholdere med 14 tabletter i hver)

56 depottabletter (4 beholdere med 14 tabletter i hver)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Anvendes før

Brug inden 7 dage efter åbning af beholderen første gang.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 25°C. Tabletterne opbevares i den originale beholder for at beskytte dem mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritanien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/699/001 28 tabletter

EU/1/11/699/002 56 tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Parti

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fampyra

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

MÆRKNING PÅ BEHOLDEREN

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fampyra 10 mg depottabletter fampridin

Oral brug

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

Anvendes før

Bruges indenfor 7 dage efter åbning af beholderen.

4.BATCHNUMMER

Parti

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

14 depottabletter

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE MED BLISTERPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fampyra 10 mg depottabletter fampridin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg fampridin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 depottabletter (2 blisterpakninger med 14 tabletter i hver)

56 depottabletter (4 blisterpakninger med 14 tabletter i hver)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til oral brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Anv. før

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 25°C. Tabletterne opbevares i den originale pakning for at beskytte dem mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritanien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/699/003 28 tabletter

EU/1/11/699/004 56 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Parti

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fampyra

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTERPAKNINGER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fampyra 10 mg depottabletter fampridin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biogen Idec Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Der skal gå 12 timer mellem hver tablet

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet