Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Etikettering - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFareston
ATC-kodeL02BA02
Indholdsstoftoremifene
ProducentOrion Corporation

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ÆSKE 30 tabletter

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 60 mg toremifen (som citrat)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/004/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fareston 60 mg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ÆSKE 100 tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 60 mg toremifen (som citrat)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/004/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fareston 60 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ORION CORPORATION

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Batchnummer

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet