Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Etikettering - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFertavid
ATC-kodeG03GA06
Indholdsstoffollitropin beta
ProducentMerck Sharp

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 50 IE/0,5 ml 1, 5 eller 10 hætteglas

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske med follitropin beta svarende til aktiviteten af 50 IE (100 IE/ml) rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin og polysorbat 20 i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH-justering.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas indeholdende 0,5 ml

5 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

10 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) anvendelse

Indholdet i et hætteglas bør bruges straks efter, at gummihætten er perforeret. Kun til éngangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/001

EU/1/09/510/002

EU/1/09/510/003

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS TEKST Fertavid 50 IE/0,5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 50 IE/0,5 ml injektionsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6.ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 75 IE/0,5 ml 1, 5 eller 10 hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 75 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske med follitropin beta svarende til aktiviteten af 75 IE (150 IE/ml) rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin og polysorbat 20 i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH-justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas indeholdende 0,5 ml

5 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

10 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) anvendelse

Indholdet i et hætteglas bør bruges straks efter, at gummihætten er perforeret. Kun til éngangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/004

EU/1/09/510/005

EU/1/09/510/006

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS TEKST Fertavid 75 IE/0,5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 75 IE/0,5 ml injektionsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 100 IE/0,5 ml 1, 5 eller 10 hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 100 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske med follitropin beta svarende til aktiviteten af 100 IE (200 IE/ml) rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin og polysorbat 20 i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH-justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas indeholdende 0,5 ml

5 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

10 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) anvendelse

Indholdet i et hætteglas bør bruges straks efter, at gummihætten er perforeret. Kun til éngangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/007

EU/1/09/510/008

EU/1/09/510/009

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS TEKST Fertavid 100 IE/0,5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 100 IE/0,5 ml injektionsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 150 IE/0,5 ml 1 hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 150 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske med follitropin beta svarende til aktiviteten af 150 IE (300 IE/ml) rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin og polysorbat 20 i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH-justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas indeholdende 0,5 ml

5 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

10 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) anvendelse

Indholdet i et hætteglas bør bruges straks efter, at gummihætten er perforeret. Kun til éngangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/010

EU/1/09/510/011

EU/1/09/510/012

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS TEKST Fertavid 150 IE/0,5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 150 IE/0,5 ml injektionsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 200 IE/0,5 ml 1, 5 eller 10 hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske med follitropin beta svarende til aktiviteten af 200 IE (400 IE/ml) rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin og polysorbat 20 i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH-justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas indeholdende 0,5 ml

5 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

10 hætteglas hver indeholdende 0,5 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær (i.m.) og subkutan (s.c.) anvendelse

Indholdet i et hætteglas bør bruges straks efter, at gummihætten er perforeret. Kun til éngangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/013

EU/1/09/510/014

EU/1/09/510/015

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS TEKST Fertavid 200 IE/0,5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvæske follitropin beta

i.m./s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 150 IE/0,18 ml 1 cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 150 IE/0,18 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

225 IE rekombinant FSH aktivitet/0,270 ml Nettoindhold 150 IE

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning 1 cylinderampul

1 pakke med 3 kanyler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan (s.c.) anvendelse

Må kun anvendes med en injektionspen kaldet Puregon Pen..

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Når nålen er stukket igennem gummimembranen på cylinderampullen må produktet opbevares i maksimum 28 dage.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/016

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

CYLINDERAMPUL TEKST Fertavid 150 IE/0,18 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 150 IE/0,18 ml injektionsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,270 ml

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 300 IE/0,36 ml 1 cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 300 IE/0,36 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

400 IE rekombinant FSH aktivitet/0,480 ml Nettoindhold 300 IE

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1cylinderampul

2pakker med 3 kanyler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan (s.c.) anvendelse

Må kun anvendes med en injektionspen kaldet Puregon Pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Når nålen er stukket igennem gummimembranen på cylinderampullen må produktet opbevares i maksimum 28 dage.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/017

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

CYLINDERAMPUL TEKST Fertavid 300 IE/0,36 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 300 IE/0,36 ml injektionsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,480 ml

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 600 IE/0,72 ml 1 cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 600 IE/0,72 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

700 IE rekombinant FSH aktivitet/0,840 ml Nettoindhold 600 IE

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1cylinderampul

2pakker med 3 kanyler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan (s.c.) anvendelse

Må kun anvendes med en injektionspen kaldet Puregon Pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Når nålen er stukket igennem gummimembranen på cylinderampullen må produktet opbevares i maksimum 28 dage.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/018

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

CYLINDERAMPUL TEKST Fertavid 600 IE/0,72 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 600 IE/0,72 ml injektionsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,840 ml

6. ANDET

MSD

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ YDRE KARTON Fertavid 900 IE/1,08 ml 1 cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Fertavid 900 IE/1,08 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1.025 IE rekombinant FSH aktivitet/1,230 ml Nettoindhold 900 IE

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Andre indholdsstoffer: saccharose, natriumcitrat, L-methionin, polysorbat 20 og benzylalkohol i vand til injektionsvæsker; natriumhydroxid og/eller saltsyre som pH justering.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning 1 cylinderampul

3 pakker med 3 kanyler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Subkutan (s.c.) anvendelse

Må kun anvendes med en injektionspen kaldet Puregon Pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Når nålen er stukket igennem gummimembranen på cylinderampullen må produktet opbevares i maksimum 28 dage.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevaring på apoteket

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevaring hos patienten

Der er to muligheder:

1.Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

2.Opbevares ved temperaturer på eller under 25 °C i en enkelt periode, der ikke overstiger 3 måneder. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/510/019

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

CYLINDERAMPUL TEKST Fertavid 900 IE/1,08 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Fertavid 900 IE/1,08 ml injektionsvæske follitropin beta

s.c.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1,230 ml

6. ANDET

MSD

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet